Goudsche Courant, zaterdag 7 februari 1891

Ten alotte wjst het op de nntzaglijke verueerdering van jachtovertredingen die t d 1300 in 1854 gestegen zgn tot over de 6000 in 1887 waardoor bewejen wordt dat sommige menschen vertrouwd worden met daden die de wet misdrgf noemt terwjl de Staat alle kosten draagt daar b na alle opgelegde geldboeten worden gekweten door gevangenisstraf Op al deze gronden wordt gevraagd het brengen van het wild onder het gemeene recht zoodat koustmatige bescherming van wild en juchtvermaak een einde neme de bescherming daarvan behoort gelyk te staan met die van anderen eigendom terwijl tevens aanbevolen wordt de afkoopbaarstelling der Heerlgke jachtrechten te vergemakkelijken Met den gedachtengang en de strekking van dit adres kunnen wg ons volkomen vereenigen Ieder diö over deze zaak onbevooroordeeld nadenkt zal moeten toegeven dat eenzijdige bevoorrechting van die enkele gefortaneerden die zjch de weelde van het jagen knnnen veroorloven onbillijk is en dat dus het streven om daarin verbetering te brengen waardeering en steun verdient Wi bevelen het adres aan bij onze lezers en hopen dat ook uit onze gemeente veie stemmen zullen opgaan ten gunste van deze Tooral in onze dagen van woeling en gisting zoo noodige hervorming BINN ENL Dr GOUDA 6 Februari 1891 Van de gratis uitdeeling van brood en wannen drank aan de volwassenen koffie aan de kinderen melk werd heden gebruik gemaakt door 297 kinderen en 201 volwassenen Behalve in het gebouw der WerkiiiricUmg M wering van betUtartj en in het bekende locaal in de Vogelenzang wordt ook op da R K scholen alhier de jeugd kosteloos in de gnlegenheid gesteld tot het gebruik van een beerlijk ontbijt Vroeger kjramen ook daar vele kinderen met ieege maag qp school hetgeen ook op de vatbaarheid om wat te leeren een ongunstigeo invloed uitoefende doch dank zg de roialiteit van vele Goudsche ingezetenen is daarin reeds geruimen tijd voorzien De welwillende hulp van hen die het brood en le melk aan de kinderen toedienen verdient ongetwijfeld een openlijk woord van lof als ook de w waarop dit liefdewerk geschiedt Gisteren namiddag ongeveer te 5 uren kwam da pijpenfabrikant v B met een handwagen waarop SO mandjes met pijpen van den Kleiweg door de Spoorstraat ten einde zijn vracht aan het Station te bezorgen Toen hij echter met zijn wagen de rails der Uaeltram wilde oversteken had hij het ongeluk met een der wielen tusecfaen de rails te raken waardoor de wagen kantelde en de mandjes met pijpen over de straat renpreid werden Alzoo moest Waarom niet Weet ik het Ik zou gaarne willen dat hij jevriend werd Als hij zooveel van je houdt aU jij zelf en deoudjes zeggen en als hij je gelukkig maakt ja Millette dan zal hij mijn vriend zijn Dus zal je van hem honden Hij heeft je oprecht lief niet waar Oh of hij Wezenlijk Ja heusch En ik hem Goed lief zusje Kib bel jelui nooit eens Nooit Maar hij geeft me ook altqd gelqk Dat is gemakkelijk I Wat zeg je Niets Loop heen ondeugd Neen maar zie je Fierrilleis een rechtschapen menech die verdient dat iedereenvan hem houdt Een flink werkman en een liefhebbende zoon Geloof je dat ik hem niet beschouw zooals hg is riet moet wel een brave en eerlijke jongen zijn anderszou jij hem niet liefhebben De oude heeft l me gezegd je zult gelukkig met hem zijn Ket doet me pleizier dat ik nog precies voor de bruiloft gekomen ben Ikheb genoeg taaie dagen beleefd om niet naar zulkeen feest lag te verlangen Wal ben je goed broer Ik Hoe weet je dat Vraag maar eens aanmijne vrienden de Bedouinen of ik gootl ben V B met defeole bcctelling huiswaarts keeren en een andere bezending gereed makéh hetgeen voor hem een niet onaanzienlijk nadeel opleverde Tot ons leedwezen zgn wy niet in de gelegenheid geweest de vgfdo abo mentsvoorstelling der Vereenigds Botterdamsch Tooneelisten iu Ons Genoegen bq te wonen Voor ditmaal blijft dus ons gewone tooneelvetslag achterwege Naar wy vernemen is de opvoering van het bekende treurspel Maria Stuart van Schiller na ir de metrische bewerking van J J L ten Kate byzonder goed geslaagd en beeft algemeen voldaan Vooral de dames Beersmans en Burlags Verwoert in de hoofdrollen van Uaria en Elisabeth moeten uitstekend gespeeld hebben Aan Mevr Beersmans die voor het eerst weder na hare langdurige zfekts optrad werd onder toejuiching van het pubUek eene ovatie gebracht door het aanbieden van een bouquet Pegelijke stukken als dit vallen blükbaar hier meer in den smaak dan Duitscho kluchten of zinledige Fiansche blyspeleu Een paar weken geleden went in dit bladi een beroep gedaan op de liefdadigheid der Goudsche ingezetenen ten behoeve van een aantal ougelukkigu huisgezinnen op Wieringen Daarvoor is in Gouda ƒ 143 bygedragen Een woord van hartelijkeu dank aan de gevers die bij al de giften aan Goudsche behoefligen verstrekt ook nog iets over toonden te hebbeu voor ongelukkigen elders is hiei ongetwyfuld op zyn plaats De vaart van Gonda naar Leiden is steren geopend door den gsploeg De Blauwe Ster welke daartoe door de sioombootmaatechappy De Volharding was aangenomen Van Leiden vertrok gisteren middag eene boot der Volharding naar Gouda en een haar Amsterdam Het ijs in den Kijn had eene verbazende dikte Ken poging door een sleepboot aangewend om van loeiden Katwyk te bereiken i islukte Door de politie alhier ia aangehouileo eene 18jarige dienstbodf die tegen den wil van den vader de ouderlijke woning was ontloopou en in eene tapperij wilde gaan dienen daartoe overgehaald door den tapper die daarvoor zich te verantwoorden zal hebben bij de justitie Het meisje is onder politietoezicht gebracht naar haren vader die te Rotterdam woont De kiesvereoniging ooruUgaug to Rotterdam beeft gisterenavond iu de plaats van mr Verniers van der Loeff loi caiididaat voor de Tweede Kamer gesteld jhr mr A P C van Karaebeok te s Huge met 64 stemmen De heer mr i A vau Gilse te Rotterdam kreeg 61 stemmen Gisterenavond ongeveer te 9 uren kreeg de blokwachter van den staatsspoorweg bq de Oude Plantage bericht van het station Rotterdam dat de goederentrein van Gouda niet het station mocht binnenkomen en bleef deze trein daar dus staan De blokwachter seinde nu aan den blokwaehter by de IJselmondache Laan dat do sneltrein uit Amsti rdam van 9 12 daar noest stoppen Hetzij dit sein onvolkomen was uf door welke oonsaak ook de trein ging in volle vaarl Flaaggeest Vader Lorin was roiddelerwijl met zijn toilet gereed gekomen Hg kwam beneden gekierd in een blauwe jas een gebloemd vest en een lichtgele broek Zijn hals was verscholen achter een hooge stropdas en zijn opstaande boord reii te tot de ooreu Hij droeg een grooten bruinen fiaphoed en in de band hield hij een dikken stok met koperen knop j Zie zoo kindereu zei hij daar ben ik Nu op I marsch Ik heb me ook in groot tenue gestoken loo je ziet en ben pas geschoren KQk maar Placide Alleen ik heb geen legioen van eer op de borst Het kruis Het staat je maar goed ik kan er niet genoog naar kijken Is dat lint alleen voor jou gemaakt Zeg je moest ons straks eens vertellen hoe je er aan bent gekomen b I Ik zal je meteen dun brigadier voor de veldwacht wijzen Dat is ook nog zoo n oude snorbaard hoewel eeu van de oude school Met hem kun je nog eens over je veldslagen praten Maar voegde bij er bij waar blijft Matburln Ma thurin Goed zoo ga maar vooruit en zorg dat de ossen een goede plaats op de markt krijgen Begrepen Heel goed Het zijn prachtige beesten kinderen een uitgezocht paar Waar wachten wij nog op Op Piorrille vader zei Millotte Ik beb hemdoor Mathuriu laten waarschuwen Pierrille Ja dat is waar ook zei Lorin Diearme Pierrillu Ik heb de laatste dagen geheel nietaan hem gedacht door en de locomotiet reed boven op een kolenwageu van den stilstaandon goederentrein De schok was hevig het inaterioel werd zeer beschadigd ds passagiers kwamen echter met den schrik vry slechts de hoofdoonducteur kreeg eene lichte verwonding aan het hoofd Van onderscheiden plaatsen wordt gemeld dat ingekuilde aardappelen bevroren zijn Naar aanleiding daarvan geeft de heer C de Vos te Hazerswoude in het Maandblad van de H M v L het volgende middel aan de hand om putton of kuilen vorstvrg te maken Zoodra do vorst streng wordt zegt hji plukke men den aardboop zoo vlak eu vast inogelp en giete hem ulnet een gieter nat zoo spoedig ott bevroren is glete men nogmaals en nogmaals zoo lang tot de put met eene yskorst tonder eenige opening is bedekt Dan is zij vorstvrij Stat D Generaal Twekde Ki ueh Zitting van Donderdag 5 Februari De minister van binnenl zaken heeft by de behandeling der artikelen van de Stedeuwet bewezen dat men een zeer bekwaam jurist kan wezen zonder vertrouwd te zijn met de administratieve kennis die voor het door hem bekleede hooge ambt een bepaald vereischte is Het figuur dat hij maakte was niet bijzonder schitterend Met de aan de praetgk ontleende opmerkingen en bezwaren van leden der linkerzyde wist hg telkens geen raad mompelde iets van het zal zoo n vaart niet loopen of Burg on Weth zullen zich wol weten te redden zelfi waa hij niet bekend met de bepaling der wet dat hij zelf do verdeeling der hoofdkiesilistricten u onderdistricten moest f vaststellen eindelijk schoot hem niets over dan de bepalisg iiA dos avonds de stembus open zou blyven weer in te trekken omdat er geen donken aan was die in overeenstemming met de kieswot te brengen zónder geheele omweikiug dezer wet Ku zeiden de heeren Boekers en Heemskerk wel dat men de artikelen niet met een microscoop moest bekykan of op oen goudschaaltje wegen maar zij vergaten dat allerlei voorsohrlflea die in bgzonderhedeu treden noodig ziju om de onpartydigheid bij de verkiezingen te waarborgen De rechterzijde had haast om aan het eind te komen Van het voorstel des voorzitters om de stemming uit te stellen ten einde de artikelen nog eens bedaard na te gaan wilde zij niet hoeren Blijkbaar wacht zy niet dat het ontwerp ooit wet zal worden m vond dus allo verdere moeite overbodig Hoe het ij het wetje is thans een waro oscographie een knoeiwerk dat de Eerste Kamer afgescheiden van de partydige bedoeling wegens de grove fouten niet zal kunnen goedkeuren Wellicht ware het de meest gewensohte straf die men d tegenwoordige meerderheid kon opleggen bet voorstel ongewgzigd tot wet to verheffen Do verwarring bij de toepassing zou getuigeu van het wetgevend talent dat bij de recbterzyde en haar Regeering schuilt Het ontwerp weid ten slotte aaiigvumea met ii tegen 38 stemmen Tegen stemden alle liberalen behalve de heoren Voegens Kerdijk en Van Houten Daarop heeft de Kamer mot de behandeling der mallcontracten een aanvang gemaakt De beeren Cromer Norman eu Geertsema haddon bezwaar tegeu de nieuwe regeling omdat zij op twee gedachten hinkt en de Staat geen waar krygt voor zijn geld Eeuerzyds stelt de Regeering als eisch Het was tien uur eu alles was gereed tot het vertrek Catissou die op de hoeve bleef keek in den post van de deur staande mot welgevallen naar het broeder en zusterpaar dat langzaam den hof op en neer wandelend met elkaar in gesprek was Het hart van de goedo vrouw klopte van vreugde en uit den blik dien zij op de jongelieden wierp was op te maken dat zij trotsch was op deze beiden die zij haar loon en dochter noemde In zyne uniform blauw met rood afgezot en met zijne krijgshafte houding was Placido een naar het uiterlijk zeer knappe jongen man Eu Millotte zag er lief en bekoorlijk genoeg uit om de hoofden der jonge mannen op hol te brengen Maar het jonge meisje scheen een weinig onge rust en verstrooid Zij keek telkens den kant van Casto Rasto uit in de hoop haren verloofde op den weg te zullen zien Haar hart was vervuld van onrust zij had oen soort van voorgevoel van iets onaangenaams of verdrietigs dat haar te wachten stond en zij herinnerde zich op eens met schrik dat Pierrille zich in vier dagen niet op de hoeve had laten zien Placide merkto wol op wat er bij zijne zuster omging en achtte het daarom verstandiger niet over Piorrille to sproken Hij beproefde dus oen gesprek over koetjes en kalles gaande te houden om daardoor bet jonge meisje afleiding te geven Ifordt termlgd dat onze schepen volkomen moeten concurreeren met do buitenlandsche en anderzijds erkent zij dat dit eigenlijk onmogelijk is In de mondelinge verdediging die de Minister Havelaar voornamelijk op zicli nam werd dan ook vrij wel erkend dat men bij de maildiensten blijvend zou achterstaan maar de nadruk gelegd op de verbeteringen die togeuovor den tegenwoordigon toestand zoudon worden aangebracht Ook do heor Guyot die tot aanneming der contractm riod eu wions holdero uiteenzetting de Regeerinï roemde had zich losgemaakt van de schriftelijke toelichting en de goedo zijde dor coniraclen slechts hierin gevonden dat wij daardoor niet al te et bij do roemde diensten zouden achterblgvoa wat hom volkomen voldoende toosohoon Het komt ons voor dat men dan zou kunnen volstaan met een contract dat er eonvoudigur uitzag en niot een schijn van ivunrborgen geoft die metterdaad zullen blijven ontbrekoii Dit debat wordt hodou voortgezet waarna man zich voorstelt do nog overblijvondo ontii orpeu af te handelon Ook in Duitschlaud gaan stommen op die twijfel opperen betreirundo de gunstige working van prof Koch s middel tegen tubarculiso Prof Mikulicz in Breslau hoeft gelijke ervaring opgedaan als prof Virchow omtrent ooii uitbreiding der ziekte juist door do toepassing van het middel waartegen bij echter meont dat in oporatiovo behandeling woguoming dor nokrotiscb gewo don woefsols hulp te vindon is Ook prof Br uu in Koningsbergen meent dat men in de tookomst moor van operatieve bohandeling hoeft to waolitou waarbij dan de inspuiting van Kuch nU hulpiniddol dienst kan doen Deze geleerde erkende de waarde van bet middel voor do diagnose maar ook hierbij komoii uitzonderingen voor Zijn ambtgsooot prof Nauwork hoeft bij het onderzoek van 15 ovurlodeneu die met inspuitingen waren bohandeld gevonden dut de bacillen door het middel niet alloon niet warou gedood maar iu sommigo gevallen zoU s sterk waren vermoerderd De heer Victor A Bles schrijft ondor den titel Eon Onweder op de Prairie iu het Dagblad het volgende Het is een namiddag in de maand Augustus Do nacht te voren was drukkend heet geweest oen van die naohtoii dat men niut ïveot wat met zich zelf te doen Aap slapen is geen ilenken do ranion kan men niot open houden indien men tenminste niet door do muskn tfu levend wil worden opjegeteu Van tijd tot tijd valt men in slaap en wordt van do hitte wakker Zoo hadden wij don nacht doorgebracht zonder etnige rust te genieluo De dag brak aan drukkend en benauwd eu zou ooit gevogelte op laken gegaapt heeft was hot dien morgen Do voormidilag word besteed om het veo naar een afgelog3n gslougb of poel to drijvou welke gelukkig nog niot opgedroogd was Ik kon do arme dieren er bijua niet been krijgen Du oude beesten blovou van tijd tot tijil staan eu kekoii naar mij om als wildon zij my vragen moeten wy nog verder Zelfs het loopin scheen hun moeilijk zou ook de hevige wijze waarop zij do staarten moeten zwaaien om do muskieten af to weren Do jougo kalveren konden do grootere niot eens bijhoudeu maar sjokten langzaam achteraan Bg don poel gekomen gingen oenige wauglialzon te mid len van don modder staan drinken en zich afkoelen voordat zij den terugtocht aannamen uit welke positie noch geschreeuw nf hondengeblaf noch sioonworpen hen konden doen verplaalson Ik zog waaghulzon ivaut er bestaat voel kans wanneer een dikke os of asthmatische koe in eeu modderpoel zit dat sij er uiot zoo spoedig weer uitkomen Zij weten dat ook heel goed Men spreekt zooveel van stomme dieren vulgair en het redeloozo vee deftig dat ik dikwijfe mij zelf bob afgevraagd wiê van de twee wA het stomste is het vee uf degoon die het zoo noemt Want ik heb mij menigmaal verwonderd over de groote mate van slrmheid ou verstandigheid dio paarden on vee bezitton Hot is de pedanterie dor monsclihüid om do e eigouschappon bij dieren instinct te iioomon en redo bij zich zrif Ik ben er volkomen van overtuigd dat de dieren elkaar uitstekend verstaan on oen taal bezitton welke wij uit onwetendheid uegeoren Ik beb zoo dikwijls blgven staan Inistoron naar twee paarden die niet bij olkaar konden konion of naar een koe dio van baar kalf afgozcndord was en heb duidelijk accentuatie en klemtoon onderscheiden Zie de wijze waarop trekoasen den voerman uit de hoeken hunnor oogen aankijken terwijl zij mot voordacht den vorkperdon weg iu slaan en dan wegloopen in do bewustheid van hot misdrijf en v rwachting van straf Wat beziolt oen span paarden z ndor de minste aarzeling op den hol to gaan Kr tnnot eon zekoro verstandhouding tusschen hen bestaan Wanneer hoort men dat eeu weglooporij niet goed gelukte omdat de twee paarden het niet met elkaar eens waren De een moet togen den ander op zijn eigen manier gezegd hebben Zoodra die kerel ziju oogen van ons af heeft gewend gain we er van door Als het antwoord toüstemmend is dan is er een smash up zoo niet dan is woglooperij onmogelijk Hoe komt hrt dat men door een ongetemd paard met een lange zweep op do knieën te tikken men houdt hem natuurlijk aan een koord vaat kan leeren den meester to naderen en daarna als eon hond te volgen Omdat het wol woet dat door dichter bij te komen het de kracht van den slag vermindert De dieren weton Weten is het gevolg van leeren of logisch redoneeron en aangezien goon mensch hun ooit omtrent die eigenaardigheid dor zweep iets in t oor geblazen heeft zijn zij door redunoering of t gebruik van hersenen er toe gokomeu En t hoornvoo waarvan dan ondersteld wordt zoovool dommer to zgn dan paarden wordt op hotzolfdo principe geloerd do zweep to volgen on naar bah en geo te luisteren Dit moot ten minste oen good geheugen hebbon Het is nog al ijd dio heeto namiddag Do maaltijd was afgoloopeu ik kon het niet langer uithouden Ik kleeddo mij zoo luchtig mogelijk nam een oilskin pejekkertje modo om mij tegen een mogelijke regenbui te beschutten nierp een jachtgeweer over den schouder floot den houd en ging eens zion of ik geen wilde eend kon schieten Geen succes Ik kuierde van slough tot slough maar eenden waren or niet Nu was ik pas sedert korten tijd in die streek goweost on dus hooi voorzichtig Ik dachi dit blufl boschje zal ik in t gehougen honden eu dion pool evoneens maar toen ik aan torugkeoren dacht zocht ik te vergeefs naar mijn herkonningspunteu en als ik meende dat ik ze gevonden had on op hou afging bemerkte ik spoedig nog moor van het rechto pad afgedwaald te zijn Ik doolde dus langzaam rond Er was geen adomtookt in de lucht on niets om mij den wog te wijzen Toon werd hot plotseling duister Het uitspansel was eensklaps pikzwart geworden on een dof gerommel dood zich onophoudolijk hooron Daarna spreidde zich op eens oen blauwachtig licht over de gohoelo prairie uit hot was de sheet lightning die niot in siraleu maar in lange stroken evenwijdig mot don horizon loopt Donderslag op donderslag volgde lic t en duisternis wisselden elkaar met ungeloofelijke snelheid af en toon barsste een storm los zooals ik nooit te voren eu zeldzaam later bob gezien Hagelstoenon zonder ovordrij ing zoo groot als duivoueioron werden als twaro door oon ouziohtliaro hand zoo hard mogelijk ueêrgesmetou Ik buide mg in deu regenjas wierp mij op don grond en trok deu kermonden bond bij mij Gelukkig duurde dit niet zoor lang en ik stond oon woinig goknousd maar an Iers ongodoord op l eze storm deed aan den landbouw voel schade Het vreemde echter van oen hagolstorm evenals van de herfstnachtvoraten in dat land ia dat zij iu stroken woeden en niet over het goheelo land zich verbreiden odat sommige gelukkigen dio rampen ontkomen Daarna begon hot to regenen zooals ik hot alloen iu Manitoba heb zien regouen oon waar gordijn gevormd door tueêrstroomende water hot uitkijkeii bolottend Dit duurde ongeveer drie uren gedurende welke ik of in een boschje schuilde of over de prairie ronddwaalde iu de hoop een trail te vinden dat mij naar eon farm zou brengen Maar te vergeefs Ik bad slechts één mannetjeseond en één pluvier geschoten en ik wist uiot boe naar huis to komen Eensklaps kroeg ik een idéé Ik koorde mij om en riep op norschon toon den hond toe o koueV Maar jawel I Ik hoopte dat hij bang zou worden en naar huis zou loopen on mij zóó deu weg i ijzon Maar hij ging alleou liggen on vroeg ruïj met do oogen of ik nu hoolemaal dwaas was mij to verlaten zoolang ik een geweer ondor den arm droeg en éon eend geschoton had Hg dacht er niet aan Ik liet hem dus begaan Eindelijk hield de regen op on met een oogopslag was het tafareol veranderd De lucht was blauw mot kleine wolken die langzamerhand verdwenen Een heerlijk koolo wind blios zachtjes over do prairie het gras on t geheele plantenrijk zagen er verrukkelijk frisoh uit on de vogoltjus zongeu on kwoeldeu dat hot oen lieve lust was Het was een schoon finale vau do groote symphonio der elementen Eindelijk vond ik oon trail maar er was nergens een huis te zien Wolkon weg moost ik dus volgon Ik nam oen stuk geld uit mijn zak en liet hoad oi tail het vraagstuk beslissen Daarna begaf ik mij op wog ou na eou kwartier loopons ontmoette ik een kudde veo Zo ging voor mij uit den weg behalve éen oen stier Hij bloef pal in t midden staan Ik ook Hij schudde don kop Ik ook Hij brulde Ik niot waat gij zoudt mij toch niet goloovon als ik u dat vertelde Maar tot antwoord zette ik en ts kwader ure den hoad op hem aan Hg boog den kop en slechts door een lysprong ontkwam ilc den schok Daarop keerde hij zich om nogmaals ging de behaarde kop met de roode neusgaten eu kleine bloedige oogen naar deu grond en toen ja lezers toen dacht ik dat ik een gemakkelijker zitplaats zou hebben in een boom die dicht bij stond dan boven op de hoorus van eeu woedenden stier Daar bleven wg ik in don b om en hg zich amusoerendo met den hond bang te maken De andera kooien waren inmiddels verdwenen en ik bereidde mij al voor op een avondje iu oon bOom toen de hond aansloeg Ik luisterde en o zalige klanken schooner in mgn ooren dan hot gekwinkeleer van oen pietje ik hoorde het geluid van den hoefslag van een galoppeerend paard dat even ophield en to n weer begon Al nader en nader kwam het en eindolyk zag ik een ruiter in wien ik oen oazer buren herkende aan wien de kudde toebehoorde Zijn veo was thuisgekomen behalve de stier en toen was hij op weggegaan om hem to zoeken Het geblaf van mijn hond had zijn aandacht getrokken en hem van richting doen veranderen zoodat hij weldra bij mij kwam Hij dreof zijn stier oen eindje weg eu woes mij toen de juiste richting zoadat na een uur loopens ik weder thuis was wel vermoeid doch het was mij zeker eenige vormooiouis waard om zulk een natuurtoonoel to hebben bijgewoond dat zich op do uitgestrekte prairieen in al zijn grootschheid doet gevoelen Sodert korten tijd is weder oen nieuw kofflesurrogaat in gebruik gekomen de Catha edulis De drank uit do l laderen dezer plant bereid wordt sedert eeuwen in Arable en Abyssinie als opwekkend middel gebruikt on tevens om den honger te stillen De plant behoort tot de struikgewassen heeft olijfkleurige lancetvormige bladeren die oon scherpen en samentrekkondon smaak bobben en komt in AziS veel voor Zij groeit ook in Afrika tusschen 15 noorderbreedte en 30 zuiderbreedte In don proeftuin te Algiers zijn eenige exemplaren dor plant goacclimateerd I Eou Zweedsch kruidkundige Forskal maakte in do vorige eenw deze plant bekend en gaf haar den 1 wetenschappolijken naam Er wordt oen uitgebreide handel iu gedreven in Arable wordt zg zorgvuldig I gekweekt Bij den oogst verzamelt men do takken zouder die van do bladeren to ontdoen Zij wordou gedroogd en dan in pakken van veertig tot vgfiig takken door de karavanen venoerd tot aan de Roede Zee In Aden heeft de omzet i i dit product zich sedert do laatste twintig jaar vertienvoudigd niettegenstaande de Engelsolio Kegoering er eou vrij hoog recht van heft De Catha wordt evenals thee toebereid en smaakt niet onaangenaam ook wordon do bladeren gekauwd De koeriers maken or eeu veelvuldig gebruik vau eu ziju daardoor in staat gesteld dagen achtereen onbegrijpelijk groote afstanden af te loggen Dr Leloup heeft met do bladoren proetuemingeu gedaan Aan eenige personen die zich hiertoe bereid verklaarden gaf hij oon aftreksel iu een hoevoo heid van 16 a 20 gram ook diende hij een alcoholische tinctuur in het extract toe Een naaister die drie gram extract gebruikt had kon drie nachten achtereen buiten slaap zonder de minste moeite Een student in de medicijnen kauwde een handvol bladeren on bleef eenige nachten wakker Hot is nog niet gelukt uit de bladeren een alcaloid af to zonderen Maandöl tegen de Ven Baltefliandscb Overztcbt Volgens bericht uit Londeu zal hot vergelijk tusschen de loreu nog deze week worden gepubliceerd Ovoroeiigekomen zou zijn hetzg iu schijn betzij in werkelijkheid lo Parnell eu O Brien zullen terstond naar Amerika vertrekken en daar een colleciereis ondernemen ten behoeve der uitgezette pachters 2o Dillon zal zich om zgn straf wegens samenspanning on opruiing te Tipporary te ondergaan aan de autoriteiten overgeven onder voorwaarde dat hg bij de volgende zitting zal worden benoemd tot leider der dor party 3o Dat voor het tegon oordige Maccartby zal worden erkend als de voorzitter der geheele partij Inmiddels zouden tot do eerstvolgende algemeene verkiezing alle onderlinge vgandelijkhoden worden gestaakt Onder de Duitschers in Oostenrgk heorscht groote vreugde over den val van deu minister van finannancien den heer Von Dunajewski en geen wonder want sedert zijn optreden in het kabinet Taafl e in 18S0 waa deso minister eigenlijk de leider der verbonden antiDuitsche partgeu Als een staaltje van do wijze waarop do Duiischers den heer Von liunO jowski booordeelen kan dienen wat de Woenor correspondent van de Kolaiacie Zeil schrijft In