Goudsche Courant, zaterdag 7 februari 1891

4447 Naaodag 9 Februari 1891 aOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe i MQdlng van advertentiön kan geschieden tot dön nvr des namiddags Van den dag der uitgave dien dr DuitMshers geirooa waren tulke kracbtiguitdmkkingen ie gebruiken als de Polen dan zoue den lij den heer Von üunajewski geen anderen naam geTen dan dien van beul der Duitsohers Ondanks tgn MU Tgaodaohap tegen de Duitachers welke de Poolschr minister bg elke gelegenheid toonde was Dunajewski toch een handig minister an financiën Mat groot beleid wist hg het tekort dat cioh elk jaar op de Postenrgksche begrooting pleegt la rertoonen lOOTeel mogelgk weg te cijferen toodat ondanks de stoeds stggeode Ipgeruitgaven de fiaancieele toestand van üostenrgk niet ongunstiger werd Deze handigheid welke graaf Taaffe eer goed te stade kwam was dan ook wel de voornaamste rrden waarom da heer Danajewski zich ondanks zijn heftigheid tegen de Duitsehers tien jaren in het rainisterie kon handhaven Nu echter was het eind gekohien Nu graaf Taaffe de leider vin het vrnoenings ministerie die sedert 10 jaren een anti Uuitsche oonservatief olerieale politiek volgt door de ontbinding van den Bgksraad naar het verkrijgen van een gematigd liberale meerderheid streeft waarbij ook de Duitsehers zich kunnen aansluiten moest natuarlgk in de eerste plaats de erkende vijand der Duitsehers zgn mrloedrgke plaats als minister van financiën ontruimen Beeds spoedig nadat het besluit tot ontbinding van den Egksraad waartegen Dunajewski zich met alle kracht verzette was uitgevaardigd verleende keicer Frans Jozef den minister op de gebruikrlgke wijze omslag met een booge ridderorde en benoemde hem bovendien onder dankzegging voor de bewezen diensten tot lid van het Heerenhuis voor zgn leven De tevredenheid der Duitsehers over Dunajewski s ontslag is nog grooter omdat zgn opvolger meer een man in hun geest is Dr Steinbüh de secre tarisgeneraal bij het departement van justitie de nieuwe minister van financiën is een man van algemeen erkende bekwaamheid aan wien een groot deel der nieuwe sociaal politieke wetten gelyk de verzekeringswet en de woekerwet te danken zgn Voor vier jaren hield dr Steinbach een voordracht waarin hij zich verklaarde voor een zwaardere belasting der meer gegoede standen Men verwacht daarom dat de heer Steinbach indien hij zijn krachten aan een algemeene hervorming van het belastingwezen mocht beproeven met een ontwerp tot invoering van een progressieve inkoniten belaating voor den dag zou komen De heer Steinbach een man van middelbare leeftgd is laraéliet van Duitaehe afkomst en geen partijman Op financieel gebied moet de nieuwe minister zgne sporen nog verdienen msar toch zou alleen Dtuiajewski s val reeds voldoende weten om de veranderinir door de Duitachers met groote ingenomenheid te begroeten Koning Humbert heeft nog geen opdracht verleend tot het vormen van een nieuw kabinet Derhalve is nog steeds het ministerie Cnspi dat nog niet ontalagen is in Italië aan de re peering Toch rmindert steeds de kans datCrispi vooreerst za temgkeeren De liberaal conservatieve combira Bodini Zanardelli is mislukt maar daarna is de beet Budini in overleg get eden met de heeren Sarocco en Nicotera Een dergelgk kabinet schgnt meer kans te hebben Men noemt reeds de volgende ministers Saracco presidentminister en financiën Luzzati schatkist minister Nicotera binnenlandsche zaken Budini bnitenlandsche zaken Dranca landbouw Colombo openbare werken en generaal Pellooi oorlog Het Storthing te Christiania is door Koning Oscar geopcna met het voorlezen van een troonrede waarin werd aangekondigd dat de Begeering in deze zitting wetsontwerpen zou indienen tot herziening van het tarief der invoerrechten on voor het aanstellen van falirieksinspectenrs tot het houden van toezicht op den arbeid in da fabrieken PËTROLEUM IVOTEERINGËX van de Makelaars Oantzlaar Schalkwijk te RoUerdam De markt was heden vast Loco Tankfuat ƒ 8 Geïmporteerd fust 8 0B Februari levering ƒ 7 85 Maart en April levering ƒ 7 B5 SSö Staats ïoteriJ 5e Klasse Trekking van Vrijdag 6 Februari No 13719 ƒ 1000 en Premie van ƒ 30 000 No 1991 4352 7376 11397 15082 en 19261 ƒ 1000 No 12475 15796 17167 en 19161 ƒ 400 No 4247 7426 ƒ 200 No 3298 6816 9172 11724 121R6 18367 1 S689 13773 16314 16931 16952 18399 en 19139 100 Stollwerck sclie Borstbonbons ge brioeerd na Toorschrift van den kon ünivereiteits ProE GWun Hofrsd 1 Dr Hsiiets Bonn hebben sedert 60 Jaren ala Terzacbteod middel tegen boesten beeechheid en aandoening der ademinggorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t b zonder aanberelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 26 cent Alom verkrijgbaar Alom te bekomen SB mm 0U2E1I of de Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk l Ter Goude beneven de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eni waarbij is toegevoe d een afzonderlek leveoibericht der beroemde Glasachilders de Gebroadan Dirk en Wouter Crabetb Dooa CHRI8TIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldeode Knnsteo enz Ranstachilder Architect en Directeur dn AcademievauBouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents A BRINKMAN beachrijrinc der beroemde geachildetda It Ja Prgzen van ƒ 70 7 2522 5164 8298 108SI 13526 16542 18388 16 3966 5295 8328 11013 13564 16575 18615 39 2968 5345 8339 U081 13743 16S93 18640 78 3147 5463 8403 1US7 13895 16748 18649 100 3244 6490 8479 11166 18973 16788 18675 198 3279 5535 8489 11370 13978 16799 18677 203 3287 5691 9104 11302 14002 16810 18883 358 3375 5766 9119 11498 14031 16931 18941 372 8408 5944 9168 11607 14074 16858 18B47 436 3634 6995 9174 1163S 14132 16863 18966 446 3678 6049 9210 11676 14203 16892 18968 483 8707 6263 9217 11772 14290 16923 19072 536 3728 $ 283 9331 11826 14294 17015 19076 678 3737 6301 9341 U963 14437 17034 19211 697 3789 6330 9501 11956 14692 17046 19267 631 3869 6396 9509 11969 14616 17217 I9S36 680 39U9 6602 9590 11983 14616 17329 19365 831 3929 730 9683 12032 14626 17330 19463 825 3930 6791 9715 1216 14684 17394 19695 921 3984 6921 9732 12269 14711 17434 19604 998 4018 6936 9800 12266 14821 17536 19650 1014 4033 6981 9838 13503 16184 J7689 19677 1060 4Ó35 7113 9857 12518 16191 17693 19703 1311 4117 7114 9885 13622 16390 17669 19726 1216 4127 7186 99 8 12566 15431 17676 19733 1497 Ï358 7196 99 30 12684 15548 17720 19743 1737 4366 7227 9931 13814 16643 17781 19768 1749 4534 7243 9949 12849 15734 18036 20195 1760 4643 7262 10054 13960 16743 H049 20267 1876 4687 7333 10146 13007 16886 18085 20341 1939 4657 736610254 13038 15890 18088 30360 2077 4666 7467 10336 131 9 16126 18114 20376 2090 4725 7548 10373 13275 16233 18115 20450 2092 4808 7748 10479 13390 16316 18120 20459 2121 4943 7958 10535 13403 16360 18127 30638 2231 4992 7965 10S83 13427 16465 18834 30631 2348 6043 8335 10716 13471 16495 18366 20779 5065 8241 10833 13487 1661 18377 30873 5058 Beden o erleed tot mgn groote droefheid oa een kortatondige ziekte mgn geliefde Echtgenoot LKVINA vak WILLIGEN in den oaderdom van byna 40 jaar JoHs UITTENBOGAABD Gouda 5 Februari 1891 Een prima KOLEN FIBIA te Rohrort Terlaogi voor de provincie Znid Holland Soliede Agenten TEGEN HOÜGB PROVISIE Brieven franco No 1421 aan bet kantoor van bet Dtrecbt cb Dagblad c te Utrecht ADVERTENTIÊN Algemeen erkend als hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten looala bet loa onlen der tanden tandpijn ontBteking zveren bloeilend tandvleeach onaangenama reuk uit den mond kalk orminK worden eker voorkomen ea genezen door het dagelijka gebruik van het echte K K Hof TandarU Dr PO PP s o nTwV F Berlijn Horlogemaker DOELESTEEGJVo 232 Beveelt zich minzaam san voor het herstellen van HORLOGES PEHDULES in aanmerkelqk vergroote fleatchen voor 66 eenU 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Of POPP l Taodpoeder of TandpWta ateeda de tanden gezond en lolioon hondt Dr FOPF Tandplomheeraol Dr POPP a Kruiden Zeep tegen eiken buiduitalag en voortreffelijk voor baden I Veuus zeep en iSonnebloemen zeep PürP S CekrIstalliMerde en Traospilran Glfcerlnezeepen r yn de fijnste Toilet iin gozonilhei Uz opon welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen 11 De namaaksela van Anatberin Mondwater verwoeaten de tanden binnen korten ti A WQ Dr J G POPP Weenen DepoU te GOUDA Zeer ITette G esteendrukte NAMAAHTJES worden GELEVERD door A BaiiXKJMAJM en Zd J C ZELDENRIJK Drogrist Verder in alle Drogiat en Parfumeriewinkeli van Nederland ADVEETENTIEJV in alle Binnen eu Buitenlnndsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnreau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda In ons Leesgezelschap van Binnen en Buitenlandsche Tüdschriften eu Romans hebben wg ook opgenomen mmu eEiLLümEEsi uaanbelaii Voor aanvragen om inlichtingen houden ondergeteekenden zich aanbevolen A KOK COMP Snelperédruk van A BRINKMAN m Zn Godoa De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van ZoU en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommera VIJF CENTEN BU deze Courant behoort een ByvoegMi BINNENLAND GOUDA 7 Februari 1891 Van de gratii uitdeeling van brood en armen drank aan de volwaasenen koffie aan de kinderen melk werd lieden gebruik gemaakt door 275 kinderen on 191 rolwaasenen Heden is de heer P J A Levedag arts alhier aan de rijki univorsiteit te Leiden bejorderd tot doctor in de geneeskunde na verdediging van een proefaohrift getiteld De diagnostiek van Aretaeus Aangezien de heer en mejuffrouw P A Niermans voor de betrekking van huismeester en buismeesteres in het Oude Mannonhnis alhier hebben bedankt zoo z jo door Begenten als zoodanig benoemd de heer en mejuffrouw K A van Dam huismeester en buismeesteres in het Ziekenhuis te Zutphen die de betrekking hebben aangenomen De door de Onderoffioieron Societeit te geven tooaeetvoorstelling ten beboeve van mingegoeden in deze gemeente zal plaats hebben den S5en dezer maand Opgevoerd worden Een woord van eer tsoneelspel in 4 bedrgven en Wei bekroonde treurspel tooneelspel in één bedrijf Voor hen die nog geen lijsten ter inteekeni ig zijn aangeboflen zijn nog kaarten a ƒ O 60 te verkrijgen hg den Adj Onder oliioier Van der Bijl Toen de vorige week Vrgdag de beide van diefstal van dekens n kleedingstukken verdachten i r B en V R te Gouda gepleegd ten nadeele van de FEViLLETODI Aoor het Fratuek TWEEDE GEDEEI TE HOOFDSTUK II 18 Maar toen h zag dat hem zalka niet gelukte zei hij Het schijnt dat je ongerust bent over Pierrille zusjelief Ja antwoordde zjj ik ben bang dat hem iel kwaads is overkomen Vier dagen weg te blijven terwijl h j weet dat gij er zijt Oh er ia zeker ietagaande en dat maakt me bevreesd Blijf kalm Millette Misschien doe je heel dwaaa mot je zoo te verontrusten Weet je wat ik zal naar CastoEasto gaan dat niet ver af is dan weet ikdadelijk hoe do zaken staan AU Pierrille er is zal ik hem meenemen en bij je brenSen Wees maar niet hang hij zal mijn krijgsgevangene zyn en hem zalgeen baar worden gekrenkt De jonge man verwijderde zich met spoed en sloeg het pad naar het bosoh in Het was de weg dien hij bij voorkeur ging toen hij nog klein was en hij landbouwers Snook te Moordrecht en Graveland te Waddinxveen door J L Kusters brigadier en D Stigter rijksweldwaohter waren aangehouden en gevankolijk naar Rotterdam zouden worden overgebracht deed de 2e verdachte in zijne benauwdheid eene belangrijke bekentenis aan den brigadier majoor Oeltink dat het gevolg had dat door genoemde beambten dien zelfden avond nog een kist inhoudende 20 doodo kippen en 2 zwanen die don nek waren omgedraaid in beslag werden genoman die zij reeds te Rotterdam bij J Raas in de Loeuwenstraat No 33 op een bovenhuis hadden geborgen en die den nacht te voren te Berkenwoude ten nadeele van G Buijense en Z Vink waren ontvreemd en waarvan zij ook verdacht werden gehouden Door verdere nasporingen van genoemde besmbten zijn ten huize van den Ie verdachte nog 2 f iaardendekens in beslag genomen die ook in den aalsten tijd bij den heer W Slappendel onder Stolwijk ontvreemd waren Alle deze goederen alsmede die kippen en zwanen zijn door genoemde beambten in beslag genomen en tegerfHo beide verdachten die reeds meermalen vonnissen wegens diefstal hebben ondergaan processen verbalen opgemaakt Genoemde beambten hopen dat die beide personen niet gauw weder gelegenheid znllen hebben om hun gedurig van hunne naohtruat te berooven Toen de Brigadier Majoor der Rijk sveld wacht alhier zich Woensdag middag voor dienstesken naar Goudcrak wilde begevf werd hg onderweg door den heer H uitgenoodi met dezen mede te rijden waarop hij in diens njtuig plaats nam en zag toen dat daarin een haas vervoerd werd die hq bij het uitstappen te Gouderak in beslag nam en tegen den vervoerder prooea verbaal opmaakte De ministor van oorlog heeft bepaald dat bij herkeuring van levensmiddelen die door de zorg van herinnerde zich dat hg er meer dan eens waa geweest om vogelnestjes uit te halen Een half uur later waa hij terug Wel I riep Millette die hem tegemoet geloopen waa hem reeds van verre toe Pierrille komt van morg n niet zei Placide MijnGodt Maak je niet ongerust hem scheelt niets maar zijne moeder is ziek Zijne moeder zei Millette met een zucht Dushij is niet ziek Is ze erg ziek de arme vrouw P De Terradea weten het zelf niet Chéry de behanger heeft het nienws van morgen meegebracht te CastoRasto Pierrille had zgn meesters laten verzoeken er ons kennis van te geven maar die hebben het nietkunnen doen omdat er niemand op de hoeve wasom hier heen te zonden Dat is alles Is je onrust nueen beetje bedaard Neen ik weet niet hoe t komt mgn broeder maar ik ben er zeker van dat er d r een ongeluk voor de deur staat tS Wat haal je in je hoofd Kom kom als ik je dan alles zeggen moet Pierrille zal van middag te twee uur hier zijn Hoe weet je dat Van de Terrades die het van Chéiy hebben gehoord Sacrebleu I je bent wantrouwend uitgevallen zusje 1 Vergeef me Placide ik ben zoo bevreesdvoor hem ADVEBTENTIEN worden gaplaatrt v U 1 5 regela it 50 Centen iedere regel m r 10 Centen GE 00 TE LETT SBB warden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverteatien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk de Maandags verscbgnt den hoofdintentant worden aanbesteed deze zal geschieden door eene commissie bestaande uit 3 officierea daartoe door den minister aan te wg zen De aanneilaer is bevoegd daarbij tegenwoordig te zijn of zich lloor een gemachtigde te doen ervaogen ten einde Izijne belangen te behartigen Op den leeftijd van 32 jaar is te Leiden na een smartelijk lydori overleden mr J van Butthinga Wich rs 1ste secretaris van don Noderlandschon wielrijdersbond In de sportwereld had de overledene zich eene gevestigde reputatie verworven voornaiaelijk op het gebied van schaatsenrijden Van zijne hand ve scheeii in 1888 een historisch geschrift getiteld Schaatseurgden dat veel opgang hoeft gemaakt Men meldt dat het voornemen der Wester TramOmnibusinaataohappij om haar tot Harmeien loopende Ign tot Woerden uit te strekken reeds spoedig tot uitvoering zal komen Binnen enkele dagen zullen de proefritten een aanvang nemen Die tgding werd langs de geheele streek met vreugde vernomen Bene liefdadigsheidsvoorslelling te Bodegrave door eenige jongelui gegeven heeft pi m ƒ 260 opgebracht welk bedrag is overgemaakt aan de commissie voor Nieuwjaarsbedeeling Uif s Hage meldt men De zaak van den grenadier die als sohildwaoht voor het geweer aan de hoofdwacht aldaar een burger een hejonetsteek heeft toegebracht hoeft op andere wijze plaats gehad dan bericht werd Tijdens de aflossing van de wacht op Zondag middag jl had zich als gewoonlijk een groot aantal nieuitsgierigen in de nabijheid der wacht ongesteld waarbij een paar opgeachote jongens baldadigheden en zoodat de schildwacht die tevens door Mejuffrouw lei de soldaat met komisohen nadruk ik schenk u vergiffenis HOOFDSTUK IIL Papoal en zijn neef vertrokken allo naar SaintAlvè e aangezien Millette haar verloofde op de hoeve wilde opwachten De landbouwer besteeg Coco zijn paard een klein zwart dier levendig en bang voor de vliegen zoonls vader Lorin zeide Placide legde den weg te voet naast zijn oom af Deze zat recht en ferm op zijn paard dat in een sierlijken telgang voortstapte Tusschenbeide kreeg Goco een kuur bg welke gelegenheid de ruiter zijnen neef aantoonde dat hij ook een paard wist te borgden waarop de jager van het Afrikaansche leger dan met een glimlach antwoordde Gedurende de twintig minuten die mot den rit verliepen kon Pascal niemand tegenkomen zonder hem I zijnen neef den brigadier voor te stellen Hij was honderdmaal grootscher op zijn nee dan op zgn akkers en zgn wijngaarden en dat zegt wat voor een landbouwer T0 Saint Alvère aangekomen bracht hij Coco op stal bij Nicole en zijn neef een arm gevend begaf hij rich onder de menigte die zich op de markt had verzameld Zij verkochten en kochten ossen en de osseildrijvers keken met bewondering naar den neef van ouden vader Lorin Dë goede man glom van genoegen wierp links ea