Goudsche Courant, maandag 9 februari 1891

een dier jongena werd oitgeaobolden hun renooht canigiina rnimte te laten Sohoon dit op teer kalme qn gaaohiedde gaf een der helhamela hem een alag in het aangetioht dien bü door de tweede liet Tolgen waarop de schildwacht ijjn geweer Telde eo den aanrander een steek met de b onot in het dijbeen toebracht De gewonde werd door de politie naar het bureau vervoerd De plaatsel ke commandant heeft nu bepaald dat hq de aflosaing de wachten voortaan tegenover elkaar in plaats van naast elkaar tullen plaata nemen Staten Gteneraal Twiidb Euub Zitting van Vrydag 6 Februari De mailcontracfen zijn onder de elgerichte achotoi der tegenstandera betweken En tot die tcigen standers behoorden niet alleen de liberale heeren Ciemer en Geertaema maar ook de antirovolutio naire hoer A van Dedem terwgl behalve de miniaters Havelaar en Maekay die de wet badden voorgedragen ook de ottd minister Keuoheniua als verdediger optrad hy had indertyd de grondslagen voor dei contracten gelegd Van liberale zqde bleef de heer Guyot ds aanneming aanraden doch zonder gevolg Met 40 tegen 38 stemmen word de wet verworpen Van de libera en waren er drie leden voor de heerca Guyot Tak en De Beaufort tegen wier stemmen die van drie katholieke tegenstemmen De Ram Van Vlqmen en Van Nunen opwogen Het waren ten slotte twee anti revolutionaire leden da gebroeders Van Dedem die de achaal ten ougunat Tan het ministerie deden overalaan Het zal dunkt ona niet moeielijk vallen nieuwe contracten met de betrokken dirootiea te sluiten Het de maatachappijen was de Minister van Waterataat overtuigd dat zg voor de concurrentie beter gewapend moeten zqn en met de maatscfaappyon was hij ook overtuigd dat ty daarvoor meer subsidie noodig hebben Man kan zeggen dat noch het een noch het andere in bet debat werd betwist en de Begeering kan er dan ook zeker van zyn dat zij ateun zal vinden al zg met e n contract komt dat hooger subsidie toekent dan het tegenwoordige contract Maar men moet waar hebben voor zijn geld en dat het voorgelegde contrttot de waarborgen geeft dat men verkrijgt wat beoogd wordt is in geenen deele aangetoond De heer A Tan Dedem had geec ongelijk dat als men gaarne zou willen concurreeren in vaartsnelheiil en daarvoor subsidién noodig lyn die boven onze macht gaan wy dan met een Teertiendsagschen in plaats Tan een wekehjkscheu dienst genoegen moeten namen Wil de Begeering meer dan zal zy verstandig doen rich te houden aan de wenken van de heeren Cremer en Geertaema Ik elk geval mag men contracten verlangen waarbij de verpliehtingeu klaar omaekreven zgn en de staat eet wat hij verkrygt Overigens was er vóór het reces der Earner die ninatens voor 14 dagen uiteenging groote opruiming Tal van zaken gingen onder den hamer door zonder debat Alleen dat omtrent het inkomen der kroon gaf den heer Domela Nieuwenhuis de goedkoope gelegenheid om zijn socialisme te doen blyken Hij stelde voor 160000 te korten gedurende de minderjarigheid der koningin doch hij bleef alleen staan Trouwens dit voorstel was ongrondwettig daar het inkomen voor den geheelen duur der rngeering van H H wordt vastgesteld Rchta een b ik in het rond waarmede hij als het waro een ieder nitdaagle hem een held als Placide aan te wijzen Waro de jonge man ijdel geweest misschien zou men hem spoedig met geen goed oog hebben aangezien maar zijn beleefd rondborstig eu vriendschappelijk nptrülen verzachtte den minder gunstigen indruk door Lorin s eenigszins aanmatigende houding teweeggebracht zoodat de onder ofScier genade vond in de oogen der over het algemeen allesbehalve welwillend gezinde dorpelingen Men bewonderde zijce militaire houding en zei Op mgn woord een ferme kerel die er niet nitziet als had hij visschenbloed in de aderen een flink soldaat dat is waar Men ging zelfs zoover van te zeggen dat de oude Lorin alle reden bad om trotsch op zijn neef te zijn Pascal leidde zijn neef zoowat overal op de markt rond hij bracht hem bij de schapen by de varkens en by het gevogelte bij kramen met linten en snuisteryen en liep met hem tusschen de boeren en boerinnen door die zich blykbnar gestreeld gevoelden wanneer de brigadier in het voorbijgaan voor hen aansloeg Hij ging telfi de pastorie binnen De pastoor begroette den jongen man op de meest vriendschappelyke wijze complimenteerde hem met het ridderkruis bood hem een snui e aan en sprak mot hem over den tijd toen Placide jong was en hij hem allesbe I Dude Hoofd en Oosl rkade gemeerd lagen namen e Toorzorgea om hun vaartuigen zoo go mogelyk tegen den verwachtende ijsgaag te verzetten it Allengs werd het gs talrijker en om 7 ure was I van de Willemsbrug af in de riolting naar boren zoo ver het oog reikte de Maas bedekt met een ijs e korst Tegen de pylers van de Willemsbrug werd It het in zijn gang gestuit en schoof het op elkander n tot een boog e van circa 2 meter IDe Maas zit van daar tot het Kralingsche Veer n vaat Er is geen doorkomen aan aan laatstgenoemde a plaats is het ys op sommige plaatsen tot 8 a 4 n meter opgeschoven Ongelukken zoover bekend I hebbeo zich niet voorgedaan e Van het Kralingscheveer tot Slikkerveer open water te Gorkum en Hardingsveld is ds toestand onveranderd Het qs in de Nieuwe Merwede is los r gekomen dryft geregeld af Het ys dat zich vcjdr deze stad heeft vaat gezet r wordt vermoed te zyn dat van d Lek g Door dezen zwaren ysgang moesten ds plannen 1 van verschillende stoombootondememingen om methunne stoombooten de vaart te heropenen worden 1 opgegeven Men verwacht dat het ga met hoog water los zal r laten Veel nieuwsgierigen bewogen zich aan den c kant doch de dikke miat dia op het water of liever op het ga hing belette hun veel te tien it In een slop in wyk C te Uireeht woont een gezin ie bestaande uit man vrouw en 6 kinderen van welke n het oudste 14 jaar het was den heer S Wesselink Jr it adjudant hoofdinipeoteur van politie speciaal met n den ndheida dienst belast ter odte gekomen j dal in die woning een ergelyken toestand van verie Tuiling aanwezig was Met bet oog op den algemeene gezondheidstoestand vond ds heer Wesselink het t wensohelgk een blik in die wonini te werpen en ir wat hy toen zag deed hem verbaasd slaan Het ge heele gezin behalve de man zat met eenige lompen bedekt om een pot warm water zoo het schynt om g daarin de banden te warmen Door verarming waren de vrouw en kinderen zoo vuil en weinig gekleed Idat zy niet meer buiten kwamen en een tweede 1vertrek daarnaast werd gebruik ala een soort raestn hoopt De man Terdiendn een klein weekloon waar van eerst de hour moest betaald warden en verder juist geld genoeg overachoot om brood te koopen De kinderen onder welk een meisje waarvan blpbaar slecht ontwikkkeld de oudst kon men niet allen leerlingen ergens in dienst zenden omdat zy geenf kleeren hadden r Die toeatand was dus te wijten T issehien wel aan t zorgeloosheid maar niet bepaald aan onwil Op ver1 zoek van den heer Wesselink werd met toestemming 1 van het gezinf de gemeente reiniging aan het werk De aankomende en vertrekkende treinen aan et station Maas te Rotterdam ondervonden gisteren veel vertraging daar op de lyn de locomotief die op een wagen is geloopen nog niet is opgeruimd Er is slechts ééa spoor in de richting van Gouda vrg en de treinen moeten elkander passeeren aan het station Nienwerkerk De trein die ten 10 ure aan het station Maas verwacht werd kwam eerst ten 11 30 aan gezet Verder verleende de commissie van kleeding en dekking en de aalmoezenierakamer hulp terwijl ook meergegoede buren iets voor bot gezin afzonder den Op deze wyze kan zeker een gunstige wendingkomen in het leren dezer menscheu die thans nog slechter gehuisvest waren dan de varkens wier hokken althans in deze gemeente volgens politiemaatregel steeds behoorlyk schoon gemaakt moeten worden De bankier Bleiohrixler te Bsrlyn een vertrouwd vriend van Bismarck die niet met den Rykskanser lier in ongenade viel wordt thans niet meer aan bet Hof ontvangen Hy heeft rich naar men verbaalt s Keizers ougenoeg en opden hals gehaald door Z M in do jongste dagen van geldverlegenheid 26 millioon ter leen aan te bieden onder voorwaarde dat de bo reker Stocker ontslagen zou worden Kr waa toen reeds tot dat ontslag besloten Maar keizer Wilhelm achtte zulk een aanbod waarby hem een voorwaarde werd gesteld een beleediging en ontzeide den rijken bankier den toegang tot het Hof V D Het Faderland gaf gisteren het volgend bulletin uit t Onze oorrespondent te Paramaribo seint ons Er is een openlijk conflict uitgebarsten tusschen den gouverneur en mr KallT die wederzyds hun beklag zullen indienen bij den miniater van koloniën Bij de Regeering ia van dergelijk conflict volgena het Daghlad niets bekend Als bewijs van hondentrouw meldt men het volgende Vóiir eenige weken word door een bewoner van Weatkapelle een hond aan iemand op Zuid Beveland verkocht Eenigen tyd later kwam s morgens vroeg toen het nog donker was het ilier by zijn ouden meester zeer vermoeid aan de deur Binnengelaten liep hy naar ieder der huisgenooten met blijkbaar welgevallen hen begroetende tot hij het bed en eerst daarna nam hy voedsel en legde zich op lijn oude plaats te rusten Hoe hij zonder begeleiding den geheelen weg te mggevouden heeft is nog een raadsel Oiateren morgen i66x 6 ure vertoonde de Maas voor Rotterdam nog nagenoeg Mank water doch gemlach in de verte deed denken dat er een massa gs in aantocht was Veraohillende gezagvoerders van btoombooten en een ligteraofaip die aan b t De onverwachte dood van den Belgisohen Kroonprins Bottdewyn heeft het Fransche dagblad l Kvènement aanleiding gegeven eeno opgave te doen van gelyksoortige gevallen die zich in den loop der laatste 160 jaren hebben voorgedaan en dat zijn er nogal eenige Merkwaardig mag het genoemd worden dat in Frankrijk sedert bgna twee eeuwen de kroon geen enkele maal op vader ej zoon overging Do zoon van Lodewijk XIV stierf onder zonderlinge omstandigheden evenals zijn neet zoodat de kroon van hem direct op zgn achterneef overging De zoon van Lodewgk XV stierf eveneens jong zoo ging het ook met den zoon van Lodewgk XVI de zoon van Karel X de hertog van Bern werd door Louvet vermoord de zoon van tiapoleon I stierf als hertog van Reicbstadt in ballingschap de zoon van Louia Philippe de hertog van Orleans kwam ongelukkig om het leven terwgl de zoon van Naimleott III in Afrika door de Zoeloe s werd vermoord In Rusland verloor Alexander II zgn oudsten zoon op den leeftijd van 22 jaren halve als een heilig boontje bad gekend Maar wide de waardige man ik bói het die u de eerste heilige communie heeft laten doen mynheer de ridder van het legioen vau eer Vandaar misschien wel bij wyze van contrast begaf vader Lorin zich naar het koffiehuis Op den muur waren ongeveer een dozijn fresco s geteekend voorstellende verschillende episoden uit den oorlog in Afrika Placide was zoo goed niet of hij moest voldoen aan het verzoek van zijn oom en vertellen hoe het was toegegaan bij de gevechten die door oen rondtrekkend kladscbilder op de wanden van het Café du Cbftteau Vieux waren afgebeeld Placide gaf zoo fi5ed en kwaad als het ging een verhaal der laatste veldtochten van de inneming van de Smala van den slag bij Isiy van de bestorming van El Aghoust en van uog andere gevechten in de woestijn en bij verwierf zich de algemeene bewondering van zijn talrijk gehoor De oude papa Lorin genoot en gaarne zou hy zijn neefUH Mn8chouwe van allen hebben omhelsd want hij Halfe deugd dat hij Placide om Placide beminde In bet kort de onder officier behaalde dien dag een volledige overivinning tot groote voldoening van zijnen oom die er zich op kon beroemen dat het geen verloren dag voor hem geweest waa en dit te minder men moet altyd op nummer ééa letten aangezien hij met den koop en verkoop der oasen een aardig winstje gemaakt had Het was bijna nacht toen Tader Lorin er aan be gon te denken dat hot meer dan tijd was naar La Queyrie terug te keeren Al dio bezoeken houden ons Uog op zeide h tot Placide en nu hebben wij nog niet eens alleeafgedaan Ik had nog met je naar mijnheer Pradelwillen gaan den geneesheer die je behandeld heeft Je weet het nog wel al is bet lang geledon Goed zeide Placide dat doen we dan een anderen keer Zeker een anderen keer herhaalde de boer Zij gingen Coco halen aan den stat Pascal zetts zich in den zadel en gaf het paard de sporen ZQ badden nog geen tien minuten gereden toen zij op een tukkeldraQe een jongen man zagen aankomen die als boer gekleed was en in wien Pascal niettegenstaande den mist al spoedig Pierrille herkende Vriend zeide hy tot Placide daar heb je nado bedoelde Pierrille Pierrille was erg bleek en zag er ontdaan uit H hield zyn hoofd over den hals van zyn paard gebogen zonder o te zien Toen hij de beide reizigera voorbqreed riep vader Lorin Hola Pierrille De jonge man draaide het hoofd om en hield zyn paard met vaste hand in Waar ga je heen P vroeg de boer Naar Saint Alvère O weet ge mgn moeder aterft Mynheer Pradel moet meegaan Wordt venolgd Koning Willem ÏII van Holland zag zgn beide zonen in het graf dalen Het lot van den Oostenrgksehen Kroonprins ligt nog versch in het geheugen en Koning Leopold II van België heeft evenals Koning Willem III twee Kroonprinsen verloren eerst zgn eigen zoop eu daarna zgn neef den nu overleden Kroonprins Boudeivgn De Duitsohe Kroonprins Frederik Willem die slechts drie maanden als Keizer regeerde behoort ook thuis in de treurige Igst der Kroonprinsen die bewgst dat a werelds noodlot zelfs uiet voor de vorstelijke tronen balt houdt Men schrijft aan de Zutph Ct van Donderdag uit Dinksperloo Eindelijk nu zij voor de zesde maal opgeroepen waren hadden de leden neen n lid de heer Ovink aan de roepstem van den voorzitter gehoor gegeven Volgeps art 49 der gemeentewet kon die heer nu alleen beslissen Do secretaris zoekt de nummers 2 3 4 6 9 en 7 uit de bus waarna de voortitter voor den heer Ovink het alleen overgebleven no 1 trekt De voorzitter Ik verzoek den secretaris de notulen te lezen De heer Ovink Ik vraag het woord De voorzitter Ka het lezen der notulen mijnheer Oïink De heer Ovink Mnar ik heb eene motie van orde voor te stellen en dat geschiedt beter nu De heer Ovink stelt nu voor het lozen der notulen en de behandeling der ingekomen stukken uit te stellen tot de volgende vergadering Dit voorstel wordt met algemeene stemmen die van den beer Ovink aaogenomon De heer Ovink vraagt opnieuw het woord De voorzitter Nog weer een motie van ordeP De heer Ovink Neen eene toelichting Hierop leest do heer Ovink een stuk voor waarin hij ook namens zijne medeleden verklaart dat de Baad niet Unger kan samenwerken met den burgemeester maar desniettegenstaande toch wel middelen zal weten te vinden om den burgemeester bij de regeering aan te kligen en dat hqt zeker menigeen bevreemd heeft dat de raadsleden nog zoo lang gekomen zyn De voorzitter meent dat in deze verklaring evenals in alle voorstellen van den heer Ovink verdachtmaking en onwaarheid schering eu inslag zyn De heer Ovink stelt voor den heer Harders te vragen of deze geneigd is tijdelijk aU gemeentegeneesheer op te treden en zoo ja op welke oonditien Met algemeene stemipen die van den heer Ovink wordt aldus besloten Daar de wethouders evenmin op de vergaderingen van het Dagelijksch Bestuur verschenen zijn als in de raadsvergaderingen is de voorzitter niet by machte in zake schoolge dheffing een voorstel van B en W te doen waarom hij zelf een dergelijk voorstel doet De heer Ovink stelt voor om deze zaak aan te houden waartoe met algemeene stemmen die van den heer Ovink besloten wordt Uiermede was de comedie uit In de Tijd geeft Jan Holland ook een formule tot verzoening aan in den strijd tusschen anti revoluonaireu en katholieken over de Legerwet Hij stelt voor de militaire ijveraars zoowol theologische als niettbeologische volkomen hun zin te geven Hg wil algemeenen dienatplicht geene vrijstelling goen broederwisseling geen keuring geen loting niets van dat alles De kreupelen en gebrekkigen zullen dienst doen als regimeuts kleermakers schoenlappers oppassers niemand is er zoo ellendig aan toe of bij kan in de militaire huiahouding wel nuttig gebruikt worden Hjj wil al de mannen de volle acht jaren in dienst houden En nu do voorwaarde Hij wil doodeenvoudig dat deze honderdduizenden Inndsvoedelingen zullen arbeiden allen te zamen Van een werkdag van 8 uur kunnen zg 2 uur aan schietoefeningen besteden en de rest van den tijd doorbrengen met handenarbeid ten algemrsnen nutte Hierdoor zal verbroedering ontstaan tusschen rijken en armen De rijke heeft de nooden en belangen van den minderen man grondig leerpn kennen oplossing van de sociale quaestie De staat is dan eigenlijk de werkgever en yerklooner Het ideaal vnn Bellamy en van meer volksvrienden Maar waar moet het heen als de studiën van onzo beschaafde standen acht jaar lang worden afgebroken P Goen zorg mgn waarde I In t artikel van advocaten dokters professoren schoolmeesters is de markt meer dan voldoende voorzien En tegen dat de voorraad is opgeruimd leven wij weer in een anderen tijd Dan bolwerken wij op nieuw aan doode strijdkrachten en de levende weten als van oudsher allerlei middeltjes uit te denken om bij moedera pappot te hokken Of des Keizers profetie is uitgekomen dat het met de oorlogen gedaan is als de kruitdamp niet langer het moordtooneel in ondoorzichtbare nevelen hult Gaarne rerleende de Tyd een plaatsje aan deze boutade waarin naar de Redactie zegt het onzinnig miiitairisme met eigen wapenen wordt bestreden In de laatste dagen ziet men te Rotterdam s avonds eén man in de kracht vau zijn leven zich in veraohillende straten van de stad ophouden in gezelschap van drie jeugdige kinderen armoedig gekleed Twee worden door hem aan de hand gehouden terwijl hij er een draagt Blijkbaar is het zijn doel het medelijden van het publiek op te wekken Hij vraagt aan menigeen een aalmoes voorgevende reeds lang zonder verdienste te zgn riet schijnt dat hü reeds lang deze practijk uitoefent en daardoor aan de kost komt Nüar gezegd wordt zijn de kinderen die in zijn gezelschap zijn niet van hem maar door anderen voor een kleine vergoeding aan hem afgestaan om er mee te bedelen Een merkwaardig middel tot bevordering van sohooltuoht vinden wij in de fToer Zat vermeldt uit het tijdschrift van het duitsch geneeskundig staatstoezicht E n schoolmeester die als bij baantje de tandheelkunde uitoefende maakte van de verkr en vaaadigheid gebruik om zyn leerlingen te tachtigen Aan acht van bon trok bij een tot drie tanden of kiezen uit De Justutie meende daarin strafbare mishandeling te zien en stelde een onderzoek in De onderwijzer beweerde toen dat hij enkel melktanden en holle kiezen had getrokken en das den kinderen veeleer gebaat dan hun schade toegebracht had De rechtelijke macht won nu bet oordeel in van een 4eskundige die bevond dat allhans bg drie kinderen gave tanden waren verdwenen maar er bijvoegde dat hun gezondheid erop verbeterd was De vervolging werd gestaakt maar het schooltoezicht trok zich de zaak aan en was van oordeel dat dit tuohtmiddel de grenzen van het geoorloofde wol eenigermiBto te buiten ging De treklustige onderwijzer werd daar om op grond van de Schoolwet gestraft i ai a t Ato E Sggse 5i5 ig5 gög 26 J AKIOK r ntgtng TAM DiBK Laukins Jokosrheld Qeebteuioa Maeia Wseldenbubq Gouda 7 Februari 1891 Hunne dankbare Einderea ADVERTENTIÊN ♦ Verloofd ür P J A LEVEDAG Arts EN JOHANNA P DB JONG Heden overleed zacht pn kalm mflne geliefde Moeder Mejuffrouw de Wed W VDUEENS geb A tan Totji op bgna 91jarigen leeitgd op den Bleekersingel alhier G J VülJRENS AimUrdam Gouda 7 Februari 1801 Eenige en algemeene kennUgeving Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Grootmoeder Mejuffrouw de Wed W VUÜRENS geb A va m Toijl op bjina 91 jarigen leeitgd J PETERI A W PETERI Vddebns W J C VÜÜRENS t Boech C J VUURENS Soerabaija Gouda 7 Februari 1891 Eenige en algemeene kennisgeving Heden overleed ona jongste Kindje WILLEM in den ouderdom van bgna 7 maanden A W VAN BERKBL A M H VAM BESKEL Klavi wmd Gouda 5 Februari 1891 Heden overleed onze Echtgenoot Vader en Behuwdvader de Heer GEBBIT FRANQ0I3 VAN DE VELDE inden ouderdom Tan 73 jaren Wed 6 F TAN DE VELDE TAN CaFPELLIH HENEI TAN DE VELDE P S A VAN DE VELDE HUBEICBT C0RN WITTE TAN DB VELDE I P TAN m VELDE Smto Bezoeken worden niet a gewacht Voor de bewgzen van deelneming ontvangen bg het OTerlgden Tan zgne Huisvrouw JOHANNA GIJSBEBTA DIEDEBICA CORNELIA NIJHOFF betuigt de ondergeteekende ook namens zgne kinderen hartelgk dank Gouda 7 Februari 1891 W J FORTÜIJN DROOGLBEVER COMMISSARISSEN v d straatweg GoudaBodegraven zullen op Haandag 16 Februari 1891 des Toorm lO j uur in het Logement tas EsTELD te Bodegraven in het openbaar VERPACHTEN TOO den tgd Tan één jaar a het GRASGEWAS groeiende op de bermea van gezegden weg ia 7 peroeelen i deVISSCHBRIJKNin4perceelen Half Februari EEN DIËIVSTBODE gevraagd P G Tnrtmarkt H 81 Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op 1AA14G den 9 MAART mi avoorm II uur in het gebouw der R C Leesvereeniging aan de Westhaven te Gouda ten OTerstaan van den Notaris MONTIJN aldaar van De van ouda gerenommeerde en met ruim debiet werkende AZIJUFAEHIEH a e Bel bestaande in een hecht en sterk FABRIEKSGEBOUW met SCHDüR OPEN LOODS en BBF benevens den geheelen INVENTARIS zeer gunstig staande en gelegen aan de Spieringatraat Wgk F No 84 te Gouda kadastraal Sectie C No 1903 groot 2 Aren 92 Centiaren Grondbelasting OTer 1890 ƒ 12 53 AanTaarding en betaling 1 April 1891 Te bezichtigen op alle werkdagen Tan 9 12 en Tan 2 4 uur waarvoor men zich gelieve te wenden tot de eigenaars de Erven P ROST en den Heer W FÜRREB te Gouda Nadere inlichtingen verstrekt voornoemde Notaris Breeder bg biljetten