Goudsche Courant, maandag 9 februari 1891

maandag 9 Februari 1891 Gedurende de maand Februari Groote Voorjaars Opruiming van alle nogf voorhanden zijnde JAPOlTSTOFPEir met GAUITEEIimGEU Dames en Kinder WINTER ZOHI R m RËGËKHAKTELS Tricot Tailles en Kiuderjiirkeii JOi r EKSPAKJES DEiMI SAISO S en OVERJASSEN eene groote partij lv£e a Toelaa ©t©ld oels e2x SERVETea alle soorten WITTE GOEDEREN alsook eene groote partij 1 Ue tot extra lage prijzen worden OPGEBUIMD BAHLMANN t C GOODA Markt mm onovertroffen KWALITEIT Alom verki tiKbaar in bunen van 160 0 86 en 048 CACAO ff RnnTFS Westzaan U Al U tl 4L UU Opfferichl 1825 VOORZETTIJ G DER GROOTE Ongekend lage prijzen 100 Depots IN EUROPA SCHEi li Zn 50 Bodegas I OVKB de Wereld Onze Port Sherry MIadera Tokayer en Malaga 9Vijnen zijn in de voornaamste Hospitalen van Europa onmisbaar geworden Verkrggbaar te Gouda fy de Firma T CREBA8 4 Openbare Verkooping te REEUWIJK op WOENSDAG U FEBRUARI 1891 des s morgens te 11 uren in de herberg van E RA DEM AKER aan de Reennrykscbe Brug ten overstaan ran den Notaris G C FORTÜIJN DRüOGLEEVER te Gouda Tan No 1 Een goed onderbonden gemakkelgk ingericht W001 HIJIS met annex PAKHUIS twee mime KAASFAKHUIZEN met annexe PAARDENSTAL en WAGENSCHÜÜB grooten TUIN en ERVEN alles zeer ganstig gelegen aan deReenwgkscbe brug te Reeuieijk Wyk E No 42 kadastraal bekend in Sectie C Ko 985 groot 27 aren 40 centiaren Te aanvaarden I April 1891 Nos 2 tot 5 Vier nevens elkander staande goed onderhouden HUIZEir en EI17E1T gelegen als voren Wyk E Nos 55 56 57 en 58 met den grond daarachter kadastraal bekend in Sectie C Nos 234 235 692 880 949 950 951 en 995 te samen groot 20 aren 70 Cent Verhuurd bij de week voor 4 De perceelen z jn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van des morgens 10 tot des namiddags 3 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen zQn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris FOBTUIJN DROOGLËEVER te Gouda De Notaris J NQLEN resideerende te Capelle a d IJttel is van meening om op WOENSDAGEN 11 en 18 FEBRUARI 1891 telkens das voormiddags ten half 12 ure teu Koffiebnize van den Heer J OUDIJE uabg het Station te Hieuwerkerk alU bg opbod verbooging en afslag publiek te verkoopen Eene in volle werking zgnde wel beklante en in goeden staat van ondeihond verkeerende STEENFABRIEK bestaande in vier OVENS TÜBFLOODSEN VORM DROOGen TASVELDEN STEBNMACHINE VooiU HEER EN HU 18 KNECHT8W0NINQ KOETSHUIS STALLING TUIN en BOOMGAARD ARBEIDERSWONINGEN en HAVEN of WIJK zeer gunstig staande en gelegen binnen en bnitendgks te Nieuwerierk a d ljê$el op Kortenoord aan de rivier den Hollandschen TJesel Samen groot ruim 3 hectaren met de daarbg behoorende 8 ZELLINGEN gelegen onder Nieuwerkerk a IJ Samen groot S hectaren 68 aren 6S centiaren En eene partg WEILAND en AABDAPPELLAND gelegen te Nieumrkerka IJ nabg voorschreven Fabriek ter gezameulgke grootte van ongeveer 4 hectaren Breeder omschreven bg boekjes te bekomen ten kantore van genoemden Notaris alwaar ook nadere inlichtingen zgn te verkrggen Snelpersdmk van A BRINKMAN cn Zn Goupa Overzicbl Bg KODinklyk decreet is Dïrudini belast met het Bamenitellen van het nieuwe Italiaaoaohe Kabinet Men gelooft dat hij dit doen zal in overeenstemming met de reedt openbsir gemaakte I st ran namen De nieuwe ministar president zou streven naar beiuinigiDgen op de begrootingen van oorlog en marine De roorsteUing van hst zoogenaamde militaire oproer te Brussel aohgnt overdreven te z jn geworden ook in de Reuter tciegrammoii Volgena het Journal de Bruxelles althans heeft de zaak weinig U beteekenen Drie manschappen sedert verleden week in oaohot wegens feiten welke niets gemeens badden mei de handelingen der miliciens op Zondag 11 beblisn volgens dil blad Dinsdag daar alles kort en klein geslagen en ign Woensiüg oohtend uit do kazerne naar een gevangenis overgebracht De lezing door de liberale bladen gegeven schijnt afkomstig te zgn van de socislislisclie Peuple en is volgens het bovengenoemde ministerieelo blad geheel onwaar De Indépendsnoe noemt sla oorzaak van het oproei de weigering van een groot aantal grenadiers der liohting 1887 om op last van een officier zich aan het uitzoeken van aardappolen te zetten Daar hol cachot anders te klein zou geweest zgn sloot men alleen de belhamels op De Verwerping van het voorstel van den beer Oladsione betreffende ds benoembaarheid van katholieken tot gouverneur van Ierland en lord kanselier is reeds gemold f661 1829 mocht elk burger tot welke geaodte hy ook behoorde tot elke staalsbetrokking benoemd worden maar toch waren de katholieken uitgesloten door df soogsnaamde Test act van het jaar 1673 Deze wet bapïalde dat elk staatsambtenaar behalve den gewonen eed van trouw san de kroon als het hoogste grzag bovendien nog een eed moest afleggen dat hg niet aan de leer der Iranssubstantiatio geloofde Daardoor wcrdeu natuurlgk de kat olieken uitgesloten niet alleen van het bekleeden vaQ staatsambten maar ook vap het lidqiaj sc ap van het parlement In 1829 werd een andere vorm voor den eed opgesteld waardoor de katholieken niet werden uitge sloten maar de oude eedsformule bleef toch behouden voor eenige ambten o a ook voor den onder koning van Ierland Bij de woelingen der geestelgkheid in het grootendeels katholieke lerlaad wilde de regeering in elk geval alt waarborg den hoogsten post van gouverneur alleen aan een protestant toevertrouwen De heer Gladstone stelde nu roor ook deze laatste beperking w g te nemen en hield daarvoor een redevoering welke anderhalfuur duurde Tegenover het welsprekend betoog van den grand old man dat door ign aanhangers luide werd toejuicht antwoordde de minister Smith namens de regeering dat de heer Gladstone toen hg zelf minister was niets vsn het herroepen van deze beperking wilde weten De tegenwoordige regeering ofschoon geenszins onverdraagzaam achtte nu den tgd evenmin geschikt als onder de ministeries Oladatone want bij de tegenwoordige Homerulebeweging ran het even gevaarlgk zgn als roorhee indien een katholieke gouverneur kon optreden die b de mogelgke volvoering der afscheidsplunnen natuurlgk in de eerste plaats het gezag van den Paus zou erkennen Derhalve verzocht de regeering verwerping van het voorstel Gladstone De meerderheid steunde de regeering Het ministerie bod de Kabinetsquaeatie niet gesteld en derhalve had er geen zuivere partg stemming plaats Negen der liberale unionisten o a de heeren Chamberlain en James stemden voor Gladstone s voorstel en ook verklaarden zich vior conservatieven er voor Lord Hortington en de Katholieke minister vali bnienlandsche zaken Matthews bleven buiten stemming Zoo stemden 266 leden voor de wet De regeering verkreeg dus een meerderheid van 83 stemmen welke nog greater was dau men had verwacht uarRerllJke Stand OEBOBENi 4 Febr Gertrodt Johsoiii Comelii ondna 0 B E TarhoTS en C Zmtioort Pieter Btstiun oadui C J vin Ham eo W M Lamera OVERLEDEN 4 Febr C C Frogea 29 j S J vm LnawcD hiiavr via F Zoet 9 j J Stoker 8 7 m L fan Willigen 89 j 11 m w G J van Bnktl S m O C W P v o Oor 12 ir J M J Kliaaaen j U m L J Donker 22 m M Klooi od A T de Doel 68 j G F van de Velde 78 J ONDERTROUWD S Febr T C Holman 0 j en R Appeldoorn 41 j P laby Ie Rotterdam 24 j ea l Bik 21 j W Nienwtold 94 j en C Wiegman 66 j L G van Donk 19 j en A an Wgngaarde 25 j PETROLRÜM NOTEERÏNGEN van de Makelaars Caotzlaar SchalkwUk te RotteFiiam De markt was heden flauw Loco Tankfust 7 80 Februari levering 7 7B Maart en April levering 7 B5 335 Staait6 loteriJê 6e Klasse Trekking vnn Zaterdag 7 Februari No 8566 ƒ 3000 No 18859 200 No 2043 ƒ 100 Prijzen van 70 1081468611178 13728 14109 17649 13454 19561 1228 7047 1287613862 14970 17827 18813 19734 1607 776418339 13897 I6S21 18300 19454 19764 2086 7927 Advertentiën hmm Fortagrihw eewr m fiijlpeir vraagt met Mei e ne KEUKENMEID Een NAAISTfCR Modiste vraagt beleefdelgk eenige Naaihuizen cf aai li iSa Adres RAAM O 396a Mej PÜIJK Turfmarkt vraagt een flink zindelgk DA GMEISJE Met de VASTENAVOND Versche WAFELEN bij de Wed J G SIBBES fioQwe Mej VAN LEEUWEN Markt vraagt een fatsoenlp R C HEEREN ARTIKELEN Speciale inrichting voor uitzetten A 7 QSA2 KIeiwegB73en73i Zeer ïïette steendrukte worden GELEVEfiD door A BRINKMAN m Zn J T KEaPEïi RBlp€rslr l02 PIMO S EN ORGELS St9miae en Eepueeren Zeer prachtige collectie PIANO S ORGELS uit de beste fabrieken ook op aaiivraag op zicht rerkrggbaartegen zeer lage prgzen steeds bespeelde INSTRUMENTEN voorbanden ook niet ongen ej te rnilen Ontvangen eene groote sorteeiïng Zwarte Thybets en nieuwste gewerkte zwarte T fflü met daarbö passende GABNEERING zeer geschilft voor AANHBBI GOSTDIES BAHLMAI aj en Co Vaiv SCHAIK s B0RSTH0NI6IXTRAGT geneest de strengste levensgevaarlflke HOEST SLIJMAANDOENINGEN HEESCHHBIDvan Kinderen KINKHOEST onmiddelljke afwending van het gevaar bevordert de stoelgang en daardoor ook de eetlust Alleen echt verkrggbaar süPEEmt InflacoDè l Bo Extract welke voorzien zgn van Bovenstaande Capsale gebruik l BOPuUde BLIKKEN XB OMr MEL van iandelsmerk N KATER C K GRONINGEN Elk stukje DBOP heeft de vorm van eea zittende KAT Alom verkrijgbaar