Goudsche Courant, dinsdag 10 februari 1891

1891 Dinsdag 10 Februari N 4448 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlön kan gescUeden tot eón uur des namiddags van den dag der uitgave JACOB S TANDFOEDEB Te Gouda verkrggbaar bg de firma J C ZELDENEUK Co Markt 91 P C W BEGEER Oosthaven 43 J H C HÜINCK P Hï Hoogstraat A 122 123 k 20 en 60 ets En gros bg JACOB Co Amtterdam Goods Snelpertdruk van A BsinuuM fcZooN Amsterdam ouda Midden3urg VHssmge2iv 7 Stoomboot fZeelandJ Hervatting a Dienst Van Goada naar Middelbarg en Vlissingen WOKNSDAGVOORMIDDAQ Van Middelburg ZONDAGMORGEN A ent G v d GROEF te Gouda De Onderneemster Wed P D de VRIES Rouaanschekade Middelburg The Mutual Life Inmkce Coufan of l Te w Sror3c TTOotste en belan pste LeTe sverzekerlng Maatscliappij der Wereld ZUIVER ONDERLING OPGERICHT 1843 WAAEBOEGK APITAAL 341 MILLI OEIT GULDEN Slnit Teïzekeringen op t Leven Gemengde Verxekeringen Hffrenten en uitkeering aan Kinderen tot voordelige Premièn en met uitkeering van winst aan de veizekerden Hare dietribntie poliasen geren betere reaultaten dan van eenige andere Maatachappg Information en Fnxq ecta8sen gratis bU de Directie voor Nederland O Z Voorborgwal 183 te AMSTEBDABI eo by ds bekende Agenten MEY s i ST0FFWA8 pHE 1 is baitengewooo sterk elegant in het dragen voortrefEèUük en goedkooper dm het waichloon voor lioneogoed MEY s STOFFWASCHE wordt na het gebroik eenroadig weggeworpen zoodat men altgd nienwe Ditstekend passende boorden manchetten en voorhemdjeg draagt MEY s STOFFWASCHE Tervaardigd nit eene met linnen overtrokken grondstof is van echt linnen niet te onderscheiden modellen jS soaiixiiB COSTALIA P p iloiiJiifl 69 ea ia Gangbaarste Êk OOETHB J V p di iijDl i EBBZOa ALmov t ia nÊ At WAOSEB fc r ioz paaxü 7ê W IJNCOIiir B p doiUa 1 SS FBABKUN BTIBPHAS p doiijB p dox purS 71 i Verkrggbaar te Qouda bij den Heer C A B BANTZINGEB Korte Tiendeweg D 17 J W F van EDE van der FALS Markt A 107 f direct bij MET Sc EDLICH Vergand fieschaff Lelpaig Flagwitz 100 belooning aan ieder die na gebrnik van Prof LEFfiIBS LIKDOOBN TiyCTUVM nog last van Likdoorns Ëeltknobbels of Wratten heeft Alleen Terkrijgbaar bg den Depdthonder L A D VLETTEB k 60 Cent per flacon met penseel p dDi nl SS Cbr JongellDgs Vereeolglng DANIËL te a OT7I3 iftu Bovengenoemde Vereeuiging maakt bekend dat O V Je DERDE Lezing plaats zal hebbeu op DONDERDAG 12 PBBRDARI 1891 dei avonds ten 8 nre in het Lokaal Tot Hkil dis 7olks aan de Peperstraat alhier Spreker de WelEerw Heer Ds A WAUTEITA Ondikwibf Iets over de jongste ontdekkingen in Afrika Voor zoover de plaatsen het toelaten zgn er voor dien avond aan het Lokaal kaarten verkrggbaar a 20 et HET BESTDUB MSNOBUAALLESSEN te Q o a d et De ondergeteekende bericht dat op 1 April a s kweekelingen kunnen geplaatst worden Aanmelding vóór 1 Maart bg den Directeur met overlegging van geboorteacte een of meer getuigschriften en verklaring van ouders of voogden dat zg voornemens zgn hem of haar voor het onderwgs te bestemmen Vereischte leeftgd 14 jaar D Dvneteur H J W HUBER Oottda Februari 1891 Voort etting der OPRUIMING van Corsetten EN GeUexirde atoex3 ez3 TEGEN SPOTPRIJZEN Firma Wed ROSJMAN Tiendeweg D 84 een nieuw BOVENHUIS yoor een klein gezin voonien van Waterleiding en vele gemakken Hanrprgs ƒ 150 Lange Groenendaal Wgk I No 65 TRADE MARK BB van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrggbaar te Qouda bg P OUDSHOORN Kleiweg G fl LAKERVELD Gouwe C vah VLIET Markt B van WINGERDSN Crabethstr te Schoonhoven Wed F G VERDONK A C FIJN VAN DRAADT OudewcOer W VERflOORBN J C VERHEUL Woerden 3 GROEN Alfen a R J KOOLE Probeert s v p 80ÜCH0N THEB No 3 il ƒ 1 26 per kilo De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden i f 1 26 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 9 Februari 1891 Van de gratii uitdeeling van brood en warmen drank aan de Tolwassenen koffie aan de kinderen melk werd Zondag gebruik gemaakt door 807 kinderen en 207 volwassenen Heden door 286 kinderen en 193 volwassenen Door den Baad der gemeente Gouderak is tot gemeentegeneesheer aldaar benoemd de heer Dr T Beekenkpmp arts te Gouda Onder het personeel der Stearine Kaarsenfabriekis eene coöperatieve Vereeniging opgericht met hetdoel door wekel ksche etortingeo waarvan het minimum ia bepaald op 16 en het maximum op 30 et teg n dfn yjter eene lading steenkolen aan tekoopen en die pro rato onder de deelnemers teverdeelen Xhi elk giAn m slechts éin sla lid toetreden doch ook meisjes die aldaar werkzaam tü kunnen voor hun ouders een aandeel nemen Beeds telt de vereeniging lOB deelnemers welk getal waarschijolgk wel grooter al worden Zg hopen dat de tusschenkomst van bun Directeur om de steenkolen te koopen hun een niet onbelangrijk voordeel zal zijn Dezer dagen werd te Amsterdam een kassiersknecht van de Kasvereeniging in de gang leidende naar het kantoor der heeren Gebr Boissevain oommissionnairs in effecten Keizersgracht aangerand door een man die zich daar had opgesteld De kassierskneoht den kerel ziende staan bad geen kwaad vermoeden opgevat en groette hem zelfs even bij het passeeren Nauwelijks was hg hem echter FEVILLETOJM Auor ket Franêoi TWEEDE GEDEELTE HOOFDSTUK III 19 Wacht even mgn jongen zeide Pascal en deedzgn paard wenden Uwe moeder Ze moet gered worden klonk het van Pierrille i lippen Hg had Placide gezien hij wist wel dat he fllillette s broer was maar zeide niets ♦ Zoo kwamen ze voor dokter Pradel s huis Pierrille en Pascal traden binnen Placide nam de paarden bg den teugel en hield hen vast Meneer Pradel zat juist te eten hg stond dadelijk van tafel op gaf bevel zijn paard te zadelen nam hoed en mantel en vertrok Pascal stelde zgn neef voor en de geneesheer en de soldaat drukten elkaar hartelijk de hand Pierrille liep heen en weer op de straat schopte met zijn voet de keisteentjea weg en sloeg zich wanhopig met den vuist tegen het voorhoofd Toen het paard van don dokter gezadeld was ver voorbij of hij kreeg een hevigen slag op het hoofd vermoedelijk met een ploertendooder toegebracht De schurk zijn verwachting dat de kaosiersknecht bewusteloos ou neerstorten in welk geval hij hem zijne portefeuille zou hebben ontrukt veredeld ziende ging aan den haal en trok de deur van do benedengang achter zich dicht waardoor het hem moegelijk was zich uit da voeten te maken De kassierskneoht is aan de eene zijde van het hoofd ernstig gewond doch gelukkig voor zoover zich nu de oesf nd laat aanzien zijn geen noodlottige gevolgen van den slag te vreezen Voor de Zwolsche rechtbank heeft terecht gestaan de ontslagen conducteur der posterijen J B wegens het verduisteren van brieven met geldswaarde Bekl is als conducteur der posteryen in den postwagen tusBchen Utrecht en Kampen in dienst geweest Reeds lang werden geldswaarded rermiat De directeur van het spoorwegpoatkantoor te Zwolle de heer J F Center üremers liet toen door den commies der postergen B L Houwink uit Utrecht een brief met twee gemerkte JDuntbli aMeli van 4A swden aan een adres in Kampen I Zwolle was die brief rerd wenen zooals door een commies die in Harderwijk op den trein kwam werd geconstateerd De heer Cremers reisde toen naar Zwolle tot Kampen meê daar werden de muotbdjetten in bekl a portemonnaie gevonden Bekl bekend volmondig hoewel hij de adressen der brieven niet weet Aan de directie der Amerafoortsche bierbrouwerij te Amerafoort was 19 Deo een brief gezonden door H K do Bidder uit Botterdam met oen bankbiljet van ƒ l 0 en een muctbiljet van ƒ 10 Ook deze brief was niet terecht gekomen en ook dit geld werd bg bekl in de portemonnai gevonden Volgens den directeur was bekl zeer goed voor zgn werk Men begon hem te verdenken toen tal trokken zg Tot La Queyrie werd gedraafd zonder een woord te spreken Placide had wel met Pierrille wat willen praten maar hg durfde niet hij gevoelde dat elk woord banaal was bg de diepe smart van den armen jongen Toen zij bij La Queyrie waren gekomen bleef Pascal staan Wij gaan dien kant zeide hij moed Pierrille moed mijn jongen Oom zeide Placide ik zal op uw paard gaanzitten en deze heeren vergezellen Ik wil Milïetteniet in ongerustheid laten en ik zal met mijnheerPradel terugkomen om u tijding te kunnen brengen Goed mijn jongen zeide Pascal en steeg af Ga en het beste I De soldaat sprong in den zadel en alle drie reden verder terwijl Pascal het voetpad naar La Queyrie opging waar de bleeke glimwormen reeds begonnen te glinsteren tusschen de doornheggen Het werd zachtjes aan nacht gelukkig was het een heldere nacht en lichte maan Velden en bosschen schenen te baden in een grijs licht dat aan alles vreemde afmetingen schonk de booge populieren wierpen op den weg groote rechtlijnige zwdrte schaduwen Bijna geen geluid werd vernomen slechts een zacht gemurmel van bet beekje dat door de weiden liep langs den weg en de nachtvlinders die door de lucht gonsden De hoeven der paarden gaven bg het trappelen op den grond een dof geluid met ziWerachtigen naklank Dokter Pradel reed vooruit in zgu mantel gewikkeld ADVEHTENTIEN worden geplaatet van 1 5 regels il 60 Centen iedere r gel meer 10 Centen GROOTE LETTBBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverientien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni van reclamaties inkwamen van vermissingen en daar dan steeds bekl op den trein had dienst gedaan De officier van Justitie eiscbte drie jaren gevangenisstraf De toegevoegde verdediger concludeerde tot vrgspraak en beval subsidiar den beklaagde aan in de clementie van de rechtbank Dat diligences in de sneeuw bigven steken behoort tot het verleden maar tegenwoordig hebben wij hetzelfde met de opvolgers der diligences de spoortreinen Zonder nog van den laatsten tgd te spreken b v van het steken blijven onlangs van geheele treinen in Italië hebben in Engeland in den winter van 1886 86 niet minder dan zes spoortreinen tussohen New castle en Morpeth in de sneeuw vastgezeten tot niet gering ongerief van de passagiers Onder andere hebben die arme passagiers eens achten veertig uur op die wijze gevangen gezeten en waren zg tot zulk een uiterste gebracht dat ig het water uit de voetenwarmera dronken en de manden met eetbare waren van de JpakleF ost ledigden om hun honger te stillen Zg braadden een kongn op het vuur van de lodltaiotief en ook een mani vol bokkings Het was toen dan ook een van de strengste winters in Engeland hoewel daar de winter van 1878 79 en de sneeuwstorm in Januari 1881 ook niet licht uit het geheugen zullen gaan Als wg oude voorbeelden willen oprakelen leien wg dat in het jaar 401 de zee tusschen Constantinopel en Scutari geheel bevroren was en dat in 668 de Donau met gs was bedekt In den winter van 869 reden er wagens over de Adriatiache Zee en het volgend jaar was zelfs de Middellandsche Zee met wagens te berijden Wij vinden vermeld dat de Middellandsche Zee in 1234 weer bevroren waa zoodat de kooplieden mot wagens over het ijs moesten trekken Pierrille volgde bloothoofds naast Placide Xiemand aprak Van tgd tot tijd zette Pierrille zijn paard wat aan dour het met den voet te schoppen dan schudde het dier hinnikend zijn manen Dat waa alles Zoo reden zij een uur lang Eindelg k naderde Placide met zijn paard Pierrille een beetje en vroeg hem vriendelijk of hg door La Queyrie was gereden toen hg naar Saint Aivère waS gegaan Neen antwoordde Pierrille droevig het ia erg en er is geen tgd te verliezen Zijn wg nog ver van uw huis In een half uurtje zullen wg er zgn Dan moeten wg ons haasten zeide Placide Hij gaf zgn paard een por met zgn hak en deed het een galop aannemen Zj spraken geen woord meer tot zij aangekomen waren Pierrille s moeder woonde in een hutje van kalk en zand opgetrokken even voor het dorpje Vers Buiten zag men door het eenige venster van dit armelgk verblgf het bevende en zwakke licht van een vetkaars Pierrille sprong van zgn paard en klopte aan de huisdeur Een jongentje van een jaar of veertien deed open Zijt gij het mijnheer Pierrille P vroeg hg Ik ben het Hoe is t met moeder Zij slaapt De jonge man trad voorzichtig binnen gevolgd door