Goudsche Courant, dinsdag 10 februari 1891

De onbntencligheid ran het Engelsehe klimaat is apreekwoordel k geworden en dit ia nooit atsrker gebleken dan toen bet in het jaar 1791 op denSisten Juni sterk vroor vergaield van een iwaresneeuwen hagelbui Den Sden Juni 1761 sneeuwdehet in Derbyshire onophoudelijk tot den namiddagTan den Tolgenden dag en lag de sneenw volgenseen krouiekaohr ver van dien tyd een halre el hoog Zondagsblad De Sussen MJ i nu in de volle ijspret Er worden te St Petersburg feesten gegeven in een in het Aquarium opgericht ijspaleis Er wordt daar gegeten gedronken en gedanst en het paleis levert bjj cleotrisch licht een zeer fraai fantastisch schouwspel op Ook worden er gemaskerde bals gegeven op het ys Als een nieuwigheid vindt men tegenwoordig in de salons der aansienlijken beelden van ijs m boschjes van sparren geplaatst Die beelden verfrisschen de temperatuur en staan door gekleurd electrisch licht beschenen zeer traai Zij worden vaak door kunstenaars gemaakt Op een geoostumeerd bal dat onlangs Gravin Kleinmichel gaf o a prijkten ysbeelden welke nsar teekeningen vau den vermaarden schilder Karazine gemaakt waren door den beeldhouwer Tzigantzotf Te Assen had oen vermakelijke scène plaats die in een der logementen werd afgespeeld Op de bovenzaal werd een repetitie gehouden voor een lief hebberijkomedie In een der tukken traden ook gevangenen op die van de bekende boevenpakjes waren voorzien Een der eiecuanten een ogevangene schqnt op de bovenzaal niet alles wat van zyn gading was te hebben kunnen krijgen althans hij bagaf zich naar de benedenzaal voor het publiek bestemd om daar een hartversterking te koopen Ouder de daar aanwezigen bevond zich o a een gepensionneerd rijksveldwaehter die iemand in de bovengenoemde kleeding ziende binnentro len natuurlijk zijn oudveldwachtershart voelde popelen bij de gedachte hier vau a ugeiicht tot aangezicht tegcu over een ontvluchten gevangene te staan Nauwelijks had hij den vermeenden pbocf in het oog gekregen of hij gevoelde zijn ouden lust tot arresteeren ontwaken doch daar hij hiertoe alleen niet bij machte was snelde hij naar de hem wellykendo plaats tot het halen van de daarbij benoodigde aisistentie Spoedig kwam hij terug vergezeld van twee rgksveldwachters die denkende een flinken slag te slaan natuurlijk teleurgesteld en onverriohterzake weer moesten aftrekken toen het misventand was opgegehelderd Een wonderkind een tienjarige operazangeres is te Madrid opgetreden in hét Teatro de U Zarzuela Zq heet Milagro Goij4 en komt uit Alicante Het meisje heeft volgens de berichten een stem die niet slechts lieflijk maar ook zeer krachtig is en zq zingt de moeilijkste primadonna partijen met hot grootste gemak Men zou zeggen bare bewonderaars met de oogen dicht zich kunnen verbeelden dat men Patti hoorde Met de oogen dicht want doet men ze open dan ziet men een leelijk ziekeIqk kind en zelfs haar uitmuntend tooneelspelen kan den onaangenamen indruk daarvan niet verzachten De bladen geven het zangeresje den raad niet den dokter en door Placide Bij het kaarslicht naderde hij bet bed waarop zijn moeder lag Naast de slaapplaats zat een oude vrouw gerimpeld als een overjarige appel eeu buurvrouw de moeder van den knaap die Pierrille open deed Sst zeide de oude ze rust nu Laat baar maar Ligt ze al lang zoo Troeg de dokter Misschien wel een uur mijnheer die slaap is gekomen na een Torschrikkelijke benauwdheid waarin ik dacht dat ze bliJTen zou Mgnheer Pradel had zich over de rfeke gebogen wier bleek mager beenig gelaat wit afstak op bet gelig overtrek van het hoofdkussen Pierrille bespiedde angstig bet gelaat van den dokter maar het was strak en onbeweeglijk zoodat de jonge man er niets op zag En vroeg hg daarom zacht Mijnheer Pradel nam den armen jongen ter zijde en zeide ernstig Wees sterk mijn vriend Ik bid je wees moedig Er is niets meer aan te doen De arme Pierrille uitte een smartkreet Dood dood zeide hij Nog niet maar elke poging zou vruchtelooszgn Er is niets meer te hopen De toestand van verdooving waarin zij verkeert is wellicht reeds het einde O God mijn moeder mijn arme moeder I Maar ik ik zal haar redden ik Dokter Pradel haalde de schouders op en nam den meer te lingen voor tij wat oador is ten eindeniet door te groote lichamelijke inspanning hare heerlijke stem te verliezen De Heer FrankKn W Smith van Bostó heeft het plan gevormd te Waahinfiton een groeten kunsttempel te bouwen welke 60 hectaren groiids bealsan en naar zjjne berekening vyf millioen dollars 13 60n 000 kosten zal De plannen z jn al geteekeod en de Heer Smith hoopt binnen vyf jaren genoeg geld bgeen ts brengen om te kunnen beginnen De avonturen van een millionnair Naar een Amerikaansch blad bericht is dener dagen Mr Alexander de Vienne een bekend millionnair van Napo City in Californie op een Italiaansoh landverhuizeraaohip gehuld in lompen ala tuaachendekapassagier te New York aangekomen Eenigen tyd gele len ondernam de heer de Vienne een pleizierreisjo naar Europa en bleef te Monte Carlo eonigen tyd vertoeven Hy had veel contanten bg zich en een credietbrief voor een groote som Op zekeren dag won hij aan de speeltafel tamelgk veel maar op den weg naar huis werd hg door oen bandiet overvallen en niet alleen van het gewonnene maar ran zijn overig geld zgn credietbrief zgn papieren zgn juweelen en kleederen beroofd De politie vond hem mishandeld en bgna naakt en wilde zgn veriiaal ulel gelouven Zijne hospita legde beslag op het weiuige dat zg in zgne kamer vond on hg vertrok geheel zonder geld naar Kizza waar hg vrienden hoopte te vinden Onderweg ontmoette hij Ëngel schen maar niemand wilde hem gelooven In Nizza waren zgne Amerikaansche vrienden reeds vertrokken hij werd wegens bedelarg gearresteerd en daar hg geen middel van bestaan kou aanwgzen en er allertreurigat uitzag vier weken in de gevangenis gezet en daarna op een schip naar Amerika als tusschendekspassagier meegegeven tussohenjtali aaache orgeldraaiers Verwonderlgk is het zeker dat de AmerikaanAche onaul te Nizza niets voorde Vienne heeft willen doen en dat deze zoo spoedig aan de bg zgn avootaur passende lompen gekomen is Te St Petersburg heeft men op de plaats waar verleden jaar een Effeltorcn van ijsblokken gebouwd was nu een ijslabyrinth opgotrokken Het is zeer elegant en in letterlijken dn een doolhof met tal van standbeelden en bustes van ijs versierd en schitterend met electrisch ea bengaalach licht doorstraald maakt het eeiT tooveiaahtigen indruk Een monumentale trap van gs voert naar eene bovenverdieping waar eeo groote beeldengroep van ijs het gebouw bekroont In de gsklouide verlichting fonkelt het gebouw als een paleis van edele steenen De slager Watipalaehae een Amboinees van geboorte maar Nederlander genoeg om onze moedertaal boven de zijne te stellen zond verleden jaar de volgende circulaire rond Hiermede kennis te geven om aan vele Wel d Heea hier kan bekomen om iets wat aan te teekenen over deze varkensvlees om zgn prijs per pond veertig cents zegge 0 40 Een bggevoegde van dit varkensvlees kan op neem en zgn naam over zijn geraamte wat die naar iels koude teekenen zeggen ze oor zijne geraamte die ia opgenoemd ge ongelukkige bg de hand Bedaar nu bedaar zeide bij wees een man mijn vriend O moeder arme moeder herhaalde Pierrille wiens opgewondenheid eensklaps bedaard was Zghoort mij al niet meer zij is dood arme armemoeder I Placide ging voor hem staan juist toen hij zich op het Igk wilde werpen en nam hem mee naar baiten terwijl dokter Pradel zich aan het bed der stervende zette Kom vriend zeide Plaeide in godsnaam weesaterk Moed Och klaagde Pierrille ala je eens wist hoeveelik van haar hield Mgn moeder t is mgn moederhoor je f O maar je moet me begrgpen jij mgnbroer Arme jongen mompelde de soldaat Ja ikbegrijp wat je lijdt Maar je bent een man Pierrille Kom kerel ik bid jo wees kloek Ja zeide Pierrille je hebt gelijk Kijk ik benkalm Het is al uit Ik ben sterk zooals je zegt Kom kom ik wil baar nog zien Ze leeft nog ze leeft De oude vrouw verkeerde nog steeds in dien toestand van afmatting en ongevoeligheid waarin ze hair gevonden hadden Pierrille stond bij den dokteren kneep zich de vuisten tot bloed met starend oog stom en als van droefheid rerateend i Zoo ging eetl uur voorbij vorden en worden hier voor hun prgs kan opleveren Zgn kop tan vaste prgs van 1 60 hart en maand ook 0 60 Besel ten vaste prgs van 0 50 pgr poot 0 80 ygn vlees alleen voor iedere pond 0 47 Iemand die zijn naam kan aanteeken wil die maar onder voortaohrijven Dit is gebeurd 19 Januari 1890 is door mg gemaakt ondergeteekende J Watipalakhaï Een groot aantal Tesaelsche visscherslieden volgens opgave 100 man die daartoe met een 8 tal vaartuigen de Teaaelaohe haven verlieten hebben in den nacht van 1 op 2 Pebr getracht zich van de Elstow meester te maken In den waan verkeerende dat het stoomschip door de berger der lading sleepdienst reederg c s was verlaten vertrokken zg tegen den nacht van Tessel om bet schip in bezit te nemen Toen de bergers Zondag middag na gedanen arbeid het schip verlieten was echter ééa hunner daarop ter bewaking achter gebleven om te verhinderen dat anderea aan boord zouden komen Het was kort na middernacht toen de Teaaelsche visschers de Elstow bereikten en uit hunne vaartuigen op het schip overklommen De waker verzette zich hiertegen In plaats van dezen raad op te volgen bedreigde men hem over boord te werpen Om aan die woorden eenigen klem bij te zetten brachten sommigen hunne messen voor den dag Teneinde de aandacht aan den wal te trekken wilde de man nu noodvuren ontsteken maar men maakte hem de lantaarns afhandig Intuaachsn hadden de viaaoberï reeda een begin gemaakt met het loaaen der lading in hunne vaartuigen maar hunne aohuites dreigden tuaachen bet ga bezet te geraken Zü gingen dus van boord en brachten hunno vaartuigen buiten het ijs maar na eenige uren keerden z i terug Nauwelgks hadden zg echter de Elstow weer betreden of van den anderen kant kwamen Holdersche bergers opdagen en deze bereikten het stoomschip op het oogenbllk dat de visschers de gestaakte lossing zouden voort etten Spoedig kozen nu de indringers de verstandigste partg en ontruimden de Elstow De politie is met het gebeurde in kennis gesteld Ve zKoger van dm Uikado Uit New York wordt van 2 Jan bericht Prolessor Frederich von Stein die eenige jaren geleden met eeue zuster van den Mikado van Japan trouwde is Zaterdag in het hospitaal op Blackwells eilaod arm en verlaten gestorven Stein werd in 1844 te Cassel geboren studeerde aan Duitsche universiteiten en nam in het jaar 1878 eene ben joming te Jokohama ala professor in vreemde talen aan Daar werd hg op de zuster van den Mikado verliefd en trouwde haar nadat hy tot het Japansohe geloof overgegaan was Later knoopte hg eene verbindtenis aan met eene hofdame van het Japansche hof en werd uit Japan verbannen Hg vertrok in 1880 naar Amerika waar hü in zgn onderlioud eerst als apotheker en later als redacteur van een Duitach blad voorzag Op t laatst was hg medewerker van de door Most uitgegeven Ereiheif Stein was zeer aan den drank verslaafd Er beeraehte een akelige stilte in dit kleine donkere vertrek die sterk afatak bü de kalme schoonheid en da zachte geluiden van daar buiten De nacht was zacht en belder een kort windje deed de bladeren trillen en de maan scheen lief koozend op het zwarte droevige hutje waar iemand heenging waar de arme boerin stierf in haar hoek na het geheele leven door het zware juk van den arbeid te hebben getorst Placide zat bg het halfgeopende venster op een krukje hg keek naar het bedrukte gezicht van Pierrille dat door de kaars roodachtig verlicht werd Do buurvrouw was weggegaan met den kleinen jongen die bet paard dat Pierrille had geleend om den dokter te halen naar den eigenaar terugbracht In de hut waren dus nog de dokter de beide jongelieden en de stervende Mgnheer Pradel wenkte Placide om te naderen en fluisterde toen Ik ga ik kan hier niets meer doen De arme zal niet weer bykomen maar zachtjes heel zachtjes wegsterven Goed zeide de soldaat ik blijf hier En gij vrtend zeide de dokter tot Pierrille al uw moeder tot zichzelf mocht komen geef haar dan een paar druppels van het drankje dal ik hier heb klaargemaakt Dat is alles wat ik kan voorschrijven Moed mijn vriend en tot weerziens Dank u antwoordde de jonge man Wordl vervolgd Bij de suppletoire begrooting voor 1891 i een krediet van ƒ 68 000 aangevraagd voor aankoop van een huis te s Gravenhage Teneinde aan een meermalen ook Van de zijde der SiatenGeneraal te kennen gegeven wensch tot voortzetting der restauratie van de gebouwen aan het Prinsenhof gevolg te kunnen geven waartoe in de allereerste plaats gerekend moet worden te behooren het stichten van een nieuw gebouw voor het Departement von Binneulandsche Zaken is het noodig dat voorzien worde in de behoefte nan localiteit tot plaatsing der ambtenaren in het tegenwoordig gebouw van dit Departement werkzaam Het Eijksgebouw aan den Fluweelen Burgwal waarin thans nog eenig Personeel bg den aanleg van Staatsspoorwegen ia gehuisvest zal wanneer dit weldra ontruimd wordt reeds voor een deel in de behoefte aan localiteit voor Binnenlandsohe Zaken voorzien voor het overige heeft de Kegeering de benoodigde ruimte gevonden in het huis gemerkt No 1 aan hot Korte Voorhout te s öravenhage Het is een uitmuntend onderhoudend pand en kan voor het doel van den koop zonder noemenswaardige kosten ingericht worden en wat de ligging betreft zeer geschikt wegens de nabijheid van andere Kgksgebouwen die voor dagelgkschen dienst bestemd zijn Op 3 Juni 1889 ia dit perceel voor de voldoening van het recht vun successie door drie deskundigen geschat op eene waarde van f 70 000 terwijl de in het perceel aanwezige roerende goederen bestaande in zonneblinden jaloezien dubbele ramen gordijnen spiegels enz zijn gewaardeerd op f 1600 De Begeoring heeft gemeend dit perceel ten behoeve van den staat te moeten aankoopen waarbij door den verkooper de overneming dier roerende goederen verplichtend werd gesteld De koop is behoudena goedkeuring der wetgevende Macht gealoten voor 68 000 namelijk voor hêt perceel en de zioh daarin bo vindende on hierboven bedoelde goederen Do Wnmi n limiwingcn van staatkundigen en finauuieelu i iard bij de behandeling van do Staatabegrooting in de afdeelingeo van de Eerate Kfimer gevoerd namen ditmaal een ruimen omvang Zij betroffeu zoowel het Miniaterie in zijn geheel en zgne ledon afzonderlijk als de onderlinge verhouding der partgen in verband met den staatkundigen toestand Vele leden wenschten het bestaan van doze Begeering niet te vernietigen nu de kiezers weldra geroepen worden uitspraak te doen en waarschijnlijk nog yóot de verkiezingen een beteekenisvol wetsontwerp zou worden oehandeld Een aantal leden wilden hun goedkeurende stem niet als bewijs van vertrouwen in bet beleid der betrokken Ministers beschouwd zien Onderscheidene loden constateerden eohter dat het Kabinet gedurende zgn bgkans driejarig bestaan te kort geschoten is in de volbrenging vau zijne taak met name ten opzichte van belastinghervormingen kiesrechthervorming De betere toestand bg de verkiezingen voorgespiegeld werd niet verwezenlijkt Men kwam ook op tegen bet vorwgt dat de Eerste Kamer de oonaak was van de onvruchtbaarheid der wetgevende periode en wees er op dat verschil in richting met hot Kabinet samenwerking ten aanzien van belangrijke maatregelen niet behoeft uit te sluiten Bg een onderzoek van de uitkomsten op wetgevend gebied ten aanzien van vericbillende departementen had men vooral bezwaar tegen den Minister van Financien wgens zijn gebrek aan bezuiniging op de staatsuitgaven het niet nakomen der in de openingsrede van 1 Mei toegezegde maatregelen en het aan elkander koppelen van de door hem wenschelijk gekeurde wijzigingen in de belastingwetten betreurde men de weifelende houding van den Minister van Marine en het achterwege houden van de regeling der administratieve rechtspraak door den actieven Minister van Justitie waardeerde men de wilskracht en werkzaamheden vau den Minister van Waterstaat en werd leedwezen betuigd over de verplaatsing van den Minister Mackay aan hot hoofd van het Departement van Koloniën en wel vooreerst omdat het vooruitzicht dat hij de onderwijswet zou uitvoeren niet weinig bijdroeg tot hare aanneming en ten andere dat hg op koloniaal gebied zich minder thuis moeat gevoelen Omtrent zijn opvolger was men niet gerust ten aanzien van de onderwijswet bepaaldelijk ten opzichte van zgne uitlegging nopens de vrijstelling van de sohoolgeldheffing maar ooit ten opzichte van zijne houding in zake het recht van vereeniging en vergadering en de benoeming van hot hoofd der gemeente NieuwerAmstel Lpf werd gebracht aan den Miniater van Oorlog een man uit ien stuk in een conservatief Ministerie een progressist Van andere zijde sloot men niet het oog voor het goede dat het Kabinet in zich sluit Men wees op de moeielijkheid van bezuiniging bij klimmende staatsbefaoeften op de wetten tot herziening van de gemeentewet en de tegerwet op de onmogelijkheid om van dit Ministerie een belasting op het roerend vermogen te verwachten Een andere groep herinnerde dat onder dit Kabinet de schoolstrijd is beëindigd zonder schade voor het lager onderwijs Deze leden deelden niet in de meeste grieven tegen den Min van Einancien ingebracht al hadden zij een krachtiger bezuinigingsstelsel van hem verwacht Hetgeen de Minister van Justitie op het terrein der sociale wetgeving verrichtte verdiende waardeering maar aan de Beg werd haar niets doen verweten op het gebied van verlichting van den druk waaronder de landbouw gebukt gaat Het koloniaal beleid was veilig in handen van Minister Mackay ook al is hij geen koloniale specialiteit Men kon van deze zijde geen bewijs van moed zien in de indiening door den Minister van Oorlog van een wet die lijnrecht indruisoht tegen de overtuiging van oen aanzienlijk aantal medeburgers en waardoor hij handelde in strijd met de richting von dat Kabinet Bij de daarop gevolgde bespreking van de onderlinge verhouding der partijen in verband met den staatkundigen toestand waren de moeste leden het oens dat de diepste oorzaak van de onvruchtbaorheid in de wetgeving en van den ongezonden staatkundigen dampkring ligt in de onzuivere partijverhouding in de Tweede Kamer gevolg van de gebrekkige regeling van het kiesrecht en van hot bestaan cener meerderheid samengesteld uit twee heterogene bestonddeelen in oorsprong aard en einddoel verschillend twee clericale fracties saamgebonden door afkeer van het liberalisme in welke negotie geen regeeringsbeginsel ligt Sedert de oplossing der onderwijsquaestie h3t eenige punt van overeenstemming ziet men het ontbindingsproces in beide fracties in vollen gang Boltenlandscli Overzicht Italië is weder oen ministerie rijk en wel zonder Crispi Aan Di Rudini van de jonge rechterzijde droeg eindelijk koning Humbert de vorming van eon nieuw kabinet pp In diens combinatie was ook Nioolera begrepen Nog op bet laatste liep do samen stelling gevaar Nicotera was reeds morrend naar Napels vertrokken toen hem onderweg een dopeohe van Di Budini naar Bome terugriep Het misverstand berustte op s konings halsstarrigheid die van oordeel was dot het oorlogebudget geen besnoeiingen in zijn uitgaven toeliet Gelukkig overtaigde de chef van den generalen staf hem van het tegendeel De geéischto besparingen als voorwaarde gesteld voor de miuisterieole combinatie waren volgens hem zeer goed op de administratie te vinden zonder de weerkracht des lands te verzwakken wat uit achting voor de bondgenooten niet mocht ge schieden I De minister president zelve belast zich evenals zgn voorganger met de leiding der buitenlandsche zaken met graaf Arco als onder secretaris Nicotera treedt als minister van binneulandsche zaken op het departement dat Crispi eveneens beheerde De portefeuille van financiën niet gemakkelijk om te hanteeren ontvangst Branca Verder heeft men Colombo voor openbare werken generaal Pelloux voor oorlog Voor de overige ministeries worden eveneens namen genoemd doch voorbarig De heer Di Budini een man van even 50 jaar behoort tot een der edelste en rijkste familien van Sicilië Op jeudigen leeftijd begon hij zgn politieke loopbaan hg werd achtereenvolgens maire van Palermo prefect van Napels minister van binnenlandsohe zaken op een leeftijd dat anderen nauwelijks de eerste schreden zetten in het politieke leven Hg is een middelmatig spreker doch wordt gaarne gehoord langzaam zonder hartstocht eentonig spreekt hij altijd beproevend doch te vergeefs zijn Siciliaansch accent te verbeteren Budini s naam is onverbrekelijk verbonden aan den opstand van Palermo in 1866 hij was toon syndicus en niet onder dan zeven en twintig jaar hg ontwikkende groeten moed en een buitengewone energie zich aan het hoofd plaatsend van enkele nationale garden tegen de opstandelingen Tot prefect derzeifdo stad benoemd trad hij metonwrik re strengheid legen de rebellen op Vervolgens werd hg prefect te Napels lu 1869 verkoos generoal Menabrea bem tot minister van binnenlandsohe zaken zonder dat hij nog afgevaardigde was en op nouwedertigjarigen leeftijd Hij had geen succes in de kamer wijl hem elke ervaring omtrent politieke vergaderingen ontbrak De linkerzijde viel bem met heftigheid aan hij verdedigde zich mot verwoedheid maar zijn collega s moesten hem te hulp komen Gedurende vele jaren zocht hü den weinig gunsti i gen indruk door hem gemaakt uit te wissohen Aanhanger van het transformisme steunde hij De pretis gelgk hij Crispi steunde Zeer eenoohtinir had hij geen ander doel voor oogen dan weder de macht in handen te krijgen Wegens zijn aristocratische vormen zijn adellgken naam en zijn fortuin is hg zeer gezien aan het hof Ziedaar hoe in vluchtige trekken ons de man wordt geschetst die geroepen is Crispi s politieke nalatenschap te aanvaarden De Duitsche Keizer en Keizerin met hunne kinderen zullen den aanstaaqden zomer een tiendaagaeh bezoek aan Ëjageland brengen Zij zullen alsdan eenige der voornaamste fabriekplaatsen onder welke Birmingham bezoeken Nu reeds is een koerier des Keizers te Londen om daarvoor do noodige schikkingen te maken lu het Prui sische Huis van afgevaardigden maakte de nationaal liberale afgevaardigde Seyffardt van de beraadslaging over de begrooting van landbouw gebruik om zich bij de regeering te beklagen over de Hollandsche zalmvisscherij Hij beweerde dat de Nederlandsche visschers aan de stroomopwaarts gaande zalmen don weg versperren Het bekende zalmtroclaat bepaalde dat altijd slechts de helft der rivier mag afgezet worden en daar nu in Nederland het diepe water waar alleen do visschen komen zoo dikwijls van de ééoc zijde der rivier naar de andere afwisselt is het mogelijk met behulp van de zandbanken aan de Duitsche visschers hun aandeel tn den buit te ontnemen Daardoor komt het dat in de Duitsehe Eijnatrekon de almvangst kwijnt terwijl 7ij in Nederland bloeit en er van daar een sterke invoer plaats heeft Iii de Duitsche visscherskringen meent men dat de Duitsche commissarissen die het verdrag gesloten hebben gehandeld hebben zonder mèt die toestanden bekend te zgn Seyffardt uitte den wensch dat de rogeering aan deze zaak nog eens hare aandacht wijden en een onderzoek instellen zbu Ofschoon do minister van landbouw Von Heyden in den loop dor debatten verschillende andere klachten en vragen beantwoordde roerde hij Seyffardts klachten over de zalmvisscherij met geen onkel woord aan Vier dagen is in den Duitsohen Rijksdag gestreden over de koloniale staatkunde Het zwaartepunt der beraadslagingen berustte in de redevoering welke generaal Caprivi uitsprak en waarin de Rgkskanseller zijn koloniaal program ontwikkelde De grondslag van Caprivi s koloniaal program is behouden en verder ontginnen wat Duitschlaud heeft Hiervoor is in do eerste plaats een nieuwe regeling van het bestuur van Duitsch Oost Afrika noodig Den Isteo April komt aan den tegenwoordigen toestand dezer kolonie een einde De bezittingen in Oost Afrika komen dan onder direct beheer der Duitsche regeoring en wel onder leiding van een gouverneur Aan de verhouding tusscben de regeering en de Duitsch Ooslafrikaansche maatschappij die zoo vaak tot moeilijkheden aanleiding gaf komt dan voorgoed een einde Tot gouverneur zal benoemd worden de hoer Von Soden Deze ambtenaar die geriiimen lijd in OostAfrika vertoefde verdiende als gouverneur van Kameron reeds zijn sporen en was daarom de aangewezen man om aan het hoofd der nieuwe Rijkskolonie geplaatst te worden Majoor Wissmann zal als bevelhebber van het koloniaal leger vermoedelijk in dienst blgven en ook Emin pacha is bereid onder leiding van den gouverneur werkzaam te blijven Het bestuur der kolonie komt dus in goede handen en doarom vertrouwde generaal Caprivi dat de voortzetting der koloniale politiek binnen de eenmaal gestelde perken ten slotte tot een goeden uitslag zou leiden Daarbij deed de kanselier vooral uitkomen dat door de koloniale staatkunde een goede verstandhouding tot Engeland is verkregen en vooral protesteerde hg tegen het verwijt dat hij bü zgn onderhandelingen met Engeland een anderen weg had ingeslagen dan zijn groote voorganger Reeds prins Bismarck schreef in het vorige jaar Engeland is voor ons meer waard don geheel Oost Afrika Op dezen grondslag heeft de regeering voortgewerkt en de uitslag was dat tegen opoffering van Vitu Engelands vriendschap en Helgoland werd verkregen Er is in de Duitsche bladen slechts één stem over de voortreffelijke wijze waarop de Bijk kanselier zich van zijn zaak heeft gekweten Met buitengewone bezadigdheid geheel verschillend van de heftigheid welke prins Bismarck s optreden steeds kenmerkte bestreed Caprivi zeowel do al te hooge eischen dar zoogenaamde Kolonial Enthusiasten als de aanvallen der liberalen die in het geheel niets van een koloniale politiek willen weten Zelfs de leider der oppositie de heer Eugea Richter moest erkennen dot de Rijkskanselier de koloniale aangelegenheden grondig en scherp beoordeelt Overal getuigt zelf Richter had de kanselier terstond de gegevens bij de hand om zelfs de meest ingewikkelde toestanden op te helderen en nooit had hij de hulp van den njkscommissaris of