Goudsche Courant, woensdag 11 februari 1891

Woensdag U Februari 1891 N 4449 GOUDSGHE COURANT JVieuivS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekeum De insendlng van advertentiön kan gesohiedlen tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave den minister van huitenlandsche zaken noodi Generaal Capriiri kan lerreden yn orer dese lofspraak hem door ign heftigsten bestrijder gegeven De overwinning kan dan ook niet vollediger sgn Behoudens de liberalen en de sooiaaWamooraten die tegen elke koloniale onderneming i jn stemden 11e partyen voor het krediet dat de regeering aanvroeg en bochten daardoor hun zegel aan het voortzetten dar Duitsche koloniale staatkunde volgens het program van ktiier Wilhelm en zgn nieuwen rykskanselier De Fransohe Kamer vjn Afgevaardigden heeft met 383 tegen 74 stemmen het wetsonlwerp betreffende de Zondagsrust aangenomen De bisschop Freppel verklaarde tich nadrukkelijk tegen hot ontwerp omdat het naar zyn inzien de Zondagsrust niet op voldoende wyze eerbiedigde De Franscbe ministerraad heeft zich beziggehouden met de begrootiog voor 1893 BIgkens de mededeelingen van Bouvier moet voorzien orden ineen tekort van 75 000 000 francs daar de uitgeven alweer hooger zullen zijn De minister meende echter dat hij deze sora zou kunnen vinden uit de meerdere inkomsten De gewone inkomsten zullen vermoedelijk 40 000 000 fr hoo er ign en ook verwacht Kottvier een meerdere bate van 40 000 000 wegens de verhooging der invoerrechten welke naar alle waarschijnlijkheid in dit jaar zal worden aangenomen Het voorloopig begroolingsontwerp zal 15 Febr bg de Kamer worden ingediend De Constitueerende Vergadering van het Zwitserache Tessino heeft het verslag harer commissie gehoord welke tol grondslag de schikking genomen had te Bern onder toezicht van den Bondsraad tusschen de conservatieven en radicalen tot stand gekomen en o a de invoering van evenredige vertegenwoordiging behelzende De twee radicale leden der Kantonnale Regeering schijnen echter gezind om het tot stand komen der nieuwe constitutie zoo lang en zoo veel mogelijk te verhinderen PËTROLKUN iMOTEERIIMGËN van de Makelaars CantzUar Schalkwük te RoUerdam De markt was heden flauw Loco Tankfuèt ƒ J 90 Geïmporteerd fust ƒ 7 96 Febraarilevering ƒ 7 70 Maart en April levering 7 55 Bargerlijke Stand Haastrecht GEBOBE I Ktnl ouders B Sleeikimer ra C de Zeelt OVERLEDEN H Stolicijk 7 m F f v araë 45 JABIGE VAK X L GELIS EN m L BERGMANS Gouda 11 Februari 1891 Hanne dankbare Kinderen Behnwd en Kleinkinderen ADVERTENTIÊN Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het verlies van ons dochtertje betaigen wg onzen hartelyken dank J KORTEN OEVER Jr A A KOKTENOEVBR T D BeBO Gouda 9 Februari 1891 OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwitserSChe HorlOgeS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af 10 Zilveren Heeren 10 Gouden Dames 11 Gouden Heeren 25 Eene van de beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van tvjjee tot vijf jaar Passage 12 Rotterdam B J A VAN DIJK Bg vonnis der Rechtbank te Rotterdam dd 4 Febmari 1891 is J ÖJ5iïiï2T Ei r Koopman en Winkelier in Groenten te Gouda verklaard te zgn in staat van faillissement sedert den 2 bevorens en zgn daarin benoemd tot RechterCommissaris de EdelAchtbare Heer Mr P A J BOüVIN en tot Curator de ondergeteekende Advocaat en Procureur te Rotterdam De eerste bgeenkomst ter verificatie van schuldvorderingen zal gehouden worden in het Gerechtsgebouw te Rotterdam op WOENSDAG 18 FEBRUARI 1891 des voormiddags 10 uur Tot bgwoning van die bgeenkomst worden al de schuldeischers opgeroepen die tevens worden verzocht vooraf opgave hunner vorderingen in te zenden ten kantore van den ondergeteekende aan de Lenvehaven No 33 te Rotterdam De Curator Mr J U DITERWIJK Mejuffrouw BÜSCH MARKT VRAAGT met MEI eene flinke goed kunnende koken en werken Jufvi ouw C BRUNT Tiendeweg VRAAGT wegens ziekte der tegenwoordige Dienstbode een li 8 S i Een fatsoenlijk R C GEVRAAGD Adres Markt A 70 FEANSCHE STOOMVEEVEEU Gheinisehe eo Switsersehe WasscheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Gedurende FËBRDARI en MAART tegen veel verminderde prgzen Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesfcleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TnlleS Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgelevvd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Geen grijs Haar meer 1 De nieuwe LONDON is Cü de beste van alle bestaande par k n fumeriën om het grgze haar binnen 4i v enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht ett Terfl niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacod Alleen verkrijgbaar te Gouda bg I A CATS en J H C flüINCK F Hz Snelpersdruk van A BRINKMAN en Zn Gouda F Berlijn Horlogemaker DOELESTEEG No 232 Beveelt zich minzaam aan voor het herstellen van HORLOGES PEHDULIS Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gbbeime uitspattingen is het beroemde werk z Dr Retau s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikke gke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland W9 Een algemeen als goed erkend iiddel bg HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM Jpotkekert te Zaut in □ fleschjes a 20 cent Cigaretten tegen Asthma van KRAEPELIEN HOLM APOTHEKERS ZEIST Verkrggbaar in de Apotheken Te Gouda o a bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Prgs per Etui 0 80 0 50 ADVEETENTIEN in alle finnen en BuUenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Algemeen erkend ais hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooala het loa irorilen der tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tandvleesoh onaangename renk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door bet dagelijks gebruik van bet echte K K Hof Taadarta Dr POPP s nt t e r in aanmerkelijk vergroote fleesohen voor 60 cents ƒ 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP l Tuidpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden POPP l I Venus zeep en Zonnebloemen zeep ft j GekrlgtaUiseerde en TransparantI Glyceiinezeepen ü jn de fijnste Toilet nn gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen 0 De namaaksels van Anatherin Hond water verwoesten de tanden binnen korten tqd VS Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumerie winkels van Nederland De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van 2on en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uxonderlöke Nommew VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 Februari 1891 Van de gratis uitdeeling van brood en warmen drank aan de volwassenen kofBe aan de kinderen melk werd heden gebruik gemaakt door 273 kinderen en 177 volwassenen Da heer J Wartena deed te Utrecht met gunstigen uitslag het cand examen theologie II De Staatict bevat de statuten der naamlooze vennootschap de Goudsche machinale garenapinnerij te Gouda Naar w j vernemen zal Vrijdag 20 Februari des avonds ten 7 i ure eene openbare vergadering plaats hebben van de afd Oonda van den Kederlandschen Protestantenbond waarin als spreker zal optreden Ds J W Lieftiuok Predikant te Slindreoht die tot onderwerp heeft gekozen Het Protestantsoh beginsel in onzen tyd Op de laatste algemeone vergadering van de Wiol rijdersVoroenigiBg de Antiloop werd aan het Bestuur opgedragen pogingen in t werk te stellen hel leden aantal van de Antiloop en van denAlg Ned Wielrijdersbond in Gouda en omstreken uit te breiden Het Bestuur heeft daarop den toestand van de wielersport alhier aan het Dagelijksch Bestuur van den A N W B blootgelegd en in overleg hiermede besloten in de maand Maart of April op een nader te bepalen dag een lezing te doen houden over de strekking van den Alg Ned Wielrijdersbond en over hel belang dat wielrqders hebben zich bij dit lichaam aan te sluiten FEVILLETOIX A w het rramc TWEEDE GEDEELTE HOOFDSTUK IIL 20 Na eenige oogenblikken hoorde men het paard van dokter Pradel in draf heengaan en het geluid langzamerhand wegsterven in de verte Toen bleven de verloofde en de broeder van Millette alleen achter aan het sterfbed van de arme oude vrouw Zij kwam niet weer bij zij stierf zooals de dokter gezegd had in dien toestand van verdooving die haar had aangegrepen en toen de morgen kwam voelde de arme Pierrille de hand zgner moeder langzaam koud worden in de zgne Toen ïij koud Bn styf was stond h j op als een standbeeld koek haar aan en met een wilden doordringenden kreet een kreet waarin een snik en een lach weerklonken viel hii in de armen van Placide Deze omarming vereenigde hen beiden voor altoos want er is geen band die vaster bindt dan de band Deze lezing zal voor iedereen toegankelijk zijn en het Bestuurder W V d Antiloop twijfelt niet of vele belangstellenden in de Wielersport in Goada en omstreken tullen deze gelegenheid te baat nemen om de Antiloop en de A N W B nader te keren kennen Een particulier telegram gisteren hier te lande over Demerary uit Suriname ontvangen bevestigt betbericht door Het Vod gemeld dat bet tusschen gouverneur Lohman en den procureur generaal mr Kalff tot eene botsing is gekèmen Hbl In het Maandbericht van het Nederlandsehe Zen elingengeootschap is opgenomen het jaarverslag van de Kwartguldenvereenin ng over 1890 in verbandmet het volgende omtrent de Genootsohapsscholen in de Minahassa die door deze Vereeniging werden ondersteund De beteekenia van deze scholen wordt doorgaans niet recht begrepen Zij vojpo een deel van het gemeentewez jn en onderhoudt het gemeenteleven in de Minahassa Het werk der hulppredikers is hetzelfde gebleven als dat der zendelingen Hun getal bedraagt tien over een gelyk getal ressorten verderld De inlandsche hulppredikers thans ook inlandsche leeraars genoemd kunnen de hulppredikers vervangen behalve bij de bediening van Doop en Avondmaal Hun getal zal thans 68 bedragen Op deze wyze kan elke Zondag een prediker optreden in 68 gemeenten of als ieder op denzelfden dag twee gemeenten bedient 136 Het getal gemeenten groote en kleinere be lraagt ruim 2 iO Hoe wordt nu in het ontbrekende van de bediening voorzien Daartoe zijn de 119 Genoolsohaps onderwijzers werkzaam die des Zondags voor de gemeente optreden on door de week buiten de schooltijden catechetisch onderwys geven die een ongelukkige hecht aan den man die zijn ongeluk begrijpt Toen Pierrille zich losmaakte uit de armen van Placide scheen zgn gelaat kalm maar twee groote tranen liepen uit zgn oogen Hij koek Placide aan en drukte hem zwjjgend de hand toen geleidde hij hem naar het bed der doode en zeide op kinderlijken toon Vriend 4 t is mijne moeder Moeder snikte hij weder eensklaps moeder 1 Hg wierp zich op het Igk kuste het nam het in zgn armen en sprak er mede alsof de doode niet doof was Placide meende te zullen stikken Hg ging naar het venster en opende het De frissche lucht deed hem goed Hg zag Millette s verloofde snikkend naast het doodbed knielen en ook langs zgue wangen liepen tranen Het gebed van den zoon bg het bed der moeder duurde lang evenals de snikken die opwelden uit het hart van het kind en die door de doode niet werden gehoord Toen stond Pierrille op en keek rondom zich als iemand die uit een diepen slaap ontwaakt Hij bemerkte Placide en vroeg hem Zijt ge daar nog In een hoek der kamer zag hg een wij waterbakje met een gewijden palmtak Dien nam hg stak den groenen tak tusschen de vingers der doode en Placide bij den arm nemend zeide hij Nu wil ik naar La Queyrie gaan Want Placide AOVERTENTIEN vrorden geplaatrt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTKSB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grstii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni Uit de recapitulatie der gelden door genoemde Vereeniging bqeengebracht blijkt dat er in 1880 is ingekomen door tusschenkomst van het Eotteidamsch Comité ƒ 916 43 idem van het Haagsohe 12U 30 idem van het Zutfensche f 820 79 bij den thesaurier ƒ 1221 19 te zamen 4172 71 i Uit Lith wordt gemeld Een handelaar in rijwielen enz alhier had eenigen tÜ d geleden eene advertentie geplaatst in de verschillende bladen ter aanbeveling zijner artikelen Een paar dagen geleden ontving h een schrijven van zekeren Van Os handelaar in bouwmaterialen enz te Loosduinen hem verzoekende eene velocipede per staatsspoor aan zijn adres af te zenden volgens het nieuwste systeem a ƒ 240 rig kon daarna een wissel op hem afgeven Toevallig la de rywielhandelaar in den Kampioen weekblad voor wielrijders dat De Graaf en Van Os twee beruchte oplichters zqn Hij schreef aan den burgemeester van Loosduinen en kreeg ten antwoord dat genoemde Van O als oplichter door de politie was gesignaleerd T In den nacht vau Zondag op Maandag is ie Bergen op Zoom in de kantine der kazerne Markiezenhof diefstal gepleegd gepaard met inbraak door een der militairen aldaar gekazerneerd Ds dader is door het opschuiven van een raam naar binnen geklommen en heeft zich verraden door het ontsteken van een lucifer Een schildwacht merkte het licht op waarschuwde de wacht en de inbreker werd gevonden verborgen onder het buffet De arrestatie had hierop plaats onder wanhopig verzet van den dader Bij het kojjps genietroepen heeft zich het zeldzame geval voorgedaan dat een soldaat eerst eenigs ik heb er zulk een behoefte aan om met Millette te spreken Kom dan zeide de soldaat Pierrille wierp nog een blik op het bed hg beiag dat aaneezicht door smart en lijden saamgetrokken hij snikte nog eens en ging toen snel naar buiten Op den drempel stond de arme buurvrouw die naar tgding van de zieke kwam hoeren Ga binnen zeide Pierrille en bid voor haar Bevend ging de arme naar binnen Kom laat ons gaan herhaalde Pierrille nogmaals En zonder om te zien snelde hij voort HOOFDSTUK IV Het paard van Placide had den heelen nacht buiten gestaan met den toom aan een boom vastgebonden Pierrille steeg er op en Placide ging het paard vragen dat Pierrille reeds den vorigen avond had ter leen gehad Iedereen in Vers hield van Pierrille en de oom van Placide was er ook goed bekend Het paard werd hem dus zonder zwarigheid afgestaan en de beide jongelui waren weldra in galop op den weg dien zg den vorigen avond ook samen hadden Voor een paar uur zeide Pierrille toen w hier voorbijkwamen had ik nog hoop Nu is alles gedaan Ernstig antwoordde de soldaat Zoo is het lot