Goudsche Courant, woensdag 11 februari 1891

dagen in dienst zich schuldig maakte aan desertie en wel onder de volgende omstandigheden De persoon van Y te Dodewaard woonachtig begaf zich naar de garnizoensplaats Nqmegen en liet xich daar voor genoemd korps het wapen z ner keuze aanwerven Aangezien V lezen noch schreven kon werden hem na geneeskundig geschikt bevonden te z n terw l ook z ne papieren in orde waren in b zqn van twee getuigen door een bevoegden werver die volgens de voorschriften op de werving daartoe gerechtigd is de krijgsartikelen voorgelezen en nadat die werver en de beide getuigen de stukken hadden geteekend was V volgens de bestaande bepalingen soldaat h j werd door den garnizoenscommandant te Nijmegen voorloopig aangenomen en met reiswijzer en daggeld naar Utrecht gedirigeerd Toen Y aldaar aankwam werd hij aaft de gebruikelijke geneeskundige herkeuring onderworpen en weder goedgekeurd De korpscommandant bekrachtigde bet voorloopig accoord en hij werd bij een der oompagniecD ingedeeld De eerste indrukken die de jonge soldaat van den militairen dienst ontving waren zoo het schgnt niet gunstig hij verliet heimelijk de kazerne en begaf zich weder naar Dodewaard Hq vatte zqn oade handwerk weder op en liet zyne ouders in den waao dat hij weder van den dienst vr was De jeugdige soldaat werd echter al 8poe lig bij het korps als vermist gemeliaen een der signalementstaten die voor de opspAing van deserteurs onverwyid ook naar de laatst bekende verblgfplaats wórden toegezonden was oorzaak dat hij dm morgens in de vroegte door een veldwachter aan zqn hnis werd aangehouden en naar Utrecht overgebracht en daar uit de gehouden informatien voldoende bleek dat Y het plan had om wederrechtelijk s lands dienst voor goed te verlaten werd hij terzake van genoemd feit naar Arnhem overgebracht om voor den kiygaraad te recht te staan Yrqdag omstreeks kwart over achten brak in het eafé van het drijvende badhuis op den fiuiteu Amstel onder Nieuwcr Amstel een felle brand uit Hoewel kat gebouw door het ijs moeilijk te bereiken was nam de politie terstond maatregelen om te redden wat te redden viel en deed met de brandmeesters en brandspuit op de pont plaatsen wat met zeer veel moeite en govaar gepaard ging te meer daar ket vaartuig voor zulk een gewicht niet was ingelicht Toch slaagde men er in het gebouw te naderen dat iutusschen spoedig aan alle kanten in brand stond De hoogopgaande vlammen vonden voedsel genoeg en leverden wegens den zwaren mist en de weerspiegeling op het ijs en in het water een phantastiseh gezicht Hsevel herhaaldelijk uit het publiek aanmaningen khmkan an terui te keeren bleef men blusschen CB tUiffie r in kamertjes te behouden Na drie kwartier toen het café tot de waterlijn was afgebrand lindenle de gloed toch duurde het nog eenige npcB eer de brand ge eel gebloscht was De schade is aanzienlijk ec slechts ten deele door verzekering I gedskt Yan den vrij kostbaren inventaris is natuurlijk niets gered Juist den volgenden dag zou een groote verbouwing worden opgeleverd waarvoor de aannemer niet verzekerd was Daar na 2 uur niemand in bet gebouw is geweest moet het vuur lang gesmeuld ebben ot vonken uit het fornuis dan wel onvoor j Bij ons heerscht nog dat gevoel van onderwerping dat aan het noodlot gelooft en dat de armen over de borst doet kruisen bij de slagen van het ongeluk Meer spraken zg niet tot aan La Queyrie Toen zij aan het pad bg de hoeven waren zeide Pierrille Nu ga ik smart brengen in die woning waar tot nog toe slechts vreugde heeft gebeerscht Pascal eu Millette hadden den hoefslag der paarden gehoord en kwamen reeds oanloopen Toen Millette haar verloofde zag en opmerkte hoe bleek hij was en hoe afgemat boe zijn oogen rood waren en hoe qn ingevallen wangen kon zi een kreet van schrik niet weerhouden Zij snelda hem tegemoet en riep ÜLqn God Pierrille wat is er Moeder is dood Millette antwoordde dajonge mén Zg zuchtte smartelijk en bleef van schrik staan Arme jongen zeide Pascal en sloot Pierrillein zgn armen Het waa of alle vijf de aanwezigen dienzelfden schok voelden er heerschte een sombere droeve stilte als die des doods Millette was Pierrille genaderd en had zijn hand gegrepen terwijl hij zijn hoofd aan vader Lorins borst verborg Achter hen omiielsden Placide en de goede Catissou elkaar de oude vrouw snikte en de jonge man keek met een droevigen blik naar de verloofde van zijn zuster Eindelijk maakte Pierrille zich los uit de omarmingen van Pascal en Millette en zeide met een stem ziohtig der ta T f uur vertrokken werklieden oorzaak is weet men niet In een Zaterdagmiddag te Enschede gehouden so cialistenvergadering waar F Domela Nieuwenhuis bet onderwerp achturige arbeidsdag behandelde en die door den burgemeester en een talrgk publiek werd bijgewoond werd eene motie van ongevoer den navolgenden inhoud aangenomen De vergadering overwegende dat de Minister van binnenl zaken en de folksvorlegenwoordiging verklaard heeft dat de burgemeester van Knschede het recht heeft de menschen dood te laten schieten overwegende dat tydens de laatste werkstaking die burgemeester van dat recht geen gebruik heeft gemaakt besluit dien burgemeester daarvoor haren dank te betuigen In alle afdeelingen ran dr Parate Kamer besprak men b j d3 Begrooting van Suriname bet beleid van den Gouverneur van West Tndié in verband met de verantwoordelijkheid van den minister van kolonién Slechts eenige leden achtten de grieven tegen den gouverneur te berde gttbracht zeer overdreven en konden zfch met de houding der Koloniale Staten niet veretiiigen De metste leden gevoelden na al hetgeen over deze aangelegenheid in den laatsten tijd elders en ook in dele Kamer ia gezegd weinig opgewektheid om opnieuW daarover in breedvoerige beschouwingen te treden Yeel gin al was niet één belangrijl beer Smidt men dan odk met slilzwygen voorbij onopgemerkt gebleven dat meer dan punt waarop in de andere Kamer de aandacht gevestigd had door de regpering onbeantwoord was gebleven Kenige leden nsndeii echter konelijk stil bq wat da minister zeidst ten aanzien van den toestand in BritachGuyana Maar waar de regeoring het wenschelijk acht leering te trekken uit heteeen Engeland 11 een geval als waarin men in Suriname verkeert verricht gelieve zij zich l herinneren wat Engeland pleegt te doen ten opzichte van gouverneurs die aan de bevolking niet sympathetisch zgn Men wees er op dat ernstige feiten door de beraadslaging in de andere Kamer in oen nader en treurig licht zijn gesteld Hoe men de zaak ook keere of wande de toestand is onhoudbaar De houding van den gournrneur is incorrect die der Koloniale Staten verdedigde men niet maar merkte op dat zij aan niemand verantwoordelijk zijn dan aan hunne kiezers voor een deel dus ook aan dm gouverneur zoodat het verwijt tegen de Staten in zooverre op hem zolven zou terugvallen Naar veler inzicht is bet na al het gebeurde eene psychologische onmogelijkheid dat er tuaschen dezen gouverneur en de Koloniale Staten ooit eene vruchtbare samenwerking ontata Men zag niet voorb dat het vraagstuk voor de regeering moeielgk en teeder is Maar s lands belang vordert dringend dat door haar spoedig maatregelen genomen of voorstellen gedaan worden om aan den onhoud baren toestand een einde te maken Enkele leden ondersteunden het denkbeeld om eenen commissaris naar Paramaribo ta zanden tot het houden eener enqaête doch de meerderheid stalde de bezwaren in het licht uit een wettelgk en practisch oogpunt aan eene dergelijke zending verbonden eu die hij vergeefs poozde vastheid bij te zetten Yergeef me goede menschen dat ik tranen en verdriet bij u kom brengen Maar ik weet dat ge van mij hondt en dat ge ook van haar hield en het is toch mgn schuld niet O 6od o God Jongen zeide Pascal ernstig Het is hooger wil Er zgn oogenblikken dat ja daarvoor moot buigen Het is een beproeving Arme moeder snikte de ongelukkige Ja vervolgde de oude Lorin Zg Was goedengg Meldt van haar Zg was uwe vreugde en gij waartbaar trots Gij hadt haar wel altgd bij u willenhouden Maar God heeft het niet gewild Wat zal ikje zeggen Luister eens mgn arme jongen Weltwintig jaar geleden had ik een zoon en ik hield vanhem als gij van je moeder Hij was nog geen vgfjaar oud en hij lachte kende ons allen en praatte Ween niet viouw de jongen ts dood Wg hebbengezegd met een gewond hart Mijn God uw wilgeschiedde En kijk jongen in plaats van ééa heeft Hij ons twee kinderen gegeven Daar staan za Pierrille Wat God doet dat is welgedaan Na het lijden geeft hij troost en balsem voor de wonde De grijsaard zweeg Pierrille zag hem met betraande Dogen aan en zeide Spreek mijnheer Lorin vertel verder uwe woorden doen me zoo goed De beide vrouwen waanden Pierrille beet op zgn knevel en stampte met den voet De aandoening werd wensohte alleen op spoedig en krachtig handelen aan te dringen de keuze der middelen aan de regaaring en te harer verantwoording overlatende Ten slotte kwam met een woord ter sprake een adres dezer dagen tot de leden der Eerste Kamer gericht waarin vertrouwen in het beheer en het regeeringsbeleid van den gouverneur werdt uitgesproken Aangezien evenwel dat adres uitsluitend geloof vraagt op gezag zonder ook maar een enkel argument bg te brengen tot staving van hetgeen daarin beweerd wordt of tot weerlegging van hetgeen elders is aangevoerd scheen het er weinig op aangelegd om de aandacht te boeien Omtrent de ramp van een stoomschip dor Chineesche Scheepvaart Maatschappij de Shani hai worden de volgende bgzonderheden medegedeeld Hst schip kwam van Shanghai eu arriveerde op Kerstdag vroeg in den morgen te Chingkiang Eenig uren later vertrok het weder aan boord hebbende 400 Chineezen en een blanken passagier den heer Kniffler Kort daarna bemerkte men rook welke uit het achterruim opsteeg waar behalve ander lading een groote hoeveelheid katoen was gestuwd De tweede stuurman Nicholson liet onmiddollgk de brandspuiten werken Plotseling echter barston do luiken waarschijnlijk doorgebrand los een dikke zwarte rook steeg uit het ruim op en noodzaakte do roatrozeu om de pompen te verlaten De Chineezen aan boord werden door een panischen schrik aangegrepen on veroorzaakten groote verwarring daar zg overal heen liepen om een veilige plaats te bereiken t geen echter niet gelukte Zoodra Jiapitoin Martin zag dat alle hoop om de vlammen te beteugelen moest worden opgegeven liet hg hot schip op den oever der rivier loopeu on wei met zoo een vaart dat de boeg recht op de oever kwam Qnder gewone omstan digheden zou dit ecu gunstige gelegenheid zijn geweest om het schip ta verlaten maar hut schip stond een kwartier nadat alarm was gemaakt van den spiegel tot den achtanteven in brand de onthutste Chineezen waren daarbg in massa s opgepakt in da doorgangen zoodat men er niet door kon Menigeen sprong overboord en verdronk andarsn verbrandden levend Eindelijk slaagde het scheepsvolk er in om op vasten wal te komen waarbg kapitein Martin en een van do loodsen de laatsten warendie het schip verlieten KniSler waadde door batwater maar zoodra hg die oever betrad werd bqdoor de dorpelingen omsingeld die hem aanvielenen van zgn klsederen trachtten te berooven DeChineesche passagiers dio dan oever bereikten warr den eveneens aangevallen een Chineesche mands rgnkanonneerboot en een stoomsloep die in de nabgheid waren deden niet de minste moeite om bgstand te verloenen maar bet volk van die schepen hield zich bezig om de voorwerpen die van het brandende schip afdreven op te visschen Yijt en zeventig Igken spoelden aan en zestien Igken werden later opgedregil Yelen waren verbrand en in tgeheeihebben ongeveer drie honderd manaohen bat larenbg deze ramp verloren Het Sociaal Weekblad bevat bat volgende onder den titel Een Legende Het was ver van hier rn het is vele jaren geledan dat er reisde door het land een moeder met haar ook hem te machtig Ik heb niets nwar te zeggen hernam de oudeLorin Bid voor uwe moeder en gedraag u als eenman zooals het betaamt Dat is jè plicht En dan mgn jongen denk dat er hier nog een familie en vrienden zijn twee oude lui die je lief hebben als een vader en eene moeder Pierrille en aan wier haardaltgd een plaats voor je is als voor een kind nithet huis O riep Pierrille wel moogt ge mg beklagen enmij liefhebben want ik lijd veel en ik heb gedaanwat ik kon om haar te behouden Pascal en zqn neef gjingen dien dag met opzet uit om Pierrille op de hoeVe te laten met Millette die er uitstekend slag van had wonden te heelen De arme jongen bleef stil zitten en liet haar praten maar de woorden van het meisje deden hem een deel van zijn smart vergeten en als hij naar haar hoorde betrapte bij zich er op slechts aan zgn verloofde te denken en hare roorden te volgen onbewust zooals een blad den stroom volgt waardoor het meegesleept wordt Zij waren in de kenken gaan zitten bij den haard tegen den schoorsteenmantel geleund de armen over de borst gekruisd droef voor zich starend volgde Pierrille met zijne gedachten dit lieve goede kind thans btt eenige wat hij nog lief had op do wereld Wi dt vervolgi lind Een broede stoet van dienaren vergezelde ze Het koninklgk hermeign golfde om haar schouderen Paar was een vriendelijke minzame trek op beider oangezioht en waar zg dan opk kwamen wapperden de vlaggen en klonken de zilvertoneu der muziek in het helderste der ontluikende lente Het waren twee vorstinnen die daar trokken door haar land De eene was een nog jeudige vrouw in den bloeitijd van het leven de andere was een kind dnt kort geleden nog huppelen mocht door de gangen Moar vsn het oogenblik af dat haar vader was uitgedragen uit zijn oud wit paleis was zij merkbaar veranderd Een te vroege ernst sprak uit haar trekken Nu waren zij op reis door het land waar do vreugdeklanken trilden door de lucht En telkens als de bonte scharen het Hoerahl en het Lang zal zij leren I deden dreunen langs straten en grachten ea telkens als do hoofden van het bestuur bogen voor baar beiden en iets stamelden van Koningin dan week de nog zachte trek op het gelaat der jongste Met iedere nieuwe vleierij ging rechter staan dat hoofd en bij iedere nieuwe nog weer mooiere eeropoort klopte trotscher dat vatbare hart Zoo was men onwotens misschien maar zeker bezig het kinderlijke te dooden in het kind en daarmede al wat lief eu eenvoudig jong en aanvallig is Maar er was eene die waakte over dat karakter die ton spijt van velen misschien eenvoud bod gekozen tot haar devies het was de oudere koningin Zg zag de verandering bij haar dochter en kende de reden daarvan maar al te goed Bg een volk dat oprecht lief heeft of ook wel blindelings volgt behoort zijn vorstin veol moed te bezitten oro goed om zicbzelve te blijven De oudste dor beidon begreep dat ook de taak van haar kind geweldig zwaar zou zgn En s avonds als de feesten waren geëindigd en de duizend lichten gedoofd wanneer alloen aan het blauwe gewelf de fakkels der eeuwigheid nog brandden dan trok niet de vorstin maar de moeder bet kind tot zich en drong het om het te bidden Zg geloofde dat het altijd goed is een kind te laten bidden Maar voor du kleine in wier hoofd nog spookten al de dingen van aardsche pracht die nog boorde de muziek en de vloitaal die nog zag het vuurwerk en do gasttafels voor haar klonk het zoo vreemd ootmoedig te knielen voor Oen koning Zijzelve was immers vorstin Honderdmalen was het haar gezegd en maar al te gretig luisterde haar oor daarnaar En mot de opwelling van het jonge snel kloppende hart met de drift van het rijke eoo bangde leven klonk bet onverwachts Maar moeder ben ikzelf dau geen koningin P En als zg dat hoorde nam de moeder het kopje op haar schoot en sprak ontroerd Ja kind dat zijt ge Maar iedere vrouw kan zijn een koningin Alleen de grootheid van het hart stempelt heden tot een majesteit Geen geld maar een warm gemoed doet heden een volk voor u buigen Den eersten dag waarop de natie zal merken dat uw hirt heeft opgehouden voor haar te kloppen zal zij de eerepoorten afbreken waardoor gij heden zgt binnengehaald Heb lief als mensch als vrouw vooral De tijden vragen liefde geen macht Er is een nood die jaagt door de hutten uwer onderdanen Ga daarheen en koester en verwarm als ge groot zult zgn De vrouw en de koningin boiden wacht een groolscho taak Kind mgn kind kind van mgn tweede vaderland uw werk wanneer het goed is zal vruchten dragen Nog trilt er bij het volk een edel gevoel en dank voor de daden van uw voorgeslacht Schud wakker den leeuw die dommelt niet met het zwaard want de Igden van oorlog zgn voorbij maar met uw zachte hand Yrijheid voor allen mijn dochter vergeet het niet zij is de eiscb Sla een brug over al de ondiepten van het altgd woelende volksleven en trek allen tot u als de zon de bloemen en het onkruid op het veld Ja zeker gg zgt koningin maar er is er é n die staat boven ons allen Deze heeft geen paleis en geen troon maar overal behoort hij te heerschen en niet het minst woar rgkdom is en geluk Buig uw kopje kind voor dio grootheid voor wie allen menschen zgn Daar klonk een kinderlgke snik door de stilte van het vertrek en zacht vroeg de kleine Wie wie is dat dan Wie dat is Yraag het de sneeuwvlok of den rozenknop ze weten het niet Hg heet plicht lieve meid Plicht heet de koning der koningen Gehoorzaam hom als ge straks zult moeten kiezen Als de strijd der hartstochten binnen in u begint als de wereld rondom u hi ar dreigende stemmen hoeren laat volg dan de stem van de plicht Deugd eenvoud liefde vlgt buig voor hen u neder Dat zgn de namen van de majesteit die staat ook boven n Zg vraagt naar werken en denken en loeren Dat alleen is leven zooals het behoort Het scheen of er veel dooreenwarreldo in dat hoofdje Werken en denken en leeron geen feesten en muziek en geen een rustige ademhaling bewees dat natuur om haar rechten wat gekomen Een liofderolle kus drukte de vorstin moeder op het nog reine voorhoofd harer dochter De twee koninginnen reisden verder en lederen dag herhaalden zich de tooneelen als hierboven omschreven De kleine groeide op en het besluit der legende kan ik niet mededeelen want een stuk van het papier juist woar dit op stond was er afgescheurd Laat ons evenwel aannemen dat de zorg der moeder en het ontwakend plichtsbesef der jonge vorstin haar hebben gevormd tot een goede edele vrouw BuUenlanüscb Overzicht Nadat koning Leopold von België zioh bereid had veaklaard de vertegenwoordigers der werkliedenpartij te ontvangen begeven zich drie leden der socialistisehe werkliedeupartij waaronder het lid van don gemeenteraad Delporto naar het koninklijk palijs De koning onderhield zioli drie kwartier met de gemachtigden en vroeg uitvoerige inlichtingen over den toestand dor werklieden en de klachten woartoe deze aanleiding geeft Ten slotte verklaarde de kdhing dat hij als constutioneel vor t op eigen gezag niets kon doen om de grieven te verhelpen maar hij verzekerde dat hij zijn invloed ten behoeve van de werklieden zou aanwendou De Fransche Minister van Financien heeft met de commissie voor de Bankwet oen conferentie gehad Bouvier verklaarde zioh tegen een uitgebreid onderzoek gelijk de radicalen verlangen omdat dit onnoodig 18 eu de beslissing slechts zou vertragen De Minister verwachte van de directie ireon grootere concessies ten voordeelo van den Staat omdat de bank niet afhankelijk is van het octrooi en ook ols private bonk zeer goede zaken kan maken Meer dan het verleden van de winst boven 6 pet zou de directie toch volgens den heer Bouvier niet toestaan De budgetcommissie uit don Uuitschen llijksdag heeft op do oorlogsbegrooting belangrijke posten geschrapt of verminderd voor den bouw van kazernen te Metz Stettin Marienwerdtr on Saarburg zoomodo voor ondere gebouwen ten dienste van het leger Up de 10 miUioen voor artilleQe aanscbafSng werd oen miUioen geschrapt De luit ge neraal graaf You Schlieffen is definitief benoemd tot chef van don generalen staf Het mijowerkerS Comité te Bochum heeft eene oproeping gedaan waarbg alle mgnwerkers in Duitaehland worden uitgenoodigd ieder in hunnen kring eenige gemachtigden tu benoemen tot het houden eener algemeene vergadering op 16 dezer te Bochum Het comité verklaart dat de werktijd kan en moet worden ingekort dat de loonen nog te laag zgn on er dus dient te worden beslist hoe de mijnwerkers hunne onbetwistbare rechten dienaangaande kunnen doen gelden Het comité hoopt derhalve op algemeene deelneming aan de bijeenkomst in het vertrouwen dat ook wanneur er door dezen nieuwen stap ten slotte niets wordt verkregen men toch met voldoening zal kuonen verklaren weder vastberaden en moedig voor de noodlijdende broederen te zijn opgekomen De republikeinsche beweging iu Portugal schijut geheel bedwongen te zijn Na de inhechtenisneming van de deelnenjera aan het prouunciamiento te Oporto hebben zioh noch te Oporto noch in een dor andere steden van het koniakrgk verdere revolutionnaire bewegingen vertoond Evenwel is het nog niet volkomen opgehelderd in hoever de Spoausche republikeinen deel hebben gehad oan do beweging In Spanje zgn trouwens de republikeinen tegenwoordig evenmin rustig De onlangs gehouden Kamerverkiezingen hebben in enkele steden nog een naspel het ergste te Barcelona waar den inwoners reeds groote last is bezorgd In deze stad namelgk tradun in den verkieungsstrgd als tegenstanders op de republikeinsche leider Salmeron en de rcgeeringscandidaat Pnig De heer Puig werd door het stembureau voor gekozen verklaard maar nu beweren do republikeinen dat inderdaad Salmeron de meerderheid heeft behaald Yolgens hen verkreeg Salmeron 6320 en Puig 2876 stemmen terwijl volgens de ofBcieele opgaven Salmeron 6320 en Puig 6876 stemmen op zich vereenigde Yandoor groote beweging onder de republikeinen te Barcelona Er werden betoogingen gehouden in de straten welke tot ernstige ongeregeldheden aanleiding garen en adressen werden gezonden uaar do koninginregentes waarin de republikeinsche kiezers klaagden over deu gouverneur aan wien zg de onjuiste opgaven o er den uitslag der stemming wgten Na de eerste opstootjes in de straten werden de soldaten in de kazernes geconsigneerd maar tot dusver behoefde zij geen diensten te bewijzen Evenwel houdt de spanning aan zoodat de regeering nog niet volkomen gereed is Bovsndien beginnen ook de republiksinen ta If adriil zich te roeren Salmeron is van Barcelona uaar da hoofdstad vertrokken waar zijn aanhangers zich gerSed maken hem op lulsterrgke wgze te ontvangeu De regeering heeft toestemming verleend tot het houden an een optocht en de republikeinsche leiders hebben een manifest uitgevaardigd waarbij zij al h n aanhangers tot deoloemiug aan de ontvangst v n Salmeron oproepen De regeering heeft zich bereid verklaard een onderzoek in te stellen Yolgeos de ministerieele bladen l eeft de regeering niet de minste reden waarom zg Salmeron als lid der Kamer zou willen weren vandaar dat de republikeinsche leider terstond als lid der kamer zal worden toegelaten zoodra het blijkt dat de opgaven onjuist zijn geweest Het is echter te hopen dat iutusschen de betoo ngen der republikeinen te Madrid geen aanleiding Zullen geven tot ernstige ongeregeldheden De Luxcmburgsohe Kamer heeft na een week beraodsloagd te hebben de begrooting voor 1891 goedgekeurd De inkomsten die door do regeering werden beraamd op 10 009 400 francs werden met doOO francs verminderd terwijl de Kamer daarentegen de uitgaven van 7 541 841 tot 9 119 110 francs dus met 1 577 269 fr verhoogde Het overschot Von 2 445 000 fr dot meu verwachtte is daardoor tot 880 000 fr verminderd Tot de uitgaven die de Kamer goedkeurde gehoorde ook een post van 32 000 fr welke de regeering aanvroeg tot het aanleggen van een schilde rgengalerij bestaande uit de afbeeldingen rau de leden van het Huis van Oranje die in Luxemburg fegeerdcn De regeering achtte dit een plicht van dankbaarheid welke op het groothertogdom rustte De Constitueerende Raad in het kanton Tessin heeft bet eerste artikel van het ontwerp tot wijziging der kantonnale grondwet aan do commissie van rapporteurs teruggezonden wegens verschil van gevoelen omtrent de invoering van een proportioneel stelsel bij de verkiezingen voor de volksvertogenIwoordiging Een gedeelte van den Eaad wilde in ide grondwet doeu bepalen welk stelsel daartoe zou Worden gevolgd een ander gedeelte achtte het beter slechts in het algemeen te spreken van een proIportioneel stelsel en alsdan het stelsel te regelen bij eene afzonderlijke we die zoo noodig gemakkelijker kan worden gewijzigd don de grondwet Daaromtrent wordt nu nader rapport ingewacht Over de vraag of in de grondwet zal worden bepaald dat de gemeentelijke verkiezingen insgelgks naar een proportioneel stelsel moeten plaats hebben is men het ook nog niet eens kannen worden INGEZONDEN im LOUIS mm mxmmm Meissocnier is dood evenals zoo vele edele talentvolle mannen en toch maakte zijn afsterven een diepen indruk omdnt hij tot de eenige behoord die onder al de excentrieke vlagen welke in de laatste tijden de kunst beroerden getrouw bleef aan zijne overtuiging dat kunst hare idealen moest vinden niet buiten de natuur maar in de natuur zelf en die overtuiging stond bij hem zoo vast dat hij zelfs de geringste onderdeden in zijne veelbestudeerde onderwerpen nauwgjnet behandelde zoodat die onderdeelen daarin altgd een integreerend deel uitmaken van het geheel en dot was de oorzaak dat zijne werken impressie maakten zonder dat hij impressionist was Bg de Nederlanders vooral moest er een zekere sympathie bestaan voor den man die zoo volledig d6 oud Nederlaudsche Schilderschool bestudeerde en eene speciale studie maakte van die afdeeling in het Museum de Louvre Zijne ondorwerpen meestal genre stukken bewogen zich in het hniselgk en dagelijkscb leven kalm ernstig en toch vol humor Nimmer werd door hem noch de Ethische noch da Comischa richting gevolgd maar al zgne stukken dragen de stempel van een zachten gemoedstoestand en zg n vol lijne en verrassende waarnemingen Voelde hij zich in zijue knnstrichting bijzonder aangetrokken door die 1 7de eeuwsche Nederlandsche kunst bovenal waren Ostade Jan Steen en Troost zg ne idealen en de Fronsche kunstcritici noemde hem wel eens de Jan Steen der 19de eeuw en toch was hij in opvatting van zgn onderwerpen geheel verschillend Een zijner eerstelingen was de Schaakpartij enof men nu later de schilder in zijn atolier de looker of ds luitspeler de schilderijen liefhebber de hoafsmid de ruiter voor de herberg of andere eenvoudige onderwerpen zag het waren allen indrukwekkende phototypen die door Meisaonnier geest enleven hadden gekregen Op het gebied van paarden was bij eenig zoodot Duhousset die ons dbne belangrijke beschrijving van ï I