Goudsche Courant, donderdag 12 februari 1891

i et ptard in zqn gang draf galop gaf ran hem legt dat hy de eerste kunstenaar was die het paard degelijk had bestudeerd en zelfs tonder de photographie instantane te kennen nimmer een renpaard bad geteekend zonder steunpunt Zijn eerste schilderijen waren op kleine schaal uitgeroerd later heeft bü reel grooten zelfs historische onderwerpon uit het leren ran Napoleon III geschilderd maar do kleine stukken bieren tochzijn krooDJnwoeien Wat lijn intieme leren betreft daar stellen wü weinig belang in want of hü reel of weinig geld roor xgne stukken maakte en of hij al een roorliefde roor de eene of andere liefhebberij bezat staat buiten de Kunst Talent en persoonlijkheid spreken het duidelijkst uit zijne kunstwerken Kon de eenroudigheid zyner onderwerpen en het natuurlijke dor roorstelling zelfs den oningewijde boeien de ingewijde zal te meer het meesterlijke waardeeren dat als de resultaten ran een Ieren rol belangrijke waarnemingen een treffende en schoone herinnering aan lijn talent achterliet Voor Frankrijk legde hij de grond tot een nieuwe kloeke gezonde kunstachool waarren wg reeds in zijne werken de eerste rruchteu mochten aanschouwen B Kuaitichililer geboren Ie fjan i Febr I8IS PETRÖLEUItt i ÖTEERINGÉN ran de Makelaars CaoUlaar SehalkwUk te Rotterdam De markt was heden onreranderd Loco Tankfust ƒ 7 80 Geïmporteerd fust 7 85 Februarilerering 7 7B 70 Maart en Aprillere ring ƒ 7 55 Bnrgerlljke Stand f OEBOBEN e Febr Diderin Agitbe oaderi F BrmjiUu en H Bakker 7 BiBtiuD Jao oudere H Fraog eo W Heoriek Saianoa Mina oadera E C Sebiitger en 1 W Berlijn 8 Jobaanee oadera V raa Leeowea ea O Nienweobaizen Jobaooa Cecilia oadera B NieaweDhaiteo eo M C Braona OVBSLÜUEN 6 Febr T een Dam ti j 7 aa TvLiil wed G VuefeDa 89 j 8 M M Noordemao i j 10 m A Waller boiirr ran S Zaidnld 76 j 9 H L Bootekoe 7 w Zevenbaizen OEBOBEN UenderI Abrabair oodera J Lekkerkerk en G eae Slraaleo APVERTENTIËN Bekendmaking ingevolge art 28 ▼ b Wetboek ran Koophandel De akte hondende wgziging ran de Statnten en verlenging van den daar der Naamlooïe Vennootschap de Goadsche Machinale GareD8pinner gevestigd te Gouda den 18 December 1890 voor den te Gouda gevestigden Notaris H GROEN£NDAAL verleden is met het koninklgk beelait van den 19 November 1890 No 62 hondende bewilliging op het ontwerp dier akte in haar geheel geplaatst in de Nederlandsche Staatsconrant van den 10 Februari 1891 No 34 Mevrouw CREMER Crabethstraat 278 vraagt mat Mei eene zin ILevrouw van GELDER GOUWE C 175 tvraagt tegen 1 Mei een eede MEID 1 is met kinderen om te gaan niet beneden 20 en P G HEEREN ARTIKELEN Speciale inrichting voor uitzetten A V OS Az Kleiweg ü 73 en 73 Waarschuwing Daarj het ons gebleken is dat er zich bg onze geachte clientèle personen vervoegen die handelende in Poetspomade Politoer Middktfes tegen roest en dergelijke voorwenden voor ons te reizen en zich zelfs niet omzien op den privé naam van een onzer Brmant in goederen te koopen zoo brengen wg hj erdoo ter algemeena kennis dat wij genoemde artikelen NIET verkoopen en bedoelde personen NIET in de niiinste betrekking tot onze firma staan E S STOKVIS ZONEN ROTTERDAM Dienstbode die koken kan P G 6 Fl COGNAC 48 voor 6 Citroen Punch 6 90 12 COGNAC 48 13 12 Citroen Punch 13 levert alles vrg aan huis na toezending van postwissel of onder rembours G é VERKERK te VIANEN a d Lek Snelpersdrnk van A BRINKMAN ek Zn Gouda aId vertentien in alle it n n en Buitenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door bet AdvertentieBureau ran A BRINKMAN en ZOON te Gouda k TsE Mutual Life Insübance ComN CjTootste en Iselangrïjkste LevensverzekeringMaatscliappij der Wereld ZUIVER ONDERLING OPGERICHT 1843 WAARBORQK APITAAL 341 MILLI OEU GULDEN LSlait venekeringen op t Leven Gemengde VemekeHngen Lijfrenten ttkeertng aan Kinderen tot voordeelige Premièn en met uitkeering van winat cutn de vermekerden Hare distribotie polissen geven betere resultaten dan van eenige andere Maatachappg Informatiën en Prospectussen gratis by de Directie voor Nederland 0 9 Voorburgwal 183 te AMSTEROAU en bij da bekende Agenten GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao DoBtoatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeeren den verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao eeii aanbevelenswaardig ütbrikaat nauwkeurig l eantwoordende aan den inhoud der reep Etiketten De lïrma behaalde 27 Brerets als Hofleyerancier 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles eea bewijs van uitmantNid n fabrikaat Beeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nona vona déoemona nne 1f daille d r première ela iie en oonsidératlon devotre ezo Uent fabrication de Chocolat bonbons varies etc eta Stoilwerck t IkbiUaut is verkrygbaar bij H fi Cunfiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederlandf Jnlios Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 KOST met SEDIElTIlTd met gebruik van FLINKE KAMER Prgsopgave onder No 2085 aan het Bareaa dezer Courant y Algemeeo erkend als het beste MONDWATER der wereld 40 arige roem Alond en Tandziekten zooals het los irarden dor tanden tandpijn oottteking zweren bloedend tandrleesch onoangenama renk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van bet eoble K E Hor Tandarts Dr POPP S nSster in aanmerkelijk rergroote flesschen voor 60 cents 1 20 en ƒ 1 7S hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP l Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gelond en schoon houdt Dr POPP s Tsndplomheersel Ur POPP s Kmiden Zeep tegen eiken buidttitslag en voortreffelijk voor baden 1 Venug ïeep en Zonnebloemen zeep FOFF S Gekrlgtalligeerde en Transptruit H Glycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet on gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen 10lf De nampiaksels van Anatberin Mond water verwoesten de tanden binnen korten tijd Dr J G POPP Weenen Depots te tfOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumerie winkels van Nederland 1891 Donderdag 12 Febroarl K9 4450 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D nitgave dezer Contant geschiedt dageljks met nitzondering van Zon en Feestdagen De pigs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiionderigke Nommers VIJF CENTEN AD VERTENTIEN worden geplaafart van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTKRB worden berekend naar plaatsmimie Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt De inBending van advertentifin kan geschieden tot een nur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND Uitspraak Dinsdag e k Naar aan de m t Ct werd medegedeeld zou H M do Koningin Begentes geen termen hebben gevonden om de konmklyke svindte urn de vereeniging Het Ned Tooneel namens de Koningin te bestendigen De raad van beheer heeft zich nu tot den raad van voogdij gericht die in overleg met de regentes zal te beslissen bobben menschen er eindelijk de politie bijhaalden om hun eigendom terug te krijgen Doch toen bleek dat do horlogemaker al de hem toevertrouwde horloges naar GOUDA 11 Februari 1891 Van de gratis uitdeeling van brood en warmen drank aan de volwassenen koffie aan de kinderen melli werd heden gebruik gemaakt door 303 kinderen en 184 volwassenen den lombard had doen verhuizen waar zij min of meer hoog lie t zoo hoog mogelijk beleend waren Daartoe maakte v d V zich schuldigd aan verduistering en stond gisteren voor de rechtbank te s Uage terecht Het 0 M wijzende op het ongunstig verleden van beklaagde in December jl was hij pas uit de cellulaire gevangenis ontslagen waar hij eene De gratis verstrekking n brood en warme molk aan de behoeftige kinderen op d scholen van het B K l iefdegesticht en van den heer Kropman Gouwe waarmede den 6n Januari jl een begin gemaakt werd is gisteren geëindigd Dagelps werden ongeveer 900 gesmeerde boterhammen uitgereikt aan meer dan 400 kinderen Voor de meer dan 370 vacante predikantsplaatsen bij de herv kerk is thans geen enkele candidaat meer beroephaar daar aan de 57 candidaten die in 1890 tot de evsngelie bodiening zign toegelaten reeds 52 als predikant werkzaam zijn of een beroep hebben aangenomen De 6 overige hebbeu zich nog niet beroepbaar gesteld straf had ondergaan wegens verduistering vorderde 18 maanden gevangenisstraf en ontzetting van het recht van 6 jaren ora hel beroep van horlogemaker uit te oefenen De toegevoegde verdediger mr H J Mulder pleitte eenige verzachtende omstandigheden Uit Bolterdam wordt geschreven Ofschoon mr J A van Gilse ondubbelzinnig genoeg verklaard heeeft geen verdeeldheid onder do vrijzinnige partij alhier te willen stichten en daarom eene candidatuur tegenover den heer FanKam eei af te wijzen hebben zoowel de afdeeling van den ZuidhoU Bond voor algemeen kiesrecht lade afdeeling van het Ned Werkliedenverbond besloten zijna candidatuur te handhaven Ër zal nu in den loop dezer week van wege die vereenigiogen eene openbare vergadering worden gehouden en de voorzitter van laatstgenoemde vereeniging de heer de Bot zal worden uitgenoodigd in die vergadering voor da kiezers het woord te voeren over de in de kiesvereaniging Fooruitgmg ge allen beslissing Ook buiten de kringen der werklieden heeft dia beslissing groote ontevredenheid gewekt niet alleen omdat er getwijfeld wordt aan den vooruitstrevenden zin van den heer van Karneboek maar ook omdat velen afgescheiden daarvan de voorkeur hadden willen gegeven zien aan iemand die door veeljarige inwoning met de belangen van do stad bekend is Z D H de bisschop van Haarlem heeft benoemd tot pastoor te Bodegraven 4e ZeerEerw heer H W J van Hertum pastoor te t Veld gem Nieuwe Kiedorp Advertentien b vereobillendo te s Hage verachijnende dagbladen berichten eenige maanden geleden het publiek dat zich in de residentie een horlogemaker bad gevestigd van zaldzamAbekwaamheid die wat meer zegt in den tegenwoordigen tijd buitengewoon goedkoop werkte Van verschillende zijden kwamen dan ook personen vooral vrouwen opdagen om hunne minder acocuraat loopende of geheel defecte uurwerken bü den horlogemaker A W r d V te laten heretellen s Mans bekwaamheid scheen niet overdreven want in den regel kwamen de horloges reeds binnen een paar dagen al was do reparati e nog zoo groot terug en ontving de man zijn looa Edooh na een paar uren soms duurde het iets langer stonden de uurwerken weer stil en gingen zy weer naar den horlogemaker die natuurlijk onder garantie werkte Wanneer een uurwerk voor de tweede maal bij hem gebracht word toonde de mechanicus eerst zijn talent maar dan duurde de reparatie ook zeer lang zóó lang zelfs dat de Voor de Botterdamsche Arrond Bechtbank stond gisteren terecht W v D 28 janr arbeider te Stolwijk die volgens de aanklacht op den 18 Jan jl te Beeuwijk een paar schaatsen zou hebben meegenomen uit eene herborg aldaar ten nadeele ran T de K daarna te Haastrecht C B zonder eonige aanleiding een slag in het aangezicht hebben gegeven en vervolgens den rijksveldwachter die hem aangreep om ventere mishandeling te voorkomen opzettelijk een slag in het aangezicht hebben gegeven tengevolge waarvan deze bloedend werd verwond Bekl ontkende alles en Irad 4 getuigen Èl déchairge medegebracht die van niets afwisten Het 0 M vorderde drie maanden gevangenisstraf Bekl leide geen straf aan te nemen FEVILLBTOX algeheele zelfverloochening de hoogste troost een geheel samenlijden en die reine en heilige liefde die sterk genoog is om eensklaps de grootste en wanhopigste smart te heeleo Naarmate MillHte sprak scheen Pierrille te herleven hij luisterde naar haar keek haar aan en bewonderde haar Zij lachte hem toe met dien zoeten lach die zeggen wilde Gij lijdt uw hart Woedt uw ziel krimgt ineen van wee maar ik heb u lief de wanhoop woont in uw hart en tranen zijn in uwe oogen maar ik heb u lief gij hebt in Üa slag de helft van uw leven verloren maar ik da andere helft ik heb u lief Het scheen of hij een zachte muziek hoorde die hem alles deed vergeten En is vergetelheid niet hetzelfde als geluk De volgende dag was de droeve begrafenisdag De liorins met hunne kinderen waren naar Vers gekomen met de Terrades en eenige vrienden uit SaintAlïère En Jeantoux was er ook Hij wist dat hij Miliette zou zien De kleine woning der doode was met een eenvoudig zwart doek bekleed aan de deur stond do withouten doodkist zonder versiersel en op den grond een wijwaterbak waarin oen gewgde palmtak dien ieder gebruikte als hij het teeken des kruises maakte Pierrille stond bleek en rechtop bij da Lorins Placide had hem aan den arm Miliette fluisterde hem van tijd tot tijd moed in en dan glimlachte hij vreemd alsof hij zeggen wilde ik zal moedig zgn Jeantoui was onder de menschen en keek mau naar het nichtje van de oude Lorins met zijn vurige zwarte oogen als gitten Hij stond liever ver van haar af dan kou hij haar beter bekijken en te midden van deze droefheid was hg gelukkig omdat hij zich verzadigde aan het beschouwen van het jonge meisje Ue priester kwam door do koorknapen gevolgd Twee doodgravers namen de kist Men ging op weg door het boech naar het kerkhof dat niet ver weg was Blootshoofds volgde Pierrille de kist alleen zonder steun met gebogen hoofd snf en als verslagen Miliette zag hem aan en schreide Het was een goede zoon zeiden sommigen 0 het was zoo n goede moeder zeiden anderen Het graf was reeds gegraven Men liet de kist er in zakken Werktuigelijk knielde Pierrille neder en de anderen volgden hem na Dat zij ruste in vrede zeide de priester Amen 1 herhaalden allen De zoon antwoordde niet hij weende De priester wierp voor de laatste maal wijwater op de kist maakte het kruisteeken sprak Latyn en ging toen heen Pierrille had er niets van gezien en mets van gehoord Hij murmelde heel zacht de gebeden der stervenden die zijne moeder hem had geleerd toen hq nog heel klein was haar het Frame TWEEDE GEDEELTE HOOFDSTUK IV 21 Zij zag hem somber en wanhopig en deed al haar best om hem zijn ongeluk te doen vergeten en hOe ghjot de wond was zij slaagde er in het bloeden er viln te beletteij In die smarleipe uren als de geheels wereld zich schijnt af te brokkelen onder onze voeten in die oogenblikken van wanhoop als het leven ons schijnt te begeven als het bart bloedt de ziel schreit de geest zoekt twijfelt roept als in de onmetelykheid der smiftt zich een leegte om ons vormt wanneer dan een hand ons vastgrijpt een stem antwoordt op onzen roep een hart ons hart verstaat gevoelen wij ons vreoselijk gelukkig in ons lijden en klemmen wij oiis vast aan dat medelijden als een achipbroukeUng aan de reddende plank Dan heeft het hart behoefte aan liefde en hoe klein die ook mogen wezen wij zijn er tevreden mede Ën het was meer dan eene kleine genegenheid die de arme Miliette voor Pierrille koesterde het was I