Goudsche Courant, donderdag 12 februari 1891

eleotriciteit 15 acoessoiriers 40 habilleur en habilleuses Er zijn dus voor elke voorstelling 690 bgperaonen nooilig De beide directeurs de heoren Kitt en Gailhard worden in bet beheer bijgestaan door drie hoofdregisseurs De zingers en zangeressen hebben en traktement van fra 12 000 tot frs 90 000 De ste koristen verdienen 6000 a 6000 francs Het Lna de ballet heeft 2 aterren 30 sujetten 80 oorvpheeen twee quadrilles en 46 dansers en danae gsen De eerste danser is de heer Vasquez de eerste danseres mile Mauri met 40 000 francs net orkest bestaat uit een chef met 12 000 frs inkomen en een onderchef die 5000 francs heeft De muzikanten worden met 1600 tot 3000 francs betaald Elke muzikant die voor hy wordt aangenomen een waar examen heofl te doorstaan ia een moester op zijn instrument Het verder personeel kost jaarlijks 80 000 francs De opera heeft een slaaissubsidie van fr 800 000 en elke voorstelling brenzt buiten de abonnementen 421Ü fr op de abbon menten 9000 fr Het budget der opera wisselt at van 3 500 000 tot 3 800 000 fr Uit het WetOatti wordt gesohreven De tüd nadert weder dat tuinders en andoren in het Westland en elders geld voor hun bedrijf noodig hebben Wat doen zy dan Zg vragen voorschotten aan Eotterdamsche en Amsterdamsche kooplieden aan wie zij dan later verplicht zgn hun goed te zenden Zii zijn dus afhankelijk van die kooplieden zg kunnen den boogsten prijs voor hunne goederen niet maken en durven zelfs niet te reclameeren als zy zeer slechte prgzcu krggen want zg ü jn i e schuldenaren van die kooplieden en hebben hen inhet volgende joar weer noodig Hoeveel zulk orediet eigenlyk kos rekenen de meeste tuinders niet na maar ze zouden schrUiten als ze het deden Een paar voorbeelden Voor peren die contant opbrachten acht cent per stuk kreeg onlangs een tuinder in het Westland op orediot slechts drie cent dit ia dus een rente van zestig percent in korten tyd hoeveel het per jaar is zullen we maar niet uitrekenen Tweede voorbeeld Een veehouder in het Westland kocht onlangs op de markt een koe die twee honderd gulden contant waard was voor twee honderd veertig gulden daar hij zo eerst ze maanden later betalen kon Uit i dus een rente van luim veertig percent per jaar I Wie zulke renten betaalt moet wel Ie gronde gaan daartegen kan niemand opwerken En toch zulke ongelooflyk hooge rente wordt door de Westlandsche tuinders dikwyU zonder dat zg het zelve weten betaald Een groot gedeelte van de winsten die aan de tuinders toekomen vloeit in de zakken van de Kotterdamsehe en Amsterdamsche kooplieden Al gg uw goed naar de veilingen van de voreeniging Westland stuurt krijgt gg den boogsten priis die er bij mogelgkheid te maken ia aU gg het naar Kotterdam of Araatordam stuurt geeft men u wat men kwijt wil wezen En als men uu den tuinders vraagt Waarom stuurt ge dan noar Rotterdam of Amsterdam P da antwoorden ze Hoe zouden we anders do voorschotten krijgen die wij in het begin van het jaar noodig hebben Vroeger dit ia waar was dit moeilijk Maar sinds April 1890 is er een middel voor Toen U er een maatschappij opgericht het ZuidhoUandsch Landbouwcrediet die als gij solide zijt u net zoo goed helpt als de Rotterdamsche of Amsterdamsche kooplieden en veel veel goedkooper terwijl ge meester blijft viin uw eigen goed Wanneer ge het noodigo geld opneemt bij die Maatschappij hebt ge de kooplieden niet noodig kunt uwe producten naar de veilingen zenden waar de kooplieden moeten heengaan en contant den boogsten prgs besteden Don betaalt ge het Zuid Hollandsch Landbouwcrediet weer af en komt het volgend jaar terug wanneer ge weer geld noodig hebt t Is alles gemak I Bultenlandscü Overzicht Met de aftreding van deu Italiaanschon ministerpresident Crispi is de tweede der oprichters van het drievoudig verbond van hot politieke tooneel verdwenen DJ De nieuwe minister president de heer Kudmi heeft aan de vertegenwoordigers in het buitenland eene circulaire gezonden waain hij verklaart dat het kabinet zich zal houden aan de gedragslijn welke door het land bij do laatste verkiezingen is goedgekeurd en welke in handhaving von den vrede en behoud der instellingen bestaat Deze gedragslgn IIMrtn Mn u BottenUm geheel rreemd man Waarfaq dan nog komt dat de heer van Gilse door de w ze waarop hjj tijne betrekking opvat zich Tele irarme Trienden verworven heeft Het doordryven thans van zgne candidatuor tegen zyn wil kan echter slechts nadeel doen aan de Trgzinnige zaak en ia daarom vooral met het oog 0 de Juni stembua geen verstandig werk D anti revolutionaire kiesveraeniging heeft oandidaat gesteld den heer Foorioete wiens naam geteld dienst moet doen De r katholieke kiesvereeniging De GroudKet heeft nog niets van zich laten hooren Wat zorgvuldige verpleging en voeding waard is ook by kippen bleek dezen winter by een inwoner 16 Kooten Fr Tijdens de erge koude werden zgne 6 kippen in een verwarmd vertrek gehouden en tamelgk goed onderhouden Voor dat de kippen des avonds gingen rikken werden ze met warm voeder gevoederd Het resultaat it dat iedere kip gemiddeld 42 eieren heeft gelegd in December en Januari en de opbrengst van alk ei gemiddeld 6 cents kon bedragen Vij den dooi komen te Koordbroek otters te Toorschgn meldt de v m Ct waarop vlijtig jaoht wordt gemaakt en die dan voor een gulden of acht worden verkocht Vódr een paar dagen passeerde een jager met rgtuig een der wegen aldaar Voorby eene sloot zag hy een groot geelharig beest in een pomp slnipen die onder een dam lag Dadelyk begreep hg dat het een otter was Alle pogingen echter om het dier er uit te jagen waren vergeefech s Namiddags ging hg er vergezeld van eenigo arbeiders en een paar honden weer heen Jachtlosl was op de gezichten te lezen de honden verkeerden in eene plechtige stemming De pomp was echter te nauw ran ben door te laten Stampen slaan noch trappen hielp Goede raad was dra bg de hand uit een weiland werd een stuk ijzerdraad genomen oit het rijtuig een matje en nadat t een aan t ander was verbonden trok men de mat in triomf door de pomp t Gelukte het dier k am er uit de houden sprongen toe en beten het dood Eqde het bleek te zijn 669 fcele kat De lange neuzen de betaling der arbeiders De eigenaar der kat waa edelmoedig genoeg geen schadevergoeding te vragen De heer Dutrion te Tournai ging onlangs de volgende weddenschap aan per rgwiel 18 kilometers af te leggen in 45 minuten en te verorberen zonder van zijn machine af te stijgen 400 gram vleeach 500 gram groenten 126 gram kaas een flesch bier i fleach wijn koffie en cognac Hij liet zich alles op een schotel voordienen ten einde het voedsel te kunnen snijden en er niets van te laten verloren gaan Hg volbracht zijn maaltijd in 14 minaten in dientnaschentijd 4 kilometer afleggende en legde deoverige 14 kilometer af in 30 nün 3b sec aldusign weddenschap winnende in 1 m 30 sec mindertyd dan gesteld was i Een avontunrlgke tooveraüeschiodenis wordt nit NordhaOsen gemeld De daar wonende houtvester moest onlangs om pon dagvaarding die hij van het kantongerecht ontring aan iemand te beteekenen noodzakelgk van huis wat hij slechts noode deed I I I II I I I Iedereen kwam de kist besprenkelen waarin de arme doode lag Hij bleef geknield oobeweeglyk Toen nam de doodgraver een schop vol aarde en wierp dat op de kist Het doffe nare akelige geluid van de vallende aarde op de kist deed Fierrüle opschrikken Hij sprong op nam den palmtak en maakte het teeken des kruisee Langzaam en ernstig zeide bg het graf vaarwel en ging tden naar de Lorins die in tranen uitbarstten O mijn vrienden zeide hij Uillette Placide breng me weg breng me weg Ziezoo dacht Jeantoux terwgl Uj de LoriiiB volgde die met Pierrjile naar La Queyrie terugkeerden Nu is de mooie jongen geen zoon van een weduwe meer nu moet hij in de loting Weinu als hij soldaat moet worden is Millette een goede partij voor een vrijer Dien avond ging Fierrille naar do kerk hij bleef er lang zoekend met de oogen naar de plaats waar de doode gewoonlijk zat Dat uur van overpeinzing deed hem goed Toen hij de kerk verliet ontmoette hg den onden pastoor van Saint Alvèro Deze schudde hem hartelijk de band en zeide nKom kom Fierrilfe vergeet niet dat elke troost te vinden is in het boek dat ik je eens heb gegeven je weet wel in het evangelie Er was zooveel genegenheid in die woorden dat Pienille glimlachend en mot eon dankbaren blik kon antwoorden toen ging hij heen met oen verlicht gemoed en de gedachte in zgn ziel dat zyne moeder daar zyn vrouw hem eenige dagen geleden met de geboorte van een stamhouder had verblyd De dagvaarding was valsob en had ten doel gehad den houtvester zyn woning te doen verlaten Spoedig nadat hy weggegaan was klommen drie vermomde gestalten door het venster in de kamer waar de zieke vrouw lag en dwongen haar hun den sleutel van de secretaire te geven waarin een som lag die voor eenige dagen als erfenis door den houtvester was ontvangen Toen de roovers zich wilden verwgderen sleepte de vrouw zich met moeite uit het bed greep het geladen geweer van haar man en vuurde op de inbrekers Twee namen de vlucht do derde bleef getroffen liggen Toen de hoatrester na eenigen tyd terugkeerde vond hg zyn vrouw in onmacht liggen doch zy kwam gelukkig spuedig bg de verwonde roover werd van rgn vermamtaing ontdaan en bleek toon de vroedvrouw te zgn die de houtvestersvrouw bg haro bevalling had bggeataau en toen had gehoord dat de houtvester een erfenis had ontvangen De twee andere roovers waren haar man en haar zoon geweest die enala zy gevangen weiden genomen Het geld vond men gelukkig nog terug Dezer dagen is medegedeeld hoe dr Kooperberg te Leeuwarden tegenover de verheerlgking van het schaatsenrgden heeft herinnerd aan de nadeelen voor de gezondheid welke dat wintervermaak niet zelden oplevert Zgn stadgenoot de heer F Poatma wiens aansporing om zich door regelmatige beoefening der gymnastiek te harden tot die waarschuwing had aanleiding gegeven antwoordt in da leeuw Ct dat hg juist zijn opmerking had doen boüren om de nadeelige gevolgen tan bet sehaataenrgden te voorkomen Hy schryfl iDe lange Igst vait beeiaderbrenkeo kneuzingen en verwondingen zon niet bestaan wanneer alle schaatsenrgden goed geoefende gymnaaten geweest waren Want de gymnastiek maakt gehard minder vatbaar voor den invloed van weer en wind verbetert de ademhalingswerktuigen versterkt het geheels lichaam en kweekt onder meer goeds hoedanigheden tegenwoordigheid van geest Hierdoor zullen vooral vele onhandigheden voorkomen warden En niet waar aan onhandigheid moeten vele ongelukken geweten worden Ug heeft daarom enkel willen betoogen 1 Het schaatsennjden wordt algemeen beoefend i Met eenige zorg beoefend ia teen gezonde en aangename lichaamsbeweging Er zgn gevaren aan verbonden De beoefeauig der gymnastiek is et middelom deze gevaren tot een minimum te beperken De gymnastiek bevordert het lichamelgk welzqn van hem of haar die zich voortdurend volgenseene goede methode oefent De fnmnastiek algemeen beoefend ia een machtige hefboom tot verbetering van den geiondheidstoestand van het meusohelyk geslacht De Pargache corrafpoadant der N S Ct sehrqft het volgende heb ik geen tgd om langer bij de der Ceroles atU te staan want ik een bezoek waarvan ik liever een medadeelen Het was namely k de eene Uollandsche dame mevrouw Haan geboren baronesse Van Teng Voor heden tentoonatellingei bracht vandaag en ander wil verjaardag van de weduwe De nu gelukkig was daarboven en op hem neerzag HOOFDSTUK V Ongeveer zes maanden waren voorbijgegaan Als er een onfeilbaar middel tegen elke zielewond is danmoet het de tijd zijn en de minst ondankbarenondergaan de vaste wet Cia wil dat de vergetelheidder dooden kome in het hart dor menschen snellernog dan het gras en het mos groeien op het graf Hetis geen egoïsme dat het oor van den levende sluitvoor de dingen die aan gehe zijde des grafe zijn maar de smart taaakt dof als de slaap en elkezedelijke wond schroeit dicht met den tgd zoo goedals een vleeschelijke wond Langzaam worden dedooden voor ons als de afwezigen Men gewent eraan over hen te spreken als over een vriend dienmen gisteren verliet en dien men overmorgen weerziet Men gelooft hen levend en als men aan hen denkt ziet men ze voor zich gaand en komend vroolijk of droevig zooals men ze steeds gezien heeft Dan isde wonde geheeld Men kan haar aanraken ze zalniet weer opengaan Bovendien wordt men aan het leven gebonden door een andere genegenheid misschien gisteren ontstaan die ons toeschijnt altoos bestaan te hebben en daarom eeuwig te zullen duren En zoo is het ook De eene bloem valt af de andere opent zich alles wordt hernieuwd en alles volgt elkaar op in de onveranderlijke orde der dingen 3 nagel die heden haar honderdste jaar intreedt Mevrouw De Haan is de weduwe van een kolonel van het Nederlandsohe leger die de veldtochten van Napoleon I beeft medegemaakt Haar vader baron Van Tengnagel woonde op het Loo als iuten dant van Koning Willem I Zij is de schoonzuster van generaal Dibbita die in 1830 te Maoatrioht het bevel voerde Na den dood van haren echtgenoot byna eene halve eeuw geleden is g naar Fargs verhuisd waar hare zusters gehuwd waren Sedert 27 jaren bewoont merrouw De Haan h tzeltde apartement te Passy in de Bue des Sabloai No 102 op de tweede verdieping Sinds jam heeft ig dezelfde dienstbode wier echtgenoot eea beambte by de drinkwater maatschappij mede bH haar inwoont evenals het kind van deze echteliedea Mevrouw De Haan is eene knappe oude vrouw dl een weinig hard hoorend en zwak van gezicht is maar overigens volstrekt niet Igdt onder de gebrek van den ouderdom Zy praat heel vroolgk en opgewekt zg vroeg naar allerlei znken en toestanden uit Nederland en toen ik afscheid nam stond zij op van haren stoel aan den hoek van den bsard sa steunende op haar stokje liet ig my zelve uit Z beklaagde zich dat hare geheele familie overledea was dat zg nog slechts een paar achterneven had en dat terwgl de vorige huisheer haar vergunde ia den tuin van hetJiuis te wandelen da tegenwoordiKe huiaheer haar dit niet meer wilde tjestaan Zg maakte op mg den indruk van een zeer goed ea zacht karakter te hebben en zg drukte mij herhaaldelgk de hand om my te bedanken voor mija bezoek terwgl zg met belangstelling vroeg wat ik over haar in de krant zou achrgven Zij was ook zeer gevoelig over de beleefdheid die de Neder landaohe gezant heden voor haar had gehad evenals de Nederlandsohe consul generaal door aa een felieitatiebezoek te brengen en haar eeni bloemen te komen aanbieden Mevrouw de Haan spreekt niet gemakkelijk meer Hollandsoh Hare zusters te Parijs waren met FrsBsohen gehuwd en haar voortdurend verkeer in ds Frausche samenleving gedurende zoovele jaren maakt dal ig zich gemakkelgker in het Fransch uiUlrnkL Maar zg stelt nog veel belang ia hare geboorteplaats s Hertogenbosoh en met een bundel photographieéo vódr zich van Den Haag en Scbeveningen vroeg zg naar allerlei vaderlandsche toestanden en in het byzonder nalr de jonge Koningin en da Koningin moeder De vriendelyke lezer zal zeker met my aan de eerwaardige dame nog vele jaren van gezondheid toewecsohen Zy moge nog lang in kalme rust ds herinnering smaken aan haar zoo goed besteed leven te midden van de voorwerpen en de meubelen die haar spreken van den ouden tgd Welk een omvangrijke en dure instelling de Pargache groote Opera de nationale mnziekakade mie is blijkt it de volgende cijfera Klke opvoering vereisoht een personeel van ongeveer 700 man als volgt verdeeld 30 zangers 160 personen van het corps de ballet 80 voor het koor 60 figuranten 180 muzikanten 50 zang en balletmeesters regiaaeura kaasiers en dergelijke beambten 30 controleurs portiers en kantoorbedienden 80 machinisten 60 ouvrauaes IS bedienden voor het gas en de De wees Fierrille zonder bloedverwanten bad behouden de vriendschap der Lorins en vooral do liefde van Millette De arme jongen had eerat wal veel geleden bij de gedachte dat hg baar nooit zon weerzien die hij zoo liefhad en die ook van hem zooveel hield Lang had hy er niet zonder weeneo aan kunnen denken dat die scheiding voor eenwig zou zijn maar langzamerhand en zooals het steeds gebeurt was zgn hart opgeleefd bij de genegenheid der Lorins en bij de reine heilige liefde van Millette Van dag tot dag was zijn droefheid verminderd waren zijn tranon opgedroogd liad zijn hart ruat gevonden Om zijn lippen speelde weer een glimlach al hij des avonds zat te praten met zijn verloofde voor de deur Dan vergat hij hot verleden voor gedachten aan de toekomst Zgn oude vroolgkbeid keerde terug evenals zijn druk gepraat en zijn gulle lach En de goede Millette wier werk dat alles was juichte inwendig dat herstel hartelyk toe In die zes maanden had in La Queyrie alles zyn gewoon aanzien benomen er was niets veranderd dan dat er een kind meer zat aan den haard op de hoeve Placide was weer aan het werk gegaan zooals hij zeide aan de manoeuvres alsof hg nooit iets anders had gedaan Hij had sinds lang zijn uniform van Afrikaansch jager geruild voor de boerenkiel en de sabel voor de schop en de spade Worit tenalgia zegt hg varder is een waarborg voor de veiligheid van Italië en de rust van Europa Het nieuwe kabinet zal zich beyveren om de banden van vriendschap welke Italië met alle mogendheden verbinden nauwer toe te balen Na den minister president omtrent wien wij reeds eenige bijzonderheden mededeelen is de vertegenwoordiger van hot liberale element baron Nicolora de gewichtigste man van het Kabinet die daar hg reeds voorheen minister van binuenlandsche zaken is geweest ook nu voor dit departement was aangewezen In 1877 moest baron Niootera ofschoon hij een ijverig deel had genomen aan de vestiging van het koninkrijk Italië als minister aftreden Dit verbitterde den eerzuchtigen Zuid Italiaan roo zeer dat hij in de oppositie overging en alle ministerieu ten heftigste bestreed Voor het eerst sedert zijn val treedt Niootera inmiddels een man van 63 jaren geworden nu weer als ministor op Als minister van de schatkist wiens hoofdtaak de zorg is voor de belastingen is opgetreden de heer Luzzati nu voorzitter van de begrootiugscommissie terwgl de senator Uolombo zich met de portefeuille van financiën heeft belast Den heer Colombo zal dus de took ten deel vallen de begrooting op te maken en te verdedigen Behalve deze ministers treden in het Kabinet op genoiaal Pelloux oorlog Ferrars een 78 J8rig senator voor justitie Branco openbare werken Chimeri landbouw en Villari onderwijs Nog op het laatste oogenblilc is de heer Saracco ook een dor liberale leiders teniggetreden De reden daarvan is niet dat de heer Saraooo niet met het Kabinet wil medewerken maar is alleen het gevolg van hot feit dat or maar één portefeuille van binuenlanscho zaken ter beschikking wss Daar de heer Nicotera hiervoor de aangewezen man was moest do heer Saracco die zich met geen ander departement wilde tevreden stellen wel wijken Keeds in deze week ia de Kamer worden bijeengeroepen om het program te vernemen dat het nieuwe Kabinet ten uitvoer hoopt te brengen De heer Crispi heeft zijn kantoor als advocaat heropend Hij heeft reeds dadelijk eene zaak te bepleiten aonvaard namolgk de belangen der maatachappij van algemeene scheepvaart die in eene rechtsquaestie betrokken is Naar luid van verscheidene bladen heeft de koning aan Crispi brieven van adeldom willen geven maor de afgetreden minister heeft daarvoor bedankt De hoer Salmeron van wien de Eepublikïinen beweren dat hg te Barcelod feitelijk tot lid der Cortes verkozen was eu alleen tengevolge van officieel stembusgeknoei door een conservatief verslagen is verklaard is te Madrid aangekomen en door ongeveer zesduizend menseben aan htt station afgehaald en toegejuicht Het volk volgde zyn rijtuig de Marseillaise zingende eu later hield Salmeron van het balkon een toespraak verklarende dat hg ten rechte afgevaardigde was van Barcelona en voorts de liedon vermanende om uiteen te gaan waaraan onder kreten ter eere van het algemeen tïmrooht werd voldaan In hot Huis van Volksvertegenwoordigers der Vereenigdo Stoten werd bg de behandeling van het ontwerp betreffende algemeene uitgaven door denafgevaardigde Bland een amendement voorgesteld strekkende om alle houders van zilver van daartoe vereisoht gewicht en fijnheid te vergunnen dit totdollars te doen slaan onder gelijke voorwaarden alsthans aan bonders van goud was toegestaan Devoorzitter besliste dat het amendement buiten deorde ging en met 134 tegen 127 stemmen gaf het Huis hom gelijk Uit deze beslissing trekt men dogevolgtrekking dat het bekende van den Senaat ingekomen ontwerp tot vrijverklaring van de zilveraanmunting door het Huis niet zal worden aangenomen Ook is de silvermarkt terstond onder denindruk geweest j Een andere nederlaag leed de heer Bland trouwens in de commissie welke dit voorstel onderzocht De commissie besloot namelijk driemaal inde week s avonds voort te gaan met belanghebbenden te hqoren in plaats van gelijk Bland verlangde daaraan Donderdag een einde te maken Op diowgze zeide hij werd het geheele voorstel m dedoos gestopt want dan kon het niet meer ter rechtertijd in behandeling komen on hij gin verontwaardigd do zaal uit Te New York is een groote bgeeSkorast belegd oro tegen de vrge aanmunting te protesteeren r n n De Canadeesche premier Sir John Mac Donald heeft een manifest tot de kiezers gericht Hij verklaart daariu dat het aannexen van het beginsel van recipYi oiteit met de Ver Staten de wonsoh der liberalen zou leiden tot de annexatie van Canada bg de Ver Staten en roept dus de kiezers op zich togen de reoiprooiteitaplannen te verklaren PETROLEUM NOTRERIIVGEN van de Makelaara Oaotzlaar SohalkwijlCi te Rotterdam De markt was heden onverandenl Loco Taukfuet 7 76 Geïmporteerd fust ƒ 7 80 Februari levering ƒ 7 76 Maart en Aprilleve ring ƒ 7 65 ADVERTENTIfiN Heden overleed voorzien van de H H Sacrementen onze geliefde Echtgenoote Moeder en Behuwdmoeder ADRIANA WALTER in den ouderdom van 76 jaren Ö ZUIJDVELD A TAS DAM ZCUDTILD ö TAN DAM T H ZUIJDVELD J M ZDIJDVELD TAN ArDBSKÏ Qouda 8 Febrnari 189L Heden oTerleed na een langdarig Ijjden onze zooD broeder en behuwdbroeder GERARDÜS in den ouderdom van 31 jaar Uit aller naam Wed W J OOSTERLING WooT Gouda 10 Febrnari 1891 Hebt gg last van SPRINGENDE HANDEN koopt a 20 ets of a 50 ct een flacon Jacob s WinterhandeDwater Te Gouda Terkrggbaar bg de firma J U ZELDENRIJK Co Markt 91 P C W BEGEER OosthaTen 43 J H C HUINCK F Hz Hoogstraat A 122 123 20 en 50 ets En gros bg JACOB Co Amttvrdam aan de Test gelegen aan het water te beTragen bg K JONKER ZONEN Te buur of te koop De Notaris Mr L MOLENAAR te Waddinxveen zal op VRIJDAG 6 MAART 1891 ten 11 ure des morgens in het Koffiehuis Tan J ZDIDERVLIET te Stolwijk publiek verkoopen DE BOÜWUANSWONIN gef F No 8 gelegen ten Noorden van en aan den Schoononweaschen weg benevens ruim BEST Weiland en Grasakkers gelegen op Bovenkerk en Lang Sdtoonouwen alles binnen de gemeente Stohnjk De Terkooping geschiedt in 6 perceelen combinatiën en in massa Aanvaarding der Landergen direct de Woning c a op den betaaldag zgnde 30 April 1891 Breeder in biljetten Nader onderricht geven de Eigenaar J vah DEB PIJL te Stolwijk en genoemde Notaris MOLENAAR