Goudsche Courant, donderdag 12 februari 1891

J 1891 N 4451 Vrijdag 13 Fi roarl GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Ontstrekeuê Oe inseading van advertentlta kan gesohieden tot b t uur des namiddags van den dag der uitgave Snelperadrnk van A BRINKMAN en Zn Gouda Vi MENLANBSCHE SCIBOEFSMBOOT BEEBE IJ t © ZDordreola t De DIRECTIE heeft de eer mede te deelen dat zij in hare vergadering van 8 Januari jl besloten heeft voortaan Goederen te vervoeren op onderstaande voorwaarden dat dezelve zijn opgenoriien in hare cognossementen welke gratis verkrijgbaar zijn aan haar Kantoor Kuipershaven 0e reederg is niet aansprakelyk voor schal Terzaira of erroneuae opvatting van den kapitein loods bemanning of andere personen in haar dienst Zy waarborgt slechts het gewicht der goederen wanneer zg daarroor ds aansprakelijkheid nitdrnkkelgk heeft erkend Onderwicht beneden een percent wordt in geen geval vergoed De reederg is in geen geval verantwoordelgk voor schade breken lekkage of roesten der goederen voor den inhoud der colli of qualiteit voor inwendige schade aan de goederen als deze in uitwendig goeden staat worden afgeleverd voor schade aan goederen die niet oi slecht verpakt zgn voor schade aan kisten of haar inhoud vootr verhes van merken of adres wn voor de nchtige uitlevering der goederen welke öf onvoldoende öf in het geheel niet zgn gemerkt voor schade aan goederen bg regen gelost of geladen voor schade door overmacht toeval water of vuur voor sterven of overboord springen van vee De onkosten van laden en bssen van coIUh boven de 1000 kilogram worden den ontvangers afzonderlgk in rekening gebracht De reederg is bevoegd de goederen die zg tgdelgk niet kan vervoeren voor rekening en risico der afladers of wie het mocht aangaan te laten liggen totdat zg ze bekwamelgk vervoeren kan De kosten van lossen bewaren eu weder inladen wanneer boot ot schip door overmacht niet vertrekken kunnen komen voor rekening van de afzendqrs Elke vordering ten laste der reederg vervalt door de ontvangst der goederen onverschillig of de vracht al dan niet betaald is De reederg is met aanspri elgk voor verkeerde stuwage Zg behoudt zich het recht voor om boven of onder dek te laden voor risico tan de afliulers of ontvangers Boot of schip tot vervoer gebezigd hebben de vrgheid op de tnsschen en nabg liggende plaatsen aan te leggen te lossen en te laden alsook om schepen te slepen De reederg heeft de bevo dbeid de goederen bg aankomst voor rekening en risico van wie he mocht aangaan te lossen en op te slaan De reederg is bevoegd zonder rechterlgke machtiging bederflgke waren zoodra zg dit geraden acht en van onafgehaaJde waren zoodanig gedeelte als ter voldoening Van vracht en kosten zal vereischt worden in het openbaar of onder de hand hetzg met of zonder tnsschenkomst van makelaars te verkoopen De houder van dit cognossement hetzg hg aflader eigenaar of ontvanger zg der go deren verklaart met alle bovenstaande bedingen excepties en condities hetzg geschreven of gedrukt genoegen te nemen zonder eenig voorbehond evenals of hg deze overeenkomst mede onderteekend had Dordrecht 31 Januari 1891 D CRENA DB J0NGB Commmarinsen i llU Mk J0W U V il M V NIBVEBVAART Directeur MEY s STOFFWASCHE buiteogewoon sterk elegant in bet dragen voortreffelUk en goedkooper d t wascMoon voor linnengoed MEY s STOFFWASCHE irdt na het gebruik eenvondig weggeworpen zoodat men altgd nieuwe nitstekei ssende boorden manchetten en vqprhemdjes draagt MEY s STOFFWASCHE vervaardigd uit eene met linnen overtrokken grondstof is van echt linnen niet te onderscheiden ei js Gangbaarste ÊÊk modellen BÜOBT Jong ft kraai p doi nfl 42 OOBTEII p dozijn fl 67 HBBZOO p dozuna BS BCHTUUSB cobta I p dozijn p doz4nl 4 WAOB B V r BTTSPBAXt p dozijn p doz purfl 7B p doz pa rlI 75 X UHOOIiN B A p dozijn IL Verkrijgbaar te Oouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MET E D L I C H Versand Geschlfl Leipzig Plagwitz AT rt P dozijn S Openlsare Verkooping De Notaris H GBOENENDAAL te Qo tia is Toornemens in het openbaar om con tani geld te verkoopen A Op WOENSDAG den 25 FEBRUARI 1891 des voormiddags 11 uur in het Koffiehuis van den Heer J OU DIJK nabg hetstation te Nieuwerherk aan den IJesel Al de sonnrezige soorten van IJS3ELSTEEN zich bevindende in en baiten de oveni ten getale van 4 mlllioen stuks in diverse peroeelen alspiede eene party ongebakken Steen Brikken en Turf alles op de Steenfabriek KORTENOOBD te Nüuwerkerk aan den JJiul Te bezichtigen van af 16 Februari 1891 terwgl notitiën van de te verkoopen steenen verkrggbaar zgn ten kantore van voornoemden Notaris van ai dien datum B Op VRIJDAG den 27 FEBRUARI 1891 en zoo noodig den volgenden dag telkens des morgens 9 nnr op de Steenfabriek cKORTENOORD te Nieuwerkerk aan dmIJêêel 1 Deo geheelen INVENTARIS dier fabriek bestaande onder anderen uit AardSOhult met Toebehooren diverse Vaartuigen R 3 lboot Slik Rauw Verval en kleine Steenkarren Steenstukken en Zandwagens Oangen Schragen Ovengoten Hutysers Ovendeuren Stellingbouten diverwstellen Vormen FlaatsroUen Schoppen Manden Rietmatten Haagsteeplanken Cementsteentjes Ladders Trappen StrUkkleeden en hetgeen verd tot een volledigen inventaris kan behooren 2 VierdragendeMelkkoelen Boerenwagen 4 drlewlelige Karren 3 Schouwen Bergwind Melk Stal en Landbouwgereedsohappen en Werktuigen Voorts Tentwageu Utrecht sch Wagende Arrenslede met Arrentuig en eens aanzienlyke party Hool ün hetgeen verder ten verkoop zal warden aangeboden Te bezichtigen van af Dinsdag 24 Februari 1891 van 9 tot 4 uur Nadere informatiën geeft voornoemde No taris GROENËNDAAL te Gouda GEVRAAGD een bekwaam DUEWEBEEBSBAAS Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester van Gouda Een fatsoenlijke Adres BLAAUW8TRAAT 5 Alom te bekomen SE O07DSCHE 0LA2EH of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartont ekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth ÏX 0E Cents A BRINKMAN CHRISTIAAN KRAMlVt Prijs 80 D uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks mei nitmiidaring van Zon au Feestdagen De prgs per drie maandeii is 1 25 franco per post 1 70 Aiconderlïke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 12 Februari 1891 Van da Kratis uitdeeling van brood en warmen drank aan de volwassenen koffie sas de kinderen melk werd heden gebruik gemaakt door 302 kinderen en 202 volwassenen Door eenige ingezetenen van Schoonhoven worden pogingen aangewend om in die gemeente eene waterleiding tot stand te brengen De beer A J Servaas van Kooijen archivaris der gemeente s Gnirenhage heeft aan de gemeente Schoonhoven aangeboden een opstel van zyue haud getiteld vOlivier van Noort herdacht waarbij is gevoegd eene plaat voorstellende den grafsteen aanwezig in het koor der Ned Herv kerk Ie Sehoonhoven TlAta voorstel van den heer Servaas van Booijen om te trachten aldaar een gedenkteeken voor Olivier van Ifoort te doen verrqzen is door den gemeenteraad gesteld in handen der oommissie van finanoiën De N R Ci ontving gisteren een particulier telegram uit Batavia luidende In Endeh aan de zuidkust van het eiland Flares zijn onlusten uitgebroken De Fan Spet k ia aangewezen om derwaarts op te stoomen ter tuchtiging Volgens Het Vaderland heeft thans ook de Begeering herioht ontvangen over het nieuwe conflict in Suriname Kaar aanleiding van de benoeming van den heer Van Son tot burgemeester van Nienwer Amstel doet men ons opmerken dat dit de eerste maal is astf 3 Aoar het Trantci TWEEDE OEDEELTE HOOFDSTUK V 22 Vader Lonn had met alle geweld er op aangedrongen dat zgn neef tenminste het roode lint in het knoopsgat van zijn buis droeg en Plaoide onderscheidde zich van de andere boeren door dit roemrgk teeken en ook door zgn veerkraohtigen stap minder zwaar dan die der dorpelingen Men hield veel van hem in Saint Alvère van dien goeden jongeu den brigadier en als Fasoal aan een bezoeker de trofee toonde van de sabel en twee lange ingelegde Arabische pistolen die aan Placide behoorden en die in de kamer waren opgehangen zeide hg Dat is van hem dat zijn zgn wapens I De bezoeker antwoordde dan met een eerbiedigen groet als in dienst Placide was de vertrouwde vriend van Pierrille geworden en deze droeg hem ebn broederlijke genegenheid toe De twee jongelui praatten vaak te zamen dat de mogeljkheid bestaat dat een deurwaarder der belastingen lid van de Gerste Kamer kan worden Zooals men weet zijn burgemeesters van gemeenten boven 20 000 zielen voor de Eerste Kamer verkiesbaar Kieuwer Amstel telt 24 000 inwoners I Haarl D Een Meeker te Amsterdam die zijn waasohen naar llphen aan den Bijn zendt vermiste sedert eenige weken een baal goed uit Amsterdam verzonden doch te Alphea niet aangekomen Na tal van reclames is de man eindelijk weer in het bezit van zijn goed geraakt De baal had een reisje naar Marseille gemaakt I De bleeker verwonderde er zich alleen maar over dat ijo wasch vnil terug kwam Van de bekende spreekwoordelijke voorkomenbeid der Fransohen had hij zich iets anders voorgesteld In het jongste nummer van de Ned Sport d elt ds heer mr G Viwerii mede dat hij na lan zoeken eene schaats heeft gevonden waarin al de voordeelec der beataande modellen verbonden zijn De heer G S Kuiter sohaatsenfabrikant te Akkrum Friesland beeft die schaats voor hem vervaardigd Deze schaatsen zegt de heer Vissering eombineeren de grootste voordeelen van de Friesohe Amerikaansohe Noorache en Goahead schaats zonder de nadeelen overgenomen te hebben en zijn vooral uitnemend wat de binding en de wgze van het slypen betreft Het ijzer is aan den achterkant hoog sterk naar voren afloopond het steekt achteraan 4 B 5 oM uit Het hout heeft den Friesohen vorm met dien verstande echter dat het gedeelte door e toonen en den hiel bedekt eenigszins gewijzigd ie op deze punten namelijk zijn koperen platen gelegd die met schroeven aan het hout zijn bevestigd en hun gesprek liep altoos ovei een onderwerp dat hen beiden belang inboezemde Millette Je zult eBU goede man zgn hoop ik f zeide de broeder met die openhartigheid die den grond van zgn karakter uitmaakte En de verloofde antwoordde met overtuiging Vrees niets Ik houd zooveel van haar dat zij geen beter lot kan hebben dan hetgeen ik haar schenken zal Goede jongen I zeide Placide dan Je weet met hoeveel genoegen je me geeft door dat te zeggen Voor mijn zusje zou ik verlangen eer toekomst schoon als de hemel van Algerie en als mijn wensoh vervuld wordt uu Pierrille dan zal ik nog meer tevreden zgn dan toen vader Bugeand me dat kruis op mijnii borat hing Dat is de werkelijke waarheid Op een anderen dag vroeg hg aan Pierrille Hoeveel geld heb je al om het huishouden op te zetten f Na zeide de ander ik heb een honderdvgftig kronen Dat is wel niet veel Neen zeker niet Maar genoeg om meer te verlienen en als men lart voor zijn werk heeft is de broodkorf altoos vol geloof je dat P Zeker zeide Plaoide Maar je moet ook aan de schaduwzijde denken Ik weet niet of de onde lui genoeg geld hebben om je in te richten ik geloof het niet En als je in de loting valt over dnemaanden ADVERTENTIBN worden geplaaM van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTKS8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt het breken van het soldeersel bij de Noonohe schaata meermalen ondervonden wordt hierdoor vermeden Deze platen worden evenals bij de Noonche schaats geheel naar deu schoen gesneden en gebogen In plaats van met sofaroeven worden deze platen onwrikbaar aan den voet verbanden met zeer breede riemen ongeveer dM breed eene speciale inrichting van de verbinding der riemen maakt venchniving van deze oomogoiyk De hak rust ook in een vorm waarin deze onwrikbaar wordt gehouden dooi breede riemen die buiging inde wreef echter geenszins beletten De stand van de schaats is geheel schuin onder den voet als bg do oude Friesohe Hoewel de schaats dus veel ijzer koper leer en hout aan zioh draagt is zg door een zeer vernuftige vinding van den heer Buiter loo buitengewoon licht dat zij iu geringheid van gewicht alleen voor de oude Friesohe moet wijken De heer Buiter is bereid aan iedereen dadelijk na aanvrage eene afbeelding met nadere beschrijving en prijsopgave vau de schaatsen franco toe te sturen De zoon van een overleden kamerdienaar van prins Napoleon heeft te Parijs een vervolging tegen den Prins ingesteld tot schadevergoeding voor het verlies van zijn vader Dit geschiedde onder de volgende omstandigheden De 29n Maart 1889 reisde de Prins met het stoomschio Gravin va Flaaniere van Ostende naar Dover toen het stoomschip werd aangevaren door de Princa Hennette oversprong verloor bg dit ongeval het leven omdat hij op last van den Prins nog naar de hut in het schip ging om belangrijke documenten te redden De zoon spreekt nu prins Napoleon aan om frs 10 000 schadevergoeding Door deu heer W Horsmans koopman te Hoensbrook L is eene klacht ingediend bg den officier van justitie te Maastricht tegen den heer Boshou Ja mompelde Pierrille in de loting Maar kom I is het al zoo zeker dat ik gaan moet f Ik kan een hoog nummer trekken Ik help het je wenscheu Maar als je er geea trekt P Een plaatsvervanger is duur Wat denk je dan te doen f Placide Placide zeide Fiegi le het hoofd schuddend laten wij daar toch nietvver praten Als ik eraan denk wordt ik erg droevig Laat mij de zekerheid dat ik een hoog nummer halen zal ik heb dat liever Pierrille had veel van een man die de oogen sluit xm bet gevaar niet te zien dat hem dreigt Plaoide K edT zeide hg téjl Mrbegon te denken voor zich dat Millette Wel gg jSÏl fflukkig zou zgUj als zij van haar verloofde moest scheiden Och kom besloot hij dan zijn overpeinzing daar zijn wij nog niet aan toe Maar men kwam er aan toe want de lijd die het leedt meevoert brengt ook dikwijls weer nieuw De drie maanden die Pierrille nog scheidden van het tijdstip gingen ook voorbij en de dag kwam dat hij naar Sint Alvère werd ontboden om aan de loting te voldoen Placide vergezelde hem De Lorins bleven op de hoeve bij Millette die erg angstig was en bad De jongelui waren bijeen op de plaats voor het raadhuis in hun Zondagskleeren pratende en schreeu