Goudsche Courant, vrijdag 13 februari 1891

H era buTgeme et r Tan KoenibToek terzake dat hem laatstgenoemde wederreohtelgk van z jne vrijheid had beroofd door aan de mareohauss s an Heerle last te geren hem te arresteeren op grond dat hy den burgemeester aan de deur had gezet toen de zang Teroeniging aldaar haar patroonfeest vierde in een huis hetwelk door den eigenaar den notaris Cremers schriftelijk daarvoor was a estaan en dat onbewoond is De burgemeester duldde niet dat men feestvierde CD wilde niet langer hebben dat er gezongen werd De heer Horsmans president der vereeniging verzocht hem toon beleefdelijk het lokaal te willen verlaten en toen hij hieraan niet voldeed zette hg hem eenvoudig aan de deur De burgemeester gelastte toen de arrestatie van den heer Horsmans De zaak is reeds door den rechter commissaris te Maastricht in onderzoek genomen De Jrni Ct schrgft Heeft de Tweede Kamer met eene meerderheid v n W stemmen 53 tegen 38 de sledenwet aangenomen dat zy ia het Staatiblad zal verschijnen is toch niet waarschijnlgk Kiet zoo zeer uitsluitend om haar partydig karakter zulleu vele leden der Eerste Kamer bezwaar er tegen hebben maar om de slordige redactie die by de toepassing der wet groote bezwaren kan doen ontstaan Had de Tweede Kamer gelijk zy met andere wetten deed de eindstemming een dag uitgesteld dan zou er gelegenheid hebben bestaan die fouten te verbeteren Dctor voor en tegenstanders echter werd er op aangedrongen dat de stemming terstond zou plaats hebben en is de Eerste Kamer gesteld tegenover een ontwerp dat tij ook al ware zij bet geheel eens met de strekking moeilijk tot wet zal kunnen verheffen Tan de zyda der voorstanders werd in de Tweede Kamer wel aangevoerd dat men niet zoo nauw opalle kleinigheden moest letten maar die opmerkinggetuigt zelve reeds dat van hunne zijde de fouten tkend worden en er bestaat geen enkel grond omToor deze zaak een uitzondering te maken en knoeiwark tot wet te verheffen De eerste Boelgaarwhe edelman De Balkanstaten behalve Montenegro dat tot heden toe nog zy ne Woiwodenvoraten bezit kennen geen edelen de Serviën en Boelgaren hebben na van hst Turkache jnk ontslagen te zyn ook afstand gedaan van hunne edelen en zich geheel 6n al op democratischen grond lag ingericht Daarom is het merkwaardig dat onlangs de Boelgaarsche Nationale Vergadering een ttitzondering heeft gemaakt ter gelegenheid der natun iiBtis van eea voormalig Duitsch officier die sedert twaalf jur in Boelgaanchen dienst is geweest De Sobranya besloot bij stemming over de opneming van den commandant van Sofia Majoor Vou Mach den won van een Duitachen geneiül jgn eenig vreemdeling in het Boelgaarsche leger dat hy ook aU Boelgaar zijn adel zou behouden Dit votum ia door vorst Ferdinand bekrachtigd en hierdoor is tegelykertyd het fondament gelegd voor den Boelgaarschan adel Burgfflueester en millionair Naar de Notöoje Wrmya mededeelt heeft de volgende gebeurtenis in Moskou veel opzien gebaard De stad Moskou had tot den bouw van een krankzinnigen gesticht be bten dat meer dan een millioen roebels zon kosten De plannen waren ontworpen alles liep uitstekend wende als menscben die zicli over hetgeen hen wacht willen heenzetten Het was middag toen Pierrille kwam hij was een beetje bleek en verborg zyn onnut onder een glimlach Iedereen kwam naar hem toe gaf hem de hand en begroette hem aU collega Komaan Pierrille zeide de lange Matfaien dewon van den herbergier je moet zien een goednummer te nemen want je Millette zou wat ergknilen als je haar voor het huwelijk moest verlaten En voegde Peyrounil er bij een mooiprater het kon best dat ze niet op je wachtte als jehaar verliet om onder dienst te gaan Zy konden er over schertsen maar hun woorden bedroefden den armen jongen zeer Hij vroeg hun vriendelijk Doet me een pleizier en praat daar niet over Jeantoux was in de buurt Glimlachend kwam h naar de jonge lui en gaf hun de hand Het wordt haast tijd zeide hy Over een uurzal het uitgemaakt zijn Ze zeggen dat je niet gerustbent Pierrille Ik ben zooals ik ben ntwoordile de andergeërgerd en poogde te gaan Precies zeide Jeantoux en ik zal je daar niethard om vallen Waarom spreek je dan tegen me Laat memet vrede Jeantoux keek hem aan met een mcJelydenden blik die niet kwaad ttond on vervolgde van stapel toen er plotseling een hindernii in denweg kwam er ontlmik aan den bouw ± 300 000 roebel Hoe daaraan te komen De burgemeestervan Moskou de heer Alexejew rydt naar den bekenden millionair Jermakow vertelt hem alles en vraagt zyn hulp De heer Jermakow heeft niets tegen de onderneming maar hij vindt de ontbrekende somtoch wat al te groot Ëindelyk zegt hy tot den burgemeester dat hy over een week terug moet komen don kan hij Jermakow in dien tyd over de 28aknadenken De volgende week stapt de burgemeesterweer naar den millionair doch deze vindt de somnog te groot Ik wil er u op elke wyze om verzoeken zegt de burgervader Hoe bedoelt u dat op welke wyze op de knieën zult ge r toch zeker niet om willen 8meeken V Waarom niet f vraagt de burgemeester en valt den ryken koopman te voet Den volgenden dag zond de heer Jermakow de 300 000 roebel en de bouw van het gesticht kon doorgaan Uit Londen schrijft men aan da N K Ct Als zea of meer personen onder wie vrouwen zyn overeenkomen eene pikante zaak geheim te houden dan staat dit gelijk met eene afspraak haar aan de groote klok te hangen Dit ondervindt nu Sir William Gordon Gumming generaal in de Schotsche garde wiens sch daal te Doncaster thans door aller mond en tevens in de gansche pers rondgaat gelyk een loopend vuur als een gevolg van ééne of meer indiscreties van de zijde diergenen welke plechtig beloofd hadden het stilzwygen te zullen bewaren De zaak ia hoogst onverkwikkelyk Niet alleen treft en doorboort zy eenen officier van den hoogsten rang die aan de spits staat van een onzer nste ganleregimenten een man dien afkomst rang en vermogen tegader al sedert eone ry van jaren tot eene persona grata hebben gemaakt in de deftigste kringen ook wikkelt zy gelyk eene reusachtige slang hare slaobtoffera in hare kronkelingen een aantal geziene burgen ja den Kroonprins zelf in hare vertakkingen Het ongelukkigste is dal de kogel door do kerk ging Er valt niets meer aan te veranderen De krachtigste pogingen van invloedryke vrienden zyn mislukt tegenover het vaste besluit van Sir William Gordon Gumming om hen welke hg zyne vyanden gelieft te noomen voor de rechtbank te brengen onder de aanklacht dat zy hem belasterd hebben De Prins van Wale in persoon moet den generaal een vertrouwelijk betoek hebben gebracht ten einde te traehlen hem vatf zQn roomemen a te brengM doch vergeefs De generaal zegt dat het schandaal wereldkundig geworden is Of hg moet zich de beschuldiging laten aanleunen dat hij een valsche speler is en alsdan blgft er niets anders voor hem over dan de legerrangen en het land te verlaten of wel hy dient hst lasterlgke der beschuldiging aan te toonen en dit kan alleen geschieden in de rechtszaal Het eerste gelieft hij niet Ie dom dus rest er enkel de tweede uitweg Dientengevolge heeft hy instructies gezonden aan zynen procureur den heer St John Wouter om vijf personeii met name mynheer en mevrouw Lycett Green mevrouw Artor Wilson den heer Stanley Wilson en den heer Berkeley Levett altegader deftige lieden in rechten te betrek Beeds if de door het Harks geding b faamd ge Neen maar dan hebben ze toch gelyk gehad Wie ze vroeg Pierrille Wel de kameraads Lanier Espëroce en de anderen ze zeiden straks dat men je gisteren hadzien weenen als een kind s avonds op den wegnaar CastoEasto en toen ik volhield dat dit nietzoo zyn kon Je had ongelyk dat vol te houden zeide Pierrille die licht bloosde Pt had ze moeten latenpralen Wat gaat het mg aan wat flauwe jongensover me zeggen En dat te eer zeide Placide die Jeantouxsedert eenigs oogenblikken stond op te nemen endat te meer omdat als die heeren niet goed vinden wat anderen doen en vooral wij men hun kan antwoorden dat ze dit aan ons zelf kunnen zeggen endat wij hun dan volkomen voldoening zullen geven Dat is gezegd voor allen die zich bemoeien metiets wat hun niet aangaat Je begrijpt me nietwaar Jeantoux Ik begrijp je antwoordde deze met zijn gewone valsche uitdrukking Dat is voldoende zeide Placide keerde zicji om en nam Pierrille mede Jeantoux zag hen gaan en haalde de schouders op I Als de goede God rechtvaardig is mompelde bij dan geeft Hij een slecht nummer aan dien grooten lummel I Hy zag ze het raadhuis binnengaan en volgde hen niet zonder ontroering hy dacht er met geheime worden pleiter GUI door den heer St John Wouter besteld terwyl de geduchte Lewis en de niet minder geduchte Sir Charles Eussel do belangen der gedaagden in de rechtszaal zulleu behartigen Vele eenaatieminnenden wrgvon zioh bg voorbaat reeds de handen over de pikante dingen die daar komen zullen zeker in de politiezaal en raisscbien tevens in een hoog gerechtshof Dit wordt een burgerlyk geding en schadevergoeding eisoht Sir William niet hy heeft eeu inkomen van een zestig duizend gulden s joars dooh zulks maakt de te wachten onthullingen uiet minder intoresant Eq het vooruitzicht den Britschen troooopvolgor op de getuigenbank te zien plaats nomen maakt de spanning eener overigens natuurlyke nieuwsgierigheid nog grootor De nieuwsgierigen houden ouder gewoonte geen rekening mat de gevoelens der personen die zich geroepen zullen zien hunne baccarat partijtjes in ds gerochtszaal te ontleden en te laten ontleden Do prins van Wales staat natuurlgk aan de spits dier ongelukkigen Het is verre van aangenaam voor Z K H in zulk een schandaal eene rol te moeten spelen Het is al erg genoeg dat hy erkennen moet deel te hebben genomen aan een kaartspel dat herhaaldelgk door de hoogste rechters in den lande als een onwettig dobbelspel gebrandmerkt is Het voortaan historische partgtje waaraan dit schandaaltje zich vastknoopt heeft had plaats te Tranby Croft het landgoed van den heer en mevrouw Wilaon nabg Doncaster In de eerste dagen van laatstleden September d w z gedurende de week der St Leger was de prins van Wales de gast des heeren Wilson en met Z K H bevond zioh een groot en voornaam gezelschap op den huize Tranby Croft Daartoe behoorde Sir William Gordon Curaraing Dea avonds brachten de genoodigden dageIgks afwisseling in het gedobbel op de renbaan door een kaartje to leggen met boogen inzet Baccarat was daarbg het geliefkoosde spel Het waa de heer Wilaon die allereerst tot de ontdekking kwam dat Sir William Cumming valseh speelde door la pousette in praotgk te brengen een buitenlands welbekende dobbelaartkneep waarbg de bedrieger ongemerkt zgoen inzet vermindert als kg verliest ilaarentegen verhoogt als hg wint De beer Wilson deelde de zaak natuurlgk aan zijne echtegenoote mede later ook aan de drie andere gedagvaarde personen Zy allen constateerden hetzelfde na gezamenlgk Sir William Gordpn Cumming ettelyke malen te hebben bespied Men kan nagaan dat er sentatie heerachte te Tranby Croft De Prins van Wales werd op do hoogte gebraoht van het gebeurde Daarop liet h $ Sir William by zioh kqmen Deze loochende de gegrondheid der betichting met alle verontwaardiging doch de vyf genoemde personen die daarna door den Prins gehoord werden hielden de beschuldiging staande Dit braoht Z K H in niet geringe moeielykheid Om daaruit te genken bedacht by het volgende Sir William moest sen stuk teokenen waarbg hy plechtig beloofde nimmer weer eene kaart te zullen aanraken daarentegen zouden de ingewyden even heilig moeten beloven nooU het allergeringste van het gebeurde te zullen verklappen Met deze schikking namen do partyen genoegen Sir William niet zonder eenige tegeustribbeling en de prins meende het schandaal in de geboorte e w ss f vreugde aan dat Millette vry zou zijn aU Pierrille moest uittrekkeu Hg trad de zaal binnen waar de lotinga commissie zitting hield en zag Placide reohtopstaand spreken met Pierrille die het hoofd gebogen hield en over iets anden scheen na te denken Dat is er een dacht Jeantoux die het gelukniet dwingen zal door zijn flink uiterlyk Juist zag hy Claude Gautier een zyner koffiehuiskenniasen die ook eens naar de loting kwam kijken Nu zeide hy wat heb ik je laalst gezegdeKyk eens of ik gelyk had Pierrille is feiets op zyngemak Hij ziet nog witter dan een doek en beeftals een blad En antwoordde Gautier hij is er nog niet Neen zekor niet Die vrouwengekken zijn nietde moedigsten als het op ernstige dingen aankomt Claude maakte een beweging als om te zeggen zwijg toch de anderen kunnen ons hoeren hy lette op Pierrille die juist door den mmre werd opgeroepen en die naar de estrade trad De arme jongen deed al zijn best om kalm a schijnen en toen hy de hand in de urn stak wierp hij Placide een blik toe die heel wat wilde zeggen Placide antwoordde met een bemoedigend knikje Toen gaf Pierrille zijn nummer aan den maire Brie las deze ernstig en dadelijk ontstond ereen gemompel in de zaal Wordt tervolgd y te hebben verstikt Uit hot bovenstaande weet men nu hoe ijdel zyn pogen geweest is Jongens van den leeftgd van IS i 16 jaar zonder lichaamsgebreken en lichamelijk en verstaudelyk goed ontwikkeld die lust in het zeemansleven hebncn kunnen mits zg goed oppassen eene eervolle en voordeelige betrekking bekomen door eene verbintenis aan te gaan bij s rgks zeemacht Voorzien van de noodige stukken kunnen zij zich op alle werkdagen aanmelden aan de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden flebben de jongelingen den leeftgd van 16 jaar reeds bereikt en wenschen zij toch ia don zeedienst opgenomen te worden dan behooren zg zich aan te melden bg een der kantoren van aanneming voor de marine te Amsterdam Willemsoord Rotterdam Hellevoetsluis of Vlissingen en worden daarna geplaatst aan boord van het wachtschip te Willemsoord om hunne eerste opleiding te outvangen Nadere inlichtingen zijn te bekomen bg den directeur dier inrichting te Leiden op franco aanvrage De heer L van Zanten Jz levert in bet laatste nommer van da Vrage det Tyda enkele niot politike beschouwingen over de nieuwe programma s voor akteexamens lager onderwgs opgenomen in een vijftal koninklgko besluiten als uitvloeisel van do wet van 8 December 1889 De soh wil daarmede den voorstanders van goed onderwgs eeu hart onderden riem steken nu zg van elk nieuw besluit eer achteruitgang dan vooruitgang duchten Hy gaat achtereenvolgens de wijzigingen na die gebracht rgn in de wgze van examineeren voor de akten van onderwgzer en hoofdonderwijzer wgsl op de voor het examen in de wiskunde waarvoor de afzonderlijke akte bg da laatste wetswgziging is herleefd vastgestelde regeling en staat ten slotte stil bij het laatste in SlaaUllad no 184 opgenomen koninklijk besluit regelende de examens by de benoeming van hoofden van scholen Napleiten baat niet doch het zou den sohr zeer verwonderen als niet spoedig de tijd aanbrak dat de onderwyzers hun aandringen op de afschaffing der vergelijkende examens zullen betreuren j hg meent reeds sporen hiervan te hebben ontdekt Gelukkig blijft het vergelijkend examen voorgeschreven daar waar de districta schoolopziener niet met burgemeester en Wethouders tot overeenstemming kan komen omtrent de voordracht Niets belet dien ambtöilliar om in overeenstemming met het sobere doch juiste yoorschrift van art 8 dit onderzoek zoo in te richten dat de ervaren schoolman niet achtenta by hem die kenverseh in bet bezit zyner hoofdacte gekomen in de byionderheden der vwschillende leervakken den eerste overtreft Geen herhaling van het akteexamen maar een ernstig onderzoek naar de algemeens ontwikkeling vooral op paedagogisch gebied en naar de geschiktheid om te onderwgzen dan zal de wezenlyk ontwikkelde onderwyzer tot op gevorderden leeftgd kunnen mededingen tot verbetering zgner positie en niet in pluimstrgkery en oogendienst lyne bevordering zoeken Overigens komt het my voor dat het koninklyk besluit de vereischte waarborgen biedt voor een eerlijke uitvoering der nieuwe wetsbepalingen Of er dan op deze vyf besluiten geene aanmerkingen te maken zyn Waanchyolijk wel en bij den bekenden critischen geest onzer landgenooten zullen zij niet achterwege blyien dooh ik was als voorstander van goed onderwys en bij de geringe verwachtingen die do tegenwoordige tijdsomstandigheden mg haddon overgelaten te zeer verrast door de werkelyke verbeteringen die de piogrammen bevatten en door de vryzinnige opvatting welke de regelingen ademen dan dat ik naar gebleken zou hebben getocht Heeft bet openbaar onderwys een deuk gekregen het onderwys in het algemeen zal in bevoegde handen bigven als aan de wettelgke voorachriften de hand wordt gehouden in den geest deze besluiten en do meunekes zeide Daendels daarop komt het aan Zg z jn het van wie de bezieling moet uitgaan on zoolang er waarborgen zijn voor hunne geschiktheid en bekwaamheid kan het peil viin on onderwys niet dalen Nu er in ons land reeds veel gedaan wordt om in den winter werk te verschaffen is het misschien niet ondienstig van eene industrie melding te maken die in Amerika zoowel aan mannen aU vrouwen aan jongens en meisjes en wol binnenshuis een vrg productieven eu aangonamen arbeid geeft Sinds eenige jaren nl legt mon zioh in de Vereenijde Staten inzonderheid in New Engeland toe op het inzamelen en kunstig verwerken van blond kleurige herfstbladeren in het bgzonder die van verschillende ahornsoorten eiken beuken en noteboomen Dit opzaraelen an die bladeren welke ook in ons la d doorgaans van eeu fraaie kleur in den herfst kunnen zijn wordt door een menigte niet altgd arme menschen gedaan inzonderheid in de kleine steden en in de nabgheid van bosschen en de bereiding zoowel als do verwerking der bladeren waarbij ook varenkruidun van allerlei soort gebruikt worden is een bepaalde en nieuwe tak van nijverheid geworden Natuurlijk worden zooveel mogelijk de bladeren die den fraaisteu vorm en kleur hebben opgezameld dan dadelijk geperst evenals onzo herbariums tusschon papier en in gedroogden staat met een dunne oplossing van was overgoten wat voel behendigheid vereischt Het komt er vooral op aan de kleuren helder en aan de natuur getrouw te houden Uit de aldus geprepareerde bladeren worden groote ruikers pluimboEseo bekleedsols voor scbilderijlijstcn en vensterramen ook kransen en ruikers om in een lijst te zetten gemaakt en wel op dik zwaar papier Zoowel de koningin van Engeland als de ex keizerin Eugenie hebben reeds vroeger veel belang in dezen tnk van nijverheid gestold Bijzonder fraai zijn de eachdoornbladeren met hunue roode eu gevlamde scbakeeringen van herfsttinten als ook door hunnen schoenen vorm Niet slechts in woonhuizen perken en zalen worden die toebereide bladeren als sieraad gebruikt maar men vindt ze ook in schil dersateliers en studeerkamers Voor den groothandel worden de bladeren gesorteerd met inbegrip van varens en kruiden verkocht voor 3 a 4 shillings het honderd ƒ 1 80 a 2 40 Duizenden menschen zijn in het najaar bezig met hot inzamelen en toebereiden van die herfstsieradeu Men zegt dat eene dame in Vermont de uitvindster van deze nijverheid is Be Morgue te Parij In eeu artikel over de Morgue to Parys deelt Ernest Cherbuliez eenige bijzonderheden mede die deze instelling ook van eene andere zgde doen kennen dan iudien men het zoo noemen kan de romantische zyde Wat het meeste in deze mededeeling treft is de bestendigheid der cyfers Elk jaar worden gemiddeld 9C0 lyken in de Morgue aangebracht Het aantal mannen is viermaal zoo groot als dat der vrouwen Meer dan ds helft zgn drenkelingen Van een derde der Igken wordt bewezen dat de dood aan zelfmoord is toe te schryven slechts een twaalfde aan moord De mannen maken gewoonlgk door ophanging de vrouwen door verdrinking een einde aan huu leven De mannelijke zelfmoordenaan zijn gewoonlgk tusschen de 40 en DO jaar de vrouwelijke tussohende 16 en 30 Zelfmpord uit liefde komt weinig voor slechts van iets meer dan ééu percent is die oorzaak aan te wgzen In den regel ia het miabrnik van sleiken drank als de hoofdoonaak der meeste gevallen van zelfmoord te beschouwen Het aantal Igken in een geheel jaar is gelyk reeds gezegd is gemiddeld 900 dat is dus twee of drie eiken dag Opmerkelgk ia het dat in het begin van het sohoone jaargetijde dit cyfer hooger is dan in den winter In April en Mei worden tweemaal meer lijken aaugebracht dan in Januari en I ebruari Dit hangt samen met het venchijnsel dut in het voorjaar en den zomer drie vgfden der zelfmoorden gepleegd worden en dat in de zomermsanden ook de meeste gevallen van verdrinking vrgwillig of bg ongeluk zich voordoen Bovendien wyst de statistiek aan dat in Mei en Juni de meeste moorden plaats hebben Gelyk men weet dient de tentoonstelling in de Morgue ook om de lyken te doen erkennen Van vele is dit echter niet noodig De meesten kent het bestuur dier instelling uit de mededeelingen die bg hot aanbrengen gedaan warden Omtrent anderen kan een onderzoek ingesteld worden Slechts enkelen worden bekend door de verklaringen van hen die da Morgue binnentraden Maar die getuigenis is niet altijd te vertrouwen Eenige merkwaardige voorbeelden deelt Cherbuliez mede van vergissingen die in dit opzicht somtijds plaats hebben Een ervan laten wg hier volgen In 1887 kwam eene net gekleede dame bij het bureau van de Morgue en verklaarde dat zij haar man onder de tentoongestelde Igken had herkend Drie personen die mot baar waren bevestigden die verklaring De griflier maakte zich gereed om de ftkte van herkenning op te maken Hg vraagt eenige inlichtingen omtrent den overledene de dame bloost geraakt in verwarring en eindigt met te bekennen dat zij sedert vijf jaar gescheiden van haar man leeft Do griflier maakte eenwel de gegronde opmerking dat in vijf jaren tijd iemand veel veranderen kan dat zij misschien misleid word door een schgnbare gelgkenis en het zaak voor haar wns om deu doode nogmaals aandachtiger te zien Toen zg weder by het Igk waren gebraoht riepen allen dat er aan geen vergissing te denken viel Hg was het In weerwil van die eenparige verzekering was de griflier toch niet volkomen overtuigd Naar zgno meeniog was de weduwe niet bijzonder ontroerd en maakto zij to veel haaat om een einda aan de zaak te maken Nochtans bracht hij de akte io orde deed ze teekenen maar ouder een voorwendsel stelde hij tot deu volgenden dag eenige formaliteiten uit die nog moesten plaats hebben Zoodra hy alleen was zond hg naar de prefectuur van politie en vernam van deze dat eeu persoon dio denzelfden naam had als de echtgenoot gemeubileerde kamers bewoonde iu de rue Jean de lisauvais Deze werd aan de Morguo geioepen en gaf alle inlichtingen die men hem vroeg Den drenkeling kende hij niet Den volgenden dag verscheen op het bepaalde uur de weduwe thans vergezeld van zes personen die allen eenparig den doode herkenden Toen nep de griflier de dame ter zgde en vroeg op goedhartigen toon oU zoudt er dus prijs op stellen mevrouw om uw echtgenoot weer te zien Welnu ga dan naar de rue Jean de Beauvais no zooveel daar zult ge hem gezond en wel vinden De weduwe verschoot van kleur maar hereteldo zich dadelijk en verzekerde dat zg niet liever wilde dan haar man terug te zien Denzelfden avond ontmoetten de eohtgeuooten elkander en de hereeniging kwam tot stand Meermalen ontvangt de griflier brieven van bedelaars en armen die verzoeken om in ds Morgue eenige rol te vervullen tegen eene beloooing hoe gering ook en daartoe tegen kost en inwoning zouden bereid zijn Zij meenen dat zij op die wijze bekend kunnen worden het ia eene reclame voor hen Men heeft alle moeite hun aan het veretand te brengen dat er geen plaats voer hen is Eeu van hen hield zoolang vol dat de directeur eindelgk toestemdeen alleen de voorwaarde stehle dat hij van s morgens acht uren tot het vallen van den nacht bg een temperatuur van 3 graden onder nul ongekleed op een marmeren plaat zou liggen Dat vond de man toch wel wat zware voorwaarden en zag er van af BoUeolandseb Overzicht De Fransche monarchisten doen weer van zich hooren Te Nimes heeft gnafClairon d Hausseville een redevoering gehouden in eeu bgeenkomst van monarchisten welke was belegd om middelen te beramen tot versterking der kouingsgezinde partg in Frankrijk Een bealuit werd niet genomen De eenige raad dien graaf d Hausseville zgn aanhangers kon geven was betere tijden af te wachten en inmiddels getrouw te blyven aan den graaf van Parijs De Czaar heeft den lord mayor van Londen door tussohenkomst van den minister van buitenlandsche zaken eenvondig en zonder een woord er bg zyn brief met het protest over de Jodenvervolging teruggezonden Dit ia zeker de meest minachtende en beleedigende behandeling welke het hoofd der City ooit te verduren heeft gehad In het Lagerhuis is een jarenlange stryd beslist hetwelk een nieuw bewys is voor de stelling dat de aanhouder wint Sedert 20 jaar werd jaailgks een bill ingediend om het huwelgk van een weduwnaar met de zuster zyner orerleden vrouw geldig te verklaren dit is thans in tweede lezing met 202 tegen tegen 166 stemmen aangenomen Hoe zullen de Lords er overdenken Tegen Donderdag is naar men weet de vergadering belegd der lersche leden van hel Engelsche Lagerhuis ten eiude een beslissing te nemen over het geschil tussohen de heeren Gladstone Pamell en M c Carthy Te Londen loopt het gerucht dat de vergadering niet zal doorgaan omdat Parnell zich slechts voor den t jd van ééa jaar als leider der nationalisten wil terugtrekken Dit gerucht dankte zijn oorsprong aan een brisf van Parnell waarin hg uit Dublin schreef Het doet mij leed te moeten inededeeleo dat de vooruitzichten op verzoening niet zoo gunstig staan als in het begin der week Over eenige dagen zullen beide partgen haar krachten weer moten bij de stembus Door hetover Igdeu van den vrgdenker Charles Bradlaugh is een zetel opengekomen te Northampton Namens de liberalen zal als candidaat optreden de wethouder Maufield terwijl de heer Germaine de regeering partg zal vertegenwoordigen Ook bij deze verkiezing zal de j3i i rK quaestie een ondergeschikte rol spelen en zal het arbeidsvraagstuk den dooralag geven Eerst zou de socialist dr Avelingh ook als candidaat optreden maar zgne candidatuur kon niet geproclameerd worden omdat hij niet voldeed aan de verplichte borgstelling van £ 100 Het conservatieve BeuUche Toffeilatt protesteert in een artikel dat blijkbaar afkomstig is van don leider der conservatieve party tegen de pogingen van sommige bladen om in artikels dio bigkbaar met dit doel zijn in de pen gegeven het gezag der tegenwoordige regeering te ondermgnen Vooral richt het blad zich tegen de MuncAentr llgenuvte Zeitung welko door haar aanvallen tegen den keizer de meening doet ontstaan dat de tegenwoordige regeering niet berekend is voor haar taak en daardoor ê