Goudsche Courant, vrijdag 13 februari 1891

X 4468 189L Zaterdag 14 Febrnarl GQUDSCHE COURANT JMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe innnding Tan adTertentita kan gesoModea tot e n nnr des aamiddaga van den dag dm oltgara 26 I Snelpersdmk van A BRINKMAN en Zn Gooda Duitsohlands aansien ten opxichte ran het buitenland veiEwakt Daarbq wordt do keiler verdacht gemaakt wegens het ontslag van graaf Waldersee en wordt steeds gesproken van miniaterieele crisissen blgkbaar om ook de conserratieven tegen de regeering in het harnas te jagen Zonder twgfel is prins Bismarck niet vreemd aan de pogingen l e conservatieven zegt hel Dtuhehe Tagehlatt zgii prins Bismarck dankbaar en ontzeggen hem niet het recht zqn meeuing te zegden over aangelegenheden van algemeen belang maar degelgke H aanvallen door middel van de pers achten zg niet gerecht aardigd Het is zerr te betreuren dat prins Bismarck niet openlijk verklaart dat hy met dnrgeIgke pogingen tot ondermijning vau het gezag der regeering niets te maken heeft De conservatieve partij zal echter io geen geval deelnemen aan deze beweging en wil deze niet langer aanzien zonder daartegen ten krachtigste te protesteeren Het onderzoek in zake de insubordinatie der miliciens te Brussel is afxesloten Gisteren is de helft van de miliciens van de lichtingen 1887 en 1888 dit zoolang het onderzoek duurde onder de wapenen werden gehouden met een maand verlof naar huis gezonden Ue algemeene raad der Belgische werkliedenparty heeft een manifest uitgevaardigd gericht tot de Belgische bisschoppen waarin zij worden verzacht zich niet tegen de herziening der grondwet te verzetten Maandag ontving zooals reeds gemeld is koning Leopold een deputatie uit de werkliedenpartg die zijn bemiddeling ia zake het algemeen stemrecht kwam inroepon Op zeor loyale wijze ontving de koniug de arbeiders Hq vroeg inlicfatinxen omtrent hun werkzaaxheden den duur van hun dagelqkschen arbeid hun loon en don torstand hunner w ningen Op de vraag der arbeiders of hq zijn invloed wilde aanwenden ten gunste van de invoering van het algemeen stemrecht antwoordde Leopold dat hq groole sympathie voor de arbeidrnde klasse koesterde doch geen dictator was en de natie zich in dez zon lateu verklaren Op de verklaring der arbeiders dat zq deel uitmaakten van die natie betoogde de koning dat zij onrecht deden zich als een kaste te beschouwen wq zijn allen Belgen en allen arbeiders op verscbdlendr trappen Zeer ad rem merkte de woordvoerdxr der werklieden op dat dezen ze f het niet waren die hen tot een a onderlqk kaste hadden gevormd wat hij met een enkel voorbeeld ophelderde hun totale uitsluiting van kies en stemreclit I IVaarschqnlijk werd het den koniug bij deze welsprekende betoo en niet goed te moede hq beriep zich op zijn plichten van constitutioneel vorst die hem verhinderden hoezeer hij ook bereid is grieven te verhelpen en alle zgne onderdanen gelukkig te maken beloften in de hem voorgedragen aangelegenheid te duen Met een handdruk nam de koning van zqn bezoekers afscheid Of dezon zeer voldaan waren Koning I opold die zich tegenover de arbeiders zoo omzichtig beriep op de perken hem door de constitutie gestald teneinde geen kleur te bekennen op het punt der verlangde dem eratiscbe herrormin heeft deze terughouding allerminst iu acht genomen bq bet militaire vraagstuk Intusschen blqft het mogelijk dat de koning nog zijn invloed aanwendt om ile overheerschecde partij tot een tqdig en verstandig toegeven te bewegéË Het heet dat in Italië het ministerie 10 a 11 millioen zal bezuinigen op de begrooting van oorlog waarvan ruim 4 millioen als gevolg van het later oproepen der lichting van 1891 en 3 millioen door het vervroegde naar huis zenden van 15000 man Verder zal een half millioen geschrapt worden van het fonds voor geheime uitgaven dat door Crispi tweemaal verhoogd was on zullen de ministers elk voor zijn bqzondrr departement den administratieven dienst vereenvoudigen en daardoor eenige honderdduizend lire bezuinigen De Fortugeesche ministerraad heeft besloten geen doodvonnis te laten voltrekken indien dit door den krijgsraad tegen een of meer personen ter zake van den opstand te Oporto mocht worden uitgesproken Alle poginnen tot schikking tuischen de partqen in Chili lijden schipbreuk Eenige onpartijdige leden van het Congres trachtten te bemiddelen en drongen bij de marine partg aan de geschillen aan arbitrage te onde werpen Het antwoord luidde echter onveranderd geen vrede voordat de President zijn ontslag heelt genomen En de President weigerde ook elk voorstel tot bemiddeling en wil niet hooren van zijn ontslag Men vreest dus dat de vijandelijkheden zullen voortduren tot dat t een der partijen gelukt een afdoende overwinning te behalen President Balmaceda heeft een proclamatie uitgevaardigd waarbij hij den soldaten die geen deel nemen aan den opstand een extra soldij van pet belooft Bovendien wordt aan gewonde soldaten of aan gezinnen van hen die in den strqd sneuvelen een pensioen toegezegd tot hetzelfde bedrag als de volle soldy Berichten te New York uit Lima ontvangen loopende tot 27 Jan melden dat da Begeeringsstoomboot Imperial die gelqk reeds gemeld is 8000 soldaten naar Iquique moest brengen in de haven vai Valparaiso gedurende den nacht is aangevallen door de torpedoboot Blanco maar na een scherp geveclit toch da haven kou veHaten De troepen werden den volgenden dag te Patiltos in de nabqheid van Iquique aan wal gezet Toen dit bericht uit Lima werd verzanden waren alleen de havens Taltal en Chanaral in de macht van de troepen van het Cougres Coquimbo n Pisagna waren weer door de troepen van den President heroverd Ds Begeeriug doet nu haar best de haven Iquiqua zoo sterk mogelqk t maken ten einde drze gewichtige haven te houden D havens van Iquique en Pisagua zqn voor da scheepvaart gesloten maar ondanks de blokkade van de haven van Valparaiso kunnen de schepen die haven binneukomen en verlaten Kr wordt verder dat de President zeer optimistisch blqft en aan alle gezantschappen steeds rooskleurige berichten zendt Blqkens later bericht zqn de drie Chileensche ooriogsachepen die tot de psrtg van den President zgn overg aan ter roede van Montevideo aangekomen Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende GoederenVerkoop 11 Februari te Baeuwgk Huis pakhuizen enz bg de Keeuwgksche Brug E No 42 te Beeuwqk 8 86 koopar P de Heer te Schoonhoven 4 Huizen en Erven aldaar E No 56 tot 68 2300 kooper l Smit te Heeuwijk MARB TBSHICHTBli Gouda 13 Febmsri 1891 Veenurkt Melkvee goede aanvoer Handel enprqs zeer vlug Vette varkens Umelgke aanvoer handel flauwer 20 a 22 et per half KG Biggenvoor Engeland goede aanvoer handel idem 18 4 16 et por half KG Magers Biggen tamelqk aanvoer handel idem 0 60 a 0 80 per week VetteSchapen redelqke aanvoer handel flauw 18 a 24 Nuchteren kalveren g ede anvoar handel vlug f 6a 12 Aangevoerd 16 partgen kaas handel ving 1ste qualiteit a 2d6 qualitait 22 a y 2 6 Boter weinig aanvoer Handel vlug Gooboter 1 45 a 1 66 Weibotcr ƒ 1 20 a 1 86 PËTROLBUM i OTEËKl UE van d Makelaars Caatzlaar eiialkwUk o RoUerdam De markt waa heden vast Loco Tankfust 7 70 Geïmporteerd fust 7 76 Apnllevenng ƒ 7 60 Maart en Burgerlijke Stand GEBORBN I 10 Ftbr Thereiil Johnsa mim A VmI ra O Okker Biillu midsri 1 fsn der Kleija en M Ott 11 JohaDBi omlui H P dea Kiet en C C iss der Kley Harioiu JhoIhi oaderi i Hilder eo A i behnven K van Dagn 8 w UoogendoorB 8 j 10 A de OVEKLEDEN 9 Eebr M 6 Ooitcrliog 81 j 11 6 Knegl 6 J 10 m StolwUk Leendert onders C S M GEBOREN I T B der ONDERTROUWD L ter 6 Anker en C A Dekker de eraot ea 8 H Poorten en M dea Hoed ADVERTENTIÊN V Heden overleed tot diepe droefheid zoo van mfl als van myne Aanbehnwddochter mgn geliefde Echtgenoot de Heer C0RNELI8 van DïB TOBBEN in den onderdom van bana44 jaren Wed H J TAK DBE TOBBEN geb Bkqt Waddinxveen 11 Febniari 1891 Cfoudsche Zangvereeniging r ÜITTOESINQ 1800131 op Dinsdag 17 Februari 1891 des avonda te 8 nnr in het Lokaal cNDT bn VERMAAB Ootl haven Gouda Directeur MABT a J BOUMAN Solisten Mej BET8Y oi BEDS 80 praan Rotterdam Mej B O B Sopraan Gouda de Heer H P B Tenor 1 Hope de Heer J C 8 v o C Piano Gouda Programma Ein geittlicher Abendlied O Bkiskokk cN£nie J Beahhs Lobgesang F McMDiLssoiiH Koren Soli voor Sopraan en Tenor Voor introdnctie zie Programma Wordt OEVBAAOD een fataoeniyk niet beneden 18 jaren Adres Korte Tiende weg D 78 ÜIT BE HAND TE W een goed BDRÜERWOONHüIS met KAPITALE KELDER vóór van de straat tbt achter aan de keuken boven met vrgen opgang ingericht en gebezigd voor ORAANZOLDEU8 en beneden voorzien van regenpomp waterleiding en vele andere gemakken staande aan de Westhaven B 181 te Gouda Te bevragen bg den bewoner HEEREN ARTIKELEN Speciale inrichting voor nitzetten A 7 os Az Kleiweg E 73 eii73 BekrooDd met Zilveren en Gooden Medailles Aanbemlai door HH Omea en ScieHuMdigen Kraepelien Holm s Eikel Cacao voedzaam versterkend aangenaam vansma voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen Alom verkrggbaar in bussen Vit V s 8 KBAEPELIEN HOLM ZEIST llllDOOIt S EeltktuMfel HoornvUes HuideeU Wratten enz worden in 7 it 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prl s per flacon met penseel 30 cta Alléén echt bg B 8CH0LTBN Coiffenr Eisch de handteekening van A v TOIJLL Zeer Uette Gesteendrukte NAAEAARTJES worden GELEVERD door A BRI KMAIM en Zn De nitgave dezer Oonrant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco par post 1 70 llsonderlgke Noaunen VIJF CENTEN Ea calen en LÜDeralen Een voerman moest eens een zwaren last langs een ongebaand en steil pad brengen boven op een berg Daartoe gebruikte hg tal van paarden Deze waren natuorlgk ongelgk van aard en kracht Er waren enkele vurige rossen onder die niets liever deden dan werken steeds blakende van denzelfden gver en die van geen vermoeienis ooit eenig spoor vertoonden De groote meerderheid echter trok wel maar kalmpjes aan als begrepen ze dat de weg nog lang was en dat Keulen en Aken niet op één dag zijn gebouwd Er waren er zelfs eenige die na de minste krachtsinspanning behoefte gevoelden een flinke poos uit te blazen beestjes vol goeden wil maar zwak van lendenen en met weinig spierkracht in de pooten Onze voerman voortvarend van aard en heetgebakerd zag op zijn beste paarden met innig welbehagen neder ergerde zich voortdurend aan den grooten hoop zgner bezadigde medehelpers en verborg zgne minacfatig niet voor de stumpers die in de achterhoede kwamen Een tgdlang beproefde hg door allerlei middelen zgn beapanning te bezielen met het vnnr waarvan hij zelf gloeide hg trachtte gelgkmatigen gang te brengen in den arbeid doch ten slotte ziende dat de afgelegde weg niet in verhouding stond tot den besteden tgd en het aantal aangespannen paarden werd het hem te machtig Hg ontstak in hevigen toom zette de trekdieren die hem niet aanstonden aan den dgk en beproefde met zgn FEViLLETOX Noor het Irameh TWEEDE GEDEELTE HOOFDSTUK V 38 Pierrille stond verwezen aan zijn plaats geosgeld en Flacide maakte een gebaar van woede dat h j door een vloek vergezelde Jeantoux riep Troolijk Nummertje drio I Lang zal hij leven I Nu isMUIette vrednire nog voor ze getrouwd is KomOautier jongen ik trakteer ik betaal een flesch Prontignan als je wilt Kom Gautier Kom zoido Pierrille en nam bedrukt Plaoidabij don arm toen zij op den weg naar La Queyriewaren je kunt niet zoggen dat ik tot de geluikigen behoor Het is nu uit alles is uit voor me DeLorins zijn niet rijk genoeg om een zoo groote somvoor me te betalen en de Tarrades ook niet Ik hebniets dus zal ik moeten gaan Wie weet antwoordde Plaoide En de keuring P Ja zeide Pierrille de keuring Je bent niet van het soort dat men afkeurt Er zijn oogenblikken dat ik het begrijpen kan vurige nitverkotenen alleen den last voort te sleepen Natuurlijk ging h t nn nog minder goed in zgn drift had hg vergeten dat de groote massa zgner ontslagen paardeo schoon elk voor zich niet zoo ning te zamen eene groote hoeveelheid kracht vertegenwoordigden Oe vurige rossen sloofden zich af tot het schuim neus en borst bedekte doch de last bleef onbeweegigk er was nu in t geheel geen gang in te krijgen Intusschen had de eigenaar van het vrachtje ziende dat lig met den driftigen eersten aannemer nieji vorderde andere voerlieden in dienst genomen Deze zetten de afgedankte knollen weder in t gareel en met goed voer en goede woorden kwam men weer wat vooruit zg took wat minder snel omdat de beste beesten ontbraken Er was alle kans dat de zaken allengs meer naar wensch zouden gaan men s tioot al aardig op Dit stnitte den eersten voeriisn echter geweldig tegen de borst Yoortaitgnan en dat zonder hem en zoo langzaam I Neen dat mocht niet En hg kwam fluks met zgn uilgelezen troep volbloedhengsten aafidraven en iu arren moede spande hg ze achter aan den wagen en liet ze trekken in tegengestelde richting Het resultaat laat zich denken De last bleef waar hg was er was geen verwrikken asn Wie bewondert niet het verstandig gedrag van 4ezen onbrsuiaden voerman Toen wg dit verhaal lazen in een oud fabelboek dachten wij aan de radicale partij in Nederland en haar woordvoerder Mr Treub Volgens deze heeren is de liberale partij eene van iemand die zich den vinger afbakt om niet te dienen m j Dat is al een heel mooi idee zeide Placide De regeering neemtje tooh en sendt je voor zeven jaar naar een strafdopól iu Algiers Dat bevalt je niet Niet dat Algiers slecht is goede hemel neen hoor een laad en oen lucht en boomeu ea alles maar zeven jaar in een strafdepot dank ja Ik hoop dan ook dat bet geen ernst is wat jadaar zei Neon het is eaen ernst Ik weet met wat ik zeg Maar zie je Plaoide MUIette verlaten haar verlaten I Dat is een zware slagl En zg wat zal zij zeggen de arme Ze zal huilen nat als jij dappere Piernlle Maar kun je nieU anders doanP kom wees flink Ga naar mijnhaar dan maire an mgnheer den pastoor en mijnheer den rechter tracht protectie te krijgen of aan voorschot weet ik hatP Niets is nog verloren zoolang je niot den randsel op den rug draagt en het geweer op den schouder Kom Pierrille ar kan een toeval gebeuren een geluk Wat drommel er is wel gekker gebeurd Denk aens na Wat is er nu eigenlijk verloren in dit gaval Pierrille keek Placida verbaasd aan er was iets ongewoons in de stam van den oud soldaat Men zon zoo zeggen dat h j trachtte niot ta veel te zeggen en dat de woorden hem zijns ondanks ontsnapt waren in zijn ontroering Hij was bleek hq glimlaclite hij dwong zich tot kalmte en hoe ongelukkig RerriUe ADVBRTBNTISM worden gepIasM van 1 5 regels k 50 Centen iedere ngel meer 10 Craiten GBOOTE LETTKSg worden berektnd naur plaatamimte BoTeadie worden alle Advertentien gratlt opgenomen in het IDVEBTENTIEBLAD t welk dea Maandags versehgnt oude afgeleefdejnffrouw die onbeweegigk blijft hokken op haar stoof je Zg laten haar dns aan haar lot over gaan onder eigen vlag den strgd beginnen en wat erger is zg zullen voortaan de liberalen bevechten en hun zooveel mogeIgk den voet dwars zetten Wg achten dit bedrgf al even verstandig als dat van den voerman uit bovenstaand sprookje Het is waar de liberale part heeft veel op haar geweten Er is vroeger toen zg de meerderheid had veel verzuimd Maar wat was daarvan de schuld De oneenigheid in eigen boezem De voorhoede en de achterhoede trokken in tegenovergestelde richting gelgk de paarden van zooeven Is het wenschelijk dat het in de toekomst weer zoo gaat Het is ondenkbaar dat een groote politieke partg meerderheid geworden zgnde en zgn vertegenwoordigers hebbende aan de regeeringstafel niet beetaat uit allerlei nuances Wanneer het er op aan komt he lalg meene beginsel te belichamen in wetten en maatregelen dan komen er onvermijdelgke kleine verschillen aan het licht die het gevolg zgn van temperament en afwgkende inzichten omtrent de vraag hoever men in de practgk gaan kan zonder de maatschappg aan te groote schokken bloot te stellen Deze verschillen moeten leiden tot onderling overleg de bedachtzameu pleiten voor gematigde vaart de voortvarende ijvert vóór full tpeed en uit den smeltkroes der gedachtenwisseling komt men tot een besluit waarbg allen zich nederleggen de eersten gewoonlijk met popelend zich gevoelde hij merkte toch wel op dat Millette s broer ontroerd was maar dan hij wel weten wilde Zog Placide weot jo zoo iets Ik weet nietwat er gebeurt maar ja bent heel veranderd Zeg wat is erP De oud soldaat poogde te glimlachen Niets werkelijk niets Wat zou er zyn P Iktoekje te troosten dat is alias Ik zeg dat je nog nietmoet wanhopen en dat is de waarheid Vandaag huilje morgen zul ja miasohien lachen Ik or is niets Als er iets was zou het droefheid zijn maar ik beuniet bedroefd want ik ben er sakor van dat je nietuit zult trekken Ik weat wel niet waarom maar ikheb zoo n idee Pierrille bleef nadenkend en Placide zweeg tot La Queyrie waar zij da gaheele familie in droefheid en tranen vonden Zij wisten het nieuws al Jeantoui had een jongen naar de hoeve gestuurd om MUIette te gaan vertallan welk nummer haar verloofde had getrokken Kijk had hij gezegd je krijgt een stuiver lisje niet vertelt dat ik je gestuurd heb Waarom niet had jautier gevraagd Omdat ik in de oogen van MUIette niet don schiJB wil hebben een ongeluksvogal ta zijn hoewel ik me verheug bij de gedachte dat ze het door mij weten zal Je moet altoos een achterdeuitje openliouden In zulke ooganbhkken was Jeantoux e n geslopen rakker Maar als de harlstooht hem beheerschte w s