Goudsche Courant, zaterdag 14 februari 1891

de twee gewichtige hervormingen door uwe vergadering bovenal gewenscht de ruimst mogelgke uitbreiding van het kiesrecht en de invoering van den wettelgkea leerplicht c Vooruitstrevend liberaal noemt hg zich kennelijk min of meer in tegenstelling met den heer Van Karnebeek VooruiUtrevend maar vooruitstrevend liberaal en lid van de liberale kiesvereeniging Voornitgang die met een verschil van drie stemmen aan een ander boven hem de voorkeur gaf lid van de liberale partg in Nederland Van die liberale partg wil hg zich niet afscheiden omdat hg de hoop nog niet heeft opgeven dat met en door de liberale partij de dringend noodzakelijke hervormingen op het gebied van de sociale wetgeving en van het kiesrecht te verwezenIgkeo zgn Daarom mag hg zich geen candidatunr laten welgevallen welke tot niets anders zou kannen aanleiding geven dan tot eene scheuringon der de liberalen te Rotterdam Inderdaad zoo behoort het Allen die vooruit willen moeten zich aaneensluiten en denzelfden weg opgaan Een ander middel om iets goeds vooc het vaderland tot stand te brengen in onzen geest is er niet = u i ï = rr r t II BINNENLAND GOUDA 13 Februari 1891 Vao de gratts nitdeeUng van brood en warmen drank aan de volwaasenen koffie aan de kinderen melk werd beden gebruik gemaakt door 323 kinderen en 197 rolwaawnen Gedurende de maanden November December en Januari werden telkens aan het Bureau van Politie aangiften gelaan van opliohtergen bg verschillende winkeliers en marktkiamera gepleegd De politie beeft gisteren de hand op de oplichtster gelegd die b j den heer J alhier t laatst in dienst was en de goederen in beslag genomen De daderea heeft het reeds bekend Nog niet lang geleden meldde sioh bg de naohtpolitie alhier een persoon aan om nachtverblijf hetwelk hem er t eriMnd De anderen daaga nadat hij vertrokken was werd aangifte gedaan dat er een jas ontvreemd was en daarbg bleek dat bovengenoemde persoon de dader was Heden morgen vlogen bg den beer Tan Oselen twee jonge parkieten uit het nest die nietl enstaande de strenge koade daarin waren uitgebroed daar de volière in da open looht staat kan dit wel als eene biwnderheid worden medegedeeld Uit Zevenhuizen achrgft men ons Heden is men hier begonnen met het stuk slaan van het gs in de Hennipsloat ten einde de vaart naar Botterdam te kunnen openen het werk vordert echter langzaam daar bet g gemiddeld nog 30 eU dik is dat hg haatte Ja zeide hg van je jeugd af Ik weet het joffertja toen had h je ook al lief Toen jelui klein waart ging je samen oaar Riou Ik herinner hetme En wat had je en genoegen om hem na teloopsn Al je goedheid was voor hem Je herinnert jedien tqd niet meer Msar ik heb dien niet vergeten juffertje Ik had je ook lief ja Ik zag je van verre Dan zag je mg niet Maar Pierrille kiseg alle glimlachjes en ik ik werd voor een vijand aangezien Ja als een vijand Millette en dat beeft me vaakleed gedaan Arme Jeantoax zeide zg en reikte hem dehand Jeantoax nam haar hand en drukte die lang Ja werkelgk Millette ik hield ook zooveel vanje evenveel als hg Millette en ik zag je ik b bje nog lief Neen wpid niet boos luister naar meMiUette Oerechte goedheid I riep zg en keek kemvast in de oogen das Jeantoax ge haat hem nog al d Millette spreek niet van hem zeide hg ik weetalleen dat ik je liefheb Zg maakte ach pl9tseUng los Laat mg ongelukkige je doet me zeer En met de hand naar de deur wijzend vervolgde zij Jeanioux daar is de deur Treedt die nooit weerbinnen Je bent onze vgand Ga heen hart de laatsten onvoldaan maar toch dankbaar voor t geen weder verkregen is Dit is bfl onze staatsregeling zoo klaarblgkelak de aangewezen weg om tot eenig resultaat te geraken dat het verwondering moet wekken dat nog telkens gehandeld wordt in strijd met hetgeen het gezond verstand voorschrift Wie werkelgk liberaal ia dat is wie geleidelgke hervorming wenscht zonder ome geheel maatsehappg af te b reken f en einde die als de sociaal democrateni op andere grondslagen opnieaw op te boawen behoort zich bg de vrgzinuige partg aan te sluiten Is deze traag lusteloos slaperig welnu het vaur der radicalen kan er nieuw leven in brengen zg behooren de voortstuwende kracht te zgn die t n slotte het geheele liberale l er een eind weegs doet voorwaarts gaan zg zgn bestemd om het zaurdeeg em te zgn dat allengs zgn gistende kracht in alle richtingen verspreidt Dat niet alles opeens te verwezenIgken is wat men zich als ideaal voorstelt is geen reden zich te keeren t en degenen die in hoofdzaak hetzelfde willen doch alleen verschillen in tempo De geheele liberale partg in de Kamer heeft zich verklaard voor belastinghervorming met invoering van een rgksinkomstenbelasting zij heeft zich in beginsel verklaard vpor leerplicht zg wenscht ruime toekenning van het kiesrecht al hebben velen met ons bezwaar tegen algemeen stemrecht wat trouwens niet dan een groot woord is en feitelijk door de grondwet wordt uitgesloten Welnu zijn dit vooreerst geen dingen de moeite waard om zich met vereende kracht aan het werk te zetten Laten allen de handen ineenslaan om althans deze maatregelen waaromtrent alle liberalen bet eens zgn tot stand te brengen Verwarring te stichten door zich te keeren tegen zgne natnnrlgke bondgenooten kan toch de weg niet zgn waardoor de radicalen komen tot practische resultaten Met genoegen hebben wg daarom gezien wat een ander vooruiutrevend liberaal daaromtrent gezegd heeft Wg bedoelen den heer Van Gilse te Botterdam Zooals onze lezers weten is aldaar in de kiesvereeniging Voorni ang met kleine meerderheid 64 tegen 61 stemmen de heer Van Karnebeek candidaat gesteld waarop de heer Van Gilse zgn candidatunr introk en verklaarde boiten aanmerking te willen bigven De brief vTaarbg de heer Van Gilse kennis heeft gegeven van zgn besluit aan devereeoigingen van Algemeen Stemrecht en het Werkliedenverbond f die zgn candidatunr wenschten te handhaven verdient de aandacht der liberale kiezers ook buiten Rotterdam Dit volle en innige overtuiging verzekert hg zon ik als lid der Tweede Kamer gveren voor het tot stand komen inzonderheid vao zgn geslepenheid en zijn list weg Dan bleven slechts grofheid en geweld over en die leiden zooals men zegt nooit tot het doel HOOFDSTUK VL Den volgmden dag tegen den middag kwam Jeantoax op La Queyrie naar hg zeide om aan de familie zijn deelneming te betaigen Plaeide en Paacal waren naar het land en Catisson sneed wat gras voor de beesten Zoo vond Jeantoux slechts Millette op La Queyrie maar die was het vooral of nog liever alleen waarom hg kwam Uij voelde zich prettig gestemd toen hg haar zag en naderde kaar met den hoed in de hand en een complimentje op de lippen Z m ben jij daar Jeantoax zeide het meisje toen ze hem zag Kom je dus ook eens naar LaQneyrieP Is dat een verwijt vroeg hg Neen tenzg een omdat wij je zoo weinigden Millette was good en rij bezat het vertrouwen dat goedheid schenkt Zij liet zich door Jeantoax in een dier intieme gesprekken leiden waarin men met een soort genot van geheime vreugde en verdrietelijkheden vertelt Zij sprak over Pierrille hoe liof zg hem had o met geheel haar harti en hoe ze hem reeds lief had van haar jeugd af Daudoor herinnerde zij aan Jeantoax een verleden Meu verzoekt oos te berichten dat het adres De Kanter in sake de jachtwet te beginnen met Maandag gedurende eenige dagen tar teekening liggen zal bg de heeren boekhandelaars Van Bentam Zn op de Markt Wg vestigen daarop de aamlaoht van lielangsteUenden In eene vergadering van de afdeeling Woerden en omstreken der centrale kiesvereeniging Bwgerplicit ia Woensdag te Woerden door den heer F M H Wiercx uit s Gravenhago eene rede gehouden over den politieken toestand in ons land met betrekking tot de aanstaande verkiezingen Vrgdag SO Februari des avonds te half zeven denkt de heer mr D P D Fabius uit Amsterdam te Ouderkerk a d Usel eene politieke rede te houden Uit s Oravenhage wordt gemeld Nadat bij eene vorige samenkomst voldoende belangstelling was gebleken in eene nieuw op te richten gsvereeniging hier ter stede werd deze iu eene Woensdag avond gehouden vergadering geoonstitneerd en de statuten vastgesteld De Vereeniging zal den naam dragen van Znidhollaodsche IJavereenif ing en zich gelgk reed met een enkel woord is gemeld ten doel stellen aanvankelgk om en in s Qravenhage do gsbanen in goeden staat te brengen en te doen houden waarvan dan ook nietleden profiteeren kannen Later hoopt het bestuur zich ook in verbinding te stellen met te vestigen afdeelingen dor Ve ecniging door geheel ZuidHolland daar gelgk baar naam aangeeft zg haar werkkring door geheel de provincie wil uitstrekken Het lidmaatschap kost 60 cent donateurs betalen 1 of meer naar verkiezing Om het doel der Vereeniging goed te doen begrgpen zg nog medegedeeld dat de Vereeniging geen eigen banen zal hebben en dat ieder schaatsrgder kosteloos van de banen gebruik kan maken alleen hebhen de leden nainurlgk eenige gemakken on van geen reohtan te spreken welk woord men niet in de statuten wilde hebben Zoo o a znllen de leden een terreinkaart met de waterwegen van Zuidholland voor de helft van den prijs kunnen bekomen welke die in den handel zal kosten aan de baanvegers der Vereeniging geen baangeld hebben te betalen enz Het bestuur besUat uit de heeren W F Margadant jhr W Böell jhr P J Vegeliu van Chwrbergen jhr F v d Bosch en A L Allot Jr De Vereeniging wordt behoaden de kon goedkeuring aangegaan voor den tgd van 89 jaren en 11 maanden Door den heer Nierstrnse president van de reeds bestaande Haagsohe IJsclub werd bet bestuur dank gezegd voor de genoden moeite waaraan da oprichting der nieuwe Vereeniging voor een groot deel te danken is Voor het gerechtshof la s Qravenhage stond gisteren terecht een slager nit een klein dorp in Zeeland beklaagd van valschheid in geschrift door onder een rekest aan den Koning houdende grieven tegen bet hoofd der school in bedoeld dorp met welk rekest bij langs de huizen ging om bandteekeningen daarop te verzamelen zelfden naam te plaatsen van Je maakt me gek leide bg nog Een oogenblik zag hij haar aan met een vaUche uitdrukking in zgn oogen toen ging hg heen zonder een woord tespreken bleek en onrustig alsof hg een moordhad begaan Stommeling leide kg in ziohzelf toen hg voortliep je vergooit alles met je domheid Nu is hetuit Probeer nu maar weer om het ia orde temaken Hst flnweelen handschoenen aanpakken ezel domkop 1 Gejaagd liep bg voort met den voet op deu grond stampend tuaachen de boomen doorkgkend naar de gebouwen van La Queyrie waar bg miaschien nooit weer een voet zou zetten Waarom kon je je ook niet inhouden driedubbele ezel I riep h j hardop Met je dolle haast heb je alle bedorven Ja bedorven be dor ven I Zieje nog kans haar in de kooi te krijgen die tortel FEn ik ben weggeloopen voor haar I O die MUlette I Ik weet niet of ik haar werkelgk liefheb dan ofik haar haat Ik won dien Pierrille wel eenstegenkomen dien mooien jongen dien vrouwengek Wat zou ik lachen Maar dat komt w l datkomt wel Op den grond zag hjj een dier kleine insecten die wij een liereheersfaaan a noemen en met zijn hak vertrapte hjj dat van woede Wordt vervol fd Wordt vervolad I een vrouwtje dat hiermede niet gediend was De rechtbank te Middelburg had beklaagde vrijgesproken Nadat het vrouwtje heden als getuige voor het Hof nog eens had verklaard geen verlof te hebben gegeven om haren naam onder het rekest te schrijven daar zij als moeder van schoolgaande kinderen geen enkele grief tegen den onderwijzer had gehad betoogde adv gen Telders dat beklaagde en geiatimeerde wel degelijk zich aan valschheid in geschrift had schuldig gemaakt Spr wees er op dat beklaagde met den inhoud van het rekest was bekend geweest volgens zgne vroeger afgelegde verklaring dat bet stuk als uitgaande van verschillende hoofden van gezinnen die schoolgaande kinderen hadden moest dienen tot nader bewijs van de daarin opgenoemde feiten dat uit het gebruik dat er van gemaakt worden kon nadeel kon ontstaan voor den daarin bedoelden onderwijzer Na bespreking van litteratuur en jurisprudentie requireerdo spr dat bekl zou worden schuldig verklaard aan het feit hetwelk hem bij akte van dagvaarding was teu laste gelegd en hij diensvolgens zou worden veroordeeld tot gevangenisstraf voor den tgd van 6 maanden Mr W van Bossum Bz als verdediger voor den beklaagde optredende betoogde aan de hand van jurisprudentie en litteratuur wijzende o a op een accoord van het Hof te Arnhem en van dit Hof dat alléén wanneer een geschrift dat zijne kracht in zich zelf vindt zóó dat zelfs wanneer een volkomen te goeder trouw handelend persoon er gebruik van maakt er nadeelige gevolgen uit kunnen ontstaan valschelijk wordt opgemaakt of vervalsoht wordt er sprake zgn kaï van valschheid in geschrifte Dit was hier geenszins het geval In het rekest werden geen feiten genoemd slechts qualificaties door het rekest werden geen feiten bewezen noch kon het ooit strekken tot bewijs van eenig feit Maar zelfs al ware dat zoo in rtchten stond vast dat er tal van bandteekeningen onder voorkwamen waar is het bewijs dat uit de plaatsing van dien eenen naam onder het verzoekschrift eenig meerder nadeel oott kon ontstaan voorden daarin bedoelden onderwijzer P Ten slotto hadden de beide gemeenteraadsleden dia het rekest opstelden in rechten verklaard dat het hun niet te doen was geweest om het ontslag van den onderwgier te provooeeren doch alleen om aan te dringen op een onderzoek daarom sloot zich het rekest aan bg hel gevoelen door den gemeenteraad uitgesproken Na re en dupliek werd de uitspraak bepaald op 19 Fsbr s s Nog stond terecht een visscher die op een permissiebiljet tot visschen had veranderd 31 in 30 en Maart iu Juni zoodat het schijnbaar langer zou gelden dan het geval was Ook deze was door de rechtbank te Middelburg vrijgesproken Beklaagde erkende het feit gepleegd te hebben doch nooit van het biljet gebruik te hebben gemaakt of daartoe het plan te hebben gehad Hij had de vervalsching gepleegd om zjjn zoontje een permissiebiljst te verschaffen om te gaan visschen Het O M vorderde vernietiging van het vrijsprekend vonnis en veroordeeling van den beklaagde tot eene maand gevangen lutraf Engeland telt meer dan een half millioen wielrijders Uit den Bredsscbsn gemeenteraad De voorzitter tot den heer De Booy Wenscht u het woord nog De heer De Booy Ja Het voorstel van den heer Smits is van nog verdere strekking dan het mgne ik zou dus de voorkeur D voorzitter U bent niet aan de orde het voorstel van de linkerzijde heeft met het uwe niets te maken De beer De Booy Ik heb toch het recht de zaak te verdedigen f Da voorzitter Neen uwe zaak heeft met die van den heer Smits niets te maken De heer De Booy Ik heb het recht te spreken Ik wilde den heer Van Dam doen opmerken dat de vraag hier nooit gesteld is of we de kermis zullen afschaffen De heer Carré komt ook wel eens buiten kermis tgd De voorritter I aat ona terugkeeren tcftdeorde Ik breng in omvraag het voorstel Van Dam gesteund door den heer Vsn Mierlo De heer De Booy Daar ben ik voor De voorzitter Dan zal het wel goed afloopen HüariteU Maar u moet niet weer spreken voor dat u het woord hebt gevraagd De heer De Booy Hal Hal De voorzitter Ja Hal Ha De heer De Booy Mijnheer de voorritter f ik moet het betreuren dat er thans weer ellehlange redevoeringen noodig zijn om B en W te herinneren aan de uitvoering van een eenmaal genomen raadsbesluit Ik heb hier de officiéele notulen voor mij liggen van 21 Oct en daar staat het beslnit duidelijk in te lezen als we nu weer doorpraten dan wordt het ad calmda gracaa verschoven De voorzitter driftig Ad calenda gracaa wat is dat voor taal EnBn I De heer De Booy Ad calendat graecaa dan 1 In de feestrede door den reotor magnifious dr A A Hoffmann Maandag te Leiden uitgesproken behandelde bij het onderwerp 0f het Darwinisme de bondgenoot is van het socialisme Na de vraag gesteld te hebben hoe ver do mensch kan doordringen in de geheimen der lerende natuur en of dat voor hem even mogelijk is wanneer hij t doet in die der levenlooze natuur wees hij op de twee groote grenzen aan puze kennis gesteld volgens DuboisBaymond lo om ona een voorstelling te maken van het wezen van stof en kracht en 2o ons bewustzijn d i de onmogelijkheid om psychische vermogens uit de kracht te verklaren De theorie van Darwin berust op twee groote beginselen of wetten lo de macht der snelle vermenigvuldiging in geometrische reeks 2o de ongelijkheid van al wat leeft Het gevolg daarvan is de strgd om het best an Door Darwin s leer wordt ook de levende natuur enz begrijpelijk Er bestaat bloedverwantschap tuaachen al wat leeft en ademt t heeft alles één oorsprong de col Ook de mensch is van dierlijken oorsprong Dat ia geen vernedering voor den mensch waar man zich immers vaak minJ der te schamen heeft over zijn voorzaat dier dan over zijn voorzaten mensohen Wat nu de sociale quaestie betreft niemand did niet da bestaande ellende zal erkennen Wat wil nu de sociaal democratie P Gelykheid van en voor allen Maar zjj zal met dat beginsel indien t koU ingevoerd worden in plaats van tot verbetering tot vernieling en vernietiging tan allen leiden Commup nisme socialisme bestaat alleen in de onderste lageik der dierenwereld hoe hooger wij klimmen in die wereld de te meer ontwaakt zelfstandigheid en daarmee maatschappelgke ordh Dat alles ia door Darwiii geleerd riet sociaal democratisme vindt dus in het Darwinisme geen bondgenoot maar don felsten tegeiistandor Het gelijke vernielt zichtelf zoodat eene overwinning der sociaal democratie de dood zou zijfi voor de maatscbnppg De strijd om het bestaan moet nirt alleen Iheoret sch door ons erkend worden wij moeten hem in Uas erkennen waar hg cis de groote les verkondigt dat geUjkhoid de dood is voor al wat leeft Daaruit Wordt nu niet de gevolgtrekking gemaakt dat io ii ellende geboren is daarin nu ook maar moeti blijven leven en er straks in ondergaan neen maarl deze dat ongelijkheid da voorwaarde is van bestaan Gelijkheid voert tot vernietiging regeling van de verhouding tusschen da ongelijken moet de grondslag tvorden voor eene gezonde maatschappij Spreker eindigde met en woord tot de studenten Wacht u zeide hg ipot twee indringers tedrgevoeligheid en onverschilligheid Daartegen ga de strijd in t belang van de groote manschenwereld i u ter harte De groote baalibrekers zouden nooit geboren zgn als anderen niet voor hen den weg gebaand hadden door moeite en strijd Naarmate lie kennis toeneemt dringt die genius al meer het dnbekende land binnen maar die kennis en dat voorigaai zgn niet te verkrggen dstt rhet moeite on strijd doch met deze is ook aUaen elke overwinning mogelijk en het loon heerlgk Caliban vertelt in de Tigaro de vermakelgke gesohiedanis van een kolondrager uit Auvergne die op een verloting ta Parijs een schilderij trok van Charles Meissonier den zoon van den beroemden overleden schilder Een paar Amerikanen meenende on slag te kunnen slaan boden den winner eerst ISOO a later 10 000 frs voor de schilderij de kolendrager begreep er niets van maar bemerkende dat de Amerikanen zeer happig waren op het doek Peigerde hij het bod dat achtereenvolgens werd verhoogd tot 25 000 en eindelijk tot 30 000 frs De Amerikanen kregen het doek tot dien prijs maar toen Charles Meissonier van de zaak hoorde ging hij tot hen om hen in te lichten De Yankees wilden er niet van hoö n en Mmssouier was een Meissonier zeiden zg En het koste Charles alle mogelijke moeite het doek weer uit bun handen te krggen tegen terugbetaling van de 30 000 tra Z n vader vernam er nooit iets van dat zijn reputatie aan zgn zoon zooveel geld had gekost Balteolandscb Overzicht Van de vereenigds Duitsche linkorzgda in Oostenrgk is een verkidzings maiiifcst verschenen Daarin verklaren de Duitschers dat zij de ontwikkeling der nietDaitsche volkstammen diet vrillen tegenwerken doch enkele van hun eisehen die de eenheid van den staat bedreigen niet kunnen inwilligen Zij wenschen dat deze geschilpunten niet telkens te berde gebracht worden opdat er lijd overblijve voor vruchtbare hervormingen waarbij de medewerking der andera groepen den Duitschers welkom zal zjjn De Duitschers beloven hun steun aan eau rogeenng dis de Oostenrgksche staatsidea op deu voorgrond stelt het bestuur voor nationale partgoograerken vrijwaart rekening houdt met de rechten dor Duitschers en in werkelijkheid krachiig i openbare meoning leidt In de verkiezingscampagne is plotseling prins Alois Liechtenstein wegens zijn bekend clerieaal wetsontwerp betrekkelijk de school ook wel Dunkelstein genoemd opgedaagd als antisemitisch candidaat in de Weener voorsteden met een zeer rijk programma dat verre afwijkt vau zijn vroegere verkieringsleuza op het platteland o a wil hij zgn schoolonlwerp niet weder indienen Sedert eenigen tgd dreigde een geschil te ontstaan tusschen de Oostonrijkscho en Hongaarsche regoeringen over de spoorwegtarieven De Oostenrijksoha regeering meende dal spoorwegtarieven dia bijzonder gunstig waren voor Hongaarsche goederen moeaten beschonwd worden als invoerrechten zoodat ze in strijd zijn met het handelstractaal dat tusscbeu de beide helften der Oostenrijksch Hongaarsche monarchie bestaat De Hongaarsche regeering daarentegen beweerile dat g ondanks het traclaat volkomen vrij blijft haar eigen spborwegtarieven rast te stellen gelijk zij dit wenscht Dit geschil zou wellicht gaan aanleiding hebben gegeven tot groote moeilijkheden indien niet de onderhandelingen over het handelstractaat tusschen Duitschland en Oostenrijk Hongarije daardoor werden opgehouden Da Duitsche regeeriug stalde zich namelgk op hetzelfde standpunt als da Oostenrijksche en verklaarde het handelstractaat onmogelijk indien de Hongaarsche regeering bleef bij haar aisch dat Hongoarsohe goedereu wegen het spoorwegtarief grooter voordeelen zouden genieten dan Duitsche of Oostenrijksche De Hongaarsche minister van handel de heer Baross is eindelijk zelf noar Waanen gegaan om da quaestie te bespreken eii spoedig werd toen het verschil uit den weg geruimd Beide regeeringen zijn overeengekomen dat zij elkaar volkomen op denzelfden voet zullen behandelen Het Hongaaraoho tarief blijft behouden maar de voordeelen daarvan voor de Hongaren zullen ook geldan voor Dnitaohe en Oostenrijksche waren Daarentegen zal ook de Oostenrijksche regeering een verlaging der tarieven invoeren welke insgelijks voor de Hongaren zal gelden Hiermede is een groote hindespaal voor het Oos tonrgkschDuitscha tractaat uit dan weg geruimd De Oostenrijksche regeering hoopt nog met het ontwerptrectaat gereed ta komen voor de verkieringen maar of dit zal gelukken ia zeer onzeker daar alle moeilijkheden nog lang niet zijn overwonnen Een later bericht van Beuter meldt dat bovenstaande mededeeling omtrent de tariefquaeatis geheel ongegrond is Over het nieuwe Italiaansche Ministerie luidt hst oordeel nog altgd niet gunstig Zoowel de personen als de verdealing der portefeuilles vindt men vreemd Budini was de man voor Binnenlanrische Zaken maar hü heeft Buitenlandsche moeten nemen om Niootara te kunnen krijgen die niet anders dan die portefeuille wilde hebben Colombo een uitmuntend ingenieur neemt de Financien waarvan hij zegt men getn verstand heeft da beersboer Branca wijdt rich aan de Openbare Werken de voortreffelijke rechtsgeleerde Chimirri aanvaardt da zorg voor den Landbouw en generaal Pelloux da man die het getal legerkorpsen van 10 tot 12 deed vermeerderen belooft inkrimping van de uitgaven voor militaire doeleinden ja moet die zelfs tot voorwsarde hebben gesteld iroor zijn ministerschap De Biforma het orgaan van Crispi volgens hetwelk het Kabinet ondanks enkele leden uit de linkerzijde tot de rechterzgde behoort zegt niet onaardig dat het meer een verzameling Ministers dan een Ministerie mag heeten en dat de leden niet alleen met elka r maar ook met zichzelf in tegenspraak zijn Wat de bexuinigingeo betreft het heet dat het ministerie 10 a II millioen zal bezuinigen op de begroeting van Oorlog vfaarvan ruim 4 millioen als gevolg van het latü oproepen der lichting van 1891 en 3 millioen door het vervroegde naar huis zenden van 15000 man Verder zou een half millioen geschrapt worden vaa het fonds voor geheime uitgaven dat door Crispi tweemaal verhoogd was en zullen de Ministers dk voor zijn bijzonder departement dan administratievsn dienst vereenvoudigen en daardoor eenige honderdduizend lire bezuinigen Berichten uit Londen bevestigen dat het weer uit is met den vrede otder de Ieren Maccarthy onl ving een brief van Parnell waarin deze legt dat hjj voor t oogenblik de hoop op een schikking heeft opgegeven