Goudsche Courant, maandag 16 februari 1891

Maandag 16 Februari N 4453 1801 GOUDSCHE COURANT Sieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Ónistreken 09 liuending van advertentlta kan gescbleden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Q ebr £ Stollwerck s Chocolade en Cacao t m g Doelmatige door de nieawsta uitvindingen op machinaal gebied Terbeterde fsbilcatie en nitelnitend gebmik van jne en nste grondstofTen garandeeren den verbruiker Van Stollwerck s CSiocoIade en Cacao een aanbeveleDswaairdig febrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Etikettffli De Elrma bdiaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Dfploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn brikaat B ed8 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous vona décamona nne Meilsllle d F fMmlèM elMM en oonalddratioB de votra ezoellenta fabrication de Chocolat bonbona varies eto eto Stollwerck s fabrikaat is verkrygbaar bij H H Conflsenrg Banketbakkers enz em Generaalvertegenwoordiger voor Kederland Jidiitg Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 De Times heeft een groot artikel dat teerde uddaoht trekt Het handelt orer den toeatand in SerriS en wgst op de geraren welke to Belgrado dreigen door het ilrijv en eener eigeniinnige f rouw De Times gelooft dat alleen terugkeer van Milan en tijn herstal als Koning een burgeroorlog en de terugkomst Tan Karageorgewitsh Terhoedeu kan LOTING TOO DB Nationale BflUUtie TWEEDE Openbare Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda Toldoende aan art 2S der Wet ran den 19n Augustus 1861 Staatsblad no 72 en aan art 20 van Zijner Majesteits besluit ran den 8n Mei 1862 Staatsblad no 46 brengen ter algemeens kennis dat de LOTING der in hot Torige jaar oor do Nationale Militie ingeschrovenen in deze gemeente zal plaals hebben op Dinsdag den 24n Februari aaastkande dat de ingeschreren naar alphabetisaha orde opgeroepen telren hun nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen Ix teling dé trekking kan geschieden door zijn Vader Moeiler of Voogd terwyl dit b j hunne afwezigheid door den Burgemeester of een Lid ran dej Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde to loten en opgaaf te doen ran de redenen ran rrgstelUng diezg ter zake ran de Militie meenen te hebban zich op voormelden dag zullen moeten berinden ten Ratd hnise dezer Gemeente en wel zq wier geslaehtsnaam begint met de letter A B C D E F G H I J K of L des roormiddags ten 9V ure en die wier geslachtsnaam aanraagt met da letter M N O P Q R 8 T ü V W X IJ of Z das roormiddags ten 11 Vi O S Dat op Maandag don 16u Febnuri 1891 ran dos roormiddags 10 tot des namiddags 1 on ran 3 tot 6 are op het Raadhuis aanrraag kan worden gedaan tot het opmaken der getuigschriften wegens Broederdienst of ran te zijn Benige Wettige Zoon en dat belanghebbenden ten bewgza ran rolbracbtan of werkelijken Broederdienst daarby moeten orerleggen een Paspoort zakboekje of attest ran dienst by plaatsrerraDger en zich moeten aaniqelden rergeteld ran twee met hen bekende er goeder naam en faam staande ingezetenen die op hunne rerantwoordelgkheid de vereisohte getuigenis kunnen afleggen en het op te maken getuigschnft onderteekenen Voorts dat de benoo ligde bewijzen ran werkelijken dienst et uittreksels uit het Stamboek roor de belanghebbenden bij de betrokken korpsen zullen worden aangerraagd indien zij zich roor de Lotibg Twvoegen ter Secretarie dezer gemeente en de daartoe noodige inlichtingen tijdig terstrekken en dat zg die bezwaren mochten hebben tegen de wijze waarop de Loling ia geachied dieknnnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer Prorin ie binnen rijf dagen te rekenen ran den dag waarop de Loting heeft plaats gehad bij een op ongezegeld papier gesclireren bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewgsstukken gestaafd tegen bewgs ran ontraog zal behooren te worden ingalererd bg den Burgemeester dezer Gemeente GOUDA den 13n Eebmari 1891 Burgemeester en Wethouders roomoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER PËTaOLRUN NOTEËRINGEN ran de Makelaars CaotzUar Sebalkwyk te aotterdam De matkt was heden onrerapderd Loco Tankfiist 7 70 Geïmporteerd fnst ƒ 7 78 Februarilerering ƒ 7 65 Maart en April lerering 7 60 September October Norember en De cemberlevering 8 ADVERTENTIÊN Ondertroowd DANIEL WILLEM GBIPFIOKN BH Snelpetsdmk Tan A BRINKMAN bn Zn Gouda JOHANNA CATHABINA OMGERT Gouda 12 Februari 1891 Getiloawd K MEIJSR BK S WITTE Tan Boliumrd die ook nlimeng wedengdscbe familie ban hartelgken dank betuigen Toor de Tele bewgzan Tan belangstelling by hnn hoWelok ouderTonden Gouda 13 Februari 1891 Tallen Tai C J BeTjallen Tan eene Dochter LANGSBAAR MlJ NLIIFT Gouda Ig Februari Heden orerleed tot diepe droefheid zoo Tan mg alg ran mgne Aanbehawddochter mgn geliefde Echtgenoot de Heer CÜBNELIS tan DIK TOBBEN in den oaderdom ran bjjna44 jaren Wed H J TAH DIB TOBBEN geb SioT Waddinavten 11 Februari 1891 7 Voor de bartelgke bewgsen ran deelneming betoond bg bet rerliea ran onzen WILLEM betuigen w gume onzen dank P J BELLAABT G J BELLAABT Schhik Gouda 3 Februari 91 OpealDare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 24 FEBBUABI 1891 dei morgens te 9 nren in het Lokaal Wgk E No 255 aan de Peperstraat aldaar ran eenen netten bestaande in staande en draagbare MahonieDonten en andere MEUBELEN nis Secretaires Panapé s Stoelen Bnflétkast groote Boekenkast Pendules enz Toorts HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED eene groote partg en t geen rerder te Toorschgn zal worden gebracht Daags te Toren op de gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FOBTÜÜN DBOOGLEEVEB te Gouda Openlare Verkooping om contant geld te REEUWIJK op WOENSDAG 4 MAABT 1891 des morgens te 9 uren aan het Huis Wgk E No 42 aan de Beeawgksche Brug ran Een goed onderhouden INBOEDEL bestaande in staande en draagbare mahoniehouten en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED HÜISBAAD KACHELS en toebehooren VLOEBKLEEDEN en KARPETTEN TUINMEUBELEN Gewerkt GOÜD en ZILVEB enz Voorts BASCULE SCHALEN BALANSEN GEWICHTEN en MATEN ZAKKEN KBUIWAGÈN8 VBACHTWAGEN8 een TENÏWAGEN PAABDBNTÜIGEN een KAA8SCHUIT een partg HOOI en MEST In t geen meer ter rerkoop zal worden aangeboden Te zien Dinsdag 3 Maart a s ran des morgens 9 tot des namiddags 4 aren Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FOBTUUN DBOOGLEEVEB te Gouda Door ziekte wordt ten spoedigste ter orername aangeboden te Rotterdam op junstigen stand eene prachtigfe Zaak IELK BOTBR KAAS en fijne Vleesehwaren welke Toor Teel uitbreiding Tatbaar is een degelgk bestaan oplevert en bgzonder geschikt is Toor Jongelui uit den netten boerenstand BrieTsn franco onder letters O L a d boekbandelaar W J D NEVE 3 IJVeste Wagenstraat RoHtrdam Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAAfiTJfiS worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Da uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen 0 prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ilzonderlgke Nommers VIJF CENTEN B j deze Conruit behoort een BUvoeEsel BINNENLAND o GOUDA 14 Februari 1891 VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Dioadsj den 17 Ifebruari 1891 dei namiddsga ten 1 ure Aan de orde Het voorstel van het Israëlietiaok Armbeituar tot wijïiging ijner begrooting dienst 1890 Het adrea van A L Lafeber e a betreffende bet geven van eenen naam aan eeae kade of laan in de Korte Akkeren Het adrea van A L van Dorssen e a lioudende versoek om wijziging van het nur voor den aanvang der Kaasmarkt Van de gratit aitdeeling van brood en warmen drank aan da volwaaaeuen koffie aan de Icindaren melk werd heden gebruik gemaakt door 298 kinderen en 197 volwaaaenen De Vereeniging ter verbreiding der Anti revolutionaire beginselen door middel van couranten en gaachriften gevestigd te Gouda ia als rechtspersoon erkend De TergouKtcAe In De Tergoumeche leest men Diaidag 10 Februari werd op de begraafplaats te Oouds het stoffelijk overblijfsel ter aarde besteld van den heer T van Dam in leven baas opzicbter der z g n buitenwerken der gemeente welke betrekking hij ruim 80 jaren met eere mocbt waarnemen raarom dan ook de gemeente in hem een zeer getrouw èa ijverig ambtenaar heeft verloren en de werklieden met innige smart hun baas zagen FEVILLETOX @§ aa MM ® Haar iet Tratuck TWEEDE GEDEELTE HOOFDSTUK VII 24 Op het plein te Saint Alvère was Clande Gantior geholpen door een jongen van een jaar of vijftien bezig een kar hooi af te laden Boren op de kar staande zag hij van verre den langen Jeantoux aajkomen die er niets opgewekt uitzag Kijk kyk dacht hij die heeft om de kaars willen vliegen en komt met verbrande vleugels terug H I Jeantoux Jeantoux hé riep hg uit de verte wat scheelt er aan Niets antwoordde da ander naderbg komend of eigenlgk wel ik zal je vertellen wat er gebeurdis O I die Uillette 1 Wat dat me een verdriet doet I Och dat is nu zoo veel bizonders niet Kom er af als je mee naar Lambert gaat zalik het je vertellen Maar kom dan Claude klom van da kar en leide tegen den jongen Blijf hier Julo en zorg voor do beesten boor je heen gaan Geen iramorteüenkrans sierde de lijkkist waarin het stoffelijk omhulsel zich bevond maar wel zag men m nigen traan in de oogen der belangstellenden op de begraafplaal aanwezig die den eenvoudigen vriendftlijken mnn in zijn leven hadden gekend Aan de groeve werd een ernstig en plechtig woord gesproken door den WelEerw Heer Ds v d Berg predikant bg de Chr Ger Qera te Gouda welke Gemeente een reeks ran jaren d or van Dam als ouderling we bediend Ernstig werd door ZEw gewezen op de verschillende levenebetrekkingen waarin de overledene zich als ohrieten had doen kennen maar bovenal op het heil dal door hem gezocht en gevonden was in Hem die Zgn Gemeente beeft toegeroepen Ik ben de opstanding en het leven die in Mg gelooft itX leven al ware hij ook gestorven en wat hem zoo uitnemend tot troost was geweest in zijn stervensure dat hij met bly dschap Ie ontbinding des lichaams te gemoet zag om straks bij Zgn Heer te zijn Hem in lolmaaktheid te aansohouwen en te verheerljik n Onder d belangstellenden merkten we ook op de heer L Burgen qk gemeente bouwmeester die mede en het strekte ZEdl tot eer een laatste eerbewijs aau hel stoffelgk overschot des orerledenen toebracht Daniel 12 v 2 Thessajpoicensen 4 v 14 In de gemeente Berg Ambacht is in den loop van dezen winter reeds veel tot leniging van den nood der armen ged an Da beide armbesturen hebben meer dan Hm buitengewone collecte gehouden De Nieuwjaarsoommissie deelde weder rijst brood en steenkolen De IJsclub heeft aan vele werkloozen werk verschaft door hen wegen te laten effen maken sneeuw wegwerken enz Op gelijke manier heeft ook het gemeentebestuur aan menigeen tijdelijk werk verschaft Thans is ook eene vereenigmg opgericht Hg volgde Jeantoux dio naar de herberg ging op den hoek van het plem en de groote straat Zg konden nauwelijks tien minuten binnen zijn toen Julou Pierrille naar zich toe zag komen de jongen merkte heel goed dat hij erg opgewonden was Pierrille was blootshoofds en liep snel Op het plein gekomen koek hij rond en toen hij niemand zag dan Julou bij den hooiwagen vroeg hg den jongen of die daareven den langen Jeantoux niet gezien had u O zeker antwoordde Julou hg is daarnet bg Lambert gegaan met Claude Als ge hem sprekenmoet daar zijn ze nog meneer Pierrille Pierrille luisterde niet verder maar was dade k aan de herberg die hg binnentrad Hg kwam in een groote gelagkamer waar met veel licht was en waar om de houten tafels de boeren bij groepjes een glas wijn bier of likeur zaten te dnnken Met één oogopslag had hij de zaal ovemenenin een hoek den gezochte met Claude bespeurd Hij trad recht op hen toe met gebalde vuisten en glinsterende oogen Jeantoux die met Claude in een druk gesprek was zag hem niet aankomen Pierrille was naderbij gekomen en sloeg hem plotseling op den schouder Zeg riep Jeantoux ob orokeerend wie Toen hij Pierrille zag werd hij bleek en stond op Wat wou je vroeg hij op dreigenden toon ADVEBTENTIEN wdïden geplaatrt van 1 S regelt 4 60 Centen iedere legd meer 10 Centen GROOTE LETTKBB worden berekend naar plaataroimta Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt I I m geheeten i Weldadigheid naar Vermogen welke zich ook ten doel stelt de armoede te lenigen en zooveel mogelijk te voorkomen Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamar in het hoofdkiesdiatrict Zuidhorn ter vervanging van den heer mr E Cremers zijn uitgebracht 2378 stemmen Gekozen de heer G Zgima liberaal met 1262 stemmen De heer A Brummelkamp a r had 891 de heer Eeringa volkspartij 220 stemmen Volgens het Faderlaiul is het reeds bekend wat waarschijnlijk de aanleiding ia geweest van het ge schil tusschen de gouverneur van Suriname en mr Kalff De Eugelsche consul generaal heeft er zich nl bij den gouverneur over beklaagd dat gestrafte BritschIndische koeles openlijk mishandeld werden Dit heette geschied te zgn op bevel van den procu reurgeneraal Deze door don gouverneur ter verantwoording geroepen beriep zich op een door dezen verstrekten last dien de gouverneur wederom ontkende te hebben verstrekt Vandaar hevige oneenigheid tusschen beiden Omtrent het bericht dat onderhandelingen zoudan worden gevoerd tusschen het Rgk en den prins van Wied tot aankoop van het paleis van prins Prederik ten behtteve van den dienst van het departement van Waterstaat kan het Dagblad van Zuid BoUand e iGrawxhage ten stelligste verzekeren dat daarvan niets aan is 2 wee jaren geleden was er een oogenblik sprake van don aankoop van bedoeld paleis om het in te richten voor het departement van Binnenlandsehe Zaken maar het bleek toen dat de eigenaar het palies in eigendom wilde behouden In tegenwoordigheid van een talrijk publiek deed de rechtbank te Assen gisteren uitspraak in zake Pierrille keek hem strak aan Zgn tanden klapperdan Er lag zulk een uitdrukking van haat en verachting In dien blik dat Jeantoux achtemit deinsde Wat ik wou zeide Pierrille Ik wou je rekenschap vragen van je gedrag van dezen morgen Jezult me zeggen wat je op La Queyrio kwam doen en wat je tegen Millette Lorin gezegd heb eu hier tegenover me Antwoord Wel verduiveld begon Joanteui en poogdptelachen Ben ik jou verantwoording schuldig M je volmacht me hier te komen ondervragen ft opzulk een toon Nu ik denk er niet aan je te antwoorden Jeantoux zeide Pierrille je zult meantTOOr den als ik dat wil Waar haal je dat vandaan Groote goedheid riep Pierrille maak me niet razend Eigenlijk kan het mij niets schelen wat jo zegt of zwijgt om te liegen of te bekennen Ik weet wat je gezegd hebt en wat je gedaan hebt bij Lorin En omdat ik het weet ben ik hier om je er rekenschap van te vragen en je te dwingen om van mij vergiffenis te smeeken ja van mij lafaard die vrouwen beleedigt Lafaard 1 zeg je lafaard schreeuwde Jeantoux Doch Claude greep hem vaat toen hij Pierrille wilde aanvliegen Die ellendeling die ellendeling I laat me tochlos Gautier zoo n ellendeling Kom zfliide Pierrille laat hom los Gantier