Goudsche Courant, maandag 16 februari 1891

Grietje Wobbes Gaaikema weduwe Tan Klaas Hellinga oud 59 jaar tegen wie 14 dagen geleden de so itttut officier van justitie mr W C A Scholten levenslange gevangenisstraf had gerequireerd omdat zq in October van het vorige jaar te Boden hare 20jarige eenige dochter met rattenkruit door haar op versohiUende tqdstippen in thee in karnemelk en in water gemengd had vergiftigd ten einde meester te worden van het vermogen van hare dochter die in November in t hunelqk zou z jn getreden en eenijie maanden te voren op verzoek van hare moeder deze bij testament tot universeele erfgename had benoemd Bq een uitvoerig vonnis verklaarde de rechtbank de beklaagde schuldig aan moord en veroordeelde haar overeenkomstig het requisitoir tot levenslange gevangenisstraf Da beklaagde hield gedurende de uitspraak harea zakdoek voor de oogen en maakte na de uitspraak eene buiging voor de rechtbank zonder dat zg van veel ontroering over de haar opgelegde straf blyken gaf Zooals door het Openbaar Ministerie bij zgn requisitoir op 30 Januari werd opgemerkt is de weduwe Helliaga door de veroordeeeling ter zake dat zg hare dochter om het leven heeft gebracht door wie zg bij testament tot erfgename was benoemd onwaardig geworden uit dat testament eenig voordeel te genieten en zal de nalatenschap van het vermoorde meisje bestaande in eene inschrgviog van 22 400 golden op het Grootboek der 2 pet werkelgke schuld thans vervallen voor V gedeelte aan haren broeder te Boden en voor gedeelte aan hare halve zuster te Grgpskerk In deze en de vorige week werd op de weekBarkten in Drente en Groningen met veel succes te koop aangebodeneen te Groningen gedrukt 80 regelig Treffend en aando nlgk lied van do terechtstelling van de gifmengster van Boden de moeder moordenares van hare dochter Naar men verneemt zal binnen weinige dagen aan de Staten Generaal een ontwerp van wet worden aangeboden tot verhooging der staatsbogrooting voor bet stichten van een nieuw gebouw voor het ministerie van binnenlandsohe zaken volgens de plannen Tin den rijka bouwmeealer Peters De kosten van het nieuwe gebouw dat geheel op da plaats komt van het bestaande worden geraamd op n rea 320 000 liet hoofdbestuur van het Nederlandsch Onder wqzaraGenootaehap hpeft in een adres bij den minister van Binnenlandsehe Zaken aangedrongen op v ziging van de regeling der jaarwedde van de onderwijzera Het acht de tegenwoordige regeling onveldoende om op den duur eene behoorlijke vooroeaing in de behoefte aan bekwame en geschikte onderwqskrachten mogelijk te maken en meent dat wil men dat voortdurend een voldoend aantal bekwame en geschikte mannen voor het lagef onderwqs beschikbaar zullen zijn het onder de tegenwoordige omstandigheden nu een zoo groot getal ondsrwgzers nooit eene plaatsing als hoofd eener ehool konnen eriangen dringend noodzakelijk is diat het niet alleen aan de hoofden maar ook aan een goed doel der klasse onderwijz rs mogelijk gemaakt worde een gezin te onderhouden En da aankomende onderwijzers dienen de zekerheid te misschien heeft hij nu meer moed Laat hem toch loa Dacht je misschien dat ik het niet aan den weet zou komen Er was aen herdersjongen op de plaat en die heeft je gehoord dappere Jeantoux Die heeft ma alles verteld alles dij kon je zien door het raam en bq had een steen in zijn catapult om je voor den kop te schieten als je Millette één ur had durven braken Och kinderen zijn soms nog wel eens dap M Je dacht alleen te zqn Je ziet wel dat je er niet trotsch op behoeft te wezen want ik weet alles Kom nu op ik ben hier voor jou alleen gekomen En wat ik zeg is waar denk ik Antwoord maar antwoord dan riep Pierrille woedend t Is waar zeide Jeantoux die thans door Claude Gantier werd losgelaten En wat ik gedaan heb zalik weer doen hoor je Ik zal het weardoen wantik hou van Millette van ja lief je meisje Pierrille was bleek als een doode H j uitte aan isnwen kreet en wierp zich op Jeantoux De klap die deze in zgn gezicht kreeg was snel en goed toegebracht Jeantoux wankelde eo moest zich aan een ta elQe vasthouden om niot te vallen Toen wilde hq zich op zijn tegenpartq werpen Maar voor hg tqd had om te slaan had Pierrille hem weer weg gedowd Zeg daar riepen da omstanders gaan ree Ipartq hier Niet vechten hier riep da waard Goeie God ie slaan alles kapot Eenige lui pakten Pierrille en brachten hem weg hebben dat ook voor hen bjj voldoende vigt en bekwaamheid na een redelijk aantal dienstjaren die mogelijkheid zal bestaan Sen eerste stap tot verbetering zou kunnen geschieden binnen de grenzen der bestaande wet door de minima der jaarwedden in vertchillende gemeenten hooger te stellen dan de in de wet genoemde Eene afdoende verbetering oordeelt adressant is echter slechts mogelgk door wgziging en aanvulling van de wet die de volgende bepalingen zou dieoen te bevatten a Voor verschillende deelen des lands worden minstens een drietal minima b Aan de gemeente warden de verplichting opgelo d om in overeenstemming mot de categorie waartoe zg gebracht zijn de gewone tractementen der onderwgzers te verhoogen met minstens ƒ 60 ƒ 75 of 100 indien het be it van eene met 100 160 of 200 indien dat van twee of mosr bgakten voorde vervulling eener betrekking als eisoh gesteldwordt c Eveneens worde aan de gemeente de verplichting opgelegd om aan onderwgzers of hoofden van scholen die vijf en nogmaals vijf jaren in eene zelfde gemeente lot tevredenheid van hot schooltoezicht zgnwerkzaam geweest minstens twee achtereenvolgende verhoogingen toe te kennen en vel 1 aan eiken onderwg zer met de eerste akte 60 76 100 2 aan elk hoofd ofonderwijzer met verplichte hoofdakte ƒ 100 160 200 d De 3 alinea van art 24 der onderwgswet worde zoodanig gewijzigd dat van het aantal onderwgzers aan eene school verbonden steeds de helftof bij een oneven aantal de kleinste helft den rangvan hoofdonderwgzer moet bezitten In verband hiermede zouden bepalingen der wet omtrent de Rgksbijdragen ten behoeve van het onderwgs behooren te worden herzien Tot wegneming van de betwaren die tegen de onder c genoemde verhoogingen zouden kunnen zijn zouden deze van het grootste bgv gedeelte door het Bgk behooren gedragen ta worden De Controleur bevat de volgende gagevens uit het steenkolendistrict Van 16 31 DeeMlber 1890 werden 102 269 waggons kolen afgelevedl tegen 122 715 waggous van 16 31 Dec 1S89 dns 10 446 waggons minder dan t jaar ie tokd dit alias bQ gebrek aan materieel In de maand Januari varieerde t gebrek aan waggons van 3 tot 8 pCt een paar dagen was dit zelfs beneden 1 pCt Van 16 Januari af werd de toestand nog erger De statistiek over t getal waggons die de spoorweg maatschappgen toen dagelijks voor verzending van kolen ta kort kwanten is welsprekend Dit tekort toch badnwg Donderdag 16 Januari 1998 waggons Vrüdag 16 3S29 Zaterdag 17 8SS6 Maandag 19 724 Dinsdag 20 1968 Woensdag 21 4773 Donderdag 22 4610 f Vrijdag 23 4484 I Claude had Jeantoux vastgehoudor en trok hoB mat I kracht mede Met een ruk maakte hij zich achter los n een bgl opnemend die op den grond lag phiatste hg zich met den rug tegen aaa muur en zwaaide woedend zqn wapen over zqn boofd I Door de herberg klonk een kreet van schrik de I boeren gingen achteruit Maar Claude begreep dat I hq den woesteling moest vatten en moedig vooruit komend greep hq de bijl vast eu rukte die nit de handen van Jeantoux Ineen ocgwenk was de jonge I man omgeven door eau kring boeren die hem noodzaakten zich niet te bewegen terwgl anderen Pierrille medetroonden Toen de woede van Jeaptoux wat bedaard was kreeg hij zqn vrqheid weer sommigen begonnen met hem te praten om hem afleiding te verscbaffen Kom zeiden ze je moet daar niet zoo aandenken Wat kan je die Millette eigeniqk schelen Laat haar voor Pierrille dat zqn er twee voorelkaar die elkander liefhebben wat wou je daartusschen doen Edn andoren voegden er bq Bovendien gaat Pierrille weldra in dienst enals die eens weg is wat belet je dan aan Milletteha bof te maken Zq zal je wegzenden maar alsja volhoudt kijkt dan geeft op een goeden dag hetmeisje toe en dan ga je maar dadelqk naar denburgemeester om haar te trouwen voor ze weerverandert Maar Jeantoux zaida nln acht dagen dus 25 263 waggons van 10 000 kilo Dit maakt dat 262 630 000 kilo kolen minder geleverd werden wat een sohade heeft opgeleverdvan ca anderhal TiUllioen gulden De Jrnk Ot teekent hierbg het volgende aan Wg vermeonen dat de vermelding dezer ogfers wel eens de moeite waard is Wie intusschen de schade ervan lijdt P Da verbruikers zullen dit t best kunnen nagaan naar den hoogen prgs dien zg dagelijks thans voor hun brandstof te betalen hebben Door Dalziel s agentschap wordt een verhaal verspreid zoo zonderling dat het op grond van de niet boven twijfel verhevene vertrouwbaarheid van genoemd nieuwskantoor ter zgde gelegd zou moeten worden indien niet de met namen on toenamen vermelde bgzonderheden dit onraadzaam maakten Drie jaar geloden zoo luidt het telegram uit Bosto I werd het Amerikaansohe visscbersvaartuig Helen op reis naar Jokohama in beslag genomen door het Bussische oorlogsschip Bataianaei wegens robbenvaogat in het aan Rusland toebehoorende gedeelte van de Bebringzoe Deze aanklacht was gegrond de Uelen had op verkeerd terrein gevischt en eene lading kostbare robbeovellen aan boord Hare bemanning bestond uit 22 Japanners van welke er bg de entering door het Bussische oorlogsschip 7 omkwamen en uit 4 Amerikanen Joseph W Morris gezagvoerder P C Crocker en John Folger stuurlieden en J C Golder shipkeeper Het buitgemaakte vaartuig werd naar de Siberischehaven Wladiwostook gebracht Daai werden de gevangenen eenige weken onder eene strenge koude in de open lucht in bewaring gehouden en vervolgens veroordeeld tot 3 jaar dwangarbeid in de mijnen wegens overtreding van de Bussische visschergwetten Zij werden geboeid en ta voet uaar het 160 raglenvan daar gelegen Nicolaski aan da golf vanjbnjinsk gebracht W De arbeid in die mnnen verhaalt de gezagvoerder Morris bestond dagelgks voor ieder man iii iiat uitgaven en opladen van vgf karrevrsohten steenkool zonder ooit buiten de mgu te mogen komen Ontbrak er iets aan de dsgtAak dan werd den nalatige geen eten verstrekt Morris werd vastgeklemd aan een Poolschsn gevangene Na drie maanden stierf deze en gedurende vier dagen heeft de ander toen gewerkt vaatgeklooken aan het l jk waar tegenover stond dat hg dubbel rantsoen eten kreeg voor zoovef hg ar in slaagde het dubbele aantal karrevrachten kolen naar boven te zenden Na vier dagen ontdeed h zich van het Igk door het in stukken te sngden en met da kolen meda ta geven Het antwoord daarop waa aan hamer an een beital waarmade hq de ketting walke gadiand had om dan Pool te kluisteren stuk kon shum Na een jaar verbigf in de mgn werd de dagtaak i n Morris verminderd tot drie karrevrachten Dit zegt hg gaf mg meer tijd tot nadenken maar maakt mijnen toestand zoo mogelqk nog rampzaliger Na drie jaren daalde er een Bus af in de mgn zgnda het eerste manschelgke wazan dat Morris gezien had sedert dan dood van dan Pool Hg liet den gevangene een papier zien eo beduidde hem dat hg mede naar boven moest doch da Amerikaan weigerde dit omdat hij vreesde doodgeschoten te zullen worden zooals met de mijnwerkers gebeurde die het waagden met de kolen naar boven ta komen De Bna verwqderda zich en kwam eenigan tqd later terug mat Laat me met rust I Ik wil er nieta van wetan Ik zal doan wat ik wil Ga ja gang may I leide de kleine Julian di voor dan gaestigsten jongen van het dorp werd gehouden Laat jq da roos maar bq den vlinder an vergenoeg je met t e ian Ieder zqn smaak Ik verzoek jou ook daar niet over te pratM zeide Jeantoux Net zooals je wilt antwoordde de andar Maatals ik je een raad mag geven dan moet je niet tagauw zqn bq Millette iq is een gevoelig meisje Al je een wit voetje bq haar wilt krijgen dan moetjeiets doen wat ik je wel wil zeggen als je belooft arniet boos om te zullen worden En wat is dat en wat is dat P vroegen alle boar n dia er pleizier in hadden den kleinen Julian zoota hooren spotten Welnn zeide Julien en ging naar de daar dan moet je in Pierrille s plaats uittrekken O jou kleine bliksem I riep Jeantoux als ikje krqg Haar Julien was al weg en alle boeren lachten om den steek dien Jeantoux had gekregen Ja lach jelui maar zeide Jeantoux Maar ai kon wel eens iets gebeuren dat minder belachelqk is Laat Pierrille moar oppassen Het zal hem slecht vergaan als hq in mijn vaarwater komt Wordt vervolgd etiien tolk die Morris aan het verstand bracht dat de tgd zijner gevangenschap verstreken was Boven komende vond hij stuurman Crocker en vernam hijdat ook de shipkeeper Golder nog in leven was Hg vermoedt dat stuurman Peiger on de Japanners gestorven zijn uurgerlljke Stand GEBOREN 11 Kebr Maria ouJera K Tainanburg eo C van lifr Braaf 12 Aallje ouders I L Phillpae en M Hielbrmk Johanna Cornelia oodara C G Laageraar eo C J Mgnlioff 18 Adnana oodera L Kruijt en J Koedam OVERLEDEN i 12 Febr 3 H au HouteD huiavr isn A Kok 29 j C de Bruin baiair van F G Nieuwland 48 j 18 J OnwtlKsl 6 w 14 A H van Tok 6 w ONDERTROUWD 18 Febr J O Polbaret 88 j en C Flamman 88 j D W GrifBoen Ie Bodegraieo 2S j ao I C Omgert 21 j M Ketel 62 en G isn Oodihoorn 61 j J C Kroijt to Lolden 23 j en M Hemlzen 22 GEHUWD 18 Febr K Meger eo 8 de Witte 14 A F Lange en C C Hoogenboom Moordrecht GEBOREN i Plonia oodera L van Rn en W van der Poel Adnana ouders A Bietield en M Scblingniann Arie ondara T Karreman en J Verbuig OVEKLEUËN J Hogerbruggr 74 J Haastrecht GEBOREN Kaatje oodera H Sleeoksmer en W Kompier OVEHLBDEN J de Kramer 4 m J Verboom 7 J Ondertrouwd M KETEL SN G A VAN OUDSHOORN Oouda 13 Februari 1891 Eenige kenniegeving Ondertrouwd JAN C0RNBLI8 KRÜUT Leiden EN MARIA BES ELZEN 9ouda 13 Febrnari 1891 ADVERTENTIÊN Bevallen van een Zoon Mevrouw van ITBESON Gbaafland Voor de menigvuldige blgkeu van deelneming bg het overlgden van mgn geliefde Echtgenoot betnigt de ondergiiteekende zgn oprechten dank JOH UITTENBOQAABD Oouda 14 Febrnari 1891 Voor de vele bewgzen van belangstelling ontvangen hf het overlgden van mjjn geliefi en Echtgenoot TEUNIS van DAM betuigt de ondergeteekende haren hartelgken dank De Wed T van DAM Scholtin Bleekerssingel Gouda Te Huur gevraagd Er wordt tegen MEI a s op een der drukste standen TE HUUR gevraag een fli k E iüs of Beuedenliiiis met TiriN Brieven fr onder No 2086 met opgaaf van bet aantal Kamers en hoe groot de Tuin altmede de Huarprgs aan het Burean dezer Courant De Notaris M I MOLENAAR te Waddinxoeen zal in het openbaar verkoopen bQ veiling en afslag op WOENSDAGEN 4 en U MAART 1891 ten 11 ure des morgens bg Da VAN NIEKERK aan het dorp te WADDIIXXVEEIX Het Koffiehuis MBT rXlJSGUNKING een INRIJSTAL benevens 2 perceelen TülNGROND of BOUWTERREIN alles aan en bë elkander gelegen aan t D o r p op den hoek van de Zaidplaspolder binnen Waddinxveen beuevens bet recht van Erfpacht van den grond waarop de iurgstal staat Een en ander te zamen groot 19 Aren 10 Centiaren Behoorende aan J ZWANENBURG en Kinderen Te veilen in 8 perceelen en te combineeren Breeder in billetten Nader onderricht bü den Notaris De Notaris M I MOLENAAR te Waddinxveen zal in het openbaar verkoopen bg veiling en afslag in Eéne Zitting op MAANDAG 2 MAART 1891 ten 11 ure des morgens bg K RADEMAKER aan de Eeeuwgksche Brug te ttËËUWIJK 111 i lïlli met grooten BOOMGAARD benevens ERF en WEG gelegen binnen Reeuwijk aan de weg van Reeuwijk naar Sluipvijk Eigendom van L C VEBMËIJ en begrensd door Eigendom van G R BOUMAN en J KERSBERGEN IN ü ter grootte van 15 Aren 60 Centiaren Breeder in billetten Nadere informatiën bg den Notaris Mejufvrouw DERSJANT Gouwe VRAAGT terstond een zindelgk DAGMËISJE De Nóiaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal op VRIJDAG 6 MAART 1891 ten 11 ure des morgens in het Koffiehuis van J ZUIDEBVLIET te Stolwijk publiek verkoopen BS BOWUANSWOmS get F No 8 gelegen ten Noorden van en aan den Schoonouweuschen weg benevens ruim BEST WeUand en Grasakkers gelegen op Bovenkerk en Lang Sdwonouwen alles binnen de gemeente Stöhnjk De verkooping geschiedt in 6 perceelen combinatiën en in massa Aanvaarding der Landergen direct de Wotaing c a op den betaaldag zgnde 30 April 1891 Bree r in M jetten Nader onderricht ggï m Digenaar J van DBE PIJL te Stokamit n gteioemde NotarisMOLENAAR Goudsclie Zangveree iging r ÜIÏÏOEmi 1890191 op Dinsdag 17 Februari 1891 des avonds te 8 nar in het Lokaal tNUT bn VERMAAK Oosthaven Gouda Directeur MART J BOUMAN Solisten Mej BETSY db REUS Sopraan Rotterdam Mej H G B Sopraan Gouda de Heer B P B Tenor Hoge de Heer J C S v d C Piano Gouda Programma Ein geistliches Abendlied C Reineckg Nanie J Brahhs Lobgesaug F Mendelssohn Koren Soli voor Sopraan en Tenor Voor introductie zie Programma Mejuflfrouw KAHLE Kattenaingel Q 204 vraagt met 1 MEI een flinke DIENSTBODE zouder goede getuigen ounoodig zich aan te melden Op een FABRIEK alhier wordt terstond GEVRAAGD een voor vast werk Te bevragen Bureau dezer Courant Er wordt gfevraagfd Een ongehuwde FOTTEBAEEMNEGET het BLOEMPOTDRAAIJEN verstaande Br fr lett R R Adv Bur J P NOBELS Jr Nassanlaan 13 Haarlem normaal ondergoederen het beste voorbe SSr hoedmiddel tegen 1 verkoudheden en 1 tegen onvoldoende I huidnitwaseming 1 Alleen echtwanneer met nevenstaandwaarborgmerk ge1 stempeld met beti opschrift I W BengerS5hne n onder de bandteekenlng Tegen namaak wordt dringend gawaartcbuwd Depot b D Hoogenboom Cz Wgdstraat te Gouda HÜLSTKAMP s OUDE GENEVER verkrggbaar bg M J DE GBAAF HOOGE GOUWE 255 ¥