Goudsche Courant, maandag 16 februari 1891

Zie de Sigaren Etalage bij F GRENDEL Maandag 16 Februari 1891 Misschien herinneren onze lezers zich hoe enigen tijd geleden ons land liezocht werd door een drietal leden van den Farijschen gemeenteraad de heeren Berry Catriaux en Paillet die hier en elders de stelsels van werkverschaffing aan behoeftigen onderzochten en toen zg de inrichting onzer Maatschappij van weldadigheid leerde kennen opgetogen waren van bewondering Dat was t wat Parijs met zijn talrijke armen bevolking waarvan er toch zoo vele S fl werken willen maar geen kans hebben weer asnTio slag te komen noodi had Een lijvig rapport werd door de drie heeren van hunne bevindingen opgesteld én thans zal aan den Parijschen gemeenteraad een som van 60 000 frs gevraagd worden om daarmee een eerste proefneming te doen Du Aimtance puUique het gemeentelijk armbestuur van Parijs bezit in verschillende provinciën van Frankrijk landgoederen en pachthoeven meerendeels afkomstig van in 1793 verbeurd verklaarde en sinds niet teruggevorderde goederen en daaronder acht hoeven in het Marne departement waarvan die van La Chalmelle de grootste is La Chalmelle zal nu naar het voorbeeld van onze weldadigheidskolonién worden ingericht Dit landgoed was tot dusver nogal onvruchtbaar trouwens slecht door de Aimtance publique gecultiveerd onder wier beheer al die goederen welke der gemeente Parija behooren itaan De grond is moeilijk te bebouwen doch heeft een uitgestrektheid van 128 hectaren en buitendien nog 15 hectaren bosohgrond Men deukt er nu een twintigtal kleine huisjes te bouwen ieder met twee hectaren grond en in ieder zal een behoeftig gezin gej tst worden dat eeniger mate voor den landbouw geschikt ia In het eerste jaar zullen die gezinnen gesteund worden met een klein voorschot en gereed happen Ald a zal La Chalmelle zelf onder di ect p van eeif gemeenteambtenaar een middenpnnf van landbouwexploitatie worden waar alleenloopende behoeftigen kunnen geplaatst worden en waar de bewoners der kleine hoeve onderricht kunnen ontvangen in het landbouwbedrijf Na verloop van een jaar wordt elk gezin geacht op eigen wieken te drijven De centrale hoeve La Chalmelle kan een groot getal ongehuwden herbergen an werk verschaffen Er zullen ook een poltenbakkerij en mandenmakerij aan toegevoegd worden en zoo deze proefneming lukt zullen de overige bezittingen der Aimtance publigueii die verspreid zijn in de departementen der Seine Seiue et Oise Seine etMarne Ëure et Loire Marne Oise en Calaadea te zamon aegentig in getal tot een waarde van 14 millioen fes en met een oppervlakte van zoa duizend hectaren op gelgke wgze in cultuur worden gebracht ten behoeve der ijverige armen van Pargs on ook van de departementen Er zijn in Frankrijk het land van de twijfelaars lieden die aan den goeden uitslag dezer onderneming twijfelen zg die het goede voorbeeld der Maatschappij van Weldadigheid voor de oogen hebben onderstellen dat ook Frankrijk zeer wel kan gelukken wat hier met zulk een voortreffelijken uitslag is ondernomen BM In het Tydichrifi van de Nederlandsohe Maatschappij tot bevordering van ngverheid doet de heer H Veen mededeeling van de ondervinding door hem opgedaan van het gebruik van inscotenpoeder tegen rupsen In het afgeloopen jaar schrgft hg plaatste ik eenige jonge en ook bijna volwassen rupsen van Sphinx ligustri met eenige ligustertakjes in eene doos met het doel ze op te kweeken doch reeds na een kleinen halven dag waren allen dermate uuwel dat de dood er spoedig op volgde Naar het scheen ledei allen aan erge pijn in het lichaam te oordeelen naar het draaien en wentelen gepaard met eene oort sterke diarrhee Berst begreep ik hier niets van doch apoedig herinnerde ik mij dat in dia doos een paar jaar geleden een zakje met inaeotenpoeder gelegen had doch dat zij na hot breken van bedoeld zakje door mij leeggeschud en nog al tamelijk goed uitgestoft was geworden Uit eau en ander m aak ik de gevolgtrekking dat wellioht een eer dun mengsel van iusactenpoeder en water op de planten gebracht een zeer goed middel tot verdelging van rupsen kan zijn het waa echter te laat in het jaar om er eene geaohikte proef van te nemeu Effen en Gewerkte Zwarte Stoffen worden gedurende de Groote Yoorjaars Opruiming eveneens tegen vermindeide prijzen UITVERKOCHT De nog overig zijnde Tafellakens Servetten Handdoeken en Laken Watertwisten worden beneden FABRIEKSPRIJZEN opgeruimd SCHENK en Zn Per Stoomboot cEtna Kapitein POEDERBACH zgn 11 OCTOBEB 1890 van Bordeaux verzonden Na aankomst te Amtterdam heb ik de Heeien t HAMEL ROOS en HARMENS verzocht die partg COGNAC te onderzoeken waarop ik deze week het onderstaand rapport ontving Op grond der Chemische expertise verklaren ondergeteekende dat geenerlei abnormale beatanddeelen geconstateerd zgn en dat de COGNAC voldoet aan de eischen welke aan het onvervalschte hsndelsprodnct gesteld kannen worden Dr VAK HAMEL ROOS Amtterdam 15 November 1890 A HARMENS HzN Het groote s acces verkregen door het in den handel brengen van i ivére Onvervalschte COONAC welke werkelgk Chemisch onderzocht is gaf mg aanleiding deze partg opnienw te laten onderzoeken Importenr van ZUIVERE COQNAC VITijdstraat A 172 Gouwe C 13 GOUDA MEY s STOFFWASCHE is buitengewoon gterk elegant in het dragen vtx rtreffelUk en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed MEY s STOFFWASCHE wordt na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altgd nieuwe nitstekend passende boorden manchetten en voorhemdjes draagt MEY s STOFFWASCHE vervaardigd nit eene met linnen overtrokken goudstof is van echt linnen niet te onderscheiden modellen sa fe Gangbaarste BOOBY p I Jiii ï SOBIUJIB dos iiS iS 002THB p d aiji HEBZOO p d atjiiS jj sas GOBTHB ï V l V SOHIiLIlH f teyil 44 WAOITBB V J T BTEPHAlf p do yiii J p doi pi rS p dt p rI t uw cour B p tori al S Verkrijgbaar te Qouda bij den Heer C A B BANTZINÖEfi Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 df direct bij MET EDLICH Ve and Cescbaft Leipzig Plagwltz en Qewerkte Stoffen met daarbg passende GARNEERINQ Geheel nieuwe Sorteering mmm mimi in doozen Ook in ZWART zeer geschikt voor A a n n e e m C o s t u m e s Firma Wed BOSMAN Tiendeweg D 84 Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris 6 C FORTÜUN DROOGLBEVER op MAANDAG 16 FEBRUARI 1891 des morgens te 11 oren in het Eofilehnis Babnohw aan de Harkt van No 1 Een goed onderhodden aangena gelegen WOOIVHÜIS met daarnaast gelegen Pakhuis met Boyenvoiiin OPEN PLAATS KANTOOR SCHUREN en BERGPLAATSEN voor Kalk en Tras Steenkolen Pannen en Hoatwaren en ERVEN alles staande en liggende aan den Bleekerasingel te GOUDA Wgk R Nrs 212 en 212a en uitkomende aan de Boelekade met een in die kade staand PAKHUIS en EBF Wök R No 162 De perceelen ter gezamenlyke grootte van 5 Aren 1 Centiare welke in ëénen koop worden verkocht thans gebruikt wordende voor handel in Bouwmaterialen zgn zeer gunstig aan de vaart gelega en bgzonder geschikt voor allerlei takken van handel en ngverheid Alles te aanvaarden 1 September 1891 No 2 Een goed onderhoaden aangenaam gelegen WOOITHUIS en ERF waarin 3 Kamers Keuken en Zolder in het Plantsoen tegenover den Flnweelen Singel te Gouda wgk C No 227 Te aanvaarden 1 Mei 1891 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagea vóór den verkoop des namiddags van 2 tot 5 uren en op dien dag van s morgens 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTOLfN DROOGLBEVER voornoemd KONINGIN WILHELMINA A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Snelpersdrnk van A BRINKMAN en Zn Govda BINNENLAND GOUDA 14 I obruari 1891 Nu de geliefdkoosde uitspanning voor kinderen bol touwtjespringen weer in aantocht is kan het volgend te Boxtel plaats gehad hebbend geval wel als een waarschuwing dienen Terwijl eenige kinderen Ich hiermede vermaakten werd dit zooals gewoonlp een wedstrijd o n het langst volhouden Na een hevige inspan uinj viel het tienjarig dochtertje van S eensklaps bewusteloos neer en werd in dien toestand huiswaarts gebracht Huitjfeiin Van den onlangs gestorven Koning der Sandwicheilanden Kalakaua I wordt een vermakelijk voorval verhaald hetwelk tijdens lyn verblijf te Weenen voorviel Wensohende ook met de vroolijke kant der Europeesoho beschaving bekend te worden verliet do koning na van do twee Oostenrijksche generaals die hem door den Keizer gedurende zijn verblijf aldaar waren toegevoegd afscheid genomen te hebben het hotel Imperial Baa wipte Kalakaua in een rijtuig en beval den koetsier naar het derde koffiehui in den Prater te rijden Daar werd bij vrg entree gedanst en de overjeesche koning ging in eene loge om het schouwspel gade te slaan In den beginne bleef Kalakaua rustig zitten maar toen het vrij gemengde dameepubliek van zijne aanwezigheid de lucht kreeg ontbrak bet niet aan pogingen om de aandacht van den Koning tot zich te trekken Toevallig was naast zijne loge eene jonge vrouw gezeten die wat Ëngelsoh kou en die het door s Koning begeleider aangeboden glas champagne niet Door die bewijzen van sympathie zichtbaar gevleid bleef de Koning in de zaal en bestelde even als olk gewoon sterveling zijn bier Ook aan de cotillon uit de Cloches de Corneville nam Kalakaua deel en het juffertje tegenover wie hij da voorgeschreven buiging maakte was rood van pleizier over de haar wedervaren eer Dit ging zoo den nacht door én de zon begon zich reeds in hot Oosten te vertoonen toen Kalakaua het lokaal verliet en naar zijn hotel terugreed Ongelukkig spraken de bladen van zijn nachtelijk avontuur wat voor den Koning zeer onaangename gevolgen heeft gehad Want de Keizer die hem tot dusver als een souverein behandeld had maakte aan al de hem geschonken eerbewijzen een e nd en beval dat de srhildwachten voor hot hotel zouden worden ingetrokken Ten gevolge daarvan zonden alle personen die de Kamehameha orde hadden ontvangen do erdeteekenen aan Kalakaua terug en voor den jovialen Koning bleef nieta ander over dan 300 apoedig mogelgk Weenen te verlaten En nu nog ieta tegen rupsen In het afi eloopen najaar bevond ik mij te Hilversum en kwam met e oige tuinbazen in gesprek over de scKhde aangericht door rupsen op de rozen bgv van Tortrix Bergmanniana Toen werd mij verzekerd dat lij een heel best middel kenden om c van verlost te geraken doch het kostte heel wat moeite om dit te vernemen Eu waarin bestond het P Niets ander dan oen sterk afkooksel van vlier Ik heb nog geen gelegenheid gehad het te beproeven doch zal het achtereenvolgens doen met afkooksel van vlierbloemen dan van vlierbladerun en ten slotte van jonge vlierloteu we ka laatsten naar men mij bij oene andere gelegenheid verzekerde een vocht opleveren dat zelfs voor roensclien doodelijk kan zijn Natuurlijk kan ik ur nieta meer van zesigon doch hoop later den uitslag van mijne proefueiningen mede te kunnen deolen Zooveel is zeker dat men op rlierboomen al zeer weinig rupsen aantreft ik heb er nooit anders op aangetroffen dan de rups van Urapteryx Sambucaria en dan nog zeer zeld aam alleen in t allereerste van het voorjaar en lator de larve van de vlierbladwesp BaUeolandsch Overzicht Sedert eenige dagen zijn te Brussel geruchten in omloop over do aftreding van den minister van oorlog generaal Pontu Ala grond hiervoor worden opgegeven de mededoelingon door eenige Belgiaoha generaals in do Etoilo Bel e over den toestand van het leger godaan waardoor het beheer van den minister in een zeer ongunstig licht werd gesteld maar anderen zoeken da oorzaak In be te laat komen van het eaoadron huzaren dat prina Hendrik van Pruisen bü zijne komst te Brussel moest geleiden Hierover zijn tusaohen koning Leopold en ilea minister scherpe woorden gewisseld maar toch zal deze reden wel minder invloed hebben geoefend dan dt eerste De ladépendanco BelgC beweert te weten dat generaal Pontus zijn ontslag reeds beeft aangevraagd en sirchts zoolani het beheer zal blijven voeren tot een opvolger 1 gevonden ziju Het zi l zeker niet emakkelijk vallen een nieuwen minister van oorlog Ie vinden daar slnohta weinige generaals het met de tegenwoordige militaire politiek van het kabinet eens zgn Wordt A ii de aftreding van den minister bevestigd dan zon de opvolger van generaal Pontus gezocht mouten worden onder da leden der Kamer waarvan velen ala officier hehlien gediend Het zal echter de vraag zgn of ook deze officieren de politiek der regecring willen ateunen Bij de verkiezing van een lid voor het Lagerhuis te Northampton vaeatore Bradlaugh werd gekozen do liberale candidaat Manlield met 5136 stemmeo De unionist Germaine verkreeg 3723 stemmen Bg do vorige verkiezing vorkreeg Bradlaugh 4SBS en zijn unionistische tegenstander 366fi atommoii Men begrijpt de droefheid der Gladstonoaneii dat de twist tussohen de Ieren in plaats van bijgelegd nog een beetje grooter geworden is Dillon en O Brien z gn van Boulogne komende to Folkestone gearresteenl n kunnen nu in de gevangeuia kalm den verderen loop der zaak afwachten Waarom er van do verzQcning niets ia gekoineo Och wanneer men do veelheid van woorden we uoemt die tot de eigenlijke zaak niets afiloen komt men tot de overtuiging dat Parnoll nooit verzo ening heeft gewild maar zich zoo gehouden om tgd te winnen ten einde zijn posilio in Ierland die door hot beruchte proce een weinig geloden had te herstellen Dit schijnt hem ook vrg wel gelukt te zijn met nitzondering van die pla itsen waar de Boomsche geestelijkheid veel invloed hotft Paruell is eenvoudig bij dozelfSe eischen gebleven welke hg altijd heeft gesteld en zeït dat Ierland hem niet Üan missen omdat Öladstf e ondanks alle betuigingen geen voldoende waarInrzen heeft willen geven dat Ierland volledige HomoRule zal verkrijgen indien hg weer aan het bewind mocht komeuji In een manifest aa i het lerscho volk verklaart hg Wiogmaals lat hij goen oogenblik tijn dierbaar in don atoek heeft willen laten en de lersohe hellingen opofferen aan die van de Gladitoneaausche partjL Men v at dat de Vereeniging der Londeniohe