Goudsche Courant, dinsdag 17 februari 1891

IM 4454 Dliisilftg 17 FeëriiftrI 1801 VRAAG Onovert roffen K WALITEIT i lTA Ai I I Tl Geg arandeerd zuiver LnUtiULAAiJ let o p den naam Fabriek te Westzaan Opg ericht 1823 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gotida en Omatreken GROÖTES so Bodega s 100 Depots m OVER De inieadlng van advertentita kan geschieden tot fiöp nor dea namlOdags van den dag der aitgave de AVereld EL ROPA üiiz Port Sherry Madera Tokayer en Malaga ffijnen zi ii in Ie Vüurnaamste Iluspitiden van Europa on bbaar jicwonien Verkrijgbaar te Gouda bg de Firma T CBEBAS DROP uit de blikken Trommel Wettig gedeponeerd uUtnunteud middel tegen hoest scheikundig onderzpcht door verscheiden doctoren en in den hanilel gebracht in nette blikken Trommeltjes voor 25 cent door N KATER Handelsmerk Co Groningen a WAAR8 aUWING Men gelieve er op te lett i dat elk stukje Drop de vorm heeft van een zittende Kat Verkrggbaar bg e W M 8TEEVBNS Qouda L ERKELENS Botkoop C ROELEVEN Zoetermeer sedert 22 jaren beproefd dokwerkers zieh zal aansluiten by de sjouwers die oau men weet zqn begonoen met te weigeren arbeid t nrriohten roor de Schipping federation Ia dit geral ia bok een werkstaking der andere kleinere rakrereenigingen to vreezen zoodat dan alle dokwerken matrozen stoker kolendrager karrevoeders en aehuiteuroerders zouden atril en Tot dusrer iMpaalde de werkstaking zich tot de sjouwen die ongeteer SOOO man tellen De secretaris dor Schipping federation de heer Ddthie rerklaarde dat hq dan toestand wel als ernstig beacbouwi raaar dat de nreeniging zich nog niet ongerust maakt Voorloopig zou de directie maar afwachten wat de boycotten zullen doen De werkstaking bepaalt zich nog tot de Ëaat India Victoria en Albert dokken maar Teütioedelük zal cy zich oog tot andere dokken nitbreideo In Cardiff blfft de toestand dezelfde Aan alle werklieden in deze haven ia door het comitë rerbudeo te werken aan boord van de scheden dea Schipping foderatiou maar de patroons trekken zicli dit verbod niet aan daar zij nieuw werkvolk m overvloed kunnen krqgen Twee der geboycotte booten de rlolo Morganwy en de Kate Thomas zgn m t Blauw volk beladen en gemand en hebben de haven reeds verlaten ïa dl ha en i an Liverpool wórdt de toestand ookr jf hil Uiitf veer 5 O JoJt n der fl ic v rker8vor 1 t a t i d Ur icn itrliei l en iveiircnlen te 1 u Hl ltlilG r au vl tlcu Irtrio M h e r J iJiis d Bertvrr liju I M r n 11 1 rd IJ uiLslut i u d lil luu uf zicii t ui ii werkdii èa h M trtb t M AU ii re werk leileu tu viiidtin i zuo idl iitl j hu dr bold buut n k tu worden VliOrtK zet VNai eigenlijk do üostenrljksfne en Honjaarsche rejteenngeu over het spoorwejjtanef heiitien lieslist is nog niet bekend Voljiens de Neiu Jlrtxe Prcsêe beeft Houïarge zich naar d wenscfaeu van Uuitschland en Oostenrijk ïuschiki maar do HouMarsche baodelsniinisiei Baross verklaarde in de Kamer dat doze Bh dedeeling volstrekt met juist is Do Houaaanche roijeeriug beeft harerzijds wel de rej eliog der tanevLU t ojfeataau doch met dau uu vergueilini in anibru opzichten Waarin deze v jordceIflo bestaan zal eerat bekend worden mdieu de onderhandelingen over hel handelstractaat met DuitschUtnd xgn afgesloten Naar men beweert heeft de Ooatenrijksche regeering zich verplicht in het Duitach Oostenrijksohe handelatnot at Toordeelige bepalingen voor Honeaa ehe waren o te nemen vooral van Duitechland de Tuiaging te verlangen van hel invoerrecht op meel Uur natuurlgk Oostenrijk aan Duiischland hiervoor w r andere conceasiëu voor fabriekswaren moet verlaenen is het ten slotte toch Oostenryk dat hot gelag betaalt PETROLRUW NOTRERI GEN van de Makelaars Cftitzlatr Sefca kwijk te KoUerdam Da markt waa heden onveranderd Loco Tankfust 7 70 Geïmporteerd fust 7 78 Februarilevering 7 65 Maart en April leveripg T Advertentiën MAATSCHAPPIJ TOT Explcitatie nu Staatsspoorwegen AUen die nog iet te ToNaren hebben wegens leteringen werkzaamheden als andergzioB ter uke Tan het bedrgf der Tooroialige Jl OBBLANDaCHE BHIjyaPOORWEGMAATSCHAPPJJ geëindigd met den 14 OCTOBER 1890 worden nitgenoodigd hj ne naowkearig geapeeificeerde rekeningen declaratien of opgaren met rermelding van den naam de persoons op wieni last de levering of het werk als anderszins is geschied ten ipoedi ste in te zenden aan het Bureau van liquidatie y a het bedrgf der roormaliyiB ed tihjjnspoorweg Maatsc happg atha nine Kade C N 760g te Utrecht Uuufia diieliwradruL ihu A HlUvlIllA Zoux De BiJnlandache Druiven Borsthonig sedert 22 jaren met steeds klimmend sncces in gebraik is het edelste aangenaamste en krachtdadigste HnismidSel bg h oest b ee schheid verslgming keel en borstkwalen kinderhoest enz Qoor tal van aanbevelingen en getuigenissen wordt dit gestaafd All en echt verkr gbaar in flesschen fl 2 met geele i fl 1 met rorjde en a 65 Cent met witte capsnlen welke nevenataand fabnekstempel dragen Te Gond bg F H A Wol£F Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg D den Hertog Oodewftter bg P Jonker Idenbnrg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwgk bg C G v d Berg BerKambacht bg J v d Dool Hazerswonde bg Wed W Hendriks Heden omvangen paik be te MALTA AARDAPPELEN lO Cent het Pond jdeZAXGER Az Westhaven No 141 SMmLLËSSSN t © 3 o u d si JDe ondergeteekende bericht dat op 1 April a s kweekeliogen kunnen geplaatst worden Aanmelding vóór 1 Maart bg den Directeur met overlegging van geboorteacte een of meer getoigschriften en verklaring van ouders of voogden dat zg voornemens zgn hem of haar voor het onderwgs te bestemmen Vereiscbte leeftgd 14 jaar De Directeur H J W HUBER Qouda Februari 1891 belooning aan ieder die na gebruik van Prof LEFRIES LlKDOOBy TINCTtlDBf nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen verkrijgbaar bg den Depóthonder L A DB VLETTER 60 Cent per flacon met penseel 2 PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voordien van den naam der Firma P HOPPE De uitgave dezer Courant getchiedt dagelgki met uitKondering van Zon en Feestdagen De qji per drie maanden is 1 25 Arsnoo Jx port 1 70 Jjffioaderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA IS Februari 18 I Van de gratis uitdeeling van brood en wiirmen draak aan de volwassenen koffie aan de kinderen melk werd Zondag gebraik gemaakt door 816 kinderen en lus volwassenen Heden door 820 kinderen en SIS volwassenen Naar wij vernemen heeft de stoker aan de Machinale Oarenspinnerij Zaterdag door het springen van een glazen buis zich zc odanigj aan zijn arm bezeerd dat geneeskundige hulp moest worden verleend De heer M Sprugt heeft den arm verbonden De Gemeenteraad van Bergatlibaobt besloot in zgn zitting van Zaterdag 10 000 oprichterssan deelen te nemen als bgdrage voor den aanleg van den door den ingenieur Krieger aangevraagdeu en nieuw ontworpen lokaalspoorwe Sohoonhoven Ootids Het Uaagaohe Daghlad dat vroeger op een vergelijk aandrong bepleit thans uitatel der Legerwet tot na de verkiezingen opdat de kiezers in de gelegenheid kannen worden gesteld over het vraagstuk der defensie vooraf uitspraak te doen Europa s vredelievende toestand veroorlooft het uitstel De publieke opinie late zich niet drjjven door liberale wandelleeraars die speculeeren op de anti papistischs felheid van oen deel der bevolking Duizenden Protestanten willen ook geen afschaffing der plaatsvervanging Denk aan het adres van den Baad van State die eenparig tegen het wetsontwerp zou zijn hoewel er slechts drie Katholieken zitting in hebben Ook van den kleinen man die alleen nadeel FEVILLETOM Haar het Frame TWEEDE GEDEELTE HOOFDSTUK VII 25 Kom kom zoide Claude Jesntoui meetronend Dat zgn dingen die je niet zeggen moet al ben jevan plan het te doen Ik zeg wat ik wil riep Jeantoux En ik zeg dat oen van ons beiden Pierrille of ik moet opkrassen maar dat ik het niet zijn zal dat beloof ik je Almoest bij dan ook door mijn hand sterven Claude haalde de schouders op Je bent niet goed Jeantoux De duivel speeltmet je arme kerel HOOFDSTUK VIII Den volgenden dag liep Placide diep nadenkend op korten afstand van La Queyrie Achter de heg boord hij een gekraak en daar het geluid te sterk was om door een vogel veroorzaakt te worden deed hg ver wonderd de takken een weinig vaneen en bespeurd hebben zou van deze wet door gemis van het rem pla antengeld maakt men misbruik Onze barger militairisten morkt het Daghlad op schijnen het denkbeeld van een vergelgk t verwerpen Nauwelijks had dr Bchaepraan er van gerept of de liberalen werden er tegen gewaarsobnwd Welnu blijven do voorstanders der wet in strijd met de wenschen van de teg stauders der geheele afschafÜDg van ds dienstvervanging op hun stuk staan dan zal bg duizenden en duizenden ontevredenheid worden gewekt en de Legerwet zal den nationalen stempel derven iten bezinne dus vóór dat men begint Vooral die leden der Kamer welke tegen de revolutie leer zgn gekant moeten helpen voorkomen dat door parlementaire meerderheidsmaoht aan de meerderheid in t land geweld worde aangedaan Van de Legerwat ga uit een nationale kracht De Engelsche minister van binnenl zaken heeft een wetsvoorstel ingediend om jongens beneden de 18 jaar di zich aan ergerlijk baldadigheid schuldig maken met de gar te laten afstraffen Vier middelen om een straatjongen te straffen worden voorgesteld 1 Hg kan veroordeeld worden tot 12 a 18 slagen met de gard Dit moet geschieden liefst in het bgzijo van den vader en van den gouverneur der stedelijke gevangenis S De vader van den baldadigen straatjongen kan veroor4ield worden tot een boete van ƒ 12 De vader kan veroordeeld worden tot betaling van ƒ 60 tot schadeloosstelling aan hem of haardie door den straatjongen beleedigd of benadeeld is Denvftder kan gelast worden borg te stellenvoor het ióekomstig goed gedrag van zgn zoon De Hegeer ing acht toediening van slagen met de gard gelgk op de Engelsche kostscholen zelfs te Eton en Harrow nog gewoonte is veel beter en hij Jeantoux die poogde zich te verbergen maar zich ontdekt ziende brutaal opstond Zeg wat doe je daar vroeg de oud soldaat geërgerd Is het je gewoonte achter de heg om te gaan als je naar de hoeve wiltP Neen antwoordde Jeantoux koel Ik ga ook niet naar de hoeve Het is je maar geraden er niet te komon want je zoudt er slecht ontvangen worden Door mijnheer Piemlle zeker P U Door Pierrille en door iedereen mgnheer Jeantoux Als men geon vtiend is wordt men ool nietals vriend ontvangen Ik dank je wel voor den goeden raad Geen dank hoor Het is maar een raad Enals je er nog een wilt ik heb er meer voor je Hoe zijn die brigadier vroeg Jeantoul spottend Vooreerst om niet zooveel van de heggen te houden Ik ben nog al een jager meneer Jeantouxen ik houd er van nu en dan eens met lood op devogels in de heggen te schieten En tweedens omeen b eetjo uit de buurt van La Queyrie te blijven waar ik wat wolvenstrikkon hen gezet en waar mgn oom Lorin Mathurin en ik het recht hebben lederen vreemdeling als strooper te beschouwen ep hem dusook als zoodanig to behandelen Dat i duidelgk niet waar Dat is het zeide Jeantoux met een vergeefsche poging om te schertsen Als je in dienst zulke mooie ADVBBTENTIBN worden gtplaaM van 1 5 regeU 50 Centen ieder teg 1 meer 10 Centen GBOOTE LETTIK8 woidui berekend naar plaatsrmmte Bovendien worden alle Advertentiën gr tit opgenomen in het ADVBRTBNTIKBLAD t welk des HMndags rerschgnt heilzamer straf voor jongens dan opsluiting in cellen of andere gevangenisstraf Zulke lichamelijke straffen vernederen kinderen onder de 16 jaar niet in hun eigen oog Het is alles een quaestie van gewoonte De vechters werden weleer dus in Eton en Ha w gekastijd en verkiezen daarom die straf Een der medewerkers van de Nortk Ckuut Dailf NeK verhaalt een geval uit zgn eigen ervaring waarbg een pas overladen Chineesch meisje werd uitgehuwelijkt aan een dooden jongeling in een ander dorp Het gebeurt niet zelden zoo verklaard hij deze zonderlinge handelwijze dat de zoon in eea huisgezin sterft alvorens getrouwd te zijn en dat men het daarom wenschelg k oordeelt een kleinzoon aan te nemen Dit wordt echter voor onmogelijk gehouden als de zoon niet getrouwd is geweest Ds familie ziet daarom in dat geval uit naar een jong meisje dat ook paa overieden i en dan wordt een voorstel gedaan om de beide dooden in dan echt te doen verbinden Wordt dit aangenomen dan heeft er een gemengde huwelijks en begrafenis plechtigheid plaats bg gelegenheid waarvan da gsatorven bruid door oeu groot aantal dragers naar de begraafplaats der andere familie wordt gebnwht en daar naast haren echtgenoot ter aarcle wordt besteld De s Jhranderheid van den hond is erkend maar zelden heeft men die schranderheid zoo practisoh toegepast gezien als tegenwoordig bij de Electric LightingCompany van Notting Hill Gate te Londen Daar is men bezig kabels onder de trottoirs te leggen om de electriciteit van het hoofdstation waar de dynamo s 4e toestal en die de electriciteit opwekken liggen over de geheele lengte waar zg moeten werken over te brengen Te dien einde wordt onder den beganen grond een tunnel gemaakt die op regelmatige afstanden dingen leert zeggen zal Pierrille ook wel zoo kunnen praten als hij over zeven jaar terugkomt Kijk zeide de oud soldaat je bent nog al slim Jeantoux Maar dat tref je sleckt De arme Pierrille l nooit zoo leeren praten Kom zeide Jeantoux zeven jaar dat is laag genoeg i Zeker maar als hg die teven jaar hier doorbrengt op het land Jeantoux werd bleek en keek Placide uitvorschend aan Deze glimlachte en beantwoordde de onuitgesproken vraag van Jeantoux met dien guitigen blik dia soldaten eigen is O zoo I riep J ntoux woedend ga jij in zijnplaats Dat is nu eerst haat spotte Placide die geaflje dezelfde deukbeelden als genegenheid Jeantoux keek hem met afschuw aan bleef nog een oogenblik staan en ging toen heen Het zal toch noodig zijn dacht Placide hem naoogend dat ik met dien rekel afrekenvoor ik ga En toen Jeantoux weg was ging hij op het gras zitten om na te denken Dien avond was de geheele familie bijeen om den haard op La Queyrie t Was in Maart Moeder Ijprin en Millette breidden tegenover elkander aan de tafel gezeten waarop een kleine koperen lamp brandde De oude Pascal zat in eeh hoek naast den schoorsteen I