Goudsche Courant, dinsdag 17 februari 1891

I 4 Tin nit de straat door middel van daartoe dienstige opesLigen bereikbaar is Om den kabel door die tunnel te halen is het noodig er een metaaldraad in te leggen terwijl de tunnel gemaakt wordt of zooals meer algemeen geschiedt er een metaaldraad door te schuiven door middel van aan elkander geschroefde lange staven waaraan de draad wordt vastgehecht een nogal tqdroovend werk B j dit gedeelte nu van het werk wordt de hond gebruikt De opzichter van bovengenoemde maatachappq heeft een schrander dier e dat hq er op heeft afgericht door de tunnels te loopen Aan den halsband van den hond wordt een lang tonw vastgemaakt en flta vliegt hij de tunnel in als een fret In een kofl nenhol Ais hij aan de andere zyde van de tunnel is wordt bet touw van den halsband losgemaakt en met dat touw trekt men den draad door de tunnel welke draad op iqne beurt weer dienen moet om op overeenkomstige wqze den kabel te leggen Zoo wordt er veel tijd b paard De eigenaar van dit viervoetig werktuig verklaart dat hq zijn assistent onlangs aan een der naburige £ leotrischLicht Maatschappüon heeft afgestaan wmar hg t jn werk volkomen naar genoegen verricht heeft Aan het Bat HU opgenomen brief uit Ternate ODtleenen w bet volgende Wij hebbon thans hier een zeer eigenaardige verschoning 20 naakte wilden zijn in hechtenis en nog een bezending wordt verwacht onder geleide van den radja en verdere hoofden van Salawatti Al deze lieden moeten terechtstaan vermoedelijk voor den raad van justitie te Macassar daar bet uit hun eigen verklaringen natuurlijk zoo onbewimpeld mogelijk gedaan en die van getuigen wier leven is gespaard gebleken is dat ze zich nan moord en strandroof bij herhaling hebben schuldig gemaakt Men zegt hier dat een groot gedeelte met den strop zal warden gestraft Wij hebben ten deze andere inzichten dsu het publiek omdat wij van Nieuw Guinea en de Papoea s van nabij kennen daar wij er verscheiden maanden in de bossohen leefden zonder het minste machtsvertoon een paar eenvoudige trompladers waren de eenige wapenen die intusschon zelfs meermalen aan de Papoea s werden uitgeleend om wild te schieten Veilig is het echter iu eeenen deele in de meeste negerijen van Nieuw Guinea Voorzichtigheid en waakzaamheid zijn dubbel noodig om in dit gewest te verblijven ook met deze voorzorgen is het leven van den reiziger soms in gevaar en zoo den stryd om het bestaan de liefde voor den wetenschap dan wel de lust tot het avontuurlgke hem niet tot een bezoek aan dit land noopt is het zeker ieder te ontraden voor zij a pleizier daarheen te gaan Alleen het denkbeeld dat ftel volk waaronder men te Xieuw Guinoa leeft uit mannen bestaat die verscheiden moorden pleegden die ten teeken daarv soms tot zeven duivenveeren elke veer beteekend een moord in elkander gestoken en een kam op het hoofd dragen en daar niet minder trotaoh op 74jn dan de Europeaan op een vorstelijke onderscheiding is reeds voldoende om bijna elkeen af te schrikken Dat zijn de gevierde mannen dat zijn de ware mambur kakoe flinke mannen de dapperen door de vrouwen zoo geliefd niettegenstaande zij weten dat de door en hield zijn groote schoenen naar het haardvuur waarin een paar houtblokken langzaam brandden van tgd tot tijd uitspattend in een zwerm vonkjes Pierrille 8ton4 tegen de baktrog geleund naar Millette te kijken haar gezicht was de laatste dagen wat bleek mager geworden zij had dan ook erg gehuild Niemand sprak niemand bewoog zich zel dan thnrin die in een hoek vaatboepels zat te maken en Flacide die heen en weer liep door de kamer en ucbtjes aen kazemedeuntje neuriede Het was of er iets zwaars op die allen drukte en hen belette te spreken Het zwijgen was hinderlijk duister en niemand durfde het toch te verbreken want men wist toch niets te zeggen dan woorden van droefheid Alleen Placide scheen wat te willen zeggen Nu en dan naderde hij zijn oom Pierrille of moeder LoKn lag hen aan en begon dan weer heen en weer te loepen zonder iets gezegd te hebben Eindelijk kon hij het niet meer houden Hij stond til en riep luidkeels Kom kom Dat kan zóó niet langer blijvendoren Daar moet een eind aan komen Verwonderd keken allen om en de oude Lorin zeide Tegen wien heb je het eigenlijk Teeen wien vroeg Placide nailer komen Wel tegen mqzelf ik heb te laug stommetje gesgeeld alsik twintig maal bad moetm uireken voor eens Wat bedoel je eigenlijk hen gepleegde moorden meestal verradoljjk geschieden ook op ouden van dagen en zelfs op zuigelingen Als er dus een ratiia op moordenaars moest gehouden worden op Niouw Guinea en omliggande eilanden dan zou men slechts voor t grepen hebben Ook bekentenissen en getuigen zouden gemakkelijk te verkrijgen z n De reden daarvan is zeer eenvoudig de papoea handelt volgens zgn gebruiken Geen enkele geschreven of ongesofareveu wet verbood hem zoo te doen misschien is het tegendeel waar De betaling der bloedschuld is daarby in sommige gevallen regel terwql eenig gezag politie of justitie hem o ibekend zyn Waarom zou hij dan vreezen de gepleegde moorden te bekonnen J daar het gebruik medebrengt dat hij er trotsch op z n mag Met onze wrstersche begrippen achten wij een verandering in den toestand dringend noodzakeiijk en misschien eischen onze britsche en duitsche naburen N G dat er een einde gemaakt wordt aan de persoonlijke vrgheid van den Papoea voor zoo ier die strydt met de algemeene begrippen der wereldorde Hoe het nederlaudsch indische Gouvernement daartoe zal geraken is moeilyk te zeggen zeker is het een omvangrijke taak en zal het veel scherpzinnigheid oordeel en kennis vereisohen Een tentoonstelling betreffende een begraven Engelsch stad is tbans te Londen geopend Het zyn voorwerpen uit de Bomeinsch Britsche stad Cilohester in den omtrek van Beading wa r men al sinds jaren be ig is met opgravingen on waar een aantal overblijfselen van huizen on verschillende andere gebouwen alsook voorwerpen van allerlei aard ontdekt werden £ r hangt op de nn geopende tentoonstelling een plattegrond waarop de plaatsen van straten poorten badinrichtingen enz zgn aangewezen In den zomer var 1890 zyn er de overblgfseleo van een fraai huis met mozaikvloeren en andere versierselen opgegraven HET VUPTia JABIQ BESTAAN VAN Het Israeiietisch OodeMaonen en Vroaweohuls TE GOUDA OP ZOlAfi IS FEBBUABl 189 De zaal Kuostmyi der Sociëteit i Ons Seuoegen was gisteren in een feeslzaat herschapen ter eere van bovengenoemd jubilé Vóór het tooneel achter het spreekgestoelte waarin straks de feestredenaar zou plaats nemen was een smaakvolle plantenversiering aangebracht met een huldeblijk aan de stichters Daar zag men het goedgelijkend portret van den waardigen heer N viMi Bauren en den naam van den heer M H Ijewqt aan welke mannen het ontstaan der inrichting te danken is eii voorts de namen van hen die door het schenken van legaten zich verdiensteiyk maakten Tegenover bet tooneel stond een feesttafel aangericht waarop een feestgerecht dst even keurig van vorm als smakelijk van inhoud was Daar zag men o a taarten met Hobreeuwsche inscriptie waarin hulde werd gebracht aan het Bestuur en de Donateuts der inrichting daar zag men een taart met het wapan van Gouda Ik begrijp je niet Flacide Ik begrgp het en jelui zult het ook gauwgenoeg vatten zeide Flacide en nam een stoel Hetis niet zoo erg moeilijk De zaak is maar Hg wendde zich tot zgn oom en maakte een beweging als iemand die begint te spreken maar hg zweeg en scheen eensklaps van gedachten veranderd Och begon hg toen ik zocht naar een omwegom je mijn pkn te vertellen maar dat is dom Loopnooit in vier slooten tegelijk Luiste daarom Pierrille en Millette houden van elkaar Goed Ze zouden reeds getrouwd zijn als het lot hen niet had beletgelukkig te zijn en ain dien armen jongen een nummer had toebedoeld dat voor mg n part naarden duivel kan loopen Nu zijn die twee goede kinderen in de treurdagen En ik wou ze zoo graag gelukkig zien Ik wou mgn kleine Millette haar geluk haar gezin haar alles zoo graag geven En daaromga ik voor Fierrille De Lorins werden bleek Pierrille liep naar Flacide en Mathurin was opgesprohgen Flacide I Flacide riep de bruidegom dat kanniet ik wil het niet hebben Het lot heef mg aangewezen ik zal gaan Neen en bij alle duivels van Kabylie je gaatniet Mij zal bet een zorg zijn soldaat te zijn Integendeel het is mijn lust terwijl jij kom üou Millette zou het besterven waarachtig Het jonge meisje reikte haar broer zonder spreken de hand Haar birt was vol en tranen schoten haar I ouden van dagen op smaakvolle wgze bewerkt door den heer Winkel uit Rotterdam en zoo meer Kortom reeds dadelijk bij het binnentreden der zaal maakte tioh een feestelgke stemming van hen die genoodigd waren meester £ n velen hadden natuurlgk gevolg gegeven aan de invitatie het feest met hunne tegenwoordigheid te vereeren De Burgemeester dezer gemeente Mr A A van Bergen IJzendoorn met de beide Wethouders U W G Koning en J M Noothoven van Goor benevens de Secretaris Mr D K Brouwer waren aanweaig voorts de Opper rabbgn Dr B L Bitter uit Rotterdam verder commissieo uit Amsterdam Botterdam en andere gemeenten ca eindelgk vele oojtribuauten of donateurs uit deze stad Ongeveer ten 12 ure werd het feest geopend door den heer E S Cats voorzitter van het Gestioht die alle aanwezigen welkom heette Allereerst sprak hij een woord van hartelijken dank tot den Burgemeester voor ign hooggewaardeerde tegenwoordigheid en daarop een betuiging van erkentelgkhoid aan hen die den Burgemeester zoo trouw en krachtig t zgde staan in het bestuur en beheer in de leiding en regcering onzer gemeente De tegenwoordigheid van het ooUegiir van B en W te dezer plaatse verdubbelt zeide spr onze feestelgke stemming Voorts volgde een woord van dank aan den Heer Opperrabbgn wiens aanwezigheid een uiting te meer was van zgne belangstelling in de Isr gemeente alhier die immers ook tijne gemeente is daar zg aan zyn leiding en Godsdienstig toezicht is ondei worpen Spr sloeg daarop een terugblik op het verledene Voor mgn oog zeide spr rg en twee edele figuren op wqlen de Hoeren Mozes Lewijt en N van Buuren Zij zijn heengegaan maar lieten den roem achter van te zijn stichters van dezen tempel gewijd aan liefdadigheid I Spr stelde daarop in het lioht hoe het bestuur door de subsidie die de burgorlgke gemeente jaarlgks verstrekt in staat is ouden van dagen zij die door arbeid niet langer in hun levensonderhoud kunnen voorzien datgene te verstrekken wat hen in behoorlijken wolstand doet leven Daarbij komt de subsidie van de kerkelijke gemeente en voorts de geregelde geldelijke bijdragen van de contribuanten en de rente der legaten Wat zou er worden van al die oudjes vroeg spr als zg op hun ouden dag deze rustige en veilige haven niet hadden om hunne Uatste dagen door te brengen I Ja het gestioht is een tempel der liefde die echter nog niet volledig beantwoordt aan de verwachting Het doel is naar hooger te streven naar verbetering naar uitbreiding In bijzonderheden wenscht Spr echter niet tik treden daar den secretaris den heer S W van Buuren Nzn die op zoo waardige wgze de voetsporen drukt van zqn onvorgetelgken vader die taak is opgedragen Spr verklaarde daarmede de feestelgke bgeenkomst geopeud Daarop betrad genoemde heer van Buuren den katheder en ving ongeveer aldus aan Geachte aanwezigen I Ik kan niet anders zeggen dan dat het mg een aangename taak is mg door hei Bestuur van het Isr Oude Mannen en Vrouwenhuis opgedragen om als secretaris van dat Gesticht op dozen Gquden Gedenkdag verslag uit te brengen omtrent bet ontstaan en den toestand dezer hoogst waldadige inrichting Of is het niet een genot de geschiedenis to kunnen verhalen van eene instelling uit het niet in de oogen De opde Lorin trad op Flacide toe Mijn jongen zeide hg ernstig watje daar doetis braaf en flink maar heb je nagedacht over allegevezen van je opoffering Ot ik er over nagedacht heb mgn goede beste oude Dag en nacht in den laatsten tgd en het plan is vastgesteld wel overdacht goed overwogen Ik wil de Bedouïnen terug zien ik verveel me sinds Zoutcha I Neen Plècide zeide Pierrille het kan niet Placide glimlachte Ik bad die grappen wel verwacht En daarom wist ik niet hoe ik over de zaak moest beginnen En waarom zou dat nu niet kunnen béf Ben je bangervoor verplichting aan me te hebben Fierrille PVrees niets als er van ons beiden een verplichtingaan den ander heeft ben ik het want ik dank jouhet geluk van mijn lieve zuster Goede jongen zeide Pascal Och mgn jongen riep Catissou laat me jeomhelzen Dat is nu eerst goed en braaf wat jedaar doet Kom hier mgn jongen Zij drukte hem in haar armen Flacide glom van genoegen Hg ging naar Millette en kuste haar op het voorhoofd Het arme kind door haar tranen verblind liet haar bdofd tegen zijn breede borst vallen Jfordt vervolgd boren langzaam maar bestendig zich ontwikkelend im op dit oogenblik daar te staan als een eraad onzer gemeente niet alleen maar als een in Nederland ongeëvenaard liefdegesticht dat zijne goede diensten niet alleen aan behoeftigen wgdt maar ook aan die breede strook van burgers voor wie een dergelijke gelegenheid vruchteloos elders gezocht wordt al ontbreekt het de meesten niet aan de geldelijke middelen om er zich eene plaats in te verzekeren Te meer mag bet 60 jarig bestaan als een hoogst gewichtige feestelijkhej d aangemerkt worden omdat de inrichting niet op hare lauweren tracht te rusten maar bg het halve eeuwfeest pogingen ziet in het werk stellen om aan het Gestioht meer uitbreiding te geven en het te doen worden wat oorspronkelgk in het plan der oprichters lag nl een centraal ati l voor alle blaarde hraelwten m tiederlandl Spr gewaagde daarop met eerbied van da stichters der inrichting Mozp Haktoq Lewijt en Nicolaas VAN BuüBEN Do eerste was de man van het initiatief in wiens weldadig brein het denkbeeld opkwam om op voldoende wgze te zorgen voor ouden van dagen tot den Israelietisohen godsdienst behoorende en de laatstgenoemde was het die Lewijt begreep zijn denkbeeld uitwerkte met hem do moeiIgke en ondankbare taak aanvaardde om vorm en leven te geven aan het grootsche ontwerp Spr is van meening dat zoo dit verslag door een ander gegeven werd een krachtiger licht op dien tweeden stichter zou geworpen worden Men zal het spr ten goede houden dat in overeenstemming met den nedorigen geest van zgn vader diens aandeel in de stichting verder onvermeld blgft Spr meent niet eenvoudiger en bescheidener dien tweeden stichter te kunnen eekenen eu tevens Lewijt niet zekerder in vollen luister te doen schitteren dan heden gedeeltelijk de woorden te herhalen door zijn vader 10 jaar geleden bg het 40 jarig jubilé der inrichting uitgesproken IJit hetgeen spr daarop verhaalt bleek dat in het begiu van 1841 hier in Gouda 4 bejaarde weduwen waren die afzonderlijk leefden en die niettegenstaande ds groote bedeeling die zij genoten en de vele liefdegaven van particulieren toch armoede leden Het toenmalige Armbestuur trok zich het lot van die arme lieden aan Op 4 Pebr van dat jaar kwam er een overeenkomst met het Algemeen Armbestuur tot stand waarbg aan het Isr Armbestuur een vaste toelage werd afgestaan In 1847 werd die toelage veranderd in een subsidie van de stad Opll Febr werden genoemde weduwen in de kost besteed bg J E Cats en van dien dag af moet dus het bestaan v n het gesticht gerekend worden Van deze wgze van verzorging moest spoedig worden afgezien er werd een eigen huishouden opgericht en in 1846 kocht het Bestuur een kapitaal huis op de Gouwe dat met onkosten f 3440 kostte Toen reeds bestond het plan een centraal gesticht voor Nederland op te richten Dit werd achter na den dood van Lewijt opgegeven en daardoor kon men volstaan met een kleiner huis Dat op de Gouwe werd voordeelig verkocht en bet tegenwoordige op de Turfmarkt aangekocht en ingericht Sn iu 1873 vernieuwd en verbeterd Het Bestuur was or steeds van overtuigd dat de inrichting volstrekt i et op volmaaktheid kon bogen maar als men den oorsprong nagaat en bedenkt dat in 40 jaar zonder koeten van de gemeente een inrichting tot stand is gekomen die iu Nederland niet geëvenaard wordt want hier alleen kan een grgiaard uit den burgerstaud een asyl vinden hier behoeft geen bijzondere kleeding gedragen te worden hier zgn de verpleegden volkomen vrij in hun handel en wandel zal men dankbaar zgn en mag men hopen dat het ontbrekende zal worden aangevuld Spr s vader had zijn verslag waaraan een en ander was ontleend geëindigd met deze woorden Tot nu toe is ieder jaar iets verbeterd God geve dat zóó worde voortgegaan en dat degcen die belast zal worden hot verslag op hel 60 jarig jubiló uit te brengen U zal kunnen toeroepen Ons gesticht is volmaakt Spr deelde daarop mede dat 3 jaren geleden toen het jubiló van heden ter sprake kwam bg het Bestuur het besluit genomen werd de oorspronkelgke gedachte van de stichters om een centrale inrichting in het leven te roepen hoewel het dit officieel nog met was werden toch reeds vreemden tegen vergoeding van verpleegkosten opgenomen uit te voeren en middelen te beramen tot het vormen van kapitaal dat zou moeten strekken om het Gesticht eene zoodanige uitbreiding te geven dat daaryi iUen zouden kunnen worden opgenomen die dat toijdén maar hoofdzakelijk wegens gebrek aan ruim Qoeeten worden afgewezen Er werd een voorlooj ig Oomitó gevormd met hot doel te trachten permanenten steun te krggen van weldadige landgenooten opdat niet alleen zij die de verpleeggolden betalen kunnen maar ook de behoeftigeu een tehuis zouden vinden in het gesticht te Gouda zooals thans reeds met de Goudsche behoeftige oude lieden het geval is Heden op den SOsteu dag der stichting mocht dat voorloopig Comité zijn eerste rekening doen voor de Bub commissien en belangstellenden die voor het feest hier gekomen zijn Spr sprak vervolgens eenwoprd van dank tot de Directrice Mej Wed deJong wier goede zorgen alleszins gewaardeerd worden voorts een woord van hulde aan de Bestunrders en Bestuurderessen van vroeger en aan de Regenten en Begentessen onder wier beheer de inriohling thans staat Waren er in 40 jaar 69 personen in bet gesticht verpleegd de 10 laatste jateu hebben daar 18 aan toegevoegd Was toen bet gesticht vol met 11 verpleegden thans worden er 14 gehuisvest Van dia 14 zijn er 4 boven de 80 4 boven de 70 terwijl 5 personengratis verpleegd worden Sedert eenige jaren wordt de Directrice gesteund dqor de Linueiijufl rouw Mej Manheim wier werkzaamheden eveneens op boegen prijs worden gesteld De financiën van het Gestichtzgn voldoende voor de jaarlijksche uitgaven dochlaten geen kapitaalvorming toe Spr gewaagde voorts met erkentelgkheid van de ontvangen legaten waardoor de namen van I Polak de familie vanLeer de familie Sanders Abrabamson en Levisonsteeds in eere zullen blijven Spr eindigde meteene opwekking aan allen om tot uitbreiding vanhet aantal donateurs en contribuanten mede te werken zoodat binnön een niet al te lang tijdsverloop de inrichting zal kunnen worden uitgebreid tot een Cbnteaai Iseaeiietmch Oude Mannen en Veoïwenhuis vooe Neoerlanu I Een luid applaus volgde op daze toespraak Daarop werd het woord gevoerd door Dr B Ij Bitter Opperrabbgn uit Botterdam die nadat zooeven was gebleken uit het verslag van den hear van Buuren wat heilige geestdrift kan tot stand brengen in een keurig gestileerde rede uiteenzette hoe de liefdadigheid bij de Israëlieten steeds in hooge eere stond en hoe vooral de hulp aan ouden en zieken bij hen een eerste plicht was De humaniteit is geboren uit het Jodendom en ile wieg der weldadigheid stond op den grond van Israel Volgens de beidensche wereldbeschouwing bestond er geen gevoel van menschelijkboid de slaaf was geen meusch niets meer dan een voorwerp armenzorg was in het oude Bome onbekend en zelfs een man als Seneca vond het natuurlijk dat men zich van den arme met afschuw afwendde Spr toonde daarop aan het verschil tussohnn de heidensche en Israelielische opvatting in zake liefdadigheid en doelde o a mede als kenschetsende eigenaardigheid dat de volksmond bij de Israëlieten aan geen enkele inrichting den naam van heiligdom geeft als aan inrichtingen van ouden van dagen eu zieken Niets zou ons aangenamer zgn dan bier een uitvoerig verslag te laten volgen van Dr Bitter s rede maar de ruimte waorover w f in dit blad kunnen beschikken laat zulks tot ons leedwezen niet toe Nadat vervolgens eenige ververschingen waren rondgediend voerde de heer M E Monasch voorzitter der Isr gemeente nog het woord die het gewicht van het boden gevierde feest in welgekozen bewoordingen in het licht stelde om ten slotte het College van B en W en Dr Bitter en ook allo verdere aanwezigen dank te zeggen voor hunne belangstelling De Burgemeester dezer gemeente Mr A A van Borgou IJzendoorn verzocht daarop het woord en betuigde namens liet College van Burgemeester en Wethouders dank voor de beleefde ontvangst hier genoteuf Wij stellen het op hoogon prijs zeide spr bier te zijn genoodigd en hoogst aangenaam was het ons deel te nemen san het feest eener inrichting die thans gedurende 60 jaren in deze gemeente bestaat Het was een goede gedachte hier de mannen te herdenken aan wie de inrichting haar ontstaan te danken had eene inrichting waartoe ouden van dagen zich met vertrouwen kunnen wenden als een toevluchtsoord na een vaak arbiedzaam en zorgvol leven De Voorzienigheid heeft het werk dier mannen gezegend en de inrichting neemt thans eene eervolle plaats in onder de liefdadigheidsgestichten niet alleen van deze gemeente maar onder die van Nederland Spr drukte do hoop uit dst de inrichting zich steeds zou mogen verheugen in een Bestuur als hetwelk thans aan haar hoofd staat dat met zooveel kennis en zorg hare zaken beheert en uitte zijn beste wenschen voor den voortdurenden bloei van het Israel Oude Mannen nenen Vrouwenhuis Nog eenigen tijd bleef men gezellig in Kunstmin bijeen waarop ten half 4 de verpleegden zich in bet geslicht aan een feestmaaltijd vereenigden Het BOjarig jubilé laat zeker niets als de aangenaamste herinneringen achter Boiteoiandscb Overzicbt De leden der lersche partij in het Engelsche Lagerhuis die tegen Parnell partg kozen hebben na langdurige beraadslagingen besloten bij hun houding te volharden en onder leiding van den heer M c Carthy eu zgn vrienden den strgd tegen Pim voort te zetten De hoeren Dillon en Obrien indengd wegeoa opruiing veroordeeld en toen voortvluchtig werden zooals reeds gemeld is Donderdag bg hun aan wal stappen te Folkestone onmiddellgk in arrest genomen om te Clonwel hunne zes maanden te gaan afzitten Vermoedelijk zegt de Tinus zal hunne gedwongen afzondering hun op het oogenbtkk niet onaangenaam zijn in elk geval bespaart deze hun de lastige taak van eene openlijke rechtvaardiging hunner onverklaarbare houding Iu zes maanden kan heel wat gebeuren en bet is geen gering voordeel op deze wijze onttrokken te worden aan eenen strgd in welken ondertusschen menige tegenstander bet onderspit zal hebben moeten delven De justitie komt aldus tot haar recht en twee dingen zijn op bevredigende wijze goblekeu vooreerst dat alle hoop op het bijleggen van den twist in het separatistische kamp is opgegeven en ten tweede dat het voor de Homerulers nutteloos is naar Amerika te gaan tot het inzamelen van die fondsen aan welke naar niet ouduidelgk te verstaan werd gegeven thans vour de nationale zaak de uijpendste behoefte bestaat Aan het Charingcross station werden de hoeren door een aantal vrienden en geestverwanten lersche en Engelsche met groote hartelijkheid begroet De Duitsche Rijksdag on de Pruisischo Landdag zijn beiden ijverig aan don arbeid zop ijverig felfef dat beide lichamen elkaar hinderen Vele afgevaardigden toch zijn te gelgker tijd leden van den I anddag en den Bijksdag en moeten dus dikwijls kiezen welke vergadering zij zullen bijwonen Doorgaans wanneer zich het zeldzame geval voordoet dat beide lichamen te gelijker lijd vergaderen zgn ia don Landdag geen gewichtige zaken aan de orde maar nu is dit wel het geval want het Huis van Afgevaardigden is begonnen met de artikelswgze behandeling van het ontwerp tot hervorming van de inkomstenbelasting en de bespreking van deze voor Pruisen zoo gewichtige aangolegenhaid mogen de afgevaardigden natuyrlijk niet verzuimen Boeds bij het eerste artikel der wet kwam de quaestie ter sprake van de belasting der maatschappijen Naar men eet stelt de heer Muquel voor ook de dividenden van maatschappgen en vennootschappon volgens de inkomsten belasting aan te slaan maar de liberale oppositie bestreed deze bepaling op grond dat de aandeelhouders reeds belasting betalen van hun inkomen zoodat dus hetzelfde inkomen dubbel belast zou worden Deze tegenstand baatte echter niet Na een hevigen strijd werd bet artikel met 2S0 tegen 102 stemmen aangenomen De conservatieven een gedeelte van de nationaal liberalen en de oieeiderheid van het Centrum steunden do regeering terwyl alleen de liberalen met eenige nationaal liberalen eu een gedeelte van het Centrum tegen stemden Toch werd het artikel zoo gewgzigd dat personen die kunnen aantoonen dat hun inlïomen reeds als dividend der onderneming belast is hun belasting met dit bedrag mogen verminderen De tegenstanders konden zich evenwel met deze wijziging niet vereenigen omdat zij de uitvoering onmogelijk achtten zoodat de dubbele belasting toch zou blgven beslaan Een tweede punt waarover lan gestreden werd betrof de belasting der zoogenaamde Beicbs unmittelbaren De heer Miquel stelt voor den vrijdom van belasting welke deze adellgken genieten op te heffen maar achtte het billijk dat voor de opheffing van dit oude privilegie een schadeloosstelling weid verleend De liberalen verlangden dat de vrijdom zou worden opgeheven zonder eenige schadeloo stelling De meerderheid achtte echter een geleidelijken overgang wenschelijk en besloot in de geest van de regeering Terwgl dus de Pruisische afgevaardigden over de inkomstenbelasting streden was in den Rgksdag het ontwerp tot bescherming van den arbeid aan de orde Gelijk met weet heeft de commissie maanden over het ontwerp beraadslaagd maar eindelgk zgn de leden het toch eens geworden en kon het ontwerp ter tweede behandeling bg don Rijksdag worden ingediend In de eerste plaats komt de Zondagswet aan de orde De commissie stelt voor te bepalen dat op Zon en feestdagen niet meer dan 6 uren mag gewerkt worden terwgl op de eerste Kerst Paasch en Pinksterdagen de arbeid feu eenen male moet stilstaan Beeds bij de eerste afdeeliug zgn zoovele amendepienten ingediend dat de beraadslagingen nogwelt eenige dagen zullen aanhouden De leden hopen nu m r dat de Landdi ten minste heden metde inkomstenbelasting gereed kon t zoodat althansaan deze dubbele belasting der afgevaardigdeneen einde worden gemaakt Spaarzaam vloeien gewov blgk de berichten over de politieke aangelegenheden in de Skandinavische rijken Volgens de jongs dingen uit hèt hooge Noor