Goudsche Courant, dinsdag 17 februari 1891

4455 Woensdag 18 Februari 1801 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De inaendlng van advertenïlên kalt geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave i Snelpersdrnk van A Hm nadert in qiueitie welke reeds lang da beide staten van het konicki k rsrdeeld haar oploaaing Sedert geruimen tqd beklagen lich de liberalen van Noorwegen er over dat Zweden alleen de leiding der buitenUndsche aangelegenheden van het rijk in handen heeft en dai dit deel der monarchie uitsluitend diplomatieke betrekkingen van het koninkrijk met het buitenland regeld In dezen toestand zal een verandering komen De raad van lUte heeft besloten bij het Noortohe Storthing en den Zweedaohen Rigsdag een wetsvoorstel in te dienen dat op vele punten wijiiging brengt in het verdrag waarbq de betrekkingen der beide deelen van de monarchie in zake de leiding der buitenUndsche aangelegenheden ia geregeld Terzelfder tgd zullen de Zweedsohe minister van jostitie Oeatergren en het lid van den Noorschen raad state Bot in Zweden en Voorwogen een berziening der eoastitutie voorstellen voornamelijk betrekking hebbeït H samenstelling van den raad van state DitUchaam lal volgens bet ontwerp voortaan bestaan uit drie Zweedsche en drie NoorsChe leden en aan hen zal door den souvereio het bestuur over de diplomatieke aangelegenheden van gemeensehappelgk belang worden opgedragen Zoodoende zou Noorw egen voortaan op geleken trap met Zweden staan De2e hervorming zou eene voorname oorzaak voor herhaalde conflicten tusschen de beide deelen der monarchie uit den weg ruimen De IDeensche Tweede Kamer heeft met 5A tegen SO temman aangenomen een wetsvoorstel waarbq een bi rbelasling wordt ingevoerd en daartegenover de invoerrechten op suiker en petroleum tot de helft worden vermindert en die op rij t afgeschaft Dit is in zooverre een merkwaardig feit dat na lange jaren voor de eerste maal een ontwerp waarmee de Kegeering zich heeft vereonigd in de Tweede Kamer een meerderheid heeft erlangd gevolg van de scheuring tusschen de radicalen in onverzoenlyken en gematigden In verband met genoemd voorstel oorspronkelgk van de gematigden uitgaande hadden de radicalen voorgesteld uit de opbrengst der nieuwe belasting pensioenen toe te kennqn aan alle 62 jarige burgers Hier tegenover ia weder v de gematigden een tegenvoorstel uitgegaan om aan de in behandeling zijnde wijziging der armenwet een bepaling toe te voegen dat onder zekere voorwaarden onbemiddelde lieden na hun zestigste jaar voor de helft ten laste d 8 Sgks voor de helft ten laste der gemeenten onderhouden kunnen worden Hiertegenover toont zich de Regeeiing niet onwelwillend Men vleit er zich mee voorgoed de stelselmatige oppoiilie in de Tweede Kamer te hebben gebroken De ultra radicalen zgn woedend PETaOLËUAl NOTEËRINGËN van de Makelaars Ctotzla r Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 70 Geïmporteerd fust 7 75 Maart en April levering ƒ 7 55 CORRESPONDENTIE Bet vrralig vta Ae Algemeeoe Vergadering tbh Frond tUia wordt ia ons Tolg üd ar geplaatst ADVERTEWTI N Getrouwd ADOLF F LANGE COKRY C HOOGENBÜOM Gouda U Fejruari 1891 Ovarledeu te t Gravenhage de fleer TOBIAS DBAIJEB in den onderdom van 65 jaren J C STROBEL Wed T Dbaijee J C DRAUEB T DRAUEB TE KOOP een HDiS bestaande in BENEDEN en BOVENWONING Toorzien van Waterleiding envele gemakken Brieven onder Ro 2088 aan het Bureau dezer Contant 4 Sociëteit OKS GËNOECEN Zaal cKUNSTMIN Woensdag 25 Febniari 1891 TOODBBLVOOBSTBLLING door Leden der OnderofBoiera Sociëteit cEmsaniifimiiD EEN WOOBD VMS EER Historische icheti in 4 tafreelen gevolgd door Bet bekroonde Treurspel Tooneelspel in 1 bedrflf JfA AX LOOP BAL met introductie ad f 0 50 de persoon Aanvang 7 i uur De bmto opbrengst der Voorstelling de intiroductie voor het Bal en verkoop van Programma s ad 5 Cent z n ter beschikking van het Bestuur der IJsclub STËENIiOLEi Binnen een paar dagen in LOSSING eene LADING KACHEL MACmiTE en SMEEKOLEN Aanbevelend Erijgsinan en de Hosier Kantoor Bogen O 118 OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwltSOrSChO HorlOgM alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af 10 Zilveren Heeren 10 Gouden Dames 17 Gouden Heeren r 25 Ëene van de beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar Passage 12 Rotterdam B J A VAN DUK Mejuffrouw HOOFTMAN KLEIWEG 100 vraagt terstond een NOODHULP Een fatsoenlijk BURGERMEISJE biedt zich aan voor of voor WERK aan HUIS Adres Bureaudezer Courant onder No 2087 ff Een ware schat voor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk z Dr Retau 8 elfbewaringp HoUand he uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lijdt moeV het lezen de oprechte leering die het meit redt jaarlgks duizenden vaneen zekejn dood Te verkrjjgen bg het VerlagsTOagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland W NKMANbm Zn Gouda Openbaar Onderwijs ToelatiDg Tan Leeriingen op de kost looz eo de Bewa rseholea Dl COMMISSIE VAN TOEZICHT op het Lager Oaderwg alhier maakt bekend dat de Inschrljvlog van Leerllngeo wier plaatsing men met den l APRIL 1891 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de schoollokalen op DINSDAG 24 FEBBdABI 1801 des namiddagsten vflt uur Voor jrerdere bijzonderheden wordt verweun naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Cecretarii J H VAH DEE VOORT Gmka 16 Februari 1891 Doet SALPs BAARD TINCTUUR gf geeft de natunrlgke kleur terug m droogt spoedig op en wascht niet jgfl af Prija f 1 20 per flacon S Verkrggbaar bg I A CATS6DJ B e eU110 Hï te Gouda Bekroond met Gouden Medaillea ëlmjm aAüt Sy t itlBlhOUdflDd la dl Kraotitlga d VaritvkuKi Klnu Wijn Itnbavolan door UI TtD biuDoii buitaDludiobt Oenoefbltraa VtrkrUfbur In loiiok t W m f I KKABFBUBN k HOLU tpothakon Zlit Depot voor Qouda bg den Heer k H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Zeer Uette Qesteendrukte NAAmiItTJES worden GELEVERD door A Baii KMAl en Zo Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem I Monden Tandziekten zooals het los irorden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkrorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP S n wV in aanmerkelijk vergroote flesschen voor 60 cents ƒ 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon Koudt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken buiduitslag en voortreffelijk voor baden S i Vpnus zeep en Konnebloemen zeep POPPS Gekristalliseerde en Transparant Olyceriuezeepen zijn de fijnste Toilet n gezondheidszeepen wellce ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen fg De namaaksels van Anatberin Mondwater verwoesten de tanden binnon kortöu tyjl Wé Dr J G POPP Wbenen Depots te JOÜDA J C ZELDENRÏJK Droost NedarU Verder in alle Drogist eil Parfumeriewinkels van Nedfland De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franoo per post 1 70 Mïonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 17 Februari 1891 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door U leden werd b jgewoond afwezig waren de heeren Hoef hamer Jager eu van der Uarden werd besloten tot goedkeuring van hel voorstel van hetIsraélielisoh Armbestuur tot wijziging zijnor begrooting dienst 1890 om de laan toegang gevende naar de KorteAkkeren eo Phillpskade den naam te geven vanPhilipslaan om de proefneming om de kaasmarkt op een bepaald uur te doen aanvangen nog gedurende één aar voort te zetten met deze wijziging evenwel dat de kaasmarkt iet te 6 uur zooals thans maar te 8 upr zal mogen beginnen i de organisatie der gen eentè politie eene ge wichtige verandering te doen ondergaan nl af ohafiSng van de aoogenaamde nacbtwakers en ook de nachtdienst te doen waarnemen door gewone poJitieagenten Wat deie laatste zaak betreft kwam nl heden een voorstel in vaA den Burgenfeester gedaan in overleg met den Commissaris van politie om behalve dentegen woordigen hoofd agent 3 agenten Ie klasse en 4 agenten 2e kl bovendien nog aan te stellen 1 hoofd agenten 7 agenten D nacht en dagdienst zullen alzoo bij afwisseling door dezelfde agenten en hoofdagenten orden waargenomen zooals tot heden gecontroleerd door den Commissaris en Inspecteur van politie De kosten zullen ongeveer ƒ 1000 meeif bedragen dan thans en daar voortaan zoowel de dagals nachtdienst door éen geoefend personeel zal worden waargenomen mag dit een groote verbetering worden geacht JDit voorstel werd badat een langdurige zitting met gesloten FEViLLETOK Aaor het Trgmci TWEEDE GEOE ELTE HOOFDSTUK VIIL 26 Wat nu I riep Plaoide geen tranen hoor Ik ga niet weg voor je getrouwd bent Millette Mijnheer Plaoide snikte de oude Msthurin zoo iets heb ik van myn leven nist gezien op m nwoord Toen cle algemeene Ik had lang over de zaak nagedacht het washi r vastgesteld hij wees op zijn voorhoofd op dendag van de loting Maar het was zoo moeilijk omhet er uit te krijgen Ik heb het vandaag doorgezeten ik ben er blij om Ja ik wil gaan Ze zullen my bq het regiment goed ontvangen Als er een oudewchem weg is ooals ik is er een leegte in hetesoadron Wat zal er feest zijn in de cantinel Enwie weet Misschien kom ik nog eens als officiervan het Legioen van Eer terug Wat zal dat goedstaan hé vader torin En het kalme leven het deuren was voorafgegaan op foorstel van deif heer Fiortuyn Droogleever dadelgk in behandoUng genoBien en met algemeene stemmen aangenomen De nieuwe regeling van de politiedienst z41 ingaan op d ndag nader door den Burgemeester te bepalen en met dien dag wordt aan de nachtv akers ontslag verleend Het bovengenoemde besluit in zake de kaasmarkt werd genomen met 8 tegen Sistemmen VóiJr stemden de hh Konfng van Vreumingoft Oadijk Noothoven van Qoo IJssel de Schepper Fortuijn Droo eever Prince n de Voorzitter Tegen stemaon de hh vnh Teen Hoogenboom van r Post Lotsy efl Straver De heer van Iterson nam aan deza stemming geen deel De discussie die aan het besluit voorafging deelen wij in ons volgend nr mede Onder de ingekomen ssukken was eene missive van de Commissie ran Toezicht op het Middelbaar Onderwijs aanbevelende voor Lid dier Commissie de heeren Dr J C SCHONEVELD ïvm di CLOET H PAUL Deze werd ter visie gelegd en de benoeming aan de orde gesteld tegen oüe volgende vergadering De verdere ingekomen stukken worden morgen door ons medegedeeld Van de gratis uitdefling van brood en warmen drank aan de volwassenen koffie aan de kinderen melk werd heden gebruikgemaakt door 310 kinderen en 205 volwassenen Bg bet cand ex in de theo ogie I slaagde te Utrecht de heer J D 1 Idenburfe laudwerk de oogst en het wijnpersen dat is zoo mijn smaak niet Ik houd van de drukte het woelige de rflnnen en veldslagen al de prettige herrie van mijn vorige tretrekking Met genoegen zal ik de zwarte gezichten en de witte burnous der Arabieren terugzien En laat ons daarom maar vroolijk zijn Terugkomen doe ik zeker en ik zal je so hrijven ik zal verlof vragen dikwijls en ik zal het krijgen daar ben ik zeker van Ik zal weten dat jelui hier gelukkig Hjt en Afrika zal voor mij het paradys zij4 Daar op mijn woord ik ben vanavond tevreden over mezelf en voel me prettig gestemd Toen men scheidde om naar bed te gaan riep Placide Mathurin nog en zeide Luister nu een goed J gaat morgenochtendnaar SaintAlvère en daar moet je aan iedereen vertellet dat ik donderdag naar Bugue ga met Fierrille en dat ik er blijven zal maar Pierrille alleen s avonds naar huis zal gaan Alleen begrijp je Ja antwoordde Mathurin verwcjhderd Dan et je te weten trachten te komen watJeantoux daarvan zegt en vooral wat hij doet Jawel zeide Mathunn nog eens Dan moet je me komen vertellen alles wat jeziet of hoort Begrijp je Maar vooral aan niempndabders dan aan mq det is afgesproken Sn steeds verbaasder gaf Mathurin ten antwoord ADVSBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regeU 50 Centen iedere regel meer 10 Centen OBOOTE LETTKB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratie opgenomen in het ADVEB ENTIEBIiAD t welk des Maandags verschgi t Wij herinneren dat het adres aan de Tweeda Kamer betreffende de Jachtwet nog eenige dagen ter teekening ligt bij de heeren Van Bentum en Zooa De commiezen der dir belasting W Kuling en H N Barnouw worden overgeplaatst resp naar Schiedam en Delfshaven n Maar wij vernemen zal op 3 Maart de zaak dei vrouw behandeld worden welke Achter de Visohmarkt het lijkje van haar jong geboreh kind in bare woning had hegraven Tengevolge van het aan den heer G Cloos verleend eervol ontslag als inspecteur van politie te Leiden is in diens plaats benoemd de heer J Komanesko thans jongste inspecteur aldaar Hoe vreemd het denkbeeld van scheepsspoorwegen ons ook moge voorkomen het vervoeren van schepen over land was in de oudheid en in de middeleouwen bekend genoeg Gedurende 300 jaren plaohten de Grieksche zeelieden hunne sshepen over de landengte van Corinthe te sleepen en vele dier schepen moeten grooter dan 450 tonnen geweest zijn Daar de wegen waarover do schepen gesleept werden van glad graniet waren waarop rollen waren gelegd kon ds weg billgkerwijze beschreven worden als een seheepsspoorweg Van de Turken is het bekend dat zij schepen over land sleepten en in 1438 39 vervoerden de Venetiers een vloot van 30 gewapende schepen o rer de bergen tusschen de Adnatische zee en het Gardameer om Breacia te ontzetten dat door de Milanoezen belegerd werd Indien de Grieken en Venetiers schepen van honderden tonnen over land konden vervoeren langs een weg dia lang oo gMijk niet was als een stalen spoorweg ea zonder dat zij van hydraulische of stoomkracht konden gebruik maken Jawel Placide ging naar de eetzaal om zijn pistolen te krijgen hij nam die mee naar zijn slaapkamer laadde ze daar en ging met een vergenoegd hart naar bed En inslapend droomde hij van Millette zgn lieve zuster Millette HOOFDSTUK IX drilP Do Lorins vonden het zeer verdrietig dat zij genoodzaakt waren te scholden van dezen waardenneef dien zij naar het scheen slecht wedergovonden hadden om hem even spoedig te verliezen Maiir niettegenstaande dat gevoelden sij zich tooh getroost wanneer zij bedachten dat hun Millette gelukkig zou zijn nu Pierrille in hun midden zou wonen Bovendien Placide had hen reeds eenmaal verlaten en hoe zwaar ook het schema zou vallen het zoude nimmer zoo wreed zijn als wanneer zij Pierrillemoesten zien vertrekken en met hem het geluk v hun huis De oude Pascal werd opgewonden van geestdr als hij aan zijn neef dacht en hield niet op te herhalen Welk een brave jongen Zoo iets kan mga alleen van helden verwachten Pierrille is ontwikkeld van gevoel en te fier v karakter un het edelmoedige offer van zyn vriend veetstoota aan te nemen had beproefd weerstand te bieden maar zijne weigering was niet lang bestand ge weest tegen de wow den van de torics en van Placide