Goudsche Courant, woensdag 18 februari 1891

kw dt Wttlfg Tan ae goheepsspoorweg aan moderne ingenieurs geene onoïerkomelpe beswaren aanbieden Een meisje dat aan deo eenen kant jong en aan den andoren kant oud is werd onlang Tolgeua Weener bladen door Prof Nothnagel te Weenen aan z ua studenten voorgesteld Het meisje dat ii jaren telt Eiet er alleen wat de rechterhelft van haar aangezicht betreft naar haar leeftijd uit met een frusche gevulde wang gladd Duid enz maar aan den linkerkant ia het vél verschrompeld en slap de wang hol en bet oog ingezonken Bedekt men de linkerhelft met een doek dan ziet men een frisch joQg gezichtje met schitterend oog maar dekt men de redhterbelfi toe dan ziet men een oude vrouw tanig en rimpelig met een dof stafend oog Volgens Prof Nothnagel i dit zonderling versch Dsel veroorzaakt door een hevig zenuwlijden De arme lijderea is nu tengevolge van electrische behandeling van pgnen bevrqU maar er is geen kan dat de linkerhelft van haar gelaat de vroegere firischheid en schoonheid herkrygen al en de ongelukkige kan op geen harmonisch aiterlijk hopen voor ook de rechterhelft oud en le l jk geworden is Zondag werd in het Vereenigingsgebouw eene Algtmeene Vergadering gehouden van het Ziekeaan Weduwenfonds Providentia onder voorzitterschap van den heer J de Grauw in tegenwoordighe van ongeveer 200 loden De Voorzitter opende do vergadering met een welkom aan de leden en gaf tqne tevredenheid te kennen over de flinke opkomst Hij hoopte dat het hoofddoel der vergadering de oprichting eener steenkoleuvereeniging onder de leden mocht slagen en allen die hier tegenwoordig waren zonden toetreden al lid Nadat de notulen der vorige vergadering door den Secretaris Boekhouder waren voorgelezen en goedgekeurd bracht de Penningmeester verslag nit over het Ie kwartaal dat den 8n Februari is afgesloten waaruit blijkt dat de ontvangsten hebben bedragen ƒ 884 70 en de uitgaven 766 78 zoodat dit kwartaal wns afgesloten met een batig saldo van ƒ 128 92 Onder de ontvangsten kwam voor aan donatien ƒ 155 50 Contributie 728 30 en van r lementen van nieuwe leden ƒ 0 90 Onder de uitgaven waren de 2 eerste posten het belangrijkst nl aan 37 zieken 417 90 en aan 87 kraamvrouwen ƒ 135 Voorts bleek dat het ledental in dat kwartaal met 4 was vermeerderd en bedroeg 439 Nadat de Voorzitter den Penningmeester had dank gezegd voor rijn uitgebracht verslag kwam aan da orde pnnt 4 Betprekmg oeer de apricitiHff eener tUeiAoUtaereeniging De Secretaris Boekhouder zegt daaromtrent het volgende Geachte ïledeleden I De voor velen onverwachte en langdurige winter heeft ons tat nadenken gebracht en de oogen geopend toet om de vroeg ingevallen vorst te hetiryden maar te trachten ons jntijds daarvoor zooveel mogelijk te vr aren hetgeen m i door onderlinge samenwerking op eene gemakkelijke wijze kan geschieden want het is feitelijk een Ongezonde en vooral niet tegen het denkbeeld dat hij afscheid zou moeten nemen vau Millette n misschien haar aan een ander zou moeten afstaan Hij nam dus eerlgk en openhartig het aangebodenoffer aan terwijl hij daarbij zgn hart opende voor den vriend die getoond had hem zoo goed te be gnjpen Al wat ik je vraag zei Placide is dat je dezeschuld aan haar betaalt I Oh wees gerust antwoordde Pierrille Millettebehoort geheel mqn leven en al mgn liefde Aan I jou mijn oprechte vriendschap Zg drukten elkander met warmte de band terwijl k tranifii in hunne oogen stonden Ja herhaalde Pierrille zij zal gelukkig rijn want ik bemin baar zooals nog nooit iemand be mind is Dank n eens dank broeder I zei Placide i Terwijl Placide dien dag in den wijngaard aan bet werk was kwam Mathurin hem daar opzoeken en fluisterde hem in het oor Ik heb gedaan wat g j mij gelast hebt brigadier Du Jk heb een flink getal jongelui aangeworven en bun volgens uw order gezegd Gy weet dat Pierrille bier blijft De neef van de Lorins gaat voor hem dienen Heel goed hebben zy gezegd Het praatje toestand dat wanneer een werkman bet minst verdient b j genoodzaakt is de grootste uitgaven te doen in hooKIzaak in den winter daar alsdan als van zelf alles faooger in pr s is en men de hemelgaven va n licht ed warmte mist Van daar het plaii dat ik U wenscb mede te deelen Dat dit phu z ja oorsprong heeft in de Buitengewone duurte Afit steenkolen begrypt allicht elk maar er ia nog een andere reden waarom een steenkoleuvereeniging zeer gewenaeht en noodig is en die redon is dat w zekerder zouden kunnen zjjn voor de prompte levering en ons dit in de prqs ook teer zeker veel zou versobillen emdat de lova rancier dan ook leierieid had dat het aantal mudden steenkolen dat werd uitbesteed dan ook werkelijk dóór bem tegen dien pr s kon warden geleverd iets wat de leverancier op de tegenwoordige manier V an inschrijven geheel mist wèl wordt h j overstelpt met bons wanneer de steenkolen in prys stygen maar zoodra de prgs slechts ongeveer gelgk is als bg andere steenkolenhandelaren wordt van een aantal bons geen gebruik gemaakt Het komt mg dan ook op dit oogenblik het geschikst voor om op deze vergadering namens allen eeu oord van dank en erkentelgkheid te brengen aan de firma Krggsman de Koster die gedurende dezen winter zoo flink hebbeu gehandeld door dien prgs waarvoor die firma had ingeschreven niet te verhoogen en zou bet m i een eerste püoht eyp wanneer de vereeniging tot stand kwam met di firma te onderhandelen doch dit is voor later Onder de voordeelen van tet lidmaatschap mogen o a ook niet vergeten worden te rekenen dat men des zomers wanneer de verdiensten over het algemeene beter zgn dan in den winter de kolen met eene kleine wekelgkscbe storting betaalt terwgl men nu in den winter wanneer men de kolen ontvangt van een klein weekgeld eene groots uitgaaf daarvoor in ééns moet doen Ook zgn er velen die in den winter de steenkolen ontvangen om die jn den zomer te iMtalen doch elk begrijpt dat men op die wgze ni t den minsten prgs betaalt men met alles moet tevreden zgn en des zomers onder dien schuldenlast gebukt gaat die als van zelf voel zwaarder is d dat men vooraf met eene betrekkelgke kleinigheid daarvoor zorgt Neemt men daarbij nog me meoschen die in den winter faun steenkolen per half mud of per emmer koopep en men weet dan hoe schadelgk dat voor hun gezin is dan is het dunkt mg duidelgk genoeg aangetoond dat een ateenkolenvereeniging in het belang van elk gezin l an zgn zonder dat die ten nadeele der stoen olenhandelaren werkt doordien men van de bespaarde gelden de steenkolen a contant en bij eene groote hoeveelheid van een hier gevestigd handelaar kan koopen Wanneer b v elk lid van den In Maart tot den laaUteu October 25 et per week stortte dat is gedurende 34 weken dan had elk een bedrag te goed tegen den winter van ƒ 8 60 Hekent men nu dat men de steenkolen voor die vereeniging tegen 70 et per U L kon bedingen dan had elk lid reeds ongehinderd 12 H L steenkolen te goed en kou daarmede voorzeker een groot gedeelte van den winter doorbrengen hetgeen hem 12 weken in den winter zou vrijwaren om daarvoor die voor bijna allen zeer bezwarende uitgaven te doen Geef ik hier slechts als tmorbeeld aan 84 weken 26 et dan is het plan niet uitgesloten om b v is verder gegaan Claude Gautier hoeft het verteld aan Jeantoux zgu intiemen vriend Naar het schijnt hebt gij er Jeantoux reeds over gesprokenf hij heeft tenmin te gezegd tr Ik wist het Placide heeft het mij gisteren verteld Wa dat wel waar Ja gji voort Ik heb toen zonder mij er verdor in te mengen geluisterd naar de praatjes van Jeantoux die hetzij gezegd zonder hem te vleien er tegenwoordig uitziet als ifcsj nd dieliiet veel goeds in zijn schild voert Nu hjj heeft een beetje jn neus voorbggepraat en brutaal als hij is rijn plannen niet Voor zich wetente houden Des te erger voor hem Wat heeft hij gezegd P Ten eerste dat pierrille nog iiet met de juffrouw getrouwd is Dat er nog heel wat water door den vliet zal stroomen eer dat gebourff on datals hg het verkoos Pierrille zel nooit met d jufftouw zou trouwen i Do stommerik Zoo heeft Gautier hem ool genoemd Dezebeeft hem gezegd Je zult van Ben slechte reiskomen Hij heeft gelgk die Gautier Toen Toen I Jeantoux is naar don ouden Linarao den pachter van de Porr gegaan on heeftdezen gevraagd of hij niet ergens een oud geweer had I het geheels jaar door te blgven betalen hetig per week minder oonhribatie of betzg om in den winter voldoende van steenkQl n verzekerd te zgn hetgeen bg bet vaststellen van het reglement kan worden bepaald Mooht het plan bg U bijval vinden en g j wentcht door deelneming er aan mede te werken tot de volvoering er van dan kaï over de verdere regeling van een en ander latei worden gesproken met de deelnemers voor wien straks de gelegenheid wordt opengesteld zich te doen insohrgven Op de vraag van den Voorzitter of er leden waren die zioh wilden doen inschrijven namen slechts 48 deel doch gaf de Voorzitter in overweging om er thuis eens over te spreken en daarna aan den Bode hun besluit medetede len terwijl tevens den inschrijvers werd medegedeeld dat zg eene uitnoodiging zouden krggen om een reglement vast te stellen Daarna sloot de Voorzitter onder dankzegging voor de goede orde en verleende aandacht voor het gesprokene de vergadering De Eerste Kamer is gisterenavond weder bijeen gekomen en zal heden te half twee eeae openbare zitting houden In de laatste gemeenteraadazitting te Oudewatar i besloten ile gasbuizen geheel te vernieuwen en daartoe eene leening te aluiten van ƒ 10 000 tegen hoogatens 4 rente met jaarlgksohe aflossing van ƒ 600 Thomas Saddler die te Londen verdacht wordt van den jongsten vrouwenmoord in Whitechapel is stoker en 60 jaren oud Hg is met de stoomboot liSa uit Turkije thuis gevaren en daarheen 18 maanden geleden vertrokken welk tgdatip overeen scbgnt te komen met den laatstvorigen moord Hg is Zaterdag in eene herberg aangehouden met bloedvlekken op zgne kleederen afkomstig naar hij voorgaf van eene vechtpartij Er is in de nabgheid van de plaats der misdaad een groot mes met metalen heft gevonden welk wapen schijnt herkend te zijn als het eigendom van Saddler Eindelgk is deze volgens het getuigenis eener vrouw kort vi5ór den moord in gezelschap van de verslagene gezien Zondag avond tusschen 8 en 9 uren heeft menzich toegang verschaft door middel van een sleutel tot en pand aan het Hang te Botterdam waar eene vleesehhouwerg wordt gehouden De bewoners waren afwezig en door middel van braak is uit eene gesloten ladetafel staande in ds huiskamer ontvreemd een trommel met ongeveer ƒ 2700 aan waarde in effecten bankpapier en specie Eene aanzienlgke partij zilver dat in de nabgheid lag liet men onaangeroerd Te uur is bedoelde trommel geopend gevonden in de nabgheid van hst station Maas Daarin was nog aanwezig circa ƒ 600 aan bautfpapier De vinders deponeerden een en ander aan een der politiebureaux Het vermoeden bestaat dat gebruik is gemaakt van een sleutel van de voordeur die door den bewoner sederrt eenigen tijd werd vermist terwgl hg niet had gezorgd voor een ander slot op de deur Volgens eene opgave van de politie zijn ontvreemd acht stuks Thegsloten 4 pet a 100 florgnen allen Ah ah I God moge bet m j vergeren mnar ik geloof dat het canaille van rins is iemand leelgke poets tespelen Ga verder Vader Linsrac heeft hem gezegd Waarvoor heb je een geweer noodig P Wat wil je er mede uitvoeren Ik wil er de veldrtitten en vogels die in deze streek zooveel schade aanrichten mee uitroeien heeft Jeantoux gezegd Welnu antwoordde de oude voor de vogels zet men strikken en de vsldratten ktt n je met ateenen dood gooien Ik leen je mijn geweer niet Toen is Jeantoux iwggegaanzonder verder een woord te spreken maar dat lijjnist tevreden Wfis kon men hem wel aanzien Toenben ik ook weggegaan en nu weet gij alles wat ikzelf weet Goed Het is voldoende 7 Je zegt dat Jeantoux weet dat wg Donderdag naar Bugu vertrekken O ja dat weet hg En dat Pierrille e avonds alleen terugkeert r Ook dat weet hg ja en zelfs zoude ik u aanraden Oh I ik weet wat mg te doen stiiat Bn nu Mathurin bedank ik je wel Je behoeft Jeantoux niet meer na te gaan Ik weet wat ons van hem te waohton staat i Wordl vervolgd met de onverschenen coupons en talons één stuk lot Madrid 3 pot a 100 francs met de onverschenen coupons twee stuks lot Milaan a 10 li es een bewijs van eigendom van eene vrouwenzilplaats in de Groote Synagoge aan de Boompjes te Uotterdam ten name van J H Bosman no 32 een huurcedeel afgegeven door Hoeuereld een idem ten name van Daelau een idem ten neme van H G Zwaan een idem ten name van Engegeer een bewijs van eigendom van het pand no 78 aan den Hang te Botterdam eep bewgs van eigendom van oen gang aan den Hsny te Botterdam een polis van brandasaurantie van roerende goederen ten name J H Bosman een idem van pand no 78 aan den Hang te Botterdam eenige rekeningen en quitantien geboQrteacteo en militieaangifte ten name J H Bosman en Hendrik Bosman een bewijs van aandeel afgegeven door GruD h Go een grauw linnen zakje gemerkt met zwarten inkl J H B inhoudende ƒ 500 aan specie meest rijksdaalders een idem met f 369 aan specie meest rijksdaalders eeu groote bruin lederen portemonnaie inhoudende 2 coupons groot 3 en 1 60 benevens een s pond sterling en 1 pond sterling De commissaris van politie in de Ie afdeeling te Botterdam veraoekt opsporing aanhouding en bericht In de Juttralian Exprets wordt per advertentie gezocht een afslager voor openbare verkoopingen Zij die volleerd buikspreker zijn en daardoor ongemerkt kunneu helpen opbieden bebbon de voorkeur In bot Westland hebben de bloembollen de winterkoude over het geheel vrij goed doorstaan ier en daar komen de planten reeds boven den grond kijken Alleen enkele soorten van narcissen hebben bet te kwaad gekregen en zijn bevroren De kraaien die op verscheidene plaatsen de bollen uitfiikken richten nogal eenige schade aan Men sohrijfi uit s Hage Zaterdag avond viel aan het station alhier het volgende voor Aan het station te Delft haddett twee aldaar studeerende jonge lieden door welke oorzaak dan ook onaaagena ambeden gekregen met den hoofdconducteur v in don trein en te s Hage wilden zg met dozen naar den chef gaan Waarschijnlijk hoewel de man het ontkent heeft de machinist van den trein iets tegen de jongelui gezegd want plotseling sprong een van hen op den inachii ist toe en gaf hem een slag met zijn wandelstok De man eea ercuul die by de maatschappij algemeen bekend is als een lobbes nam het eerst zoo hoog niet op doch toen de aanvaller hem een tweeden slag toebracht ontstak hü in woede en diende bet jongemensch een pak slaag toe dat het bloed uit mond neus en ooren te voorschijn kwam Misichion zou de man nog verder zijn gegaan wanneer destationchefniet tnssoheubeiden waren gekomen De andere reiziger die zgn kameraad te hulp wilde komen werd door den stoker onder handen genomen en wetende dat stokers in den regel ook geen fluweelen handjes bebbe kan mon veilig aannemen dat ook hij zgn deel beeft gehad The Brit medg Journal deelt mede dat in Egypte de verplichte vapcinatie is ingevoerd Elk kind moet 3 maanden na de geboorte ingeënd worden tenzg volgens getuigenis van een modieus daartegen wegens ziekte beswaren bestaoii De inenting zal kosteloos geschieden en do ouders worden gestraft of gevangengezet als zg niet voor hun inenting zorgen Inboorlingen zijn van den datum af van het decreetvan den Khedive van 17 Dec jl aan deze bepalingen onderworpen f vreemdelingen van d en ITeu Maartaf van dit jaar De heer B H Klónae beschrgÏE in de Tud de volgende Igkstostsie Gisteren ochtend omstreeks elf uren waren veel belangstollenden en vrienden op het Begggnhof te Amsterdam getuigen van eon ernstige plechtigheid die in lang vervlogen tijddn haar oorsprong nam en door veel eeuwen heen op bet aloude Hof bewaard bleef Zuster Guland of lisver zuster Ursula een begggntje van ruim 93 jaren werd naar het graf geleid Wie nog voordat het lijk werd uitgedragen een blik wilde slaan op de rustige gelaatstrekken üer tioogbejaards maagd beftioefds slechts het Moedertuis binnen te gaan want de kist was nog open Het begggntge lag in de blanke lijkwaden als op een praalbed om de geVouwen handen slingerde 21011 de rozenkrans dien zg haar leven lang met onbezweken trouw had gehanteerd de bloedlooze vingeren omklemden het kruisbeeld vervaardigd Tan olgfhout uit het Hof van Gethaemané een ge oüeuk haar door den beggünenvader vereerd op haren sluier rustte eeu kroon van maagdenpalm met kleurige bloemen doorvlochten in een breede omlijsting van frisch groen en ongerepte rozenbladeren lag het beggiJBtje gedoken Wie baar in dien bruidstooi had gestoken P Haar medezusters Bij ds beggijntjes heerscht nog hel lang vergeten gebruik va i bet hoetjes maecken de laatste liefdedienst die in deze gewesten de buurmeisjes aan haar gestorven vriendinnetje gewoon waren te bewijzen zg vlochten haar een krans en bestrooiden het Igk met bloemen Dienzelfden dienst bewijzec ook nog de beggijntjes asn haar overleden medeznster zij noemen evenwel dat dienstbetoon niet hoetjes maecken maar palmknoopen boezeer deze laatste uitdrukking in vroegere tijdijn uitsluitend werd gebezigd voor het siereu eener bruid die ten huwelijk ging Voor de bruiden van Christus is het sterven baar bruiloft zij hebben de aardsche liefde verzaakt om bü het klimmen der jaren met telkens hooger gloed naar haren Bruidegom te verlangen Al zij sterven gaan zij Hem in bruidstooi te gemoet vandaar het palmknoopen Zoodra de lijkkist was gesloten ving de ommegang over het Beggijnhof aan voorop het kruisbeeld door het jongste beggijutje gedragen daarachter de lijkbaar met groen en bloemen overdekt Al de beggijntjes maken den ommegang rondom de hofperkon mode Aan de grafzerk ran rood graniet waaronder het stoffelijk overschot van Cornelia Arens rust die in 1621 uil do handen van LeonardusMarius den sluier ontving en in geur van heiligheid stierf houdt de Igkstoet een wijle stil om te bidden ook vócSr de kerk wordt met datzelfde doel de lijkbaar neergezet vervolgens droeg men het beggijntje naar de Hofpoort waar de lijkkoeta gereed stond om haar naar de laatste rustplaats te voeren het beggijnengraf op het kerkhof De Liefde De dierbare doode laat aan haar medezusters een troostrijke herinnering achter Hoezeer tot boegen ouderdom gekomen heeft rq de kwalen van den ouden dag niet gekend Met zeldzame naauwgezetheid vervulde zij haar plichten den tijd verdeelende tusschen bidden en werken God schenke haar bet loon oor haar eenvoud en dougdetf I Al een merkwaardig blgk van den overigens bekenden ijver bij de XederlandSohe en ook by de Boiersohe posterij is aan üe lijd een brief getoond die op 17 Sept II van Amsterdam naar Munchen verzonden deu inmiddels vertrokken geadresseerde een tijdlang nareisde vervolgens naar Muncheu terugkeerde en hem eindelgk na vgf maanden zwerven op U Febr aan zgn domieilis te Amsterdam bereikte De envelloppe was aan weerszijden met poststempels en verwijzingen overdekt on ten laatste waren zelfs de register van den burgerlijken stand te baat genomen om den geadresseerde te achterhalen Op verschillende plaatsen in Duitschland heeft een sneeuwstorm gewoed Zoo wordt onder anderen onder dagteekening van Zaterdag uit Hamburg gemeld dat aldaar sinds Donderdag avond een hevige sneeuwstorm woedde en dat van den kant van bet noorden alle spoortreinen tengevolge der vele sueeuw groote vertragingen ondervondei Ook te Augsburg woedde gisteren een sneeuwstorm Uit Altenstein is van den zelfden dag bericht ontvangen dat op de spoorlgneo naar Kobbelbude en naar Soldau wegens de opgehoopte soeouw het verkeer was gestaakt Ook in den Harz is zooveel sneeuw gevallen dat er tusschen verscheidene plaatsen zeer hinderlijke storingen in het verkeer waren ontstaan In het onlangs verschenen werk 1Ïï asr Aeijuatoriaal Afrika en de terugkeer met Umin facka beschrijft majoor Casati een karavaan waarmee de bofstoet van den koning van Oenjoro uit de eene residentie naar de andere werd gebracht toen het leger der Waganda ich aan de grenzen van het rijk had vertoond Aan het slot van deze schildering zegt do schrijver Plotseling begint de heele menigte te dringen zij drukken elkaartegen de poort één roep van verbazing en de bewondering klinkt terstond uit elks mond Door vier krachtige mannen gedragen opeen draagzetel van groeten omvang wordt een vrouw van kolossale afmeting oogonsobijnlijk een vormelooze vleeschklomp met kleine in de kassen begrjjpen oogen over het voorplein van het paleis gedragen Het is een der vetgemeste vrouwen van koning Tschua Aan de hoven van Oeganda Oenjoro behoort het tot de zeden en den koninklijke praal er gemeste vrouwen op na te houden dte den hoogsten graad van zwaarlijvigheid hebbon bereikt Een dergelijke luxe wordt als een teeken van rgkdom en buitengewone deftigbeid beschouwd en men benijdt den koninklijke eqhtgenoot om loo n heerlgk be St Deze oigonaardige vetbeid wordt door een bijzonder edingsysteem bereikt en het slachtoffer neemt regelmatig in omvang toe Weldra i het indivu zoo dik dat het ioh niet dan met de grootste moeite al kruipende kan voortbewegen Batteolaodscb Overzicht De Italiaansche ininister prMidenl markies Di Budini heeft in de Kamer het program van het nieuwe Kabinet toegelicht In hoofdzaak strookte de inhoud van s ministers verklaringen met hetgeea reeds over de plannen der regesring bekend was Ten opzichte van het binnenland zal het Kabinet dat geen partg regeering is voorioopig geen politieke wel ten of hervormingen indienen maar het zal zich bepalen tot het streven naar herstel van het financieel evenwicht on wel door op de begroeting van alle departementen te bezuinigen Wat de buitenlandscbe staatkunde betreft verklaarde Di Budini dat de regeering de tot nu gevolgd politiek zal voorzetten Het drievoulig verband lal dus gehandhaafd worden maar toch ligt daarin niet de minste aanduiding dat Italië minder vriendschappelijk jegens Frankrijk gezind zou weaen Wij zullen zcide de minister ons best doen om ten opzichte van onze verhouding tot Frankrgk verkeerde uitleggingen te vermijden Te Parijs is men natuurlijk zeer tevreden over deze bijzondere vermelding van Frankrijk Dat van den heer Di Budini evenmin als van den heer Crispi afscheiding van Italië van het drievoudig verbond te wachten zou zijn wist men vooruit maar toch is nu ten minste eeu betere verhouding tusschen de beide buren te verwachten De ti iple alliantie zucht de Justice blgft helaas maar met de onophoudelijke uitdagingen van den heer Crispi is hst nu althans gedaan Met bijzonder groot genoegen hoeft men in Frankrijk gezien dat de heer Luzzati als minister van financiën is opgetreden De heer Luzzati is een bekend staatbuishoudkundige die de nadeelen van een tariefporlog kent en zich reeds meermalen ten gunste van een tractaat tusschen Franj rijk en Italië heeft uitgelaten Zoo van iemand dan is het in de eerste plaats van dezen minister te verwachten dat hij zijn best zal doen om den vrede op handelsgebied tusschen Frankrijk en Italië te herstellen In Italië heeft de verklaring van den heer Di Budini over het algemeen een goeden indruk gemaakt Met de beloften ten minste is men tevreden Of dit ook het geval zal zijn met de daden moet natuurlijk de toekoai t leerea De Association lit rale heeft Zaterdagavond ts Brussel een vergadering gehouden waarin besloten is zioh met alle middelen te verzetten tegen verschuiving der grondwetsherziening tot na de Kamerverkiezingen van 1892 De Association wenscht een ontbinding der Kamer voor dien tijd en zal tegen Paaschmaandag een betooging met die strekking op touw zetten Van dien dsg af zullen dan eiken Zondag vergaderingen worden gehouden om voor de grondwetsherziening propaganda te maken De Indépendanoo Beige houdt vol dat haar inlichtingen betreffende het ontslag hetwelk de Minister van Oorlog generaal Pontus zou hebben aangevraagd juist zijn ondanks de tegenspraak van den offioieuzen Courrier de Bruxelles Generaal Pontus heeft zijn aanvraag om ontslag reeds bij den Ministerraad tor sprake gebracht maar de Ministers hebben hem overgehaald te wachten totdat een opvolger is gevonden Met generaal Sherman wiens dood door de telegraaf gemeld wordt is weder een van de groote figuren uit den Amerikaanschen burgeroorlog weggenomen De grootste Abrahain Lincoln is allen voorgegaan Voot Grant Garfield en Farragut voor Seward en Stanton heeft de doodsklok reeida geluid Lee en Stonewall Jackson en Jefferson Davie hebben rich met hunne bittere tegenstanders in den dood vereeuigd Nu houdt ook William Tecumsoh Sherman de stoute veldheac zonder wiens tocht dwars door Georgië en Mississippi Grant nooit in staat geweest zou zijn Lee mer zijne ijzeren vuist te omknellen de andere doeden gezelschap Sherman was den Sen Februari 1820 te Lancaster in Ohio geboren Hijjwas op zijn 16e jaar als cadet op de militaire academie te Westpoint gekomen en dns een van de weinige hoofd ofiicieren die bg het uitbreken var den oorlog in 1861 het leger der Noordelijken konden aanvoeren W t men weet dat bet Zuiden jaren achtereen zooveel maar mogelijk was de olficiereplaatsen met zijne aanhangers bezet en de officieren van andere denkwijs zooveel maar kou uit de gelederen verwijderd had Tot 1853 leidde Sherman hst gewone leren dof Amerikaansche militairen gamizoeosdienst gewisseld nu en dan Aoai eene Indianen expeditie Toen werd hij aan het hoofd geplaatst dor ofiicier academie te Westpoint die hijzelf als artill aluitenant verlaten had In het eerste door Lincoln bgeengeroepen leger der Noordelijken commandeerde hü een regiment on in don rampspoedigen