Goudsche Courant, donderdag 19 februari 1891

Donderdag 19 Februari 1891 I 4456 GOUDSCHE COURANT SieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De ixuendlng van advertentien kan geschieden tot Mo mor des namiddags van den dag der aitgave veldslag bg Bull s Ban de eerste ran de rele die de Noordelijken verloren deed hq wat h j Tormoobt om de ramp te Toorkomen H j werd rerrolgens eerst brigade spoedig daarna bevelroerend generaal in Kentucky welken Staat hij tot dn Unie terugbracht Nog diende hij eene poos onder Grant maar in October 63 kwam hij Bosecrantz aan het hoofd van het l r van de Tennessee vervangen In ïebr 64 begon hij met t ne stoutmoedige tactiek om door in het hart van s vijande land door te dringen telkens grootere ata4 ken van de geconfereerde staten af te snijden te verwoesten schrik aan te jagen waardeloos te maken voor d hoofdmacht Van Vicksburg uit trok hq dwars door den staat Mississippi naar Meridian een van de belangryksle spoorweg knooppunten Tot opperbevelhebber van Mississippi benoemd sloeg hij eerst Johnston daarna Hood en brak den 16en November met zijn leger van Atlanta op Naar de kust van den Allantischen Oceaan was de marsoh bestemd maar hoe of wanneer hij er komen zou zou de onverschrokken aanvoerder zelf moeieUjk hebben kannen Eegf en Er gingen cenige weken voorb j waarin van zqn in vier kolotmi n gesplitst leger niets te Washington vernomen werd en menigeen de schouders ophaalde over den waaghsta die bezig was de kostelgke troepen der Unie m het verderf te voeren Lincoln alleen in overleg met wien de manch beraamd was heeft aan Sherman nooit getwijfeld Eindelijk kwam hij terecht b Savannah dat bij den Slen December innam Nu ging hij Noordwaarts op Harden en Johnston werden geslagen en laatstgenoeAide nadat Schofield het leger van Sherman was komen versterken gedwongen de wapens neer te leggen Na bet einde van den oorlog is Sherman eerst bevelvoerend generaal in hel Westen vervolgens opperbevelhebber van het leger der ünïe geweest In 1883 heeft hij zijn ontslag genomen Sherman was een van de dapperste bekwaamsteen meest wetenschappelgke aanvoerders van hetNoorderleger Meer uitsluitend militair dan eenzijner tijden partijgenooten last hy den naam n van een onkreukbaar eerlijk en standvastig man Onder een inonarchalon riegeeringsvorm zou hij mogeIgk niet buigzaam en diplomatisch genoeg geweestzgn om ficarnère te maken In eene republiek heeft hij te veel militair zelfgevoel bezeten om begeerig te wezen naar politieke onderscheidingen die Grant s naam een doet van zijnen faister ootroofd hebben PËTRÖLËüW OTEEWNGiN van de Makelaars C otzl ar SefaalkwOk te Rotterdaoi De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 70 Geïmporteerd fust 7 76 Februarilsvering ƒ 7 60 Maan en April levering ƒ 7 55 Mei en Juni levering ƒ 7 60 Augnstusen Septemberlevering ƒ 7 90 October Novembereq Decemberlevering f Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerende Goederen VERKOOP 16 FEBEüAEI Huis Kantoor Schureni Werkplaatsen en Erven Bleekersingel Wyk B No 212 en212a 7S00 kooperP Zwart Jz te Zaandam Hnis eb Erf Plantsoen W jk L No 887 1425 kooper A van Es ï OSTER ICrSl LIJST van brieven geadresaaerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Januari 1891 en door tusachenkomst van het Postkantoor te Gouda terug te verkrijgen W Bnijzer Bergambacht J B SehreuderDeventer Bidighoorn Botterdam P Bod fioltordam Van HAASTEKCËT H Barense Tiel Gouda 16 Februari 1891 De directeur van het Postkantoor V0K8TEB unrgerlijke Stand GEBOREN 13 Febr Johaniu Cbnitmi aoderl K Heij en K de Koning Eldert Msrinnt oaderi A de Mink en N Preroo U Tlirk Chniluan oodtri W H eo Eieebotea en C Kaoppertï Frcdenk 3 drik Gjjibertns oadera Dr F H O van Itersoa en Jonkvr J M Grufland Qgert ovdera G Koster en P Scholteo Pieter Glaudma ovdera O Sebonteo en M de Keizer Baatiesn ooders Bojawal en M Tan Roon OVIELEDEN 18 Pebr G F ran Looa 70 j 14 3 van Boog 91 t ü an Sinr Bro geD 70 j 15 C van der Uoe e hniavr tan Tofloo 69 j J Ha meralag S2 j 10 G Strevelaar v ti an A van H o 91 J F G NieaivLind 19 d 1 Janaei 6 m ADVEIITENTIÊN Voor de vple bewyzen van deelneming ondervonden bj t OTsrlgden van onzen gelieMen Zoon Broeder en Behuwdbroeder betuigen wg onzen hartelpen dank Uit aller naatn Wed W S OOSTERLINQ WoDT Gouda 17 Februari 1891 OPROEPING Art 1070 B W Allen die iets ie vorderen hebben van of verscbnldigd zga aan de nalatenschap Van wfllen den Heer COBNEL18 van der TOBBEN E in le ea papier brikant handelende onder de firma BLOK en van der TOBBEN ie Waddinxvetn en aldaar overleden den 11 Fébrnari 1891 worden verzocht daarvan uiterlgk op 1 Maart 1891 opgaven te doen ten kantore van den ondergeteekend n gemachtigde der tttch beradende erfgenamen Mr I MOLENAAR Notarig Waddinxveen 16 Februari 1891 Door plotseling vertrek verlangt Mevrouw GEITEL eene EEBLUéE JIENSTBOBE Mevrouw CREMER Crabethstraat 278 vraagt mtt Mei eene zindelgke Dienstbode die koken kan P 6 6 tl COGNAC 48 voor ƒ j8 90 6 Citroen Punch 6 90 12 COGNAC 48 13 12 Citroen Punch 43 l ert alles vrg aan huis na toezending van postwissel jf ondw rembours G r VERKERK te VIANEN a d Lek KONINGIN WILHELMINA A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 tra goedkoop is het ddel om voor altoos van de gevreesde Bhamatiek verlost te worden De Absbaubbin s ofv AntiRhuraatiscbe WATTElV z n slechts 30 ets per pakje A BBKETVBLT Az te Del t Door m verkrjjgbaar gesteld bg T A G van Detli Hej de Wed Uogmatt Gouds FW J den Uijl Schoonh A Prins Zevenhui en M J Goudkado Boskoop O Jioogendijk Cappelle S V d Krattts Bleiawijk C B Verheul Oudevriiter A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kaulin Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G v d Geur Waddinxvefen Openlare Verkoophg te GOUDA op DINSDAG 24 FBBBÜAEI 1891 des mor gens te 9 nren in het Lokaal Wflk K No 255 aan de Peperstraat aldaar van eenen netten ö bestaande in staande en draagbare Mahoniehouten en andere MEUBELEN als Secretaires Canape s Stoelen Buffetkast groote Boekenkast Pendules enz voorts HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED eene groote partö MANVFACTGRËK en t geen verder te voorschijn zal worden gebracht Daags te voren op de gewone nren te W zichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris O ü FORTÜIJN DROOG LEBVER te Gouda ff aarschuwing l 11 Daar bet ons gebleken is dat er zich bg onze geachte clientèle personen vervoegen die handelende in Poetaponiade PoUtoer Middeltjes tegen roest en dergelijke voorwenden voor ons te reizen en zich zel niet ontzien op den privé naam van een onzer firmaitten goederen te koopen zoo hpngen w hierdoor tor algemeené kennis dat wij genoemde artikelen SIET verkoopen en bedoelde personen HIEX in de mtHste betrekking tot onméfirtna staan E S STOKVIS l ZONEir BOTTEBDAM ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadel k opgezonden door hrt Advertentie Bureau van A BRINKMAN e ZOON te Gouda Algemeen erkend ais het beste MONDWATER der wereld 51 ojarige roem f Monden Tandziekten Moals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleeech onaangename reu uit den moi rd kalkvijriiiing worden zeker voorkomen eo genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s n wV m aanmerkelijk ver oote flesschen vQor 60 ceiU ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend n t Dr POPP l Tandpotder of Tandpsilta steeds de tanden gezond en sobo on houdt Dr POPP s Tandplomheersol l r POTP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden iiVenus zeep en Zonnebloemen zeep POPP s ekristalllseerde en Transparant 7 1 Clycérluezeepen lijn de fijnste Toilet on gezondhfeidszeepen welkr ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen a De namaakaels van Anatherln Wond watft verwoesten de tanden binnen korten tijd Wt Dr J S mo pP Wmnen Depots te GOUDA J C ZELDENÏIIJK Droost Verder in alle Drogisti en Parfumeriewinkel van Nederland Snelpersdfnk van A BRINKMAN in Zn Gouda De nitgave dezer Contant geschiedt dagel ks met nitzondering vsn Zon en Feestdagen De pr$s per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 AizonderlSke Nommen VIJF CENTSN BINNENLAND GOUDA 18 Februari 1891 Vsn de gratis uitdeeling van brood en wannen drank aan de volwassenen koffie aan de kinderen melk werd heden gebruik gemaakt door 810 kinderen en S07 volwassenen In de gisteren gehouden zitting der Botterdamsche Bechtbaak werd W v D arbeider te Stolwqk vrijgesproken van dff beaoHuldiging van diefstal van een paar schaatsen doch wegens mishandeling en wederspanuigheid veroordeeld tot eene maand gevangenisstJaf B de gisteren te Botterdam gehouden verkiezing voor een Lid van de Tweede Kamer is als zoodanig veritoion jhr mr A P C van Karnebeek Iftrt met 176S st De heer Voorhoeve anti rev h A 00 mr van Qilse S93 it Beroepen by ds herv gem ta Opheasdsn J Kok te Oouderak De raadkamer der arrondissements reohtbaak te Maastricht heeft ds gevangenhouding bevolen van J Senden te Sohinveld beschuldigd van poging tot vergiftiging vao zijn vader Door Dinectenren der Kederlafidsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid is eene Commissie benoemd tot overweging of by ontginningen n woeste gronden en heiden staats of partioaliere bemoeiing wenschelyk is Deze commissie is samengesteld uit de Heeren Mr W H de Beaufort K Dinger Prof N G FEVILLETOX iitar ka Fransci TWEEBE GEDEELTE e HOOFDSTUK IX f f Het was tiftn Dinsdagavond Den daaitoprolgehd n Donderdag was Plaoide reeds van vyf uur in den morgen af op de been Ziezoo zei hij vandaag zullen we t hebben Hij kreeg zijn Arabische pistolen laadde ze lietdon baan heen en weer gaan en plaatste de jslaghoedjes op 4e schoorsteentjes Het is lang geleden dacht hy Hat ik er geendienst van gehad heb Hy ging naar beneden waar hy vader Pascal vond die ook vroeg was qpgestaaB Matjiurin zei Pascal tot Placide heeft Coco gemdeld én toynheer Pradel zei straks zyn paard J r Pierrille zenden Gy vertrekt na het ontbyt P Ja antwoordde f laoide f En gy keert terug Morgenavond vader Dezen avond zuUffwy te igne zyn en morgen zal ik my aangeven wy koeren Bierson Mr J H Sehober et Q E H Tjiteinïïolthenius i Directeuren hebben b j de jbepartementen d$r Maatschappij in behandeling ge racht eSn voorstel van het Departement Utrecht tot overweging van de bezwaren die de bestaande tolheffingen zoo te land als te water aankleven in verband met het wetsontwerp tot regeling van heffingen voor het gebruik van wegen vaarten enz welker onderhoud door den staiït bekostigd wordt Voorts hebben Directeuren de Departementen nitgenoodigd tot overweging van voonitellen van de Departementen Utrecht en Groningen om bij do Volkavert genwoordiging een adres in te dienen tot niet aanneming van het w etsontwerp tot herziening der algemeené regels ten aanzien der plaatsalyke belastingen on rapport uit te brengen betreffende het ingediende wetsontwerp tot regeling der brievenposterq Te Dinxperloo was Zaterdagmiddag weder een raadsvergadering belegd waarin de reeds van 17 Januari dagteekenende agenda zon behandeld worden Volgens de aanzegging vtin dA heer Ovink in de vergadering van 4 dezer verscheen geen der leden fan rt i l henier Ësn soort galgk geval als den 4 dezer daar voorkwam toen het raadslid Ovink don geheelon raad uitmaakte voorstellen deed aannam enz deed zich volgens de Arnh Cl in 18B7 voor te Sohoonhoven In eene kraohtens art 49 al 2 belegde vergadering whs daar toen ook slechts ééa raadslid en wel de burgemeester aanwezig die dsodb daard de aanhangige onderwerpen behandelde en daarover besliste Kort daarna verklaarde de r ad deze behandelingen voor nietig maar zag zijn genomen beslissing by Kon besluit van 4 Sept 1857 Stil No 106 onwettig verklaard zoodat de door den burgemeester genomen besluiten gehandhaafd bleven Op grond van de bedoeling en de geschiedenis van art 49 besliste kon besluit dat hoewel hetXerde lid van in avond tegen den namiddag terug en zyn voor weer hier Ja zei Pascal maar gij keert niet terug omhier te blijven Neen niet altijd dat is waar maar toch langgenoeg om getuige ve z jn van het huwelijk vanMillette Tegen tien uur zette men zich ain tafel Het paardvan mynheer Pradel was juist gekomen beredendoor Pierrille zelf die het te Saint Alvèoe was gaan halen De stemming der aanzittenden waaeen weiniggedrukt Dit vertrek hoewel voor korten tijd slechts deed onwillekeurig denken aan een ander afscheiddat er spoedig op volgen zou en wel voor een langdurige afwezigheid Placide was de eenige die trachtte vroolijk te zyn doch zonder dat het hem gelukte Toen het ontbyt was afgeloopen brfcht Malhunn de paarden voor Plaoide ging no ven naar zijne kamer liet zyne pistolen in de zakken van zijn jas glyden e ging bedaard naar beneden Hij was als boer gekleed en droeg een br eden hoed Pierrille zat reeds te paard De oude Pascal hield Cootf by den teugel en de beide vrouwen stonden in den post aan de deur Placide omhelsde Gatissou hartelijk eo kuste zyne Millette bij herhaling Wat ia er mijn broeder vroeg het jongemeisje Je keert immers terug niet waar Komoan zei Plooide laohend idie vraagt my ADVBRTENTIBN worden geplutrt van 1 5 regela 50 Centen iedere Mgal meer 10 Centen GROOTE LBTTSSB worden berekend naar plaatimimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ApVEBTENTIBBLiü t welk des Maanda i Hnehjnt het artikel van de tegenwoordige leden spreekt dit geacht moet worden ook toepasselyk te zyn op het geval dat slechts één raadslid ter vergadering opkomt Staten Oeneraal ëebstb lünan Zittiag van Dinsdag 17 Februari De begrooting komt dit jaar zoo laat bij dei kamer in behandeling dat de Begeering reeds genoodzaakt geweest is uitgaven te doen welke eigenlijk nog moeten worden gevoteerd De minister van financiën moest daarover harde woorden hooren van den heer Van de Putte maar voerde terecht aan dat het iaar schuld niet was dat de Kerste Kamer zoo laat dit werk ter hand neemt en dat de nood alle wet breekt de Begeering zou onverantwoordelyk handele findien zij niet in dringende gevallen in s lands belang van den gewonen weg afweek Ons dunkt de minister had hier volkomen gelyk Na de uitvoerige debatten aan de overvyde van het Binnenhof misten de discussien allen gloed vau nieawheip Enkele leden b v de haaren Van Goinep en Fransseu van de Putte gevoelden behoeft nogmaals de Begeering de les te lezen de laatste voorspelde zelfs haar naderenden ondergang en wilde I op haar grafsteen beitelen hier rust het ministerie van staatkundige onbewustheid Met dat al zullen ook deze leden met ket oog op de naderende verkiezingen geen stryd uitlokken maar de begrooting m Hoe aannemen De heer De Bruiju was de tolk der ontevreden katholieken die wegens de legerwet hun vertrouwen aan da Begeering onthouden Da heen Melvill van Lynden trad als verdediger op van het christelijk kabinet en pleitte de gewone verzachtende omstandigheden voor den schralen oogst van wetten in de afgeloopen legislatieve periode Terecht keurde hg de houding van den heer De Bruijn af die zyn oppositie grondde op eene nog niet behandelde wet De heer Van Boyen luchtte zyn be of Si weerom kW Welzeker Millette morgen tergen kom ik terug Vaarwel papa Lorin I Tot weerziens Laat ik n olmheb n myne oudjes Tot weersiens Millette Hij steeg te paard Komaan zei by nogmaals tot morgen I totmorgen I Hij gaf Coco de sporen en reed in gslopden weg naar het bosch op Pierrille reed I em dadelyk achterna De beide jonge mannen hadden ieder voor zich zooveel te overdenken dat zy geen gesprek aanknoopten Zij zwegen en bleven beiden in gedachten verdiept terwijl hunne paarden voortdraafden on h n steeds verder an de geliefde woning verwyderden Het was mooi if eer het bosch baadde zich in het licht der zon en d vogels zongen een vroolijk lied in de kastanjej raen De lucht was laoht Het was aangenaam oniler de groote hoornen Placide zeide tot zich zelf dat Pierrille er wel ongelukkig aan toe was dat hij dit tfUes moest verlaten Hij zag om na den jongen man dia er verstrooid en gedrukt uitzag Kom Pierrillon ben je aan het droomen Laatje het hoofd hangen opi t het weer zoo mooi is ofgeeft het gezang der vogels je soms lust om eendeuntje te gaan huilen Misschien wel zeiTierrille want afleaomon heen is vroolijk behalve wy elf Het hindert my t