Goudsche Courant, donderdag 19 februari 1891

dat bg aanneming daarvan een groote verbetering van het politiewozon tegemoet kan worden gezien Spr wensoht echter te vragen of het de bedoeling is de nachtwakers in dienst te houden tot de nieuwe agenten zullen zijn aangesteld De Voorzitter zegt dat na aai uemi g van het voorstel door hem lal worden voorgesteld de nieuwe regeling te doen io gaan op een dag door den Burgemeester nader tg bepalen en dan tegen dien dag de nachtwakers eervol te outalaan Het voorstel wordt daarop in stemming ga bracht en met algem stemmen aargenomeo Voorts wordt bepaald dat do nieuwe regeling tal ingaan op een nader door den Burgemeester te bepalen dag tegen welken datum den nachtwakers eervgl ontslag zal worden verleend Aan de orde Het voorstel van het Israélielisoh Armbestuur tot wgziging zgner begrooting dienst 1890 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het adres van A L Lafeber e a betreffende het geven van oenen naam aan eene kade of Uan in de Korte Akkeren B en W stellen voor aan bedoelde laan den naam te geven van Jan Fhilipslaan daar zy loopt van des Tttrfsingol naar de Jan PhiUpskade Daar die laan slechts aan éiat zgde bebouwd is en aan de andere zgde door een sloot van een moestuin geaohcideu is meenen zg voorts met het oog op den rustieken toestand aldaar het geen straat te kunnen noemea hetgeen adressanten verzochten Do heer Ussel de Schepper vraagt of die naam Jan Phihpslaan niet tot verwarring aanleiding kan geven met Jan Philipakade terwijl het juist de bedoeling is Bn adressanten verwarring te voorkomen Spr verkeert in twaeslrgd of bg niet als naam voor zou stellen Lafeberstraat of van Dnmstraat omdat die heeren zich verdienstelijk maakten door daar huizen te bouwen terwgl ook de naam Turfatraat wellicht in aanmerking zou kunnen komen De Voorzitter merkt op dat op do Jan Fhilipskad slechts weinig huizen staan niet meer dan een 4 tal Voor verwarring behoeft dus geen vrees te bestaan SprI erkent eohter dat later als daar wollioht maar huizen zullen komen verwarring mogelgk is Spr ia dan ook evenmin als de beide Wethouders speciaal gesteld op den v orgestelden naam De heer Ussel de hepper dringt echter niet verder op een anderen naam aan en alzoo wordt d naam Jan Philipalaao goedgekeurd Aan de orde Het adres van A L van DorsaAB e a houdend verzoek om wgziging van het uur voor don aanvang der Kaasmarkt B en W hebben voorgesteld daarop gunstig I beschikkeu en voortaan d Kaasmarkt bij wgze van proef Toor één jaar om 8 uur te doen beginnen De heer van Veen wenscht mat een enkel woorf zgn stem te mqtiveeren en verklaart ziclutegen het voorstel van B en W De motieven doof adroisauten daarvoor aangevoerd acht spr geheel ongegrond Spr hoorde ofet deze zaak verscheiden personen spreken zoowel op de vergadering van de Hollandsche Maatachappg van Lanjibouw ala particulior maar niemand was gunstig geatemi voor de verandering van 8 uur in 8 uur Ieder Ta voorzeker overtujgd dat B en W al het mpgel j willen doen om den toestand van de kaaamarkt te f erbeteren 4 xl markt niet op een bepaald uur aanvangt wat ook bg andere artikelen het geval is Waarop dan aUeen bg kaas een vast aanvangs uur vaat ta stellen De Voorzitter antwoordt dat alleen bet do kaasmarkt zulks door bolanghe bb nden gevraagd is Het voorstel van B en W wordt daarorf in summing gebracht Vdór stemmen de hh van VroumiBgen Oudijk Noothoven van Goor IJssel de Schepper Fortugn Droogleever Koning Prince en de Vourzittsr Tegen atemmon de bh van Vegn van der Post Hoogenboom Lotsy en Straver Het is düa aangenomen met 8 tegan lejnaoh Niots meer aan de orde zgnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten De verkiezing van de endere 180 leden kon deie verhouding ongunstiger maken maar dit is niet geschied De uitslag was dat gekozen weiden ISO conservatieven en 30 Uberalan terwgl de overige zetels door vertegenwoordigers van andere partgen werden veroverd De meerderheid welke de teg aring in den Senaat verworven heeft u dusnogmanri ljijior dan in de Cortez fie firma Balfour Williamson en Co te Liverpool wenscht e juiste inlicblingeo te ontvangen over den toestand en liet door baar agent te Valparaiso len staat van taken verkennen Te paard reed de agent over jd Andes naar Mendoza in de Argentgnsehe Bepubliok en van daar seinde hg De politieke toestand is zeer opjunstig De einde van de revolutie schijnt isfet spoedig to verwachten De Rege ering beeft nog 12 000 000 dollars aan papieren geld uitgegeven De wisselkoers is 18 d voor driemaandswissfils Iquiquo Pisagua en Caletas zgn geblokkeerd Alle zaken taan stil en er worden geen schepen gochartord De haven van Valparaiso ia open eu 4e schepen lossen langzaam Te Lissabon ontvangen berichten sit Chili melden den loop van zaken tot 20 Januari De revolutiepariij vaardigde te Valparaiso een proclamatie uit op 6 Januari wai rin zij verkl rde dat het optreden van den President met een dictatorschap gelgkstaat waarom ferzet geoorloofd en geboden is tot herstel van het grondwettig bewind Chileenscbo partgvoerders van alle scbakeeringed onderteekenden dit manifest o a de vice president van den Senaat Silva de president der Kamer Luoo generaal Vagnedano Chill s eerste krggsman do bankiers Edwards Matte enz die de revolutie met hun vermogen steunen Later liet do President 300 burgers van Santiago te Valparaiso ker fceren en vervolgens vaardigde hg een proclamatie uit waarbg hij onomwonden het dictatorschap aanvaardt verklarende hij alle rechtbanken gesloten Het gebeelo Kabinet toekende dit stuk Op zee haddcB do insurgenleo terstond do meerderheid Hun schepen blokkeerden do hoofdhavons oonfiskeordoa te Valparaiso een groojen krggsvoorraad en overmeesterden let stoomschip Cleopatra met 6000 rcpeteorgoweren en voel ammunitie Zg krggen oAral voldoende proviand en kolonvoorraad Xe la d hadden do tnsurgonten tot duavOrre minder succes dar Balmaceda s Schntbewind velen terugbi eld en nét leger der opstandalingon nog ongeor fanisoerd is Mot dat organiseeren is thans generaal aguodano bezig Tusschen Balmaceda s troepen aangevoerd door den Minister van Oorlog en de troepen van de volkspartij hadden tot uu toe slechts kloiiie gevechten plaats maar de beslissende strgd i adert ep de aanvoerders dor volkspartg zgn besloten to blgven strgdon totdat Balmaceda overwonn B en het grondwettig bewind hersteld zitl zijn W Een ernstige strgd ü dus te wachten Op den duur moet golgk de schrgver van dezen brief betoogt het congres de overhand behouden want niet alleen is de openbare moening verreweg gunstig voor bffii maar daarbg hebben zg overvloed van geld en levensmiddelen en andere benogdigdbedeo terwijl president Bdmaeeda reeds met groot geldgebrek te kampen heeft BaltenlaDiiscb Ovorzicbt In de gisteren gohoudeh zitting van het Engolsche Hoogcrhuis werd door lofd Knulsford de bewering tegengesproken dat Engeland den afstand van een gedeelte van Newfoundland aan Frankrijk liad voorgesteld De briefwisseling ton opzichte van Newfoundland gevoerd zou spoedig worden overgelegd De regeering van den Congo Staat hee t besloten nu de vergunning tot hot heffen van invoorredhten is verieend vóÖr den tgd van tien jaren een verlaging Jer andore belastingen toe e slaan Hst uitvoerrecht op ivoor wordt vernjioderd on ook zullen de directe belastingen en het recht tot verkoop van alcahol worden gewgzigd De patent belasting zal worden afgeschaft Prins Bismarck ontvangt weer druk bezoeken Volgens de Hamburger Neohrichlen ontving do gewezen Egkskanselier dezer dagen ook bezoek van graaf Schuwaloff den Kussischen gezant te Berlgn In eenigo van Bismarck s organen wordt reeds sedert oenigen tijd beweerd dat kanselier Caprivi niet in staat i de goede betrekkingen tusschen Busland en Duilachlaod te handh on Beide verschijuseien worden mat elkaai in verband gebracht en geven aanleiding tot allerlei geruchten ï lrerzelfdor tgd wordt beweord Wat Bismarck den J keizer eejiige dooumeoten heeft gezonden om te t wgzen dat hebeen onlangs in eenige Duilscbe bladen togen zoaar Aleiinder is gezegd niet is uitgegaan van hem maar dat deze aanvallen tegen Busland hun uitgangpunt vondehjn het gebouw vun den generalen staf Aan dit Tiureau ia namelgk I een persbureau verbonden onder leiding van majoor Schubert jdie steeija betrekkingen met Duitscho en buitonlandscho bladen onderhoudt Natuurigk is het niet s te gaan wat n al deze geruohtea juist is maar zooveel is zeker dat do kluizenaar van Friedriphsruho die zich geruiraoD tgd zeer rustig hoeïl gehouden zich weer bejpnt te roeren De Hamburger Nachrichten nu Bismarck s Igfblad antwoordt zeer heftig op de bekende verklaring der conservatieven in het Deutsche Togeblatt die naar men zich zal herinneren prins Bismarcks houding tegenover de legeering zeer afkeuren Prins Bismarck handhaaft zgn recht om zgn meening te zeggen over alle aiinhïmgige politieke aangelegenheden maar hg doet 4 P en wgze welke den keizer niet bevalt en waarover Wilhelm nog onlangs z yn g roote ontevreileoheid hoeft betuigd Trouwens in dit opzicht kan de keizer op de openbare meening in Duitschland rekenen Nadat de conservatieven oponlgk hebben verklaard dat zg deii gewezen kanselier op dezen weg niet willen steunen geeft heden de Köln Zeitnng een dergelgk protest Het nationaal liberale blad botaigt zgn innig leedwezen dat prins Bismarcks optreden de meening doet ontstaan dat Btsmarck een groot man maer een klein menscb is maar toch verklaart liüt blad zgn wg genoodzaakt front te maken tegen de persagitstie van den grooten man wiens herinnering het Duitsche volk zoo gaarne onl oeddd zoH bewaren Voor prins Biimarck is het zeker te hopen datj hg zgn héwogilig tegen de regeering niot voortzet want keizer Wilhelm die hem reeds herhaaldelgk heeft gewaarschuwd is er de man niet naar om tegen een krassen maatregel op te zien De verkiezingen voor den Spaanachen Senaat zijn afgeloopen De uitslag is over het algemeen gunstig geweeèt voor do regoering eoodat de hoef Canovaa ook in don Senaat zyo eonservatieve meef4erheid behoudt c Er moesten aftreden 180 senatoren zgnde de helft van don Senaat De andere helft wordt bei oemd door de Kroon of oestaat uit aenatoreq die krachtona hun afkomst of betrekking leden zgn van den Senaat Van do leden die vool hun leven zgn oe noemd behooren 86 tot de conservatieven S3 tot de liberale partg Daarbg zgn er 20 vacatures qiaar deze zetels znllea au wol grootendeels aan conservatieve ten deel vsllen Onder de permanente helft heoft ii regeering dus reeds eeu voldoende meerderheid MEPORINENTIIN G De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemoene kennis dat aanstaanden Zo dag den 22 Februari 1891 dés namiddags 12 uUr op het Raadhuis niot alloen voor minvormogen eu maar voor ieder diê zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal beataan om zich gehoel koêteloo rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinonton Gouda den 18 Februari 1891 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOHN APVERTENTieN OPROEPING Art 1070 B W fAllen die iets ie Torderen hebben ran of rersËhaldigd zgn asn die nalstenscjuilk Ttn walen den Heer COBNBL18 van dfirTOBBISN K in leyen apierfabrikant handelende onder de firma tBLOK en vander XORBEN te Waddinxeeen en aldaar OTerleden den 11 Febraari 1891 worden verzocht daarvan niterlgk op 1 Maart 1891 opgaven te doen ten kantoMTjan den ondeigeteekenden gemachtigde der nch beradende erigepamen Mr I MÖLBNAAB Notaris Wadiinxvetn 16 Febrnan 1891 Denaebtwas donker zonder maneM qn Men Ion geen tien paa MObr ch uitzien Phioide was genpegzaam met denltreg bekend eo 4 oh njeesdé hg een verkeerde richting te zullen inslaan Toen hij eenmaal van den grooten i g af was liet hij de teugels over den hala van CooTnangen en liet hg zich leiden door het instinct van het paard Vervolgens overtuigde bg zieh dat dt pistolen iehnog in zgn zakken bevonden Hg dacht Als ik mgn maat gi d kon zal er vanavonA kruit geroken worden Men moet te midden der bosschen zgn geboren en opgevGied om te weten hoeveel bg en lichtgeloovigheid er no is achtergebleven in het gemoed vtoden boer niettegenstaande de vele verandeffcgenwelke de t jd met zich he ft gebracht En Placide de soldaat VSO het Afrikaansche leger was oen boer Hii waa opgevoed in dit land in déze bossokw van kastanjebooden die in de verhalen der ondea van dagen met allerlei wezens bevolkt waren en terwgl hg zich alleen bevond midden Van den n oht langs deze stille en donkere wegen herinnerde hg zich onwillekeurig de visioenen en spookgestalten van weleer Hij vond er vermaak in de indrukken die hg in cijne jeugd onder deze boomen had gekregen voor zijne verbeelding terug te roepon Wordt vervolgd kende anti militaristisohe gevoelens dooh zou de begrootiogen aannemen omdat hij moedeloos werd nit hg zag welk een krqgshaftige wind tegenwoor dig over het land waait hg zag het vruchtelooze van zgne pogingen ia om tegen den stroom op te roeien Hg verklaarde echter geen bezwaar te hebben togen afschaffing van de dienslvervanging maar wel tegen de hooge kosten der legerorganisatie 0 ministers van Koloniën Financien Binnenl zaken en Waterstaat verdedigden zioh elk op zgne wgze ook al zonder veel nieuwe argumenten Alleen stippen wij aan dat de heer Havelaar van meening blgft dat de spoorwogovereenkomsten zullen blijken ten volle aan de verwachting te beantwoorden ondanks en joist na de opgedane ervaring ia bq in die verwachting versterkt De algemeeue beraadslaging is gesloten ontvanger hebben opgenomen en dat de boeken in orde en het geld in kas aanwezig bevondei is Deze mededeeUngen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zijn 1 Ëene missive van d$n Sohuttersraad betr wgziging der begrooting der dd Schutterg dienst 1890 Ter viiie 2 Eene missive van Regenten der beide gasthuizen betr wgziging der begrooting van het St Catharifia Gasthuis Ter visie 8 Eene missive van Eegenton der beide Gasthuizen betr wgziging der begrooting van het OudeVrouwenhuis Ter visie 4 Eene missive van Hegenten van het Wees en Aelmoeseniersbnis betr wijziging der begrootingvan het gesticht Ter visie B en W van Leiden hebben aan den Raad overgelegd een voorstel van curatoren der gemeentelgke Indische school om tot opheffing dier inrichting te besluiteo bij voorkeur tegen het einde van den cursns 1890 91 Met den bloei dezer inrichting is het volgens curatoren gedaan vooral omdat Dr Snouok Hurgronje besloten heeft in Indië t blgven Wel kwamen er in het afgeloopen jaar meer adspiranten voor den Indisehen dienst op maar daarvan gingen er 49 naar Delft en slechts 6 naar Leiden 6 Eene missive van Begenten van het Bestedelingenhuis verzoekende om de verleende subsidie over 1890 to verhoogen B en W adviseeren daarop gunstig te beschikken Ter visie 6 Eene missive van de Commiasie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs inzendende eene aanbeveling voor een lid in die Commissie waaropvoorkomen de hh Dr J C SCHONEVELD vak de CLOET ea H PAUL Ter visie en benoeming in de volgende vergadering Bij gebr Belinfante vetsoheen Het jaarboel e van iet Nederlandsche Vredebond Het jaar bevat o a een politiek overzicht van het jaar 1890 en een verslag van het 2de algemeens VreducoDgrcs dat in Juli van t afgeloopen jaar te Londen word gehouden Onder de mededeeUngen van verschillenden aard komt ook een berekening voor van prof Leroy Beaulieii betreffende het aantal der oorlogen die in Ënropa sedert de zesde eeuw hebben plaats gehad Het I lje geeft de volgende cijfers 44 oorlogen ondernomen tot het verkrggen eener uitbreiding van grondgebied om schatting te heffen 24 oorlogen tot hat nemen van weerwraak 8 oorlogen ondernemen ter beslissing van quaeetien van eer of voorrechten 8 die voortkwamen uit geschillen betreffende het bezit van grondgebied 41 voortkomende nit aanspratfen op een troon 30 oorlogen begonnen onder voorwendsel van een bondgenoot bg te staan 23 oorlogen voortapmitende uit wangunst over wederinvloed 6 ton gevolge van handelsge28 godsdienstoorlogen totaal 286 oor De rekening van de Kamer van Koophandelen Fabrieken over 1890 Ter visie Eene missive van de Commiksie voor de Strafverordeningen inzandendo twee ontwerp verordeuingen Ter visie Een voorstel van B en W tot wgziging der gemeentebegrooting dienst 1890 Ter visie Een circulaire van den heer A J Kaan te Wieringerwaard e a verzoekende ajhaeaie vanden raad op een adres aan de 2e Kamer houdende bezwarentegen bot wetsontwerp tot wijziging van de grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen Ter visie De Voorzitter deelt mede dat hg thans do openbare vergadering voor eenigo oogenblikken zal sluiten om den Baad in eene zitting met gesloten deuren eene mededeeling te doen zgdschen schillen logen Na herSpening deelt de Voorzitter mede dat is ingekomen een voorstel van den Burgemeeater tot invoering van een nieuwe orgsuisalie van de gemeente politio Den korten inhoud daarvan deelden wg reeds gisteren m leterwgl wg morgendien uitvoerig zullen vermelden De Voorzitter stelt voor dit voorstel ter visie te J liggen doch de heer Fortugn Droogleever stelt voor HINSDAG 17 FEBSÜAHL Voorzitior Mr A A van Bergen IJzendoom Tegenwoordig 14 leden Afwezig zijn de heeren Hoefhamer Jager en van der Oarden De Voorzitter deelt mede dat de hh Hoefhamer en Jager hebben kennis gegeven verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen de eei wegens 4 buitengewone bezigh en de laatste wegene afwezigheid nit de gemeente De notulen der vorige vergadering werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat B en W op den 80 der vorige maand de kas van den gemeente het aanstonds in behandeling te nemen Daartoe wordt besloten De heer Hoogenboom verklaart vervolgens zeer ingenomen Il zgn met dit voorstel wgl daardobr een goede verbetering zal tot stand komen De heer van der Post vraagt of bg eventueele behoefte aan moor politie personeel de tegenwoordige nachtwakers zullen gebruikt worden De Voorzitter zegt dat volgens het voorstel 160 zal worden uitgetrokken voor buitengewone hulp en dan zullen daarvoor hetzg gewezen nachtwakers hAzg andere personen genomen worden De heer Ussel de Schepper zegt zich ook zeer goed met bet voorstel te kunnen vereenigen daar hij overtuigd is had vertraagde hg het vertrek tot den avond Zg gebruikten te ListraiUe het middagmaal Placide at weinig Hij klaagde bij voortduring over hoofdpgn Laat ons liever naar La Queyrie terugkeeren zei Pierrille Neen neen Ala het iet beter wordt blgvenwg hier overnachten Die verduivelde hoofdpjjn Op deze wijze ging dj da voorbg Hot begonavond te worden Het is beter dat ik een nacht rust neem hier te Liatraille dan door het boaeh te reizon als ikme niet wel gevoel zei Placide Dat ia zeker zei Fierriue Zg vroegen een kamer doch er was geen beschikbaar Voor Pierrille werd een leger gespreid dat hg met een anderen gaajl moest dealen terwgl voor Placide in de benedenzaal een bed werd gereisd gemaakt Na negen uur was allee in mat behalve de stalknecht die tot tien prenophet doortiekken vaAden postwagen moest wachten Placide stond op vroeg den knecht om zgn paard en verzocht hem geen geruist te maken waarbij jhg hem een zilvorstuk als fooi in de hand itopte Vijl minuten later zat hg in den zadel en was hij op weg in de richting van La Queyrie terwgl Pierrille meende dat zgn vriend rustig in de benedenzaal lag te slapen denken dat je ons gaat veriaten Placide en wel TOOT zeven jaar Zeven jaren I Ah bah antwoordde Placide lachend is hetdaarom Vergeet dat manr gauw Pierrille Het ia een oude historie Ik wil van geen spgt en verdrietmeer hooren Je muest lachen en zingen want debmiloft staat voor de deur Maar Pierrille bleef zwggen want zgne gedachten verwglden eldera Nadat zg ongeveer een half uur over een rechten weg voortgereden hadden bereikten zg een terrein dat door hoo e taluda was omgeven en tusschen lavqnen doorliep De bodem had een roodachtige kleur en was doorweekt van den regen Een goede plaats om een misdaad te begaan zei Placide tot zichzelf Vervolgens werd de weg minder slecht eï eden zg tusschen een dubbele rg van knotwUgen door Een uur later waren zg ta Liatraille een klein gehucht op ongeveer gelgken afstand van Pézuls en Tan Bugne gelegen Zg hielden een oogenblik stil Placide klaagde overhoofdpijn Hij strekte zich op een bank voor eenherberg uit stond weer op beproefde o een wandeling in de wei e hem wat kon opknappen ging vervolgens weer liggen en liet aldus twee a drie uren 1 Toorbggaan Toen het tgd was bm üen tocht te vervolgen vond flacide nog een andere reden tot blgven en ondet voorwendsel dat Coco te ve l last van de vKeg u do voorgestelde maatregel zal daartoe niot medewerken Spr vreest eX wordt het verzoek van adreesanton toegestaan van alle zijden verzoeken tullen inkomen om iefa dergelgks te bepalen voor andere markten als b v do kalvermarkt de varkenmarkt enz Spr is er het meest voor om geen aanvangsuur va d te stellen maar ieder vrij ter markt te laten komen en gaan Zoo n vast aanvangsuur is geheel onnoodig hetgeen blijkt in het najaar als er voel vreemde kooplui naar Gouda komen Doch togen een nieuwe proef van een jaar is spr niet maar dan als tot heden om 6 en niet om 8 uur Spr gewaagt nog met eeh enkel wuord van jfhet premiestelsel waarbg aan hen die de moeste kaas aanvoeren premie a warden toegekend hetgeen wellicht aanbevelenswaardig zou zgn Do heer Van der Poet deelt het gevoelen van den heer van Veen on verklaart zioh ook voor 6 uur tegen 8 uur Spr begrgpt niet hoe sommige landbouwers voor laatstgemeld uur kunnen zijn De kaashaudelaars wonschen bet artikel s morgens vroeg in ontvangst te nemen maar 8 uur is niet vroeg te noemen Wil men don handel doen bloeien dan moet aien dien zoo min mogelgk iaan banden leggen Spr zou willen dat ieder ter markt kwam op het uur waarop het hem liet beste acfaikt on is dus tegen het voorstel van B en W De heer Latsy verklaart zich eveneens tegen dat voorstel Spr meent dat het werkolgk in het belang is van da Goudsoho markt om geen aanvangsuur vast te stellen Als men waarde hecht aan den bloei der Goudsche markt dient men zich de vraag te stellen Wat moet gedaan worden om die markt te doen floreeren f Het is ongetwijfeld zeer moeilgk om maatregelen te nemen tot bevordering van dten bloei maar wat men wèl kan ioen dat is daaraan tegemoet komen en datgene wegnemen wat dien bloei in den weg staat 8pr zou daarvoor het volgende in overweging willen geven 1 de markt geheel vrij te maken d w r niet alleen geen b aald aanvangsuur vast te stellen maar evenseens de beffing van marktgeld af te schaffen 2 het tolgelif aan de Haastrechtscho brug op marktdagen men de helft te verminderen 3 de landbouwers die mat kaas op de markt komen meer aBsietentie te verleenen door speciaal daarvoor aangewezen marktknechts Wellicht kunnen deze twee laatste punten thans niet m behandeling komen maar spr meent het toch in overweging te moeten geven De heer van Vreumiqgen zegt dat het moeilijk is in deze tot eene beslissing te geraken Wg allen hebben natuurigk alleen bet belang onzer m rkt op hot oog Aanvankelgk kan spri zioh wel veroenigen met het voorstel van B eu W Doch na oen gesprok door spr gehouden Aiet een der vooiliaamste kaashandelaren uit dei gemeente waarbg oen bezwaar tegen dtf Goudsche markt geopperd werd dat nog niet gereleveerd werd wenacht spr dit hier mede te doelen Oflje markt io nl n et mei boomen beplant zoodat do ksas niet in do schaduw kan liggen hetgeen te Woerden wef het geval i Dit ia een bezwaar van gewiaht Spr wenseht voorts to vragenof een Commiasie uit do adressanten door B en V gehoord is Is dal bezwaar door hen nio aangevoerd P Do Voorzitter merkt op dat bedoeld bezwaar hem wel tor oojre is gekomen echter niet door adressanten Spr vindt het niot van veel lietoekenis De gcwiohtigate kaaimarklen zgn in Noord Holland in Hoorn Alkmaar en Purmereivl en b v ia Alkmaör ligt do kaas ujtgoapreid op een open plaats geheel onbeBohaduwd Als men zoo handelt op oen onzer eer te kaasmarkten kar dat bezwaar niej oo groot worden f acht Het f il trouwens slechts eon proef voor jaar Moohnjet blyken dat hot niet voldoet don wordt daarop terug gekomen Do heer Straver verklaart zich ook ♦ oor een vrge markt zonder vast aanvangs uur en zal dus stemmen tegen hot voorstel van B en W D Voorzitter brengt in herinnering dat vroeger hier op de markt geen aaafsagauttr bestond toen eenige jaren geleden op verzoek van eenigo kaashandelaars werd besloten een bepaald uur vast te stellen Dat besluit wer4 toen ook indertgd deer den heer Straver verdedigd en spr wil wel zoggen dat het gevioelen van den heer Straver op hem grooton invloed had daar epr wist 4at deze van den kaashandel op de hoogte was Nu schgnt de hoer Straver van gevoelea veranderd en ook dat zou ook thans p spr groojen indruk maken ware het niet d t 4le andere waaronder mannen van het vak een ander gevoelen wuren toegedaan Ondef do vroegere regeling ging de kaasmarkt achteruit e ook na de vaststelling van 6 uur als aanvangsuur bleef dat hol geval Wat is er nu tegen vraagt ipr om hot eens mot 8 uur te probeorenf De heer Van VMumingen vraagt of het adres 4st thans aan de orde is alleen door landbouwers onderteekend werd of ook door kaashandelaars waarop de Voorzitter antwoordde dat er ook enkele haodelareii op voorkwamen Do heer Ho sfoogenboom merkt op dat ook de botor