Goudsche Courant, donderdag 19 februari 1891

Vrijdag 20 Februari 1891 IN 445T GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insending van ad7ertentita kan geschieden tot eto uur des namiddags van den dag der uitgave Door BEORQANISATIE worden te Gouda 8 AGENTEN Tan Politie der 3e klasse op eene jaarwedde van 450 60 voor Uniform kleeding en vrg schoeisel en bg gverijje plichtsbetrachting eene gratificatie Sollicitanten beneden den leeftgd van 35 aren kannen zich voorzien van eene genee candige verklaring en andere aanbevelingstnkken aanmelden bg den COMMISSARIS van Politie op den 23 en 24 dezer van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 nar VERHUISD van de HOUTMANSGRACHT M 255 naar de LANQETIENBEWS D40 Opentare Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens in het openbaar om contant geld te verkoopen A Op WOENSDAG den 25 FEBRUARI 1891 des Toormiddags 11 uur in het Koifiehais Tao den Heer J ODDIJE nabg hetstation te Nieuwerkerk aan den IJtael 1 Al de aanwetige oorten rau IJS8EL3XEEN ticli bevindeade ia en buiten de oireui ten getale Tan 4V millioen StakS in di er9e percealen alsmede eene partij ongebakl eQ Steen Brlk kea en Turt all a op de Steenfabriek KOETENOORD te Nieuatrkerk aan den IJteel 2 De Vormaarde zich berindenda ia da Zellingen genaamd de Bietplaati Zelling kleine Zelling groote Zelling en boach Zelling bjj de Steenfabriek KORTKNOOED behoorende en allen gelegen onder Nmicerkerk aan de IJuel Te bezichtigeiv ran ai 16 Febmari 1891 terwfjl nolitiën van de te rerkoopen steenen verkrggbaar zgn ten kantore van voornoemden Notaris van ai dien datum B Op VRIJDAG den 27 FEBROARI 1891 en zoo noodig den volgenden dag telkens des morgens 9 aar op de Steeniabriek cKOBTBNOOfiD te Aüuwerkerk aan denIJesel 1 Deo geheelen INVENTARIS dier fabriek bestaande onder anderen m t AardSOÜuit met Toebehooren duerse Vaartuigen Roeiboot Slik Rauw Verval en kleine Steenkarren Steeastukken en Zandwageos Gangen Schragen Ovengoten Hutüzers Ovendeurea Stellingbouten dirersesteiien Vormen FlaatsroUon Schoppen if adea Rietmatten Haagsteeplanken Cementsteentles Ladders Trappen Strijkkleeden e n hetgeen verder tot een rolledigen inventaris kan bebooren 3 VierdrageDdeMelkkoeien Boeren agen 4 driewielige Karren 3 Schouwen Bergwmd Melk Stal en Landbouwgereedschappen en Werkingen Voorts Tentwagen Utrechtsch Wagentje Arrenslede met Arreutuig en eene aanzienlijke partij HooL En hetgeen verder ten verkoop lal worden aangeboden Te bezichtigen van ai Dinsdag 24 Febniai 1891 van 9 tot 4 nar De i dragende melkkoeien worden niet verkoeht Nadere infor natiën geeit voornoemde Notaris GBOEi ENDAAL te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op MAANDAG deo 9 lAART 1891 svoorm 11 anr in het geboow der B C Leesvereeniging aan de Westhaven te Gouda ten overstaan van den Notaris MONTUN aldaar tn De van ouds gerenommeerde en met ruim debiet werkende AZUNFABHEE a e Bel bestaande in een hecht en sterk FABRIEKSGEBOUW met SCHOÜR OPEN LOOUS en ERF benevens den geheelen INVENTARIS zeer gunstig staande en gelegen aan de Spieringstraat Wgk F No 84 te Gouda kadastraal Sectie C No 1903 groot 2 Aren 92 Centiaren Grondbelasting over 1890 12 53 Aanvaarding en betaling 1 April 1891 Te bezichtigen op alle werkdagen van 9 12 en van 2 4 nar waarvoor men zich gelieve te wenden tot de eigenaars de Erven P ROST en den Heer W FURREB te Gouda Nadere inlichtingen verstrekt voornoemde Notaris Breeder bg biljetten Mejuffrouw van CITTFjRT Plantsoen VRAAGT terstond eene nette Dienstlsode Schoenen en Laarzen Magazijn OE ROODE lAARS zal nog slechts 3 dagen voortgaan om alle voorhanden SCHOENEN en LAARZEN tegen spotprijzen UIT TE VERKOOPEN en geeft deze dagen npg extra aan ieder die voor tien Gulden koopt een paar mooie Kinderlaarzen of Pantoffels cadeau Spoed ü die nog wil profiteren SOLIED WERK SPOTPRIJZEN Aanbevelend J P HESSELS MEY s STOFFWASCHEa is buitengewoon sterk elegant in bet dragen voortreffsltjk en goedkooper dan het wascbloon voor linnengoed MEY s STOFFWASCHEs wordt na het gebraik eenvondig weggeworpen zoodat men altgd nienwe uitstekend passende boorden manchetten en voorbemdjes draagt MEY s STOFFWASCHB vervaardigd uit eene met linnen overtrokken grondstof is van echt linnen niet te onderscheiden Gangbaarste JÉk modeUen sf SS top Oroettor r J ai a OOEITEa ► il S J HSBZOO p doiuiiS Jl OrootuP IOroott 1 lolUiiS t o J l 44 waokbb l F btiipha U i i uwoour B j i sf Verkrijgbaar te GtoUda bij den Heer O A B BANTZINOER Korte Tiendeweg D 17 J W P Tan EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij HET EDLICH Vemnd CiejwhVt Leipsig Plagwltz Tegen 1 APRIL wordt aangeboden KOST en iiTwoirara met gebrnik van flinke mime Kamer Franco brieven onder letter P P bjj de Boekbandelaren A KOE COMP Gouda Openbaar Ondemïjs Toelating van Leerlingen op de kostelooz en de Bewaarscholen Dï COMMISSIE VAM TOEZICHT op het Lager Onderwas alhier maakt bekend dat de InschrUving van Leerlingea wier plaatsing men met den 1 APRIL 1891 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de schoollokalen op UINSDA6 24 FEBRUARI 1801 des namiddags ten vgt nnr Voor verdere bijzonderheden wordt verwezeta naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretaris J H TAW DEB VOORT Gouda 16 Februari 1891 Stalhouder Snelpersdmk van A BRINKMAN m Zm Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitxondering van Zon en Feestdagen D prjjs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aiioadarlëke Nommen VIJF CENTEN QOUDA 19 Februari 1891 Van de gratia nitdeeling van brood en warmen drank aan de volwassenen koffie aan de kinderen melk werd heden gebruik gemaakt door iü kinderen en 228 volwauenen Tot en met Maandag a a ui de nitdeeling nog plaata hebben Se geprojecteerde Ign van deo ontworpan Utrecbtaohen en Zuid HoUandacben Lokaalapoorweg is op kaart gebraoht en zal loepen van Oouda over den Bhijnapoor tot Haastrecht vervolgens lanits Stolwgk Berg Ambaoht tot Sohoonhovon verder langs Lopik Jasrareld Lopikerkapel Uselatein Ouden Rijtt tot Utrecht Naar de Sohoonh Ot verneemt zal de heer S Van Velcen lid van de Tweedp Kamer der StatenOenersal in den loop der volgjtnde week te Sohoonhoven eens politieke rede houden De sittingen van den militienad voor het 8de diitriot van Zuid Holland tallen plaats hebben te Gouda de eerste zitting op 18 Maart en te Leiden de tweede zitting op 18 en 21 April In de gemeenten Capelle a d IJsel Gorinchem Hillegersberg Kralingen en IJselraonde moet volgens de oyfert der laatste volkstelling het aantal leden van den gemeenteraad met twee worden vermeerderd Het voorstel tot reorganisatie van de gemeentepolitie alhier dat Dinsdag j l bg den Uaad inkwam FEVILLETOX ttaar het Iraiuck TWEEDE OEDEEITE HOOFDSTUK IX 28 Toen hij aan een verlicht plekje kwam zag hij in de lucht een donkere slip die langzaam en geruischloos draaide Misschien waa het een raaf of een vleermuis maar het was in ieder geval een slecht voorteeken Placide was een dapper man niettemin overviel hem eene koude rilling en onwillekeurig maakte hij hol teeken des kruises De ander wacht mg daar ginds dacht hij Het paard vervolgde den tocht goedsmoeds met rogolmatigen tred Wg heginnen te naderen zei de ruiter tot zich zelf Jeantoux zal hebben post gevat achter de hoogten die ik vac morgen heb opgemerkt Dat is zoo goedals zeker Dat plekje zag er geheel ala een hiuderati uit En het hoofd opheifend zeide hg Ah kleine Millette het is alleen voor uw geluk waarmede de fiaad zich vereonigde heeft de trekking De Folitie dienst hij nacht wordt hier thans waargenomen door tien nedurende de vier wintermaanden door twaalf nachtwakers bijgestaan door den Hoofdsgent en een Agent der Ie of 2e klasse of wel door twee Agenten In de meeste steden heeft men in den lateren tijd de nachtwakers afgeschaft en het bewaken der Gemeente bj nacht is daar aan gewone agenten opgedragen Het werd wenioheiyk geacht ook hier daartoe over to gaan De nachtwakers zijn geen politiebeambten van beroep Zij nemen die betrekking bij hun eigenlijk handwerk of hoofd edrijf waar om sich eenigazins ruimor middelen van bestaan te verschaffen zij komen na bet verrichten van eene dikwijls zware dagtaak op de wacht en het is niet te verwonderen dsf zg behoefte gevoelen aan rust zooals ij dit dan ook onlangs in een aan den Baald gericht adres hebben te kennen gegeven De zoodanigen t hoe ijverig zij overigsoa ook mogea wezfn nief M Vbikt om gedurende den nacht voor de orde mlmrSiligbeid der burgerg te waken Aan de wacb §enoort niet te worden geslapen De agenten moeteen voortdnieod in staat en gereed zgn tot onvorwigld handelen hetzij hunne hulp wordt ingeroepeni bij brand hg eenig plaata hebbend ongeval of om welke reden ook Dit zijn zij niet als zij nog eifnt uit den slaap moeten worden gewekt Het was daarom dat de Burgemeester zich verplicht achtte in overleg met den Commissaris van Politie voor te stellen de nachtwakers te doen vervallen en daarvoor in do plaats gewone agenten aan te stellen Het politiepersoneel bestaat thana onder de leiding van genoemden Commissaris behalve uit de nachtwakers uit een Inspecteur een hoofdagent drie dat ik in dezen nacht het lot tart Jeantoux is bekend met ons vertrek Hij weet dat Pierrille hier voorbij moet komen Hij gelooft dat Pierrille ongewapend is Hij staal hem op te wachten Aangezien Pierrille biijft moest hg uit den weg worden geruimd Ik begrijp er alles van Vriend Jeantoux je zult op mijn woord ditmaal buiten den waard hebben gerekend Als Malh rin zich eens had vergist F Als Jeantoux eens een iedere gelegenheid had afgewacht Maar neen dat is niet mogelijk Er keek eej moordenaar uit zgn oogen toen dien dag De gelegenheid die den dief maakt is immers al te mooi vandaag De schurk zal zich hier of daar schuil houden met zijn geweer of zijn bijl Ah ellendeling als ik je te pakken krijg I Vervolgens drong een ander denkbeeld zich aan hem op Alles dwarrelde hem door hel hoofd als had hg de koorts en hg zeide tot zich zelf Als hg mg eens vermoordde Ik weet immers niet eens waar hij zich verstopt heeft Hij zal eerst schieten Misschien schiet hg maar ia hol wilde En als hij eens niet miste als hij me eens neerschoot in eens met een enkel schot wie zou dan voor Pierrille gaan dfe nf Oh Millette mgne Millette I Ah driedd e dwaas die ik ben om mijn leven te wagen alleen voor hel pleizier om dezen schurk een kogel door den kop te jagen Toon kwam de gedachte bij hem op rechtsomkeer ADVSBTENTIEN worden geplaaM van 1 5 regels it 50 Centen ledera regd meer 10 Centen GBOOTS LSTTSBB worden berekend naar plaataruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIBBLAO t welk des Maandags verschgni agenten der eerste klasse en vi der tweede klane Deze beaipbten zullen behouden moeten worden torwgl het personeel zal uitgebreid worden met eea hoofdsgent en zeven agenten der derde klasse De helft van de hoofdagenten en agenten zal steeds in dienst zijn in dier voege dat om de acht uren het personeel wordt afgewisseld zoodat zg die heden op de nachtwacht zijn geweest den volgenden nacht kunnen rusten Het gevolg van hel kleiner peraoneel zal zijn dat de rondes bü nacht in den regel slechts uit èéa persoon bestaan maar die rondas kunnen zoo worden geregeld dat zü meestal in elkanders nabijheid bleven zoodat de een den ander hij noodzakelijkheid kan waarschuwen en tot zich roepen En daarenboven heeft men dan een geoefend politiebeambte terwijl er nu wel twee personen zijn maar voor wie hunne politiediensten slechts bgzsak zijn Door do voorgestelde regeling ondergaat de dag dienst eene groote verbetering daar uu over dag steeds twee agenten welke op de nachtwacht zijn geweest buiten dienst zijn die alsdan mede zullen dienst doen en het getal op wacht zijnde manschappen tot acht brengen Het spreekt van zelf dat de agenten zoowel bj da als bjj nacht door den Commissaris van Politie en den Inspecteur worden gecontroleerd Gisteren ochtend is de postkar die van Botterdam circa 4 uren naar s Hage vertrekt metdenbostuardar Wilhelmus Wolff in de Schie in het water geraakt nabij den eersten molen voorbij de Haulbmg onder de gemeente Ouwersohie Een melkboer schoot op het hulpgeroep met een bootje tos doch de bestuurder van de postkar was reeds in de diepte verdwenen Er staan daar ter plaatse geen huizen zoodat er geen andere hulp kon opdagen Bestuurder en paard zijn verdronken Te ongeveer 10 uren werden door eenige maunea Ie maken en deze vreemde onderneming niet tot het uiterste door te zetten Maar nu terug te toeren zoude in zgce oogen een lafheid geweest zijn waartoe hij niet in staat was Hü moest dooraetten welke ook de uitslag mocht zgn van het tweegevecht dal bij mol Jeantoux of liever met het toeval had aangegaan Het is eigenlijk God verzoeken zeide hij tot zich zelf Maar is de drijfveer van dit alles niet volkomen geoorloofd P Vooruit dus Hij nam een zgner pistolen en haalde den haan over Het geluid gelijkend op het kraken van een been maak e te midden van de stilte van den nacht een zonderlingen indruk op hem Nu naderen wg zeide hg Dus opgepaati Hij gaf zijn paard de sporen en trachtte de duisternis mei zijn blik te doorboren om de plek gewaar te worden waar zgn onzichtbare vijand zich ophield Maar hij werd niete gewaar De duisternis scheen al dichter te worden We moeten loc de hoogten al voorbij tgn dacht hij Zoude hij niet langer hebben gewaohtP Zoude hel al te laat wezen Maar die Jeantoux geeft zoo gauw geen kamp riet is immers pas tien uur Ik lijk wel gek Hg is hier hü wacht met den vinger aan den trekker even verlangend al ik naar het oogcnblik van de ontknooping die moordenaar I