Goudsche Courant, vrijdag 20 februari 1891

posikar en paard op het droge getrokken en ds kar met de potpakketten enz naa Rotterdam vervoerd Kort daarna verd ook opgevisoht het Iqk van den drenkeling en op den wal neergelegd waar het te ll i uur onder ds oogen van de Ouweraohieschs politis nog lag De Wolff was 60 j ar en gehuwd Men vermoedt dat De Wolff zich wel had kunnen redden als b j daarin ni t verhinderd was geworden door de drie iware jassen dis hij aan had Hoe hot paard in het water is geraakt is nog een raadsel Men veronderstelt dat het dier is geschrokken en door den zwaren mist die er heersobte ran den weg sn too in het water is geraakt Staten Generaal Eebste Kauk Zitting van Woensdag 18 Februari De kamer toont metterdaad dat zij deSegeering aan de kiezers eudosseert die dezen zomer hun vier cbaar zullen spannen De hoofdstukken II Hoogs eollegien III Buitenl zaken en IV Justitie werden zonder stemtaiug aangenomen Bq hoofdstak II wees de heer Verheyen op de wenschelgkheid van eens nieuwe ridderorde nu de Begeering geen Eikenkronen en Naisausche ieeuWen tot hare beschikking heeft Bg hoofdstuk III herinnerde de heer Cremers den minister aan diens eigen gezegde van vóór 2 7 jaren dat buitenl zaken bshoords te worden toevertrouwd aan een man van ervaring zaakkennis en tact en Iraa toen zoo vriendelijk hem op grond zijaor daden In zake de Conga en do Snrinaamscha grensquaestie bet volkomen gemis ta verwijten van dietriU van noodzakelijke eigenschappen Do hser Uartssn bleef nog al kalm en zeida eenvoudig dat vertrouwen zich niet laat opdringen en dat hy moeilyk zoo voetstoots kon bewijzen in het bezit te zijn der opgenoemde hoedaDigbeden Het eigenlgk debat over de Congozaak werd a in de Twsede Kamer overgelaten die ds stukken gevraagd heeft De heer Melvill van Lynden die zich geroepen schynt te achten telkens als slippendrager der ministers op te traden vond het nug eens noodig het door den minister gezegde te herhalen schoon de minister beter op zijn dreef was dan in de Tweede Kamer Bq het debat over Justitie rees er een oogenbik twjfel of men zich wel in de kalms atmosfeer der Eerate Kamer bevond Althans de heer Maller drsigde een oogenblik zgn kalmte ie verliezen toen de Minister hem in zyn vryheidaliefde aantastte Doch dït was esn misverstand dat voorbijging De a 6vaardigde van Zuid UolUnd had hst opgenomen Toor de vr beid op t gebied der eoöpsratie dat hq van ietwat breeder standpunt beschouwde dan doorgaans door haar bestrijders wordt ingenomen School ook op dit meer beperkte terrein een misverstand Het was vermakelijk om aan te zien hoe de minisier zqn best deed alle beteeksnis te ontnemen aan de halve toezegging die hg in de anders Kamsr had gedaan aan hen dis zonder rseht te wstsn wat zq willen of bereiken kunnen van taatwege ds coöperatieve vsresniging in haar vrqheid beperkt willen zien Het was voor den heer Tan Kempen die jnist toevallig op ds tribune de vetgadsring bqwoonde bepaald hard om te hooren al kan de lof hem getroost hebben van den heer Muller die t in dezen bekwamen fabrikant prees dat hq in zqn handel het Eigen hulp beginsel zoo jnist toepaste Overigens liet ook de Minister hem De streek was verlaten en het was zoo donker dat Flacide zelfs den kop van zijne paard niet kon zien Coco veroonaakte al dravend een eentonig geluid Somtqds deed zqn hoe lag vonken uit da steenan patten Beoaklaps ble f het paard staan Flacide voelde dat hat dier trilde onder hem en dat liet zqn kop met een rak in den nek wierp Nu komt het er op aan dacht hq Goed In hetzelfde oogenblik hoorde hij het geritsel van bladeren en bet doffe geluid van een geweer dat tegen den schouder wordt gelegd Goeden avond Pierrilla hoorde hq de atamvan Jeantonx roepen Tegelqkertqd doorkliefde aan lichtstraal da dniaterais en werd een knal gehoord die door het bosch klonk als een donderslag Pladde die gewond was uitte een kreet en op goed geluk aftrekkend loste bq zqn pistool in de richting vanwaar hij het galnid gehoord had Dit alles was zoo snel in zqn werk gegaan dat het leek als ware er slechts één schot gelost Flacide sprong van zqn paard dat op de vlucht ging en het bosch doorrende hinnekend van angst De brigadier hoorde een geroochal van den kant waarheen hq geschoten bad Hij naderde In de schaduw wrong en kronkelde zich een mensch onder de laatste stuimptrekkingen van den doodstrijd losse woorden ontsnapten zijnen mond hq sloeg mei de hiejen tegen den grond en kromp ineen als een niet geheel onvsrtroost Hij overwoog nog maar zou niet lichtvaardig handelen loti sschen had zijn gansche betoog mat sprekende cgfers gestaafd de strekking om aan te toonen dat ook zonder verkoop aan derden die van zolf teer sterk afneemt de winkolvereenigingen sea hooge lucht kannen nemen zoodat de gevolgtrekking voor de haud lag dat ook het tegengaan van dien verkoop afgezien nu van bet ongegronde van zulk een verbod de neringdoenden weinig zou baten Br is wel eenige grond oor sheeren Mullers voorspelling dat zoolang deze Minister aan het hoofd van het departement staat niets op dit gebied zal geschieden Ds kamsr deed nog eonige kleins ontwerpen af waaronder dat op het inkomen der krpon Heden voortzetting van hoofdstuk V faliinsnl zaken waarin men bleef steken De heer berda sprak over 4s werking der onderwqswet de Ifeer Verheyen pleitte voor een tweeden leerstoel voor hotfFransch aan een andere universiteit di n Gn ingenenvooree isuw Leidsch Museum van NatuarL l istorie DezMsatste wensen werd gesteund door den heer Virw disals Leidenaar allerlei feiten nactische wMkentsberde bracht Nog leverde de heer Vah jlennepeen flink i betoog voop het goed recht der wlcve branding welks in dezen Ts Lssuwarden ia opgsrioht oase Vers iging ter bevordering van d fabriekmatige zuirolbsmiding in Frissland Het doel der vereeniging is de fabriekmatige zuivelbereiding ju Friesland te be o er n zoowel door de wijze van bereiding te jrerbetir n en meer gelqkvormigheid tej verkregen als door ds bszwaren ait dan weg ttj ruimen die hot maken van de hoogste prqien voor di eerste waar bemoeilqken De vereenig g tracht il iar doel ite bereiken door samenwerking der leden en wol door 1 Verbreiii ng van kennis en mededeelidg vanervaringen u i i Het wanemsn van bezwaren dia da voortbrenging van n prima fabrikaat bemouimken S Bevordelfing van dan atzet van en den handel in Frieache SibKeksboter en kaaa De vereeniging telt thans 61 leden waaruit Vrqdag a s een bestuur zal worden benoemd De waarheid van het gezegde dat kleine oorzaken dikwerf groote gevolgen hebben werd dezer dagen in da bobtad bevestigd In Ie kazerne der huzaren aldaar waren twea soldaten aan het stonen De een zette den ander achterna en hem niet spoedig genoeg kunnende inhalen wierp hg zqn kameraad met een ijzeren knoopenschaar Dit tonder kwade bedoelingen geworpen projetiel kwam evenwel niet op iqn bestemming maar bereikte het hoofd van den toevallig passeerendeu adjudantonderofficier M en veroortaakte een kleine wond welke wel pqniqk maar overigens volstrekt niet gevaarlijk was en den onvooraichtigen huzaar op eenige dagen politiekamer te staan kwam Eenige dagen na dit gebeurde vertoonden zich bq den getroffene veiwhqcselen welke deden denkei aan inwendige beieediging en sedert is de toestand van den patiënt dia gehuwd is en kinderen heeft zoodanig verergerd dat de in consult geroepen professoren ernstig bedacht zqn voor s mans leven Amt a gewonde slang Flacide kon temanwomood de zwarte gedaante zien Ach de ongelukkige I zeide b j Hij riep Jeantonx I Jaurtonx t Hij boog zich over dan stervende heen en voelde een hand dia hem in dan arm kneep Hq trachtte zich te bevrqden van dezen greep Da hand trok hem omlaag om hem ter aarde Ie werpen bet hoofd bief zich op om hem te bijten Een oogenblik daarna liet de hand los en werd er geen geluid meer vernomen Flacide bukte zich over het Iqk en toen met ontzetting terugtredend riep hq uit Het oordeel is voltrokken I Ik beb hem gedood Doch in dat oogenblik had de wreker een abehnwvan zich zelf HOOFDSTUK X Er was een groota beweging op La Queyrie den dag die op dezen nacht volgde Én welk een schrik I Coöo was alleen teruggekomen mat een leeg zadel Man wist niet walk vreoseiyk ongelak er ta betreuren mocht zqn De oude Fascal zag bleek en Catissou beefde Het werd nog erger toen Mathurin kwam vertellen dat men geweerschoten had geboord ginds naar dan kant van bat bosch Ik durf wedden zei Mathurin dat Jeantoux de een of andera misdaad begaan heeft Hij had en pen overleden met een paar an natuurlqk zocht Het rst aan den niet bedriegt voor Zaken allereerst tot esteit zoo van uizen en tgd besloten arêwq ba tto iflq t nist trekking tot Ivfl d o eu verzooh i die deO elj en wit n niet g ont j bracht e colnmissie i it afwijzend wijji Ds C £ V Koetsveld achrqft inttot Haagsch Dagblad Nog een kleine bijzondweid uit het leven van den Koning Onder dei 8tgave mijner Toespraken bq de graven van OraD jlf Nassau op zoo treurige wqze vertraagd kwam mq neg veel ta binnen dat ik in ons Vorstenhu beleefde en daaronder één trek dia zoo geheel Koning teekent Het zal weldra 88 jaren zqn dat vrienden het Idiotongestioht oprichtl van heinde on ver hiertoe ds middi spreekt van zalf dat wq daarbij allj Koning dachten Zoo mqn geheugenl was toen jhr de Kook zgn Thesauji van woldadigheid Ik vervoegde pig u dezen maar hij zeide mg dat Zgn Ml alle kanten was lastig gevallen voof kindergestichten dat Hg eens had daaraan nietj te doen Ik desldo dit mgn vrienden mede grepe n toch nièt J erantwoord te zij gevraiigd hoiddéni i hoer kg zelf ou 1 1 en gsMhiMde I vor pei sèi gaan poei dl en z4 le lk b en gMük i u vi Wnnig teleuri Ofsohooii ik tien nog ia geensrli don konikg stoiM schreef ik beval aaqjvrdhg iersoonlqk een w Ktobk niet I anders oot gete van dag n 1 hoeiillai r ijg eenhejl antinxtrd aalld Ipsbias het bc Jd antwodjflde ile Iqk hierin berustal i Dwh de beo 1 Kalk gingnog niet been hUde ëeu cbirer jult tinizak enzeide Maarl llie r heb ik og e D itivoATi van Zqn Miyesteit op lulr brief maf de ijleid 4m den inbond tot bet doQ r u vermelde doel te besteden mits er nooit een enkel woord over ge prokun of ietsvan publiek gemaakt worde I Het couvert bevatte twee biljetten elk van drie honderd Iden Ik voeg hier niets bq dan dat wq het geheim getrouw hebben bewaard Nu beide mijn vrienden overleden zijn en ook de koning is ontslapen rekende ik mq daaraan niet langer gebonden Wq ontvingen het eerste nummer van den eersten jaargang van De Gevletu elde Pm orgaan derNederlandscbe stenografenrereeniging rWillem Stoize Het blad dat den In van elke maand zal verscbgnen f redigaerd en nitgogeveu wordt door den heer L Wéry te s Hage is geheel in hal stenografisch schrift stelsel Willem Stoize geschreven Een onzer lezers schrijft ons dat volgens zqn inlichtingen aan het stationsterrein te Venloo niet minder dan 1083 goaderanwagens te veel aanwezig zqn deela ongeladen Van vele der geladen wagens zou zelfs de plaats van bestemming onbekand zqn Van zelf rqst bq dit bericht de vraag of zulkeen toestand houdbaar ia Zulk een buitengewoonhoog cqfer voor n station tarwql elders gebrek aan vervoermiddelen is kan toch niet gehandhaafd worden Bil In de Zuiderzee is nog veel s Maandag avond stoomde de eerste scbroefboot van Muiden naar geweer gevraagd en ik vrees Hoel riep de landbouwer uit je wist het en je hebt ons niet gewaarschuwd Ongelukkige Hq richtte zich met drift op als wilde hij Msthorin te Iqf gaan maar deze had reeds de vlucht genomen Tegen acht uur kwam een kleine jongen van de hoeve de Belles Digues meedeelen aan vader FassaI dat mijnheer Plécida dan nacht bq hen had doorgebracht Da grijsaard drukte het kind san zijn hart Midden in den nacht zei da kleine heeft mijnheer Flacide bij ons aangeklopt Mijn broeder Joanny deed open en wijl mijnheer Flacide aan den armgewond was heeft mama Fran oise hem verpleegd Hoe zeide Fascal is Flacide dan gewond Oh antwoordde het kind het is niet erg Hijheeft gezegd dat het niets te beduiden heeft Vrouw zei Fascal ik ga naar de Belles Digues Dat is goed zei Milletta Maar was Fiarrillaniet met Flacula Neen antwoordde de kleine die is ginds inde herberg gebleven en hem scheelt niets Op het oogenblik toen Pascal op weg zou gaan verscheen Flacide gevolgd door Joanny den zoon van den pachter van de Belle Digues Hij droeg den linkerarm in een draagband Lorin en Millette snelden op hem toe en omhelsden hem Slot volgt Amsterdam nog door 2 a 2 P l dik ijs terwijl de visscherlieden nog op de vlakte aan het visscben waren en gisteren morgen zijn te Muiden drie schepen van Amersfoort bq den wal langs aangekomen Van Pampus tot aan de Oranjesluizen zit nog zoo goed als Ua ijsveldj waariti hier en daar scheuren zijn Het ijs is drgveude doch bet zal nog al moeite en gevaar opleveren om het te breken De Hoornscbe Enkhuizer en Hnrlinger booten hebben getracht ts varen doch zijn wegens het vele en zware gs onverrichter zake teruggekeerd Men schrijft uit Arnhem Naar wij vernemen zgn er alhier valsche bankbiljetten van ƒ 100 uitgegeven Deze moeten goed zijn nagemaakf en van do echte niot gemakkelijk kunnen lyorden onderscheiden Onder de nagemaakte is er ccni anugetroffeu gemerkt B L 1935 get Mees tu Quack Aan de ommezijde staot echter in plaatsr van Staatsblad Staatsblab In Nederlandsoh Indie worden door den Inspecnur van den burgerlqken geneeskundigen dienst enIjan do vaccins voor Java en Madura op ziine inneotiereizen o a ook gegevens verzameld ter beI faordeslitig van ds resi Itaten der koepokinenting ndeis ds inlandtche e Ohineesche bevolking op n ZoQ kOn inJi de jaren 1885 1890 voor Java en L Modurp iisls algemeen geldende wet vastgesteld wor y ven inpt hst aniital pokdaligen onder de beVoiking teedfeToOpgskserd evenrevg was aan het geial met Bpedirerolg gevoccineerden Te Batavia on in de OmstMkon dSaer plaats bi v vindt men onder de i lendeche bt blking die crrereenkomstig de bestaande paling n et gebruiken nadat regelmatig op jeugdigen Istfftijd g vaccineera wordt ongeveer 80 pet met goed gevolg gevaomueerden en 3 5 pet pokdaligen en tezelfder plaatse onder de Ohineesche bevolking die zooals niet bepaald tegen de vaccinatie gekant aan toch onverschillig is voor deze zaak en in den regel eerst bij eene dreigende pokkenepidemie tot vaccinatie van bet jongere geslacht o ergaat slen hts S 5 pet met goed gevolg gevaccineerden en 2 3 pokdaligen Bijna geheel ovsresnkomstigs cijfers vindt men op tal van andsre plaatsen in Midden OostJava De bovengenoemde wet wordt overal op Java en Madura bevestigd gevonden Waar de koepokinenting onder de bevolking sedert jaren populair is geworpen en met zorg toegepast wordt vindt men steeds eet groot procentisch cqfer van goed gevoccineerden gepaard gaan met een klein procentisoh cijfer pokdaligen en het omgekeerde treft men aan in landstreken of op plaatsen waar dit eerste niet of in mindere mate het geval is Zeer leerzaam dienaangaande waren de geneeskundige inspecries in de residentién Soerakarta en Djocjakarta de zoogenaamde Vorstenlanden waar het bestuur over de inlandsohs bevolking nog geheel in handen is van de inUndache vorsten en waar de koepokinenting dientengevolge nog niet zoo regelmatig plaats vindt en minder goed gecontroleerd wordt dan in de Oouvemementslanden Zuo vindt men op vale dezer Vorstenlandsche scholen nog 15 ü 20 pot pokdaligen onder de inlandaohe schooljeugd en slechts 40 a 60 pet niet goed ontwikkelde vaccinelitee kens In het oogvallend was ook het verschil van de uitkomsten der vsooine inspecties in sommige gedeelten van Madoera waar de invloed van het Nederlandsch bestuur zich pas korten tijd doet gevoelen in tegenstelling mot die gedeelten van dat eiland waar ons rechtstreeksoh gezag en gelijktijdig daarmede eene goede regeling der vaccinatie reeds lang geleden ingevoerd zijn In het rqk vsn Djambi Sumatra dat nog gehenl onafhankelqk is en wnar de koepokinenting nog niet is ingevoerd zou ongeveer de helft der bevolking pokdalig zijn Men neemt zelfs aan dat gemiddeld oen dards dar Iqdert aan deze vreeselq ke ziekte bezwijkt In andore nog niet aan ons direct gezag onderworpen gewasten van den Indischen Archipel is het niet anders gesteld en is de pokziekte dikwijls een der hoofdfactoren van het niet toenemen der bevolking in getalstrekte Deze mededeeltngon strekken tot bevestiging van de overtuiging dat de koepokinenting een krachtig middel is om de bevolking te beschermen tegen pokziekte en noodlottige gevolgen daarvan In tegenwoordigheid van den rechtercommissaris in het faillissement van de Farqsche Bank Maoé gehouden door Berneau zijn dezer dagen de brandkasten geopend welke de bankier in het Crédit Lyonnais en in zqn kantoor had In de brandkast van het kantoor word gevonden 489 6000 frank aan bankpapier 80 400 frank aan goud en 1300 frank aan zilver samen 630 300 frank In de andere brandkast vond men meest effecten en aandeden in industrieele ondernemingen welker waarde op 1 000 000 frank werd geschat Daarbij worden hier zeer merkwaardige documenten gevonden Zoo o a bevatte de brandkast eon quitantie van 10 000 fr afgegeven door Berneau voor het geven van een plan waardoor de man die dit bedrag betaalde steeds zou kannen winnen aan de speelbank Het geheels bedrag werd ten behoeve van da crediteuren wier vorderingen ongeveer 26j000 000 frank bedragen door den curator in ontvangst genomen Betreffende de Maondag middag in de City to Londen gepleegde brutale diefstal in de kantoren van de National Provincial Bank of England wordt nader gemeld Een bediende van de Bank van Schotland kwam oau hel loket ton einde het geld voor een cheque te ontvangen en legde toen hij het geld zou ontvangen een znk met geld en papieren van waarde naast zich op het loket Op helzelfde oogenblik vervoegden zich twee poeren bij den bediende en vroegen hem oen inlichting Toen de bediende zich omkeerde om te antwoorden pakte een per heeren den zak met geld en verdween terstond Een oogenblik later toen de bediende den diefstal tiemerkto waren beiden reeds weg De zak bevatte 11 000 pd aan bankpapier on 100 pd at aan goud samen ongeveer f 160 000 Gisteren was het 30 jaar geleden dat Gerrit Jnn Ter Woord te Winterswijk woonachtig wegens zijn heldhaftig gedrag bij de expeditie in ds Zuider en Oosterefdteïing van Borneo benoemd werd tot ridder der Militaire Willemsorde 3e klasse de orde 4e klasse had hij reeds voor zgn heldenmoed in da Westersfdeeling van Borneo verworven in 1867 Sedert de instelling der orde op 30 April 1816 was bet den 18n Februari 1861 voor het eerst dat een militair beneden den rang van of cier Ter Woord was sergeant der artillerie tot ridder der 3o klasse bevorderd werd Deze builengewono onderscheiding heeft nog eenmaal na dien tijd plaats gohad Doch die dappere heeft zqn bevordering met den dood gekocht bij kon besluit dd 12 Januari 1889 no 16 werd nl bepaald Dat in de registers van de kanselarij der beide Orden zal worden ingeschreven de aan zijn op het slagveld bekomen wanden overleden korporaal der infanterie van het leger in Oost Indié F H W Schordoll als ridder 3e klasse der Militaire Willemsorde Sedert het bestaan der Orde hebben bijna 2900 militairen te water en te land beneden den rang van officier zich het ridderkruis 4e klasse weten te verwerven van dezen is Ter Woord de eenige inde 3e klasse bevorderd Slechts twee Nederlanders zijn in een hoogere 2e klasse namelijk de luite nants generaal K van der Heijdou en jhr G M Verspijck beiden ridder 2e klasse of commandeursder Militaire Willemsorde terwijl er niet meer daneen 16tal officieren en oud officioren zijn die metTer Woord het ridderkruis der 3e klasse mogen dragen Am t Ct Sedert drie weken wordt een tienjarig kind teBreda dat een kwaal aan een der beenen heeft dedoctoren zgn het niet eens of het beeneter is danWel kliersloffen zijn behandeld naar het systeemprof Koch De inspuitingen hebben in dan rugplaats eo wel om den anderen dag Zonderling genoeg hebben zich nog geen verschijnselen voorgedaan hoewel telkenmale de hoeveelheid stof grooter wordt met een milligram begonnen werden delaatste maal reeds 10 milligram ingespoten Hetkind huppelt en springt vroolijk en gaat bü goedweer zelfs uit Het heeft niet den minsten last van koorts Ml V Ned Bnlteolaodscb Overzicbt Een storm van verontwaardigings verbazing is onder de vrome zonen en docbteren der katholieke kerk in België Icsgebarsten naar aanleiding van het adres der werkliedenpartij aan de bisschoppen Is het dan ook tegenwoordig niet de verkeerde wereld P Voorheen waron het de bisschoppen die herderlijke vermaningen aan de geknielde bevolking richtten en thans zijn hst de arbeiders die den bisschoppen vragen stallen en manifesten aan hen uitvaardigen I Naar men verzekert zullen de geestelijken op dszs ongepaste demonstratie in hun oog en in dat der goedgeloovige kudde een daad van majesteitschennis niet antwoorden wat de B forme niet beleefd vindt van dsza anders zoo beleefde heeren I Waarom willen ds biaschoppon niet antwoorden Omdat het niet past dat deze hooiden der kerk met gemeene arbeiders in verbinding treden Maar kardinaal Manning dan En koning Leopold die ds 1 wsrklieden afgevaardigden joviaal ontving en hun de hand schudde Neen zij zullen niet antwoorden omdat hun arbeid niet op politiek terrein ligt hun taak is een godsdienstige met de politiek bemoeien zij zich niet I Zoo ten nsinste beweren de clericals bladen die er blijkbaar niets van weten dat de geheele Belgische regeering eigenlijk op den clerus drijft Bovendien is het iels anders wanneer een priester buiten de kerk zijn politieke meoning kenbaar maakt dan den godsdienst gebruikt om politiek te maken Voor de bisschoppen evenwel is het dit oogenblik het gemakkelijkst het antwoord schuldig te blijven op de vraag der werkliedenpartij sn dit zal dus wel ds eigenlijke reden zijn wanneer zq werkelijk niet antwoorden Omtrent het lot van Janson s voorstel tot grondwetsherziening valt nog niets definitiefs te voorspellen Neemt men den uitslag der stemmingen over het voorstel in de afdeelingen in aanmerking dan staan do kansen niet gunstig De rechterzijde is echter verdeeld ds regeering onthoudt zich bij deze hoogst gewichtige kwestie welke toch belangrijk genoeg is daar zij de grondwet van het land betreft dat een regeering zich daaromtrent een vast oordeel en meening vormt In afwachting van ds beslissing in deze door de regoerende partij te nemen gaat ds werkliedenpartij voort alle tosbcreidselen te maken voor de algemeens werkstaking het uiterste middel waarmede zij het algemeen stemrecht zal trachten te veroveren wanneer de heer Woeste on zijn vrienden in hun koppig verzet volharden Bij de progressistisohe partij vinden do arbeiders ook bij dit pogen steun Zoo namen de radicalen te Gent het besluit in geval van de algemeene werkstaking hun vrienden en partijgcnooten de werklieden naar beste vermogen te hulp tfi komen De gegoeden onder hen zijn bereid op eigen kosten gedurende de werkstaking een of meer arbeidersgezinnen te onderhouden Minder rijk bedeelden willen werkstakenden een plaats aan hun disch inruimen Wanneer ook verder in het land tussohen de progrossisten en werkleden zich zulk een vast solidariteitsgevoel openbaart zullen zich misschien ten slotte toch nog ds clericalen tweemaal bedenken alvorens ZÜ een hervorming zoo krachtig gewsnscht door het talrijkste deel der bevolking uit bekrompen partijbelang van de hand wijzen Eindelijk is in het Engelsche Lagerhuis de reeds sedert zoolang aangekondigde interpellatie over Ierland ter sprake gekomen Ds heer John Morley een van leiders der libsrale Homemiert voerde het woord en verzocht de regeering om inlichtingen over hetgeen voor eenige maanden ta Tipperary is gebeurd Bij de uitzetting van eenige wanbetalende pachters bad do politie een volksmenigte welke don arbeid der ambtenaren belemmerde uiteengedreven Later nerden klachten ingediend over het optreden der politie bq deze gelegenheid en deze klachten werden niet op de gswonu wijzs maar door sen bijzonders rechtbank bestaands uit vqf rschters onderzocht Daardoor werden deze klachten uitgemaakt zonder dat de juiy daarbij wetd gehoord De heer Gladstone steunde de bezwaren van den heer Morley welke hij zeer gewichtig achtte maar na de rede van de minister voor Ierland bleef van de bezwaren niet veel meer over De minister toonde aan dat de rechtbank geheel vereenkomstig de wet was gevormd au da wet bestond uit mannen volkomen berekend oor hun taak wier onpartijdigheid zonder grond door de tegenpartij verdacht wordt gemaakt De heer Parnell was wel tegenwoordig maar nam geen deel aan de discussie Namens de nationalisten voerde da heer M c Carthy het woord en verklaarde zich voor het voorstel van den heer Mortey om de handelwijze der regeering af te keuren De uitslag van den strijd is rseda medegedeeld Met 320 tegen 246 stemmen werd Morley s motie van afkeuring verworpen De commissie van den Pruisischen Landdag heeft het voorstel der Regeering om ook van de sucoesaio in de rechte lijn belasting te heffen met 17 tegen 6 stemmen verworpen De onderhandelingen tusschen Portugal en Engeland over de Zambezi nemen volgens berichten uit Lissabon een gunstigen loop Men zegt dat is afgezien van het plan om oen strook land verbindende de oost met de westkust aan Portugal ta geven om Gungunsamaland te neutraliseeren De berichten uit Bio Janeiro tuiden weer niet gunstig voor de nieuwe Republiek Zijn die berichten wellicht niet volkomen juist van grond ontbloot zqn zij zeker niet wellicht wat overdreven In het leger zou een oproerige geest lieerscben wegens gebrek aan vertrouwen op de officieren Op verscheiden plaatsen des lands hadden er onder da soldaten reeds oproeren plaats Admiraal Demellus had aan een feestmaal een heftigen toost uitgebracht waarin hij zeide dat het onbedorven gedeelte der Marine rekende op het onbedorven ge