Goudsche Courant, zaterdag 21 februari 1891

N 4458 Zaterdag 21 Febroari 1891 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe InMQding van adrertentien kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave deelte dos legiirs ter beatryding ran alle oneerlgke en misdadigo practijken an het tegenwoordige dictatorschap hetwelk zich valwhelgk den naam van republiek toeeigent Generaal Simaro liet tioh in denielfden geest uit By het geschil tusschen de Vereeaigde Staten en Portugal OTer den Lorenio Marqueapoor waarover de Zwiiseraohe Begeering recht zal sprekon ia tbans e n derde gekozen Mevrouw Mo Murdo de weduwe Tan den concessionaris van deze spoor heeft aan de Kwitsersche Regeering mededeeling gedaan dat zij tegen de Portugeescfae Regeering wegens het intrekken der concessie een eisch tot 700 000 pd st schadevergoediog heeft ingesteld LasUtleden Zaterdag hebVu dn gedelegeerden uit de liberale partij in het kanton Tessio eene vergadering te Bellinzona gehouden om te beraadslagen OTer de vraag wat de partg behoort te doen ten opzichte van het door den Consticueerenden Raad aangenomen ontwerp vau herziening der kantonnale grondwet Er werden twee vragen gesteld Zal da pang trachten het ontwerp ta doen verwerpen P Of zal zg bg de Bondsregeering in beroep komen op grond dat de Constitueerende Raad is te werk gegaan in strijd met de grondwet Men kwam tot deze conclusie Wordt hot beroep gegrond verklaard dan moet de Constitueerende Raad het ontwerp op een anderen grondslag omwerken wordt bet afgewezen dan blijft voor de liberalen nog altoos de gelegenheid bes aan om het bg do stembus te bestrijden uit overweging dezer beide punten wordt het raadzamer geacht geen beroep in te ctellen Want men kan wel aantoonen dat de Constitueerende Raad wilbkenrig is te werk gegaan mat de grenzen te ovetschrgden die hem bg de volksatemming van 6 October zyn gesteld maar het bigft dtoos twijfelachtig of er uit de bewoordingen der Tessiner grondwet een formeele rechtsgrond kan worden afgeleid on door middel van een beroep op de Bondsregeering het ontwerp in duigen te doen Tallen Daarom werd er besloten het beroep achterwege te laten en het ontwerp eenvoudig op kantonnaal terrein te bestrijden Er zal alzoo eene nieuwe beweging worden aangevangen PETROLBUN I OTEERINGEN Tan de HakeUan CaitzUar SebalkwUk te Rotterdam De markt was heden Tast Loco Tankfust ƒ 7 70 Geïmporteerd fust ƒ 7 7ï j Pebruari lovering 7 60 Maart en April levering ƒ 7 55 September October November en Deoember levering f 8 MAR TBEBICHTBN Oonda 19 Februari 1891 Voor k eerst na vele weken was er heden weder eemge aanvoer van granen zoodat er weer een meer geregelden handel plAata had die een noteeriog mogelijk maakt In de afgeloopea weken zijn de prijzen voorbgaa alle artikelen aanmerkelyk vooruitgej n zoodat onderstaande prijzen belangrijke verschillen aanwijzen met ons laatste bericht Tarwe Zeeuwsche ƒ 8 90 a 9 60 Mindere dito ƒ 8 10 a ƒ 8 60 Polder 7 50 a 8 Afwgkende 6 60 a 7 Roode 6 7 6 k 7 Angel 7 25 a 7 60 Rogge Zreuwsche 6 60 a ƒ 7 Polder 6 60 a ƒ 6 76 Buitenlandache per 70 kilo 6 90 a 6 20 Gerst winter 6 5 60 zomer 4 60 a 6 Chevalier 6 76 a 6 25 Haver per Heet 4 4 60 per 100 kilo 8 a 8 50 Hennepzaad Inlaodach ƒ 8 50 a 9 BttitenUndwjb 7 50 a 7 76 Kaoariezaad 8 60 a 9 60 Bruine boonen 13 ü 16 Witte boonen 12 50 4 l4 Duivenboonen 6 76 a 7 Paardenboonen 6 25 i f 6 50 Erwten Kookorwton 10 a 10 50 niet kokende 7 60 a 8 Mus per 100 kilo Amerikasnsche Mixed 8 16 a 8 26 Cinqantine 7 60 a 7 76 Veemarkt Melkvee weinig aanroer Handel en prijzen stationair Vette Tarkens tamelgke aanvoer handel gewoon 20 a 23 et per half KG Biggen Toor Engeland tamelgk aanvoer handel gewoon 16 i a 16 et per half KG Magere Biggen tamel aanvoer handel gewoon 0 50 a 0 80 per week Vette Schapen redelijke aanvoer handel vlugger 16 a 30 Nuchteren kalveren goede aanvoer handel vlug 4 12 o choou prijzen minder zijn Aangeroerd 15 partyen kaas handel vlug 1ste qualiteit a 2de qualiteit 23 a ƒ 26 i Boter goode aanroer Handel rlug Goeboter 1 45 8 1 55 Weiboter 1 20 a f 1 36 Snelpersdrnk ran A BRINKMAN ïn Zn Godda HurtrerlIJke Stand GEBOREN It Fcbr Siotie oaderi L Viuer tn Q Dokter Arit owlcM L Verneulea eo Viswr 17Antooiui Joseph ouden C vid der Lee en S M so Uerop 18 Aou Coriitlit ooder J de Kruyf eo H Erbemld OVKKLEDEN I Febr J Nobel hsltir tn H SjouIh 1 j 17 N Simou 77 j A a Breuk leii hüiivr tan A tu der Wegdeo 65 j 18 P Veenendul n A N A iw Doia t m BH TerimitleD O n G HUWO 18 Kebr W Nieuwreld eo C Wiegmia T C Bolmu en R Appeldoorn L 6 tna Donk eo A TM Ugngurden Stolwijk GEBOREN Zoetje a UirR oaden K Aaker ea CTin Dan OVBBLEDBN P den Uraie 8 j ONDKRTBOUWD A T Veikiik en N C de Grut ADVERTENTIÈN OPROEPIIVG Art 1070 B W Allen die iets Ie rorderen hebben ran of Terschnldigd zgn ann de nalatenschap Tan wglen den Beer COMNELIS van der TOBSEy K in leren papierfabrikant handelende onder de firma tBLOK en van der TOBBEN te Waddinxveen en aldaar OTerleden den 11 Febroari 1891 worden Terzocht daarvan niterlyk op 1 Maart 1891 opgaren te doen ten kantore ran den ondergeteekenden gemachtigde der 9teh beradende erfgenamen Mr I MOLENAAB Notaris Waddinxveen 16 Februari 1891 In het faillissement van J QEBBITSEN koopman en winkelier in groenten te Gouda zal de tweede bgeenkomst ran crediteuren ter Terdere recificatie Tan scbnldrorderingen gebonden worden in het gerecbtsgebonw te Rotterdam op VBUDAG 6 MAART 1891 des Toormiddags te 10 oren Terens zal alsdan orer het door den gefailleerde aangeboden accoord woideu beraadslaagd De Curator Mr J H UITJBRWUK Adr en Proc KONINGIN WILHELMINA A 7 OS Aze Eleiweg £ 73 en73 IIRDOORM Eeltknobbels Hoomyliea HuideeU Wratten enz worden in 7 2i 8 dagen tgd geheel Terwgderd zouder de minste pgn te reroonaken ook zelfs niet op de geroeligste haid Brij e per flacon met penseel 30 ets AlUén eek bg B 8CH0LTKN Coiffenr Ëiseh de handteekeniug Tan A t TUULL Algemeeoe Hypolbeekbank te AMSTEBDAM Volteekend Maatschappelijk Kapitaal 1 060 000 Deze Bank geeft nit S j pet pandbrieven met extra uitkeering op den Januari coupon tot den koers ran 99 pet en 4 pet pandbrieven tot den koers Tan 100 pet beide in stukken ran 1000 en 500 Verkrijgbaar ten kantore ran de HH M J OOIEB en Co te Gouda ew wtmmê van RESTANTEN TAIfJISIEI 2l contant tegen Teel Terminderde prgzen in het magazgn b B IDE J OÜTOf H et guiirtH btkmit veerfrelTelIJke Hult w dilel tegen Hoesten en Heesohheid Tolgeni voorschrift r n deu Aceademie Profeuor Dr Harleas te Bonn bereidde Stollwercli sclie GOUWE C No 199 200 BorstbooboBs Tarpakt In gele pakjes en Toonleu met den naam en stempel in rood lak van den fabrikant Front Sletlwerck i n alom Terkr gbaar in GO UDA bö J H BOERS en C tan VLIET Firma Zkldknbmk Co Apoth Qeneraalrertegenwoordiger Toor Nederland Julius Mattenklodt Amtttrdam Kalrerstraat 103 Aloul te bekomen BE OOÜBSGHE MM of de beschrgring der beroemde geschilderde Kerkglazen ran de Groote of St Janskerk te Ter Goude benerens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der carton teekeningen enz waarbg is toegeroegd een afzonderlijk lérensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wootêr Crabetb DOOK CHRI8TIAAN KBAMM Lid der Kon Academie Tan Beeldende Knnsten enz Kunstschilder Architect en Uirectear der AcademieranBonwknnde te Utrecht Prys eo Oents A BBINKMA TJitrLeranerLd sedert 23 jaren beproefd De Bijnlandsehe Druiven Borsthonig sedert SiSTZSa jaren met steeds klimmend sncces in gebraik is het edelste aangenaamste en krachtdadigste Hnitmiddel bg hoest heeschheid rersljjming keel en borstkwalen kinderhoe st enz Door tal ran aanberelingen en getnigenissen wordt dit gestaafd Alleen echt Terkrggbaar inflesschen fl 2 met geele it fl 1 met roode en il 65 Cent met witte capsnlen welke nerenstaand fabnekstempel dragen Te Gocda bg F B A Wolff Boskoop bg J ran Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Ondewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraren bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwjjk bg C G t d Berg Bergambacht bjj J t d Dool Hazerswonde bg Wed W Hendriks De aitgare dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 20 Februari 1891 Van de gratis uitdeeling ran brood en warmen drank aan de rolwassenen koffie aan de kinderen melk werd beden gebruik gemaakt door 319 kinderen en 186 roltrassenen Blykens de over het vorige jaar opgemaakte sohoolstatistiek zijn er te Zevenhuiien op de 400 kinderen tusschen de 6 en 12 jaren 29 die niet schoolgaan Buim iO jongens ran ds Waumaer sijn door een soort influenza aangetast Het Utrechtach Dagblad deelt mede dal de heer Louis Bouwmeester zyn contract met het Nederlandsch Toonesl heeft hemienird De oproering ran Koning Oediput de tragedie ran Sophocles door eenige leden ran het Sludenteneorpt te Utrecht bigkt zoowel daar als elders in zoo ruimen kring belangstelling te wekken en het getal besproken plaatsen roor de op 11 Apiil bepaalde voorstelling is reeds thans zoo groot dat de comdiisBie het plan heeft gevormd nog een tweede uitvoering te doen plaats hebben In de laatste rergadering der Academie de medicine te Parqs zijn door dr Yaocoud en dr Dujar dinBeaumetz mededeelingen gedaan omtrent de inenting van dieren mot de lymphe van Koch Dr Jacooud nam een sterk angora zeevarkentje cobaye dat hy in twee series gescheiden door FEVILLETOX Aaar het Frantch TWEEDE GEDEELTE HOOFDSTUK X 29 Wel mgn jongen rroeg Pascal wat is er toch gebeurd Heb je pijn rroeg Millette terwijl Oatissoubaar neef kuste Och antwoordde Placide het is niets tenmmste roor mij Het is Ben lichte rerwonding ende kogels kennen mij Maar die er het slechtst aan to4 is is Jeantoni HiJ is doodi Dood Ach mijn God riepen allen te gelijk Het is Gods wil zei Placide dat ik hem in de duisternis waar ik hem niet zien kon heb neergeveld Ik heb terug geschoten nadat hij het eerst opmij gevuurd had Hij was dadelijk dood Toen Pierrille op La Queyrie terugkwam wist hij reeds alles wat er was voorgeva Ien Hü ging naar Placide toe en zeide Dat ontbrak er nog aan dat gü ur leren roor eene tusscheuruimte vau 8 dagen in December en Januari dagelyks heeft ingeënt Daarna spoot hij het dier in mst i berculeuse smetstof Eene mi and daarna B Februari jl bezweek het dier met zelr duidelijk uitgedrukte tuberculose ran de longen en andere organen Op denzelfden dag dat in Januari het met de Koch schft lymphe behandelde zeevarkentje met de tuberculeuse smetstof werd ingespoten werd met eene even groote hoe veelheid dezer stof geheel op dezelfde wijze en plaats een ander konijn ingespoten dat niet met de Koch sche lymphe behandeld en gezond was Ook dit dier werd tuberculeus maar het leeft altijd nog en heeft dos bet ingeente overleefd Dr Dujardin Beaumetz deelde mede dat hij in het hospitaal Cochin dergelyke proeven nam met oren ongunstig resultaat Hq entte zeer zieke tuberculeuse zeevarkentjes in met de Kocbsche lymphe zij stierven spoedig daarna Toen nam hij 6 gezonde zesvarkentjes en entte daarrau 2 in eerst met tubeiculeuse smetstof en daarna met Koch sohe lymphe li eerst met Koch Bche lymphe en daarna met die smetstof en 2 alleen met tuberculeuse smetstof Allen stierven Deze uitkomsten zijn dus niet zeer gunstig Woensdag avond hebben tijdens de bewoners afwezig waren dieven zich toegang weten te verschaffen tot de woning van den conducteur bg de staatsspoorwegen V d Vol te Bokstel en hebben een bedrag van 1500 ontvreemd De politie doot onderzoek doch is de dader nog niet op het spoor Een ernstig ongeluk is Dinsdag gebeurd op de lijn BrussclVerviers bij het station Ncssonvaux Op het oogenblik dat de gewone passagierstreia Ncssonvaux zou verlaten kwam een klein ongeval aan de machine weliswaar van geen betoekenis maar niy in de waagschaal steldet Dat is wel een beetje het geral geweest antwoordde Placide Placide güig den volgenden morgen zich zelf aanklagen en ter beschikking ran de justitie stellen De instructie der zaak was spoedig afgeloopen De rechter besliste dat Placide uit wettige tegenweer gehandeld had en stelde hem spoedig in vrijheid Het gebeurde verhoogde slechts de achting voor dengeen dien men in het dorp gewoon was den brigadier te noemen Men was algemeen overtuigd dat Jeantoux met voorbedachten rade een moordaanslag had beraamd Toen Placide zich voor de eerste moa te SaintAlvère in het openbaar vertoonde stelde een ieder er eea eer in hem voor zijn tweede afreis naar Afrika de hand te drukken Ik heb een man gedood zeide de brigadier maar hij was niet veel waard Te El Aghouat heb ik er wel onschuldiger neergesabeld Boh voegde de soldaat er bij duel of oorlog het is om het oven De hoofdzaak is dat men zijn plicht doet Eeeds sinds geruimen tijd is Pierrille de echtgenoot ran Millette Zg hebben met de hulp van mijnheer ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regela it 50 Centen iedet regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Borendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt waardoor toch eenige minuten oponthoud werd veroorzaakt Op betzelfde oogenblik kwam de goederentrein van Welkenraadt aan De stationschef liet den trein waarschuwen maar geen van het personeel merkte het signaal op zoodat de goederentrein tegen den stilstaanden passagierstrein aanreed Een der machinisten zag wat er zou gebearen sprong van de machine en riep langs de wagens Bedt je leven Deze waarschuwing veroorzaakte natuurlijk een groote paniek De meeste reizigers sprongen nog vóór den schok nit den trein maar zeven dames konden zieh zoo gauw niet meer redden en ontvingen door den schok vrij ernstige kwetsuren Alle wagens van den passagierstrein zijn bijna geheel vernield In een waggon der tweede klasse zat een pastoor die er als door een wonder goed afkwam De waggon werd door den schok opgelicht en op de voorafgaaande waggons geschoven Het kostte eenige moeite om den geestelijke van de hoogte naar beneden te brengen maar overigens ontving hij geen letsel De gekwetsten zijn na de eerste verpleging met een extratroiu naar Luik vervoerd Leerplicht in de 16e eeuw In de ordonnantie van 28 Dec 1627 opgenomen in het Brielsche keurboek begonnen Ba nis 1627 leest men Men beveelt alle poorters ende iunewonende binnen der stede ende vryheyt van den Brielle dat zij haer knapelicke kinderen hier binnen der stede ende vryheit van den Briel wesende tot gheener schole en senden binnen der stede ende vryheyt roorsz dan inde hooghe schole deser stede Wyhe anders dede dat sal wesen ob de boete van drie pont HpUants telcker reysse dat ment bevindt de zelve boe e te gaen half andea ballin van sKeysers weghe ende dander helft anden schoelmeester Voort roe beveelt men alle poorters ende innewonende binnen der stede ende vryheyt van don Brielle zoe wye kinderen hebben tzy knecht Plnmardie een kleine hoeve achter La Queyrie aangekocht De beide echtelingen zijn nog jong en zien een paar lieve kinderen onder hunne oogen opgroeien een broertje en een zusje die als de zon schijnt en de hemel blauw is kreeften gaan visschen in den vliet De Lorins zijn nog in leren en Placide die zijn reertigste jaar reeds bereikt heeft bestuurt hunne hoeve Na den Krim oorlog heeft hij den militairen dienst verlaten en in de groene weide van Périgord betreurt hij niet al te zeer de zandige vlakten ran Algiers en de loopgraven van Sobaslopol La Queyiie is nog altijd het toevluchtsoord waarden armen eieren en brood en den verdwaalden r izigers een glas wijn en een goed gevulde schotelwordt geboden i Ik zou er nog gaarne gemimfen tijd willen dooi brengen evenals vroeger toen ik de nederige helden dezer eenvoudige geschiedenis l rde kennen 1