Goudsche Courant, zaterdag 21 februari 1891

kins of mevskins oat iresende acht jaer ende daerboTen d t vf de lelvo haer knechtkina ofte meyskina ter scholen stellen ofte op een ambocht tussch en dit ende venwoeren maendach eerstcommende Op een boete Tan een pont UoUants telcker tejsae dat man daer yemant of bekeoiea aal De t Hühlhaasen rerech nende Expreu bevat omtrent den heer Von Bismarck en diens omgeving de volgende mededeeling Ik heb een langdurig onderhoud gehad met iemand it de omgeving van vorst Bismarck Het schynt dat de le len van z ne familie bet volstrekt niet eens rijn met de oppositie welke de H rqkskanselier t n rijn opvolger en tegen de regeering van keiier Wilhelm veert De toenemende verbittering van deo vorst maakt zijne familieleden ernstig bezorgd voor t ne gezondheid z vreezen ook dat de vorst weldra voor hrt Hooggerechtshof zal worden gedaagd Graaf Herbert betreurt de openbaarheid welke door z n vader tan diens grieven wordt gegeven Hg gaat zeer gebakt onder het discrediet waarin de dagbladenpolemiek het hoofd van de familie hebben doen geraken Om dit treurig schouwspel te ontgaan moet de graaf naar Italië en naar Egypte zijn vertrokken Men verzekert mij dat in het begin van December eene geheime bqeenkomst keeft plaats gehad in een hotel te Erfurt waar graaf Herbert graaf Wilhelm graaf Rantzaa Bismarck s schoonzoon en Dr Schweninger verschenen Na eene discussie van vier oren werd besloten aan graaf Herbert als uit den aard der zaak daarioe aangewezen op te dragen den vorst af te raden langer tegen den keizer te velde te trekken Graaf Herbert zou zijn vader onder het oog breagec dat het aan de familie toekwam later de beweegredenen te ontmaskeren die Wilhelm II hebben geleid om den rijkikactelier zqn ontslag te geven dat hel haar toekwam wraak te nemen over dB schandelijke onrechtvaardigheid waarvan de vorst san het einde zijner loopbaan het slachtoffer is geworden Graat Herbert keerde daarop naar Friedrichsmhe terug maar rijne zending bij zijn vader mislukte volkomen Hq trok rich dit zeer aan Hq is er de zoon niet naar om niet na deo dood rijns vaders rich geheel te wijden aan de rehabilitatie van diens nagedachtenis Hg hoadt het er voor naar men mij verzekert dat dia taak veel moeiclijker zal worden gemaakt door de houding welke de vorst gedurende het laatste jaar heeft aangenomen In verband met dit familietafereeltje maakt men melding van oen in verschillende Fransche bladen voorkomend gerucht volgens hetwelk vorst Bismarck verecheiden kisten met belangrijke papieren i i Engeland in veilighrid zon hebbeu gebracht Is dil wrrksi k het geval dan schqnt de ex kanselier met de mogelijkheifl van eene huiszoeking op Friedrijihsmhe of Varzin toch wel rekening te honden Staten Generaal Eesste Kamxk Zitting Taa Donderdag 19 Februari De kamer handelde da begrooting van binnenland ebe zaken af door haar zonder stemming aan te nemen en ving de beraadslaging aan over Marine hoofdatuk VI Het antwoord van den heer I hman op de opmerkingen der ondencheiden spreken gaf hun niet veel trooat De heer Alberda kreeg een lofrede op lie nieuwe onderwijswet te hooren de heer Verheijen mocht vernemen dat de slechte resultaten van de examens M O speciaal nieuwe talen minder ligt aan de regeling van het H O dan wel aan de weinige ontwikkeling der adapiranten die geen gymnasiale opleiding genoten hebbeo Verbetering ia gewraakte Leidsche geoauwen zegda de minister toe maar in een ver verschiet er waren werken onder handen en de minister mag zijne begrooting niet te hoog opvoeren Wat de lijkverbranding betreft de minister per oonlgk is er niet zoozeer tegen maar hq wil de volksovertuiging het christelgk volkabeTBstzqn niet kwetsen Alleen bet laatste punt gaf aanleiding tot scherpe repliek De heer van Gennep constateerde de oovradnagzaamheid der Begeering het gevolg van de banden die haar aan Bome bindt het christelqk Toiksbevnutzijn zetelt vaornamelijk op bet Vaticaan dat de minuter uit zelfbehoud heeft te ontrien Groote ergernis bij den heer De Bruqn terwijl de minister ontkende dat hij bang was voor de Katholieke kerk schoon hij toestemde dat hij voomamelqk bet algemeen volksgeloof wilde eerbiedigen Bij Marine schijnt geen aanneming der begrooting zanderstemmugin tplanteliggen Donkere wolken pakken zich samen boven het hoofd van dezen bewindsman ijidien althans de aanvallen worden voortgezet in dea geest van de beide sprekers Van Alphen en Prins Dat ongelukkige nieuwe schip dat nog al den heil dlenden naam onzer jonge Koningin zal voeren is de schuld ran alles Zal de heer Dyserinck het lot ijjner bouwlastige voorgangen dealen ra mat i jn schip naar den kelder gaaaP Dat lal h len beslist worden Aan s Rqks Uant te Utreoht is weder een prachtige medaille 66 mM groot vervaardigd en wel oen op de herziening der Grondwet I8S7 betrekking bobbende Op de voorzijde is afgebeeld de buste van mr 1 Heemskerk Az miniater van Staat wat ook het omschrift is Het model der buste werd vervaardigd door den heer L Junger leeraar aan s B ks kunstnqverheidschool te Amsterdam en gegraveerd door den heer J P M Menger de keerzgde vervaardigd door den heer W Schammer is versierd met een eikekrans waarin de Grondwet voor het Koninkrgk der Nc erlaadèn hertiAn 6 November I88T Geen kous te kannen breien fgeldt in Nederland evenals in Duitschland en Oostenrgk voor een meisje als ieta heel ergs In Engeland of Amerika ia dat soo versohnkkelgk niet en in Pargs ook niet van de twintig vrouwen is er daar nsuwelgks één behalve de behoeftlige die bet geheel uit de mode geraakte brgen eeiiigzina redelgk verstaat Over t geheel wordt er aan handwerken van uutir en zelfs van de moeste officieele handwerken van smaak weinig gedaan De Parisienne femme da monde hoeft een tapisserie werk dat behoort zoo maar zg zou het getroost na tien of vijftien jaar werkens in den handwerkwinkel lateo f fmaken als het niet intusschen uit de mode geraakt was Al de andere handwerken waarvan bgvoorbeeld in Oostenrgk zoo verbazend veel in de j ezinnen gedaan wordt koopt tg in de magazijnen waarvoor de ouvrièrea werken ïedecoreerd tafelgoed gewerkte spreien bontversierde handdoeken dit alles koopt men voor een deel wordt bet ook in de kloosters gewerkt netter en goedkooper dan mea het zelf maken kan In de provincie wordt mooie kant gemaakt en op de kasteelen houdt men zich in Ootobipr en November veel bezig met het borduren van mooie misgewaden en kostbare altaarkleeden of het namaken van oude verbleekte gobelins als sloelbekleeding of schootateendrsperie maar dat is ook alles De parisienne houdt niet van dat geduld wsrk steekje voor steekje Dsareotegen doet zg in een oogwenk wat niet aUe andere met geduld kuonea zij maakt zonder er naar gezocht to hebben al spelende een origineela lampenkap of papiermand id un dessin absolnmentméilit zg siert een élagère een salontafeltje een bonbonzak met hetgeen men r nooit voor bestemd zou hebben en dat toch allerlie t slaat zij fantaseert de mille petit risna did jn een Parijsche woning bchooren met vaardige hand maar alleen voor zooverre ze in weinige uren gereed kunnen komen Zy ha idt veel van borduurwerk maar kiest hot liever gemaakt zij apprecieert wel den amaak die in lersche guipures Boaaebiarhe kant point de Veniae te waardeeren ia maar niet het werk Vandaar ook dat men in de zeer dun gezaaide handwerkwickels te PMijs heel weinig nieuws ziet Er is nu in den laatalen tgd een kleine verlevendiging gekomen men werkt reusachtige exotische planten palmen orgidaeën varens in fluweel en goud op Uken dit dient voor kussens stoelen canape s tafeltje en hoekscb men Iets anders nog zijn oudItaliaansche juweelkis of beter kisten want het model is zeer groot met gouden ornamenien of gebordnurde tulle overdekt ook gaas wordt veel gebruikt voor schoorsteenkleaden Umpenkappen tamboergns maar men schildert er nog liever vlug een aquarel op dan dat men er op borduurt Ook de variatu van alle mogeipe vernuftige steken kent men er bijna niet de gewone kruissteek is meestal de grens van de vaardigheid der werkster Voor een deel ligt de schuld ook een weicig aan de heeron die zelfs door eene ifemnje foyer liever hun gantche leven niet met een halnwerk zouden verrast worden dan dat de huisvrouw ruwe vingen kreeg van naald en draad De heer Jan Leis van Kinderdijk h eft te Hellevoetslnia voor een talrgk pabliek de volgende twee stellingen verdecigd Het onderzoek naar do gevolgen op economisch gebied van de droogmaking der Zuiderzeeeischt meer aandacht dan daaraan tot heden werdgewijd Dit onderzoek heeft steeds achtergestaan bgdat naar de mogelijkheid van technische uitvoerbaarheid van het werk De heer I ls weet er op dat er nimmer een opzettelgk onderzoek is inf teld naar don invloed dien de ablniting der Zuidenee en het in bebouwing brongen van de nieuwe gronden op de welvaart dea lands zouden hebben Ën toch verdient het aanbeveling onder cgfen te brengen wat door droogmakiog verloren en gewonnen kan warden Uet is niet voldoende met groote woorden te schennen als legenrpe gevolgen nationale zaak zware kleigrond nieuwe provincie verschuiving van de aociale quacstte brood voor honderdduizenden I Dot zijn geen be jlzen In da eerste plaats stelle men vaat hoeveel v bebouwbaren grond de drooggemaakte Zuidereee ksu opleveren wat die grond tal kosten en hoeveel S ersonen daarop kunnen leven De heer Leis gaf aariia een beknopt overwicht van de verschillende plannen 1 Plan van Diggelen 1849 476 000 H A kosten 3S6 millioen tekort 89 millioen 2 PlanHuet 1862 75 Nooit overwogen 3 Plau Beye rinck 1886 afsluiting zuidelgk deel 200 000 H A kosten 84 millioen 4 Hel plan Stieltjes 1877 160 000 H A kosten 160 millioen Spr trok uit die cgfen de slotsom dat men wordt het zuiddjjk deej der Zuidenee drooggemaakt zal krggon 160 000 HA die zullen kosten tot op het oogeiibhk der drooglegging ƒ 1000 per H A Voor het maken van den afsluitdgk 4 KM rekent men 8 jaroo voor de droogmaking ook 8 jaren en voor het gereedmaken der gronden voor de bebouwing zooveel jaren dat er een mensohenleeftgd ia voorbijgegaan eer de nieuwe provincie bevolkt zal zijn Voor de droogmaking worden de volgende nuttigheidsargnmeuten aangevoerd 1 De voraehaffing van werk door de afsluiting en drooglegging Spr weenprak hier de meeniog dat bierdoor het maatschappelgk vraagstuk zou zgn opgelost Hij betoogde dat eene crisis met strikes en lockouts zou volgen die sou eindigen met den invoer van vreemde waarscbijnigk Italiaanscho arbeidere 2 Het voordeel dat geboden wordt door eene kleinere kuatlgn Maar besparing van gelden voor oeververde liging is bij de meeste begrootingen reeds a priori gedisconteerd Bovendien zal tegen de NW zoo goed als openliggende afsluitdgk een belangrgk bedrag aan onderboudakosteu bigven eischoD 3o Aanwinst van grond voorden landbouw Ij verband met bet geroep ombeacber mende rechten de klachten der laudheeren over de weinige opbrengst der pachten den toestand vaa den boerenarbeider in de noordelijke provinciën rijst de vraag of eene aanwinst van 130 000 HA bouwgrond een zegen of een vloek zou zijn 4o HonderJduizenden kunnen in deze nieuwe provincie brood vinden Ook dit acht spr overdreven en hjjj staaft zgne meenbg met cgfen betreffende de dichtheid van bevolking in den Anna Paulownapolder en de Haarlemmermeer buiten beschouwing latende het vermoeden dat de nieuwe gronden voor een groot deel zullen komen in handen van kapitalisten en er veel minder arbeiden noodig zullen zgn met ds nieuwere bouwwijze Wat nu kan men met do droogmaking verliezen Met een groot aantal cgfen en statistische gegevens zette de heer Lela uiteen wat verloren wordt door 1 De viascherij Dit beloopt minstens 1 089 000 sjaan behalve de waardevermindering van vaartuigen viacbgereedschappen rookergen zouterijen paklÉerijen enz 2 De scheepvaart Ook hier gaf spr tal van cgfen ten betooge dat aan de schipperg een zeer gevoelige slag zou worden toegebracht terwijl hg ten slotte er op wees dat het wellicht wenschelgk zon zgn dat van regeoringswege een onderzoek werd ingesteld naar de economische gevolgen vaa de drooglegging der Zuiderzee 361 Terwgl Zondagavond do napret van het carnaval nog in de straten van Brussel gaande was en honderden gemaakerdon zich langs de boulevards bewogen ontstonden kort na elkaar op verschillende plaatsen der stad drie branden De eente brand om tien uur brak in de voorstad Molenbeek buiten de Vlnamsche poort aan den Gentschen weg in een brandstoffenpakhnis uit In een oogenblik stond het geheele huis in lichterlaaie n men vreesde voor de omliggende gebouwen een molen en een steenkolenpskhuis maar gelukkig was de brandweer het vuur spoedig meester waarischijnlgk tot leedwezen der opgewonden gemaskerde menigte die van het onheil een voorwendsel maakte om joelend uit te gaan Maar ongeveer terzelfder tgd ontstond er brand in de stad namelgk in de bureaux van het radicale BnMselsche blad 1a Be forme die zich in de Bue de Sables bevinden Deze brand was van nooh ernstiger van aard Het huis waaria de lévorne woonde en hare werkplaatsen bezat waa een der grootste uit de straat die dicht bevolkt is en waarin rich groote fabrieksgebouwen e a bevinden De omliggende huizen liepen groot gevaar maar de brandweer trad met kracht op Toch duurde het tot s nachts ha lf drie eer zg het vuur meester was dat de gebeele inrichting der Béforme verwoest had Het bhd bestond juist zeven jaar en werd op belrangrgke persen gedrukt die evenahi gne letterzetterg verwoest zijn Om half een s nachts brak een derde brand uit in een linnenmagazijn in de Bue Haute en daardo brandweer nu al een zoo zware taak te Molenbeek en in de Bue de Sables had vreesde men het ergste Maar gelukkig nocht zij ook hier hot vuur spoedig te blussohen en dat was van te meer geruststellend aard omdat het Sint Jans Gasthuis in de onmidilelgke nabijheid zich bevindt en men vreesde dat dit ziekenhuis door het vuur zou worden aangetast Oit Parge sohrgft men ann hetlHandeUUad Menweet dat we in onze Acclimatietuin bijna iederjoor een groep vreemdelingen te zien krggen nueens Nubiérs dan Ashanties dan Somaliers Hetvolkje dat er thans is ten toon gesteld trekt doorden pasgevoerden oorloge met koning Behanzindubbel de aandacht Ken beschaafde Hindoo mr John Hood heeft van den koning gedaan weten tekrijgen dut hij veertig onderdanen tijdelijk afstond Het zgn zes mannen en veertien vrouwen uit Abomoy vijf monnen en tien vrouwen uit Yoruba twee priesters tweo rauiikauten en een negerkok Aldeze mensohen zullen natuurlijk veel kwaad vando Fransohen hebben gehoord misschien ook nelveel van hun macht maar tuoh zeker niet minder van huu wreedheid en heerschzucht mededeelingeii door welke hun krijgszin zoo noodig zal zgn aangewakkerd En 3ie nu zgn zij plotsoling bij defranschon te gnsti Het zou merkwaardig wezen hun gedoohton te kennen maar misschien zou de teleurstelling hierbg wal oven groot wezen als bij do onverschilligheid die eenige Nederlanders voor een paar jaar bij de Javoantjes van den kampong waarnamen toen zg met hen don Eiffeltoren beklommen Bovreesd voor hunno gnstheereu vijanden schijnende onderdanen van koning Behanzin niet te zijn Zij hebben althans een voortreifelijken eetlust Onlangs een van de eerste dagen van hun verblijf waren zgbezig met veel rumoerigen arbeid een kist uit to pakken waarin een afgodsbeeld was gezeten Plotseling luidde er een schel geluid waarvan zg de beteekenis reeds kenden en hun afgod overlatend ann wien er zich mede bemoeien wilden gldon zij de priesters voorop nuar het houten gebouw waarhun een maaltijd wachtte Het liefst zitten zij zonder veel to praten om een kachel neergehurkt dan ziet men het best hun leelijk onregelmatig negertype dat door de uitent eenvoudige maar toch aan blijkbare regelen onderhevige kleeding met vellen en lappen minder leelijk is gemaakt Zijn zij in beweging dan verandert hun uiterlijk als sneeuw voor de zon Dan ziet men niets meer van hunne loolijkheid maarwordt alleen hunno kracht gewaar De vrouwen deberoemde Amazonen die in geen enkel opzicht aan Vosmaer s Amazone herinneren zgn op het hoofden de schouders gelooid met eeu diadeem en kettingen van schelpon waarmede zij gaarne rumoer maken Aan haar gordel dragen zg een putroontnsch enop een wenk van haar chef do schoone Goenm nemon zij allen een zwaar met koper beslagen geweer lor hand waarbij zij een schreeuw uilen die heel oimoozel schijnt maar waarin zg veelhartstocht weten te leggen Onderwijl wordt er met de hand op een trom geslagen en dit geluid schgnt de krijgsvrouwen te electriseeren Plotseling is in hare minste bewegingen eene beslistheid en kloekheid gekomen dis eenigszine kan do3n vermoeden tot welke gewelddaden de Amazonen in stiiat zijn Deze eenvoudige zwartmi met hunne buitengewoon primitieve gebruiken volkomen ongewoon aan elk begrip van weelde zijn eene kracht te grooter daar zg ééa onmiskenbareu hartstooht hebben bloeddorst Vondaar dal de Franschen ann koning Behanzin een minder gemakkelijken vrieud hebben dan het geval schgnt te nezen De koning was nu weder erg boos dewijl een hem toegezegd bezoek vnn den Franschen administrateur den heer Ballet niet had plaats gehad Patot Dorgère die om gezondheidsredenen binnenkort naar Frankrijk terugkeert moest toen do kastanjes uit bet vuur halen Intusschen dit alles is ontleend aan een bericht van den Temj i neemt Behanzin tegenover de Fransche autoriteiten nog een voel minzamtr houding aan dan tegenover de particulieren do vertegenwoordigers van Fransche hoadelshuizeu o die hij op alle mogelijke wgze tracht te benadeelen Onlangs werden die Franschen gedwongen een offerfeest bg te wonen waarop de koning een dertigtal opperhoofden heeft doen martelen en onthoofden die het bevel hadden gevoerd in veldslagen waarin zgne troepen bgzonder veel van het Fransche vuur te lijden hebben gehad Tevreden over den gang van zoken schijnt Behanzin dus nog niet het zoude zeer goed kunnen zijn dat binnonkort nieuwe vijandelijkheden ontbrandden en daarom is het juist des te meer zaak voor den Parijzenanr dat hij gebruik make van de gelegenheid om op vredelievende wijze do kennis der dames en heeren von Dohomey te maken Het voorloopig verdrag door Frankrijk met Dahomey gesloten vindt hier alles behalve volledige goedkeuring men oordeelt dat de bepalingen voor Frankrijk niet gunstig genoeg zgn en vooral vindt men het eene beleediging voor de overwinnonde natie dat zij koning Behanrin een jaargeld van 20 000 frs zal moeten uitkeeren dot hij zich waarschijnlijk hoosten zal aon to wenden tot den aankoop van nieuwe geweren bij Engelsche en Duitsohe handelshuizen von de kust Balteolandscb Overzicbt Allo Borlijnsche bladen spreken over het bezoek dat keizerin Frederik te Parijs brengt en zien daarin het bewijs van do goede veratondhouding welke tussoheu de Fransche en Duitsohe regeeringen bestaat Daar dit bezoek notuurlgk wordt gebracht in overleg met keizer Wilhelm en kanselier Caprivi ziet men doorin een poging om beide volken met elkoar te verzoenen Vermoedelgk zol keizerin Frederik vijf dagen te Parijs vertoeven De keizerin wordt vergezeld door haar jongste dochter prinses Margaretha Het program voor deae dagen is reeds opgemaakt De keizerin zal niet alleen de morkwaordigheden van Parijs bezichtigen maar ook een bozook brengen aan de atoliers der meest bekende Parijsche schilders Keizerin Frederik heeft namelijk het beschermheerschap aanvoard over de kunsttentoonstelling welke in dit jaor te Berlijn zal worden gehouden en waaraan ook vele bekende Fransche schilders zullen deelnemen In de Fransche Kamer heeft weer een schermutseling plaats gehad tusschen den heer Léon 8fly de finoncieele specialiteit der Kamer en den minister Bouvier De heer Say steldo voor verandering te brengen in de wijze van beuooming van de leden der begrootingscommissio Hij achtte het wenschelljk dot aan de benoeming dezer comraissio een algemeeno beraadslaging over do begrooting in de Kamer voorafging Ue heer Kouvifer vroeg waoiom de heer Say indien hij de e wijze van werken zooveel beter vond dan de tegenwoordige dit dan niet had voorgesteld toen hg zelf minister van financiën was De minister van finonoién verklaarde zich tegen deze verandering on de minister president de hoer De Freycinet bekrachtigde deze verklaring Het einde van den strgd was weer de overwinning van den bt Bouvier daar het voorstel Say met 307 tegen 215 stemmen werd verirorpen De Pruisische Landdag is beüig aan het ontwerpinkomstenbelosting De oommissie had het tarief door de Begeering voorgesteld verhoogd tot 4 p Jt voor een inkomen boven 100 000 M de Begeering had niet hooger willen gsan don 3 pCt 7O0dat het tarief oen dogressie oplevert hierop nederkomende dat 3 pCt zal worden geheven van een inkomen van 10 000 M 2 pCt von 8000 M I pCt van 1300 M en ongeveer Vj a U pCt van een lager inkomen terwijl 900 M het laagste belastbaar inkomen zou zijn Het voorstel der commissie werd na verwerping von vele amendementen aangenomen met algemeene stemmen behalve die der vrijzinnigen en enkele leden von het Centrum en de nationaal liberale partg Er worden echter kwade noten gekraakt over het Heerenhuis dat veel lust zou hebben de inkomstenbelasting erg te besnoeien eu haar zoo naar den Landdag terug te zenden Misschien kan de Keizer doar wel wat aan doen l8 Bismarck maar niet komt om aan de discussie deel te nemen In de buitenlandsche pers houdt men zich nog altijd met do verklaring van het nieuwe Italiaonsche ministerie bezig De Duitsohe en Ooatenrgksche bloden zijn vrij gereserveerd in hun oordeel taBerIgn en te Weenen koestert men oogenschijnlijk vrees dat de aangekondigde besparingen op de begrootingen van oorlog en marine den jongsten bondgenoot zullen verzwakken zoodot deze niet meer gelgken tred met de beide machtiger ijoallieerden kan houden In Fronkrgk doorentegen heeft zoools wij reeds mededeelden de verklaring von den markies Di Rudini een allergunstigen indruk gemaakt Men hoorde er oude klanken in sedert lang niet meer uit Bome vernomen Onder de Engelsche dagbladen meent de Daily News dat het nieuwe ministerie volkomen de beteekenis van Crispi s val heeft aangetoond het heeft begrepen dat hg omvergeworpen is omdot hg hetzij te recht of te onrecht beschouwd werd ols de gevaorlijkste vijand vnn Fronkrgk Voorts merkt het liberale Engelsche blad op dat do verhouding tot de triple olliantie volstrekt verkeerd door Ilolie is opgevat Het heeft vaste verplichtingen op zich genomen welke in omvang zoowei als in beteekenis slecht zijn omschreven terwijl Italie s hulp evenzeer door zijn bondgenooten zou op prijs zijn gesteld indien het een zeker getal manschappen en een bepaalde som gelds te hunner be schikking had gesteld ondersteuning hunner defensieve moatregelen Wat nu de politiek vau het nieuwe mioisteria betreft zoo is men het algemeen eens dat de toestand ten opzichte van de internationale staatkunde dezelfde blgft met dit verschil en het ia geen klein dat in de plaats van Crispi de heer Di Budini aan het hoofd der regeering staat Dit betoekent dat een man wiens hoofdhartstocht de laatste jaren haat tegen Frankrijk was die door zijn voortdurende onrust zgn zucht naar strijd en twist zgu uittartende manieren zijn dictatoriale ain waardoor hij vriend en vijand kwetste vervangen is door een ministor die de gesloten tractaten trouw wil bandhaven doch dit zal doen zonder aanstoot aan andere zijden te geven 3onder vroegeie vrienden uit te dogen Crispi stond altijd op de bres om als een echte vuistvechter de vredosliga togen haar twgfelaars met slagen en schoppen te verdedigen Di Rudini zal waorechijnlgk zijn taak anden verstaan indien de triplo alliontie inderdaad gesloten is om den vrede te woorborgon wolken indruk zij onder de leiding der heeren Bismorck en Crispi geenszins maakte Logt men van den eeuen kant welwillendheid en goede voornemens om oude i riendschopsbetrekkiugen weder aan te knoopen aan den dog don zal dit van de andere zijde ongetwijfeld met hoffelijke vriendeIgkheid tegemoet gekomen worden Het gevolg zal zijn dat allo betreurenswaardige misverstanden ophouden onrust en onbehaaglijkheid rondom te scheppen In zooverre belooft dus de veroudering von ministerie in Italië zonder een einde te maken aon de triplo alliantie een gunstigen invloed te hebben optden intornationalen politieken toestand Wat do verandering in den binnenlandschen toestand betreft olsgevolg von de miüistorieelo wijziging hieromtrent volt niet veel te zeggen Voor alles behoeft de nieuwe gereering kalmte en rust en tijd Willen hoor tegenstanders haar deze waarborgen zoo is reeds veel gewonnen Worden hoor eenige maanden levens toegestaan dan kan zg zich inuerlgk versterken en is zg gered Zijn echter haar vijanden Crispi en zijn vrienden vooral bereid de regeering voorloopig met rust te lotou Naar oonleiding van de rede van den heer Budini bevat Crispi s Réforma een heftig ortikel waarin beweerd wordt dat da oppositie indien zij slechts gewild hod reeds dagelijk het kabinet hod kunnen omverwerpen Zij liet dit slechts om later gelegenheid te hebbon voor eeno des to schitlerendes zegepraal Dit belooft weinig goeds to minder door de heer Crispi geen behoefte oan rust na zijn stsotkundige werkzaamheden schijnt te gevoelen en onmiddellijk deel wil nemen en een ruim deel zelfs aan den porlementolren arbeid Wat nu den algemeenen indruk te Bome zelven over Crispi s val aangaat zoo moet deze vrij wel gelgk staan met de stemming welke te Berlijn na Bisroorck s aftreden heerschte Te Bome wos men longzamerhand gaan gelooven aan Crispi s onschendbaarheid Nu dit laatste onwaar is gebleken nu hg werkelijk als elk onder sterfelijk minister door een parlementaire oppositie ter aarde is geworpen schijnen voor zoowel ols tegenstanders met een zueht von verlichting adem te halen PETROLRUMNOTEERÏIVGEIV van de Makelaars Cantziaar Schalkwük te Rotterdam De markt wos heden flauw Loco Tankfuet 7 70 Geïmporteerd fust ƒ 7 76 a ƒ 7 70 Februari levering ƒ 7 55 Maori en April lavering ƒ 7 50 September October November vemberen December levering f 8 ADVERTEWTIfiN Heden overleed ten huize T n den Heer G F TijflOüT op de Turfsingel alhier Mejnffroow de Wed C M B0R8TEEGH geb db Kwartel Qouda 19 Febr 1891 NederlaDdsche Eouwrereeniging gevestigd te Gouda GEWONE JAABLIJKSCHE VERGADERING voor Aandeelhouders tot het doen der rekening over het jaar 1890 op den 26 FEBRUARI 1891 des vóórmiddags te elf ure in het EofiSehois DE HiBMONlE op de Markt te Gouda DE DIRECTIE