Goudsche Courant, maandag 23 februari 1891

A891 Maandag 23 Februari N 4459 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe inzending van advertentiën kan gescMeden tot eön nor des namiddags van den dag der uitgave lOO w belooning aan ieder die na gebruik van Prof LEPRIES LIKDOOBN TISCXVVB nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wrat ten heeft Alleen verkrijgbaar bj den Depóthonder L A Dg VLETTER it 60 Cent per flacon met NEBEÜLipSCSE FIANTEN OTEB UMTSOHAFFIJ uitsluitend geschikt mor coltan braden en bakken Onze Plantlnboter is Onze Flaateh boter h goedkoop In smakelijkl Onze Planteaboter geeft grootle bezuiaigingjf Onze Plaatenboter is 60 Joedkooper daij natuurboler Onze Plantlnboter is voor l chuit koek en banketbakkers zeer aan té befelan Onze Plant Onze Flanti Onze Flani Onze Plant Onze Plant Onze Planll Onze Plant Onze FlanI Otize BlaE Otoze Plant Inboter houdt het faarmede bereide gebak langen tijd versch nboter op een koole plaats bewaard bederft nooit mbotèr wordt door toriteitea sterk aanbevolen Voor maaglijders mooter s het lichlstil verteerbaar tet A inboter bevordert de jipgsv eokng I inboter s uitstekend voor vegetariérs H j hepen verkie e boven boter ftiligen lenmeidsD inboter fa bgzonder geschikt voor proviAdeeiing van inboter is door laaf volmliakte luiverHeid te I reuze of andere vetten fi ienbot rgis zeer aanbevelensijraardig voor iule oote inriLH leilpeiter wordt weldra de vriend p van i l koks en kidt ze Planlenboter is zuiverder dan alle andere votsojften H Onze Plantenl Oter is een voljcbmen heutraal ilantaaiiiiifflTef ztader f lig bijmenging Onze Plantenboter werd tot nu toa sMhuln ÜUitscÉand kefrabrioeerd bd wordtrtli dMf algemeen gebmik M i Ji I mUö Plantenboter staat onder roortdu enddl contcSle Am Dr P V f IM HiLMXt V I Y Boos en A HabmensJWzu ea meer OjOZe Plai tenbpter 1 uitnemend geschikt v br expièrt l jCmse PlantejabOter i alom verkrygbaar ia Bussen JvanjU 1 e§M K Q enVaten of kuipen van 12 i 25 1 50 ISO ICp k f 0 40 per Vi K G Eikel bas j faag t een g ebruïksaanwii ziDgf welke men nlauwkeurigc grelieve te volren I All aze verpakkingen dragen ons hier nevens aangegeven gedeponeerd handelsmerk H H Grossiers en wederverkoopers genieten ruim rabat waarvoor specialeconditiën op franco aanvrage ten kantore der fabriek Zontkeetsgracht 1 te Anuterdam verkrggbaar zjjn Monsterbosjes op franco aanvrage gratis verkrögbaar D L GOHE Agent der IMederlandscbe Plantenboter MaatscbappU O Z Achterburg wal 55 AMSTERDAM GebrS Stoilwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fabrlcatlo en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeeren den verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hoflererancler 44 £ ere Di loma 8 gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Beeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous TOUB déoemona une Hedallle d or première ela e en consideration de votre excellente fobrixsation de Chocolat bonbons varlóB etc etc Stollwerck s fiibrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiseors Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiper voor Nederland Jnlins Matteiiklodt I Amsterdam Kalverstraat 103 Mevrouw ROMEIJN vraagt om dadelgk in dienst te knnnen treden eene fatsoenlgke Tweede Meid met de wasch goed knnneude omgaan Snelpersdmk van A BRINKMAN em Zm Gouda vi n RESTANTEN TAflJïiSEi contant tegen veel verniinderde prgzen in het magazijn j B IDHl ttOlÏTa GOUWE C No 199 200 TE HtnJH gevraagd teg n MEI of JUNI en UI8 bevattende minstens 6 Kamers en den haarpr js van 4 0 4f niet te boven ande Brieven onder No 2089 aan het Bureau dezer Courant I Zoo poediJ mogeljji gevraagd fatsoenlgke jlegei zeer billttie conditiën j h inco brie M i onder letters X T Z bgde ÖoeJèandelarealA K0 £ CÜMR te Qouda Dentale erkoppiiig jl ü GOUDA op DiNSDAG 24 FEÉRÜARI 18Ö1 des mor jens te 9 nren in hSt Lokaal Virjjk K No 5 san de Peperstraat aldaaur van eeuen itten béitaa nde in staande en draagbare Mahoniehouten en andere MEUBELEN als Secretaire Canape s Stoelen Buffetkast groote Boekenkast Pendules enz voorts HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED Sene groote partg MAKIFAGTDREN en t geen verder te voorschgn zal worden gebracht Daags te voren op de gewone nren te belichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜUN DBOOGLEËVER te Gouda Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40 arige roem MoDden Tandziekten zooaU het loa orden der tandeo tandpyn oottteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reak uit den mond kalkvorming worden zeker Toorkomen en genezen door het dagelyki gebruik van het eohle K K Hof Tandarts Dr POPP s Anatberin Hondwater in aanmerkelijk rergroote flewchen voor 60 cents 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend moti Dr POPP a Tandpoeder of Tandpasta steeds Qe tanden gezond en schoon houdt Dr POPp s Tandplomheersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en roortreffelijlc voor baden iVenng zeep en Zonnebloemenzeep POPP fl Gekrigtalliseerde en Transparant Glycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet nn gozondheiJszeepon welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen gV I e namaaksels van Anatherin Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tyd M Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en P rfumeriewinkel van Nederland è De nitgave dezer Conrant geschiedt dagelgki m4t uitzondering van Zon en Feestdagen De Jprgs per drie maanden is 1 25 franco post 1 70 tkderlgke Nommers VIJF CENTEN f INNENLAND GOUDA 21 Februari 1891 de gratis uitdeeling van brood en wartnen aan de volwassenen kofBe aan de kinderen werd hedeii gebruik gemaakt door 327 kinde 179 volwassenen ej S A U Kluit te Moordrecht deed met gunstigen uitslag te s Hage het examen iu de fraaie handwerken De Algemeene Kerkeraad der Hervormde Gemeente alhier maakt bekend dat de stemming door de Stemgerechtigde Manstidmaten dezer Gemeente zal plaats hebben in de Kerkekamers der St Janskerk op Maandag den 2n Maart e k des voormiddags van 10 tot namiddag 8 uur en des avonds i an 6 tot 8 uur Bij deze stemming zal de gemeente zich moeten verklaren over de wqze waarop in het eerstvolgend timtal aren de verkiezing van Ouderlingen en Diakenen eh de beroeping van Predikanten iu deze gemeente zal geschieden of dat de Algemeen Kerkeraad wordt gemachtigd dat recht uit te oefenen volgens de bettaande orde èf dat een Kietcollege wordt verlangd De Stembilletten zullen verkrijgbaar zijn in de Kerkekamers waar de stemming zal plaats hebben Opening der Stembussen op Smidag 8 Maart ten 10 ure e k Naar men verneemt is de ontwerp stedeawet door de afdeelingen der Eerste Kamer ongnnstig ontTangen Bij den Baad van State is behalve een wetsontwerp tot wijziging van het militair strafwetboek thans ook aanbangig gemaakt een ontwerp tot wq ziging van het reglement op de krijgstucht U H de Koningin regentes zal aanstauden Maandag de leden van de Eerste Kamor der Siaten Gene FEVILLETOni lïOEDEB EN DOCHTEB ïtaar Jut Duittek 1 Schlangenbad Augustus 1886 T Gij wilt dus ieta over het leven hier hoeren Het is ook hier het eene jaar in het andere uit steeds hetzelfde des ochtends baden dejeuneeren in het hStel lunchen in de restaurant van Muller dineeren scms hier soms daar maar meestal toch in t h6tel s avonds een wandeling naar het bosch en eindelijk soupeeren in den tuin En de menschen Die zijn ook steeds dezelfde Vorsten incognito poolsche Joden bankiers en andere rijkelui uit de groote steden en eindelijk vervelende professoren uit alle streken dezer schoone wereld en daar tusschen wandelen wij steeds lederen dag Bekenden komen hier haast niet behaWe onze buurman de baron von Weiher die ik een paar dagen geleden in het gevolg van de weduwe vorstin Kirchberg wandelen zag deze vorstin is eene scboone vrouw en onze baddokter die alles weet gelooft dat zij verloofd zijn Het is te hopen dat hij dan maar bij haar gaat inwonen want zijn raal en corps in bijzonder gehoor ontvangen De afgevaardigden zoudeo vervolgens aan eenen maaltijd ten Hove vereenigd worden De onderneming van den beer Saalborn directeur der Duitscbe Opera te Botterdam is gevallen De heer Saalborn heeft aan de artisten aangeboden van de achterstallige gages 60 percent uit te keeren en tegen gelijke vermindering der salarissen de onderneming tot het einde van het seizoen voort te zetten Een gedeelte van het personeel was bereid met deze schikking genoegen te nemen maar bet meerendeel heeft de voorstellen van den directeur afgewezen Dientengevolge heeft de hoer Saalborn de directie neergelegd Nasr de Amst verneemt zal met 1 Maart te Amsterdam een orgaan van de sociaat democratische onderwijzersrereenigiag verschijnen Het wordt voorloopig als maandblad uitgegeven en zal getiteld zijn do Volksonderwijzer Omtrent het valcche bankbiljet dat te Arnhem aangehouden is verneemt de Arnh Ct dat de valschheid kenbaar is aan de vcjgende kenteekenen l dat het papier iets dikker aanvoelt 2 dat het geheel iets donkerder is gedrukt hetgeen vooral in het oög valt in de vier hoeken waarin hot cijfer 100 voorkomt 3 dat op de keerzijde bij vermelding der wet gedrukt staat nStaatsblaJ in plaats van StaatsbW 4 dat hot watermerk eenigszina donker is in plaats van licht 5 dat de randen scherp afgesneden zijn Het biljet dat vooral aan de keerzijde volkomen op een echt biljet gelijkt is hoogstwaarschijnlijk langs photografischen weg vervaardigd waarop ook de omstandigheid wijst dat reeds eenmaal een gioot halfjaar geledon een dergelyk biljet met geheel dezelfde letters en nomraers aan de Bank moet gepresenteerd zijn Wij herhalen daarom dat het den datum draagt van 29 November 1880 en dat het genommerd is B L 1935 Door de heeren T J van Outeren E V A de Stners K L Smissaert J J Verhoeff A Pluijgers J W Steens Zijnen en Gerard W Thieme is een tuintje en woonhuis zijn niet bqsonder voor hetTerolijf van eene vorstin geschikt Maar gij kenthet spreekwoord van het gekregen paard nu Hans van Weiher heeft zijn klein landgoed vaneenoom geërfd en nauwelijks was hy bezitter of hijwist niets beters of niet slechtere te doen danden dienst te verlaten en er in te trekken Hijwas toch zoo n kranig cavallerieofficier Of er watwaar is van het gerucht met de vorstin Kirchberg ik zou bet al heel moeilijk knnnen gelooveudat zij haar titel eu aanzien wil wegwerpen omeen eenvoudige baronesse te worden op een ellendigezandvlakte in een uithoek van het land Nu wijzullen de zaken maar afwachten Uwe Lena P S De jonge vorst Kirchberg is bij A meerderjarig Verbeeld u Hnns Weihor als stiefvader over iemand die niet veel jonger is als hijzelf Neen ik kan er niets van gelooveu dat zou al te bespottelijk zijn L Zoo stond reeds zwart op wit wat tusschen de twee besproken menschen nog niet eens besloten was en dit kwam reeda in de wereld voordat ze hel zelf wisten En terwijl de schrijfster nog zat en nu een weinig gift dan een weinig gal door haren inkt mengde zat de heldin van die regels in het woud op een met mos begroeide steen en zag raat hare groote wondörbaar sprekende donkere oogen naar ADVEBTSNTISN worden geplastrt van 1 5 regeU k 50 Centen ledera ngel meer 10 Centen GROOTE LBTTKRS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën graiii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ernstige raad gericht op hunne ondervinding berustoid aan hen die aan emigratie naar Californie denken In dit bij den uitgever K van der Zande te Arnhem verschenen geschrift ouder den titel Hen laatste voord in zake de Holland Califomia Land Company waarschuwen zij tegen de overdreven en onware voorstellingen welke in ons land ten aanzien van die vestiging gegeven worden Omtrent de vlucht van naar alle waarschijnlijkheid een tweetal roofvogels dat zéér onlangs van den vreemde uit zoude sijn Neergestreken te Winschoten en wel in een logement aldaar van de derde klasse schrijft men aan de iV Gron Ct Dere personen moeten zich hebben doen kennen als kooplieden in bukskin Kort na hunne aankomst arriveerde per spoor aan hun adres uit het buitenland een kistje aan welks inhoud blinkende voorwerpen zoo wordt verzekerd eerst de beambten der douane en door bunne tusschenkomst vervolgens die van den waarborg hunne aandacht wgdden welke belangstelling werd gevolgd door aangifte van de betrokken colli tegen betaling evenwel van 80 a 90 gulden rechten voor de kwijting waarvan zich een barmhartige Samaritaan liet vinden Weldra trokken echter ook andere dienaren der wet dan de reeds vermeldde doch nu in uniform sioh het lot der vreemdelingen aan toen uit ontvangen information zou hljjken dat op het vangen van beide vogels wier vlucht te Wilhelmshafen a d Jabda was begonnen hooge prgs werd gesteld een verlangen waaraan ten slotte niet is voldaan wegens het opnieuw uitvliogen van de beiden meer naar het binnenland misschien Hendrik XXII vorst van Beuss beeft het laatste nummer van de Kladderadatack het bekende politieksatirieke Duitscbe weekblad doen in beslag nemen en eene aanklacht tegen den verantwoordelijken redacteur ingediend wegens eone voor den Vorst belecdigende zinspeling welke in dit nommer zou voorkomen De Duitscbe bladen o a de Koln tg maken zich zeer vrool k over de lichtgeraaktheid van den Vorst en zien in het gewraakte artikel niets meer dan oen onschuldige politieke ontboezeming haren begeleider op die verrukt op haar neenagen uit het opene trotsche en toch zoo vriendelijkedoor de zon verbrande gelaat trachtte op te makenhoe zy over hem dacht Hij was niet buitengewoon schoon maar toch kon men hem een knappe man noemen Zijn mannelijke houding en donkere snorbaard brachten hier veel toe bij El zij Zü had eene nauwelijks middelmatige slanke fiïuur een vroolijk gelaat groote oogen en weibesneden mond Haar haren waren zwart en maakten met een sluier die over haai gelaat viel de geheimzinnige macht barer oogen nog gehoimzinniser ffWij zullen dus voor de wereld verzwijgen hoe gelukkig wij zijn vroeg hij Slechts zoolang tot ik bet mijne kinderen zelf gezegd heb antwoordde zij met haar diepe zachte stem Noem mij maar dwaas Hans maar ik wil het noch aan Frederik noch aan mijne dochter mijn zonnebloem schrgven want geschreven schrift ziet er zoo ledig uit zoo koud En wanneer ik het schrijf droog en zonder omhaal zullen de kinderen wellicht de schouders ophalen en lachen en wanneer ik hun schilder met de pen op t papier wat mijn hart gevoelt zullen zij gaan denken dat ik waanzinnig geworden bon Neen neen ik wil het mijn kleintjes zelf vertellen en dan Han dan zult ge bij u 111 huls hun gejubel hoorenl