Goudsche Courant, maandag 23 februari 1891

r Openlare Terkooping te GOUDA Steten Qeneraal Exhstis Kakib zitting van Vr dag 80 Februari De minister van Marine heeft er niet alleen hot leven afgebracht hy is r zel betrekkelgk nog al goed afgekomen Waarsohu nlqk wilde men in de tegenwoordige omstandigheden het kabinet niet afbreken Slechts 11 van de 41 leden stemden tegen aqne beijrootuig Hü was bg zgne verdediging meer op zgn gemak dan in de Tweede Kamer zeker een gevolg van de kalmer atmosfeer waarin hij sprak Volmondig erkende bjj te goed van vertrouwen geweest te zgn toen hg de vaderlandsche industrie met het bauwen van zgn schip wilde begunstigen hetgeen wel jammer is voor de HaiHne maar toch zijn schuld niet was Overigens somde hij tegenover het verwgt van den heer Van Alphen dat hij stilgezeten had eene lange reeks van zaken op welke hij had sfgedaan Dit moest deze dan ook toegeven maar hg had andere zaken gewenschS aar de heer Van Alphen en na hem de heer Van de Putte brachten een nieuwe grief ter sprake het passeeren namelgk van den luit ter zee Land lid der 3 kamer voor den hoofdofficiersrang welk incident de staatscourant juist den vorigen avond had wereldkundig gemaakt Deze sprekers zochten er püliUeke redenen achter een soort van straf voor de critiek van den gepasseerde Uit ontkende de minister ten stellij te en zulks kan wel waar zijn ook want de heer Dijserinck is zeker we diegene der ministers die het minst aan politiek doet Toch is nader licht daaromtrent gewenscht Be vrijheid van spreken in den volksvertegenwoordiger mag niet worden aangetast Het is echter een delicate zaak want de bewering van den minister dat de heer Land na rijp beraad niet geschikt geacht werd voor boogereu rang is voor geen discussie vatbaar Hot academisch debat over het karakter van gronden inkomstenbelastig dat g by de begrooting an Financiën t hooreu kregen had thans practisch weinig beteekenis Daarentegen moge de herhaalde aandrang van den heer Van de Putte om te breken met het inconstitutioneele stelsel van gelden uit te geven op grond van begrootingen die nog niet zgu aangenomen eindelijk een practisch gevolg niet missen De Minister van Financien had zeker gelgk dat de schuld niet bij de Xegeering alleen ligt de heer Van de Potte antwoordde dat dit de Kegeering niet vrysprak en dat hij althans steeds het zqne deed om de Eerste Kamer tot spoediger behandeling der begrooting aan te sporen Afdoende remedies zouden zijn een stelsel van douzicmes provisoires of een splitsing der begrooting iu gewone uitgaven en buitengenone of liever omdat aan die woorden nu eenmaal een andere beteekenis wordt gehecht in doorloopende uitgaven en uitgaven over eens De minister van oorlog hield de aandacht der Kamer geboeid door een heldere verdediging der stelling vau Amstenlam omtrent welker deugdelgke inrichting de heer Wertheim bedenkingen had geopperd Het vraagstuk der approviandeeriog maar vooral dat van verschaffing van drinkwater bleek nog altijd niet volkomen opgelost Evenmin was oog beslist de verplaatsing van verschillende werkplaatsen binnen de stelling van Amsterdam ofacfioon hierover bij de Minisier geen quaestien meer bestonden Daaromtrent vernam men dat de Minister van plan is de pyrotechnische werkplaats en de geschutgieterij te verplaatsen zoodra hij terrein of gebouwen kankrggen WateigenlykdegeweermakerijendeMnider bnskruitfabriek aangaat verplaatsing der laatste was niet mogelijk en niet noodzakelijk die dor eerste in den tijd van oorlog gemakkelijk daar dit slechts een verplaatsing van werklieden behoefde te zijn Verschillende Itleinore ontwerpen werden onder Zijt gij daar zoo zeker van Xecia vroeg by lachend Zeker O natuuriijk Ik ben eene geheel burgerlijke moeder en mijne kinderen hebben altgd slechts liefde en goedhedeu van mij ontvangen Daardoor word ik door ben beiden ooL bemind al een moeder als eene vriendin en als eene speelkameraad tegelijk en wanneer ik nu thuis kom eu tegen mijne kinderen zeg Ik heb een ontzaggelijk groot geluk gevonden grooter dan ik ooit had kunnen denken te zullen vinden dan zullen mijne kleinen die beiden grooter als hunne moeder zyn jubelen en juichen Hans vou Weiher antwoordde niet hij was van zgn zaak nog niet zoo geheel zeker want wat op do aarde met het grootste wantrouwen en de grootste koelheid ontvangen wordt zijn gewoonlgk stiefoudeis Vroeger had hij altijd gezegd Om niet ter wereld zou ik een weduwe willen trouwen Hg had hierover gepraat als een boek en zich zeer geamuseerd met de weduwen die geen weduwe blijven wilden en gaarne den knappen cavallerieofficier in hunne netten wildon vangen en dikwijl had hij lachend gewgd Die trouwen Zeker om haar kleine kinderen te holpen straffen Dank u zeer En nu Nauwelijks had hij de lorstin op de oirée van den graaf B leereu kunnen of zij had eenen diepen indruk op hem gemaakt Dat zij weduwe tu Mw vrij iv i had Inj ilinKïijli g de bejrootingen door behandeld Daartoe behoort ook eindelgk het waterstaatswetje dat heden nog eenig debat belooft Uit Wilna Rnaland wordt gemeld dnt een aldaar wonend millionair de heer Stankevits op zgn kasteel Scbapulisky nabg genoemde stad is termoord door zgn jongeren broeder die in de laatsten tgd in finanoieele verwikkelingen was geraakt door eigen schuld Reeds eenige malen had tgn broeder hem uit moeilgkheden gered maar nu hg overtuigd waa dat hg telkens weer van voren af aan zou beginnen weigerde h j hem te helpen De moordenaar was gehuwd met eene te Pargs welbekende Russin de schoooo gravin Jedwige Jamoiska De misdadiger is gevlucht zouder eenig spoor na te laten Men spreekt algemeen van zelfmoord Over den dood van Prins Boudewgn van Belgté bevatten sommige Fransche bladfn onlangs sensationeele mededeelingen waarvan wg geen notitie namen daar xg door niets schenen gerechtvaardigd te worden Thaus bevat de Pariaer Poat een correspondentie uit goede bron die zooals het blad uitdrukkelgif beweert in hoofdzaak waar ia al zgn de bgzonderheden wellicht niet volkomen juist Prins Boudewgn zoo schrgft genoemd orgaan bad liefde opgevat voor merrouw Sibyl Sanderson cbanteuae aan hat Tbétoe de la Monnaie te Brussel van wie zooals algemeen bekend is prins De L de beschermer IS De koning die wegens deze liefdesgeschiedenis zeer bewrgd was voor zgu neef wilde dezen tot majoor benoemen en als zoodanig naar Antwerpen zenden Pnns Boudewijn sloeg dit voorstel met dankzegging af doch begaf zich naar Antwerpen om den gouverneur die reeds kamers voor hem bad laten gereed maken oen beleefdheidsbezoek te brengen Uit Antwerpen teruggekomen reed bij terstond naar het If Hotel de Suède waar merrouw Sanderson hem wachtte Het paar was reeds een poosje te zamen toen prins De L met een revolver in de hand binnenstormde en op een armlengte den prins een kogel in de lendenen joeg Vandaar dat de doktoren inwendige bloeding constateerden De verwoude ttok zich dadelgk terug miste eene trede van de trap viel naar beneden en werd door de verschrikte bedieadeo mat een gebroken been gevonden Allen liepen door elkaar en vertelden luid het gebeurde Eerst later werd het personeel het zwggen opgelegd doch reeds te veel peiaonen kenden het geheim De graaf d Oultremont hofmaarschalk van het koninklyk paleis die in aller ijl was geroepen t ed met den prins naar het paleis van den gntaf van Vlaanderen waar bij nog iu den loop van den avond aan zgna wonden bezweek Terstond werden de hoofdredacteuren van alleBruaselsehe bladen op het paleis ontboden en daarverzocht men hen dringend het voorgevallene tewillen verzwggen A lleen de hoofdredacteur van densocialiatiscfaen Peuple werd overgeslagen en zweegden volgenden dag dua niet Mevr Sanderson werd opataanden voet naar Parijs gezonden Eenige dagendaarna bemerkte mea dat dit niet goed gezien was en men liet haar naar Brussel terugkomen oro Liikmé te zingen Zg gehoorzaamde maar zooals men kan begrijpen kon zij met over hare gewone stemmiddelen beschikken Verscheidene personen iu Brussel kennenbet nummer van het rgtuig waarin de grjaf d OultremoBt den jongen prins stervend bg zijne ouders thuis bracht en de roman met het smartelgke slot gaat van mond tot mond Volgens de ptn werden ook al de j in Brussel iu garnizoen liggende officieren opgeroepen en verzocht de waarheid geheim te houden ja in sommige gevalljo bepaald teg n te spreken i Berliner Tageblatl j merkt en beschouwde dit als een bgzondere gunst des hemels eu hg de vroeger zoo helder nadenkende en praktische man hg had zich van dat uur af nog niet éénmaal afgevraagd Past zg in uw omgeving Zoude het leven op uwe bezittingen met hare levenswijze overeenkomen Hoe oud is zij P Hoe oud zijn hare kinderen Hy bad over dit alles niet nagedacht daar hij slechts van haar droomde en geheel vervuld was van het geluk eene wederiiefde te vinden die zoo duidelijk uit hare groote donkere oogon sprak Alles was verbazend snel opgekomen by hem gelijk een juichend halleluja bg haar met kampen en stormen die net zwakke lichaam aangrepen door slapelooze nachten en strijd met zich zelf Ik lOM gaarne weten of gij mij niet voor eene dwaze oude vnjster houdt omdat ik uw aanzoek heb aangenomen zoide zij met een angstvollen blik naar hem opziende Xenial riep hg uit en kuste haie kleine lanke handen die zich naar hem uitstrekten Gij weet niet hoezeer ik gesmacht heb om eens in dit leven gelukkig te zijn antwoordde zij balf snikkend Als kind werd ik bij vreemden opgevoed es hfb de liefde die een kinderhart zoo noodig heeft nooit gekend Als volwassen meisje kwam ik aan het hof te Petersbuig gij weet toch Hans dat ik eer Russin ben dat was in de oogen van ruijiie bloedverwanten oen groot geluk omdat ik dou larm v a r óó arm dat do kei eriu haar jongste BuitenlaDdscb Overzicbt De Londenscho roeders vereeniging heeft zich bij de reeders van Liverpool aangesloten De lonnomaat der schepen van de roeder die zich nu tot den strgd tegen de dokwerkers vereeniging aaneensloten bedraagt 7 000 000 ton zgnde slaoht 2 000 000 ton minder dan de inhoud van all scliepen in Öroot Britlannié De positie van de reeders is dus aanmerkelgk sterker geworden De Times deelt een sohrgven mede van den secretaris der reedersvereeuiging waarin hg de dok werkersvereeniging beschuldigt dnt zg de beloften niet heeft vervuld om het in December uitgevaardigde manifest iu te trekken Zg is toch vojrtjegaan met do schepen te boycotten en den arbeid van nieuwe werklieden door het rondzonden van piketten te belemmeren De Duitsohe Keizerin weduwe Priedrioh is op t oogenblik het onderwerp van bespreking in de internationale pers en op een aangenamer wijze dan vroeger De Keizerin brengt op haar reis naar E geland een bezoek aan de Fransche hoofdstad waar zg eenige dagen zal vertoeven en de mflfkwanrdig heden iu oogenschoiiw nemen Men legt in dat bezoek een politieke beteekenis En dat kan wel want het is een feit dat de Keizer in den laatsten tgd met zgn gewone zenuwachtige overdrgving veel moeite heeft gedaan om de Fransohen aangenaam te stem men Men herinnert zich den brief des Keizer over den dood van Meissonier Bij den Pranschen ambassadeur Herbette was de Keizer in den laatsten tgd twee malen op oen diner j Z M maakte de vorige week zelfs mevrouw Herbette eon visite De Fransche schilders van bun kant besloten aan de BerliJDiche tentoonstelling deel te nemen en het bezoek van Keizerin Friedrich moet de banden vau toenadering vriendschap durft men nog niet zeggen nauwer aanhalen Men wil het gzor smeden terwgl bet heet is den voorloopig gunstigen indruk versterken j e Fraiischeo houden zich nog al kalm en de hun aangeboden beleefdheid komt weer boven Hot is echter een toere zaak en men mag te Berigu de voorzichtigheid wel niet te veel uit het oog verliezen De verkiezingsatrgd t Canada wordt steeds heftiger Dezer dagen hield de minister president eu en leider der conservatieve partg Sir John Macdonald te Toronto een verkiezingsrede welke in het gebeele land de grootate verbazing heeft te weeg gebracht want do premier beweerde niets minder dan dat de heer Cartwright de leider der tegenpartij zich verbonden had om de inigving van Canada bg de Vereenigde Staten te bevorderen In overleg met den journalist Farrar den redacteur der Globe had Cartwight oo overeenkomst opgesteld en was daarmede naar Washington vertrokken De hoofdpunten van dit plan waren dat Canada een handelsovereenkomst zou slaiten met de Vereenigde Staten en wel zoo dat daanloor ook de politieke inigving van Canada werd voorbereid Ten einde de conservatieve partij ten val te brengen werd aangeraden dat do Amerikaansche regeering den toe oer van de Canadian Pacific Railway in de Vereenigde Staten zou verhinderen waardoor het gebeele Westen tegen do rogecring in het barna zou worden gedreven Iq dit geval zou het ministerieMacdonald tot aftreding kunnen gedwongen worden en moest het bewind overgaan in handen van de liberale partij welke dan bet plan zou kunnen vorwezenlgken De heeren Cartwright en Farrar die dit plan met eenige laden van den Amerikaanschen Senaat bespraken werden door Sir John Macdonald uitgemaakt voor landverraders uu de duizenden kiezers die de byeenkomst in den schouwburg bijwoonden hofdame alle kleeren van het eenvoudige wandelkostuum sf tot het statiekteed toe cadeau gaf En daarna toen ik vgf jaar aan het hof geweest was kwam een nog grooter geluk voor mg namelijk dat de vor t Kirchberg mg ne hand vroeg Kort voor mgn bruiloft hoorde ik dat iemand aan mym bruidegom vroeg Hoe komt gg er toe dit arme ding te trouwen Zij heeft niets ais oogen waarvoor men bang zou worden En de vorst antwoordde Ja nu Igkt ze wel een geplukte vogel maar ge zult zien dat ze een schoonheid wordt En dan zij houdt van mij dat is de hoofdzaak Wg zijn ook niet ongelukkig geweest want Karel Kirchberg en ik hebben nooit een hard woord gewisseld maar mgn hart had niets met onzen echt te doen daar werd niet naar gevraagd en ofschoon de vorst braaf lief en fatsoenlgk was bleef nog de zucht naar geluk in t hart ook toen ik mijn kinderen had Nu heb ik het geloof ik gevonden en dat ik u liefheb Hans dat begrijp ik maar dat gij mij bemint mij Hans weet gij wol dat ik veertig jaar oud ben Deze laatste vraag kwam met een a ngstige siddering over hare lippen al een ademlooze kreet en zij lioog iich ver voorover om zijn gelaat te beschouwen bij dezo openbaring Hans Weiher lachte evenwel on streek met de hand zacht over heur haar JPordl i reoljid gaven door luide toejuiohingen hun instemming met deze benaming te kennen Zoo groot was de verontwaardiging dat de politie het raadzaam achten de kantoren van de Globe het blad van den heer Parrer nf te zetten Bg het einde van de vergadering ging echter allen die ze hadden bijgewoond en de duizenden die wegens plaatsgebrek voor het gebouw moesten blgven staan rustig naar huis De tegenpartij laat natuuriijk deze beschuldiging niet op zich rusten De heer Farrar neemt in de Oloie de verantwoordelijkheid op zioh voor het ontwerp dat hij op verzoek van een vriend te Washington had opgesteld Volgons hem bovatte dit plan mots dat slechts eenigszins de beschuldiging vnn landverraad kon rechtvaardigen maar in geen geval mocht de liberale party of hnnr luider sir Richard Cartwright hiervoor vernntivoordelijk worden gestold Dot dit wel geschiedde door sir John Macdonald WO het bewijs dat de rcgooring geen middelen ontziet om in den strijd da overwinning te behalen Op dorgelgken hoftigon toon wordt nu de strijd voortgezet Ondanks hot antwoord lior Oloie gelooft men toch dat de kansen der liberalen door het bekend worden van het ootworp tractaat aanmerkelijk zijn verminderd HurcrnrlUke Stand GEBOREN 1 18 Pebr Willtin ouder J Terloniv en A Boi Dirk ouders 5 C van Vluijen en 1 van Pijlen Maria SuBaiina oudera J T IlerlijQ en S Koppendraijer 19 Juhaones Hubtrtu ouders H de Jon en M J ZoeteiDBD MalthuB onders S Huot en C van den Wittenboer Grietje Msrjrje ouders M IlBmoen en A Haas 20 Angustious ouder A Weck en Q A M Hostin Dederika Jacob ouders J Smit en W C nn der Kraat ÜVERLBDB V 19 Febr P Sandwort 70 j H J Polet es A H de Kwartel wed C M Bor tee h 68 j C lan de Werken 82 H de Binsf wed H Brou er 79 j 20 C C B bouw 2 m ONOK tTKOUVYI 20 Febr J van Dam 27 J eu M Koppendrsaier 22 j Den 7 Maart hopen onze geliefde Ouders BAREND NIEUWENHÜIZEN EN HELENA E van BEMMEL hunne 25 JABIGE ECUTVEB EENIGING te herdenken Hunne dankbare Kinderen en Behnwdzoon Gouda 21 Februari 1891 ADVERTENTI Voor de vele bewjjzen van deelnemingzoowel ran binueii als buiten de stad ontvangen bg bet OTerliJden van onzen geliefdenEchtgenoot en Vader JASPER van dkr SANDEN betuigen wg onzen hartelgken dank üit aller naam Wed JASPER van dee SANDEN Van dbn Beek Oouda 21 Febr 1891 De ondergeteekende zich alhier gevestigd hebbende beveelt zich beleefd aan tot het MAKEN en LEVEREN der elegantste MIS i llllfflll Elegante coupe Billgke prgzen Mejuffrouw HOEDT Gouwe C 16 over de Viscbmarkt Openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de kos elooze en de üenaarscliolen De commissie van TOEZICHT op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 APRIL 1891 op een der bovengenoemde Scholen verlangt geschieden in de scboollokalen op DINSDAG 24 PEBROAKI 1891 des namiddags ten vji uur Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretaris J H VAN BEK VOORT Oouda 16 Februari 1891 Sociëteit Ons Genoegen T00NEEL700IISTELLINO op 25 FEBRUARI 1891 Plaatsen te bespreken op Dinsdagen Woensdag a 8 van 10 3 uur vdpr zoover beschikbaar zgn nog kaarten ad ƒ 0 60 verkrggbaar bij den Adj Onderoff VAN DIB BIJL of des avonds aan het loket Introductiekaarten voor het Bal onder leiding van den Heer H F GORISSEN perHoonlijk aan te vragen bg het Bestuur of een der Leden der Ünd Oiï Societeit Clir Jongeiings Vcrceniging DANIEL te a OTJID Bovengenoemde Vereeuiging maakt bekend dat D V Je VIERDE Lezing plaats zal hebben op DONDERDAG 26 FEBRUARI 1891 de i avonds ten 8 ure in het Lokaal Tot Hbil des Volks aan de Peperstraat alhier Spreker de Heer Ondbuweep Iets over Lucht opgehelderd door eenige proeven Voor zoover de plaatsen het toelaten zgn er voor dien avond aan het Lokaal kaarten verkrggbaar a 20 et HET BESTUUR JACOB S TAUDPOEDEE wordt aanbevolen door den Heer BIERSTEKER Tandarts te Amaterdnm en bereid onder pharmaceutisch toezicht JACOB Co Amsterdam t§f OntTanireii de voor het a s seizoen J HOOGEI B0OIII Er wordt GEVRAAGD een ongehuwde mmiimmm het BLOEMPOTTENDRAAIJEN geheel of gedeeltelijk verstaande Br fr onder No 159 aan het Advert Bur J P NOBELS Jr Nassaulaan 13 Haarlem VERHUISD van de HOÜTMANSGRACHT M 265 naar de LANQE TIENBEWEC D 40 stalhouder van RESTANTEN lAIEJII contant tegen veel verminderde prgzen in het magazijn bg B IDE joisrca GOUWE C No 199 200 Wettig gedeponeerd OU m HOEST gebruik DROP uit de BLIKKEN TB O MMEfj van Handelsmerk l RATKR CO GRONINGEN Elk stukje DBOP heeft de vorm van een zittende K A T Alom verkrijgbaar te GOUDA op DINSDAG 24 FEBRUARI 1891 dea morgens te 9 uren in het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat aldaar van eenen netten bestaande in staande en draagbare Mahoniehouten en andere MEUBELEN als Secretaires Canape s Stoelen Buffetkast groote Boekenkast Pendules enz voorts HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED eene groote partij MAnilFACTÏJRE en t geen verdeï te voorschgn zal worden gebracht Daags te voren op de gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Vetkooping j om contant geld te REEUWIJK op WOENSDAG 4 MAART 1891 des morgens te 9 uren aan het Huis Wgk E No 42 aan de Reeuwijksche Brug van Een goed onderhouden INBOEDEL bestaande in staande en draagbare mahoniehouten en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED HUISRAAD KACHELS en toebehooren VLOERKLEBDEN en KARPETTEN TUINMEUBELEN Gewerkt GOUD en ZILVER enz Voorts BASCULE SCHALEN BALANSEN GEWICHTEN en MATEN ZAKKEN KRUIWAGENS VRACHTWAGENS een TENTWAGEN PAARDENTUIGEN een KAASSCHUIT een partg HOOI en MEST en t geen meer ter verkoop zal worden aangeboden Te zien Dinsdag 3 Maart a s van des morgens 9 tot des namiddags 4 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda OanLt va ara g eana een mooie en groote keuze VOORJAARS en voor Heeren Kleeding naar Maat Alsmede in voorraad Nette eigengemaakte COLBERT COSTUUMS van af ƒ 13 DEMI SAISOENS van af ƒ 10 En zeer Nette PANTALONS van af ƒ 5 Aan hetzelfde Adres kan een FLINKE ELEEfimEBSJONSEN GEPLAATST worden en een Turfmarkt G PÜIJK Nederlandsche Bouwvereeniging gevestigd te Oouda GEWONE JAARLIJKSCHE VERGADEÏIING voor Aandeelhouders tot het doen der rekening over het jaar 1890 op den 26 FEBRUARI 1891 des vóórmiddags te elf ure in het Koffiehuis oi Hakmonie op de Markt te Gouda DE DIRECTIE f 100 belooning aan ieder die na gebruik van Prof LEFRIES HKDOOByTIXCTUOB nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen verkrijgbaar bjj den Depóthonder L A OK VLETTER a ÖO Cent per flacon met penseel f 1 i i ft