Goudsche Courant, dinsdag 24 februari 1891

Dinsdag 24 Februari N 4460 1891 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiOn kan gesebieden tot een uur des namiddags van den dag der oltgave Mejufvrouw DERSJANT i Gonwe VRAAGT terstond een zindeljjk DAGMEISJE LAATSTE WEEK DER Groote Voorjaars Opruiming EFFEM en GEWERKTE W41T1 ST f f 11 zooi IsLSLg Ljol prijs SCHEi K en Zn Onovertroffeo KWALITEIT Alom verkrygbaar in bassen van leo 0 86 en 046 6B00TES ö Westzaaai 50 1 M W V MM Opgericht 1825 100 Bodega s W f Dépdts de Wereld S EÜBOPA Onze Port Sherry Madera Tokayer en ÉÊalaga Wijnen zijn In de voornaamste Hospitalen van Europa OBiylsbaar geworden Verkrijgbaar te Gouda bp de Firma T CBBBA8 MEY s SrOFFWASCHE is buitengewoon sterk elegant in het dragen voortreffolijk es goedkooper dan het wasc loon voor linnengoed MEY s STOFFWASCHE ordt na het gebruik eenvoodig weggeworpen zoodat men altgd nienwe nitatekend passende boorden manchetten en voorhemdjea draagt MEY s STOFFWASCHE vervaardigd nit eene met linnen overtrokken grondatof il tso echt linnen niet te onderscheiden ea iSu Gangbaarste SÊL modellen g GOBTHE WJ piio Jii 6 iSriSKSl = S K m e l VJ PBANkLl a 4 WAOMB C F 8TZPHAW p do UnV LlSCXJUr B p dot ii $ S Verkrijgbaar te Oouda by den Heer c A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 f 4 w J ® ïe PALS Markt A 107 ofd ect b MEY ED L I CH Vers nd f eschaft Leipzig Hagwite KONINGIN WILHELMINA A 7 os Az K leiweg E 73 en 73 Snelpersdmk van A BRINKMAN ïm Zn Gouda P lozgiifl 6S Openbare Verkooping De Notaris fl GROENENDAAL t Gouda is voornemens in het openbaar om contant geld te verkoopen A Op WOENSDAG den 25 FEBRUARI 1891 des voormiddags 11 uur in het Koffiehuis van den Heer J OÜDIJK nabfl het station te Nieuwirktrk aan den IJttel 1 AldeaanwetigesoortenvanlJSSELSTBEN zioh bevindende in en buiten de oreas tun getale van 4 9 millioen stuks in diverse peroeelen alsmede eene partg ongebakken Steen Brikken en Turl alles op de Steenfabriek KOETKNOOKD te Nieumtrkerk aan den JJuel 2 De Vormaarde zich bevindende in ds Zellingen genaamd de Bietplaats Zelling kleine Zelling groote Zelling en bosoh Zelling bij de Steeofabriek KORTKKOORU behoorende en allen g legen onder Niru erkerk aan den IJuel Te bezichtigen van at 16 Februari 1891 terwijl notitiëu van de te verkoopen steenen verkrijgbaar zyn ten kantore van voornoemden Notaris van ai dien datum B Op VRIJDAG den 27 FEBROARI 1891 ea zoo noodig den volgenden dag telkens des morgens 9 uur op de Steeulabriek KORTBNÜORD te yüuwerkerk aan den IJtMl 1 Den geheelsn IN VK N TARIS dier fabriek bestaande onder anderen uit AardSObult met Toebebooren diverse Vaartuigen Roeiboot Slik Rauw Verval en kleine Steenkarren Steenstukken en Zandwageas Gangen Schragen Ovengoten Hutijzers Ovendeuren Stellingbouten diverse stellen Vormen Plaatsrollen Soboppen manden Rietmatten Haagsteeplanken Cementsteentjes Ladders Trappen Strükkleeden a hetgeen verder tot een volledigen lïvontaris kan behooren 2 Vier d ragende Melkkoeien Boerenwagen 4 driewielige Karren 3 Schouwen Bergwind Melk Stal en Landbouwgereedscbappen en Werktuigen Vooru Tentwagen Utrecbtsch Wagentje Arrenslede met Arrentuig en eene aanzieulu ke partg Hool £ n hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden re bezichtigen van af Dinsdag 24 Februai 1891 van 9 tot 4 uur De 4 dragende melkkoeien worden niet verkocht Nadere informatiên geeft voornoemde N Uns OEOEi ENDAAL te Oouda Openbare Verkooping te GOUDA op DONDERDAG 26 FEBRUARI 1891 d middags te 12 uren in het koffiehnis HabMOKiu aan de Markt ten overstaan van dan Notbris G C FORTÜUN DROOGLEEVEH te Oouda Van No 1 tot 3 Eene BOnWIMSWOVUifi geteekend Wjjk D No 291 8CBUÖR HOOIBERG TUIN en ERVEN en eenige p ceelen best Wei en Hooiland staande en liggende aan de Gonwekade inden Znidpolder te WADD1 XVEE V kadastraal bekend in sectie F No 128 120 130 131 132 365 366 459 463 464 465 en 466 te samen groot 10 hectaren 29 aren 66 centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1891 Eu No 4 Eenige peroeelen lEZo oilsLZ d liggende in de Wellepoort te Berkenwoude kadastraal bekend in sectie A No 26 27 28 29 en 30 te samen groot 2 hectaren 95 aren 99 centiaren Verhnnrd tot 1 Mei 1892 voor 100 per jaar Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda I De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alioaderlgke Nommera VIJF CEKTEN BINNENLAND GOUDA 23 Februari 1891 Van de gratii nitdeeUng van brood en warmen drank aan de rolwasseaen koffie aan de kinderen melk werd Zondag gebruik gemaakt door 311 kinderen en S25 volwassenen Heden door 384 kinderen en 198 volwasseuen In het geheel gedurende zes weken door 12208 kinderen en 8238 volwassenen Totaal 20446 Nu de laatste uitdeeling heeft plaats gehad mag een hartelyk woord van waardeering en dank niet achterwege blgveu aan de hecren die loovele weken achtereen tyd en moeite over haddon vpor doie zaak Met toewyding en opgewektheid vervulden ij de met zooveel bereidwilligheid opgenomen taak en had de IJiclui tot ondentmning van minvermogenden reeds lang een goeden naam in Gouda na haar flink eu krachtdadig optreden in dezen winter be boort zy onder de eerste reseenigingen in onze stad 4i aas de liefdadigheid gswgd zg ro ld van hulde aan die Goudsohe ingezetenen welke door hunne geldelijke bgdrageu de uitdeelingen mogelgk maakten zy hieraan toegevoegd Gedurende de hevige strenge koude die achter ons ligt behoefde althans niemand bepaald honger te hebhen en vonden de kinderen des volks een goede gelegenheid om voor zg naar school gingen een flink ontbgt te nuttigen Opnieuw is bewezen dat ook in onze gemeente als ds nood voor do deur staat veleu bereid zijn dien te lenigen Naar wg vernemen zullen de eindoiamens der Hoogere Burgerscholen in Zuid holland dit jaar alhier onder presidium van Dr W Julius Directeur van de B H B 8 alhier worden afgenomen FEVILLETO MOEOEB EN DOCHTEB Aoar het Buitte 2 Mijne liefste 1 lachte hg vergenoegd en voegde ernstiger er bij Men is slechts zoo oud als men er uitziet on men zich voelt Niemand zal u meer geven dan zeven en twintig hoogstens dertig jaar Xenia En gij spreekt gten vleitaal Dat zou schandelijk zijn Xenia 1 Do vorstin herademde Was ik toch nog eens jong zuchtte zij o slechts zoa jong als gij zijt Hans Dertig jaar Wat zou ik er niet om geven willen nu dertig jaar oud te zgn even oud als gij Tien jaren is oen groot tijdsverloop voor ons menschon I Gg jong pas in den bosten leeftgd voor mannen ik eene oude vrouw Maar Xenia wat heeft uw doopakto met mijn hort te maken P Uwe schoonheid logenstraft dit doknment ik zie in u slechts de veelgeliefde vrouw wier liefde mij do waarde van het leven eerst getoond hoeft Gij moet niet zoo spreken r Door haar tranen lachend zag zij naar hem op en SS in dit oogenblik zoor schoon en bokooriijk Gisteren werden ten raadhuize dezer gemeente 83 persouen gevaccineerd of gerevaccineerd Wij vestigen de aandacht van onze kunstlievonda stadgenooten op de in dit blad aangekondigde tCamermuiiekimrée welke op 3 Maart annst gegeven wordt door heeren Leden van het te Leiden onder directie van den hoer G Mann bestaande KwartetGezelschap en onzen talentrollen stadgenoot dr O terwijl het Comité zich voor dien avond de medewerking heeft kunnen verzekeren van den heer Stachelhauson concertzanger te Amsterdam wiens vroeger optreden in oene uitvoering van de Goudsohe Zangverooniging zeker bij velen nog in aangename herinnering zal zijn Zijp sohoono tenorzang heeft dezen begaafden leerling van Joh Messchaert eene eervolle plaats onder ds ooncertzangers in de hoofdstad verzekerd Wg verwgzon voor het programma naar de in circulatie gebrachte inteekenlgst en twijfelen niet of het Comité al veel uoces hebben van zijn nieuwe poging om aan liefhebbers van sohoone muziek een avond van genot te verschaffen Ten gevolge van het overlijden van Mej de wed C M Borstoegh geb de Kwartel krijgen hh Regenten van het Wees en Aelemoeseniershuia alhier thans de beschikking over het hun indertijd door den heer C M Borsteegh ten behoeve van de aan hunne zorgen toevertrouwde verpleegden geschonken legaat bestaande in eene hypothecaire schuldbekentenis van ƒ 9000 waarvan genoemde weduwe de rente genoot Op uitnoodiging van de antirevolutionaire kiesvereeniging te Ouderkerk a d IJssel trad Vrgdagarond Prof Fabius aldaar op tot het houden van eene politieke rede Spr ving aan met er op to wijzen hoe tuaachcn Gij moet zoo niet spreken herhaalde hij niet zoo alsof ik u een ofter bracht gg brengt het mg Xenia Ja een zeer groot offer lachte zij onder haar snikken Zeker zeker stemde Hans Weiher daarop toe Oy moet uw vorstentitol opgeven en misschien nog meer om de vrouw van een arm man te worden want bij u vergeleken bon ik arm ofschoon ik genoeg heb om met een vronw te leven on mijn stand op te houden Maar de rijkdom van het leven al die kleine dingen die groote dames niet ontberen kunnen die kan ik u niet geven on daarom geloof ik dat gij mij oen offer brengt Ik noem het een ruil riep zij vroolgk een goeden ruil Of gelooft gg niet dat hot geluk van mijn hart daartegen opweegt Eu wat zal die naam goed klinken I Xenia barones von Weiher En wat het aardsche geluk van goederen betreft wees daorover onbezorgd Hans Ik was vroeger ook orm doodarm en heb dus geleerd mij met weinig te behelpen en al verlies ik dien vorstentitol het vermogen dat de vorst mij nagelaten hoeft blijf mij on ik houd ook mijn diomanten en boven alles mijne kinderen Zie eens hier Hans on zy maakte een medaillon van haar hals los en opende hot dat is mijn zoon gij zult mijn Froderik toch lief hebben niet waar Ja Xenia on Weiher bekeek het miniatuur ADVEBTENT1BN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTKBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni 1848 on 1888 zeventien Ministorién elkaar hebben afgewisseld Bij het raadplegen over de parlementaire geschiedenis schijnt bij dn oppositie maar al te aak het veroveren van het Kabinet als zoodanig op den voorgrond te hebben gestaan Aan uitnemende mannen heeft het in dat tijdvak allerminst ontboen Toch waren de vruchten betrekkelgk goring Zal bet tijdvak dat nu aanbrak eene herhaling bieden van hst verleden P Die vraag dringt zich op als men de bestrijding ziet welke dit Kabinet wordt aangedaan ook blijkens bet onlangs gevoerd debat in de Tweede Kamer Er zijn treffende punten van overeenkomst tusschen het lot van dit Kabinet en dat van het eerste Ministerie na de Grondwetsherziening van 1848 Tijdens het Ministerie de Kempenaer overleed Willem II Een der cerate Ministers die aftrad was de Minister van koloniën Baud straks door den Minister van Marine gevolgd Groote breedsprakigheid heerschte in het Parlement Over het Reglement van Orde werd in April 1849 acht dagen gehandeld Gebrek aan werkzaamheid werd dat Kabinet ten laste gelegd ofschoon Heemskerk Bz reeds in de Gids van 49 dat verlivigt belachelgk noemde en ook Mr Rengers in zgne Parlementaire Geschiedenis het thans niet billgk acht Als straks 1 Nov 1849 het Ministerie Thorbecke optreedt weet Thorbecke zelf dat optreden niet beter te rechtvaardigen dan omdat het een gouvernement is overeenstemmende met de vertegenwoordiging Een programma ontweek hij wgl het vorige Kabinet niet was afgetreden omdat het sommige vragen niet tot eene voldoende oplossing had kunnen brengen enz Straks viel ook dit Kabinet En als hot werd opgevolgd door het Ministerie van Roenen ging de Thorbeckiaansche partij schrijft Mr Rengers voort met het bewind te bestrijden en alles wat het tot stand bracht als onbeduidend te kritisooren enz Er was een stelselmatig denigroment portret van eenon aardig uitziende knaap Hebt ge ook het portret van uw dochter bier Neen verbeeld u mijn kleintje was te ongeduldig om voor den schilder ie poseeren O ik verheug mij steeds op uwe kennismaking met Sol eigenlijk heet zij Maria del Sol naar haar Spaanschen grootmoeder die ook Sol genoemd werd maar wij noemen haar ook gaarno zonnetje of zonnebloem omdat ze in ons huis het zonnetje is en zooveel van zontiebloomon houdt Hans von Weiher luisterde gaarne naar do vorstin wanneer zij met hare diepe molodiouse stem over hare kinderen sprak En bovendien een knaap on oen meisje wier portret niet gemaakt kan worden omdat ze niet stil kan zitten zullen geen lastige stiefkinderen zijn dat was eon troostvolle gedachte voor hem want hg was jaloerach op die kinderen Maar hij dacht dat oen vrouw die een zoo liefdevolle moeder was ook wel een goede gade zou zijn Zij kwamen overeen dat de vorstin eerst alleen naar Kirchberg zou terugkeeren Bij de opening van de jacht zou de verloving bekend gemaakt worden en het huwelijk spoedig daarop gevierd worden Weiher wilde het slechts zoolang uitgesteld zien dat hij tijd had om zyn huis voor de nieuwe meesteres in te richten Slot Kirchberg eind Angostus 1885 Ik bon weer thuis en in do vertrekken die zoovele vele jaren myne verblijfplaats