Goudsche Courant, woensdag 25 februari 1891

WoeDsdag 25 Febraarl 1891 W 4461 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omêtreken De Insendlng van adrartentien kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave ZooaU gewoonI ik wees de keizer allereeral op ign schitterend voorbeeld den grooten keurvorst om dan te doen uitkomen dat er in den laatslen tijd veel is gebeurd en veel is veranderd waarom hij van verschillende kanten it bard gevallen Het verheugde hem echter dat het streven naar gemeenscbappel jkea arbeid niet op een onvruchtbaren bodem was gevallen Het vorstenhuis moest het ware geloof aan Ood en de getrouwheid in pliohtabetraohting handhaven het volk moest den leidsman vertrouwen daarin lag het geheim van het groote vaderland Wanneer er lekere stilstand schgnt te zijn gekomen dan begrgpt misschien menigeen niet welke wegen er moeten worden betreden In onzen t jd zoo ging de keizer voort waarin ongehoorzaamheid en andere ondeugden door de wereld sluipen en waarin een oceaan van inkt en papier wordt vermorst om alles in verwarring te brengen alles te verduisteren wat toch zoo helder en duidelqk voor ons ligt moge men zich aan mij houden Ik laat mq niet van den goeden weg afbrengen en koester de stellige hoop dat men my zal volgen dat ik genoeg trouwe mannen zal vinden Voorts veAlaarde keizer Wilhelm in opdracht van een hoogere macht ta h indelen en eiken avond en eiken morgen een gebe I ten Hemel te zanden voor het welzyn zgns volks Volgt mij Brandenburgers allen man voor man Leve Brandenburg zoo luidden s keizers slotwoorden Uit Bome wordt gemeld dat het nieuwe Ministerie de volgende bezuinigingen heeft uit vonden Oorlog 13 millioen Marine 6 millioen Binnenlandsche Zaken 2 millioen samen 81 mitlioen maar 60 moet men hebben die voor een groot deel zouden moeten komen uit de Afrikaansche zaken In het Ëngelsche Lagerhuis weid in tweede lezing aangenomen bet door Sir Henry James voorgestelde wetsontwerp lot verbetering der voorschriften die io fabrieken en werkplaatsea mo ten worden in acht genomen Het wetsontwerp is een gevolg van conferentien tusschen belanghebbenden draagt geen partijkleur en werd dan ook na korte discussie zonder stemming tot dr tweede lezing toegelaten Het bevat bepalingen betreffende luchtvorverscbing in werkplaatsen veiligheidsmaatregelen voorzorgen tegen gevaarlyke machineriên en inzonderheid om bij bet ontslaan van brand aan werklieden gelegenheid te geven om te ontkomen verder voorschriften waardoor de betaling bij stukwerk beter kan worden gecontroleerd in het belang der werkgevers Volgens de Temf blijft da Fransche regeering haar protest legen Engelsnds invloed op de regeling der inlandscbe rechtspleging in Egjpte handhaven Indien de khedive de benoeming van den rechter Scott tot voorzitter der reorganisatie commissie niet intrekt zal de Fransche regeering weigeren haar toestemming te geven dat de gelden welke door de conversie der schuld zijn uitgewonnen overeenkomstig het plan worden besteed tot afschaffing der heerendiensten en tot versterking van het lej r Ook wordt reeds gezegd dat de Fransche consulgeneraal te Kaïro graaf d Anbigny wordt teruggeroepen en door den heer Barrière zal worden vervangen Grajf d Aubigny is naar den zin der regeering in deze aangelegenhei4 niet krachtig genoeg opgetreden Het Servische ministerie heeft alweer zgn ontslag ingediend nu omdat een groot deel der radicale partij welke do meerderheid in de Schuptschina uitmaakt besloten heeft de begrooting aanmerkelijk te ve minderen Het regentschap heeft echter het ontslag der ministers nog niet aangenomen De krijgsraad te Oporto beeft alle personen die in hechtenis waren genomen i egens deelneming aan het jongste revolutionaire oproer in deze stad met nitzondeiing van zeven die weer z jn ontslagen in staat van beschuldiging gesteld Het aantal be schuldigden bestaat uit 330 personen nl 300 soldaten en 30 burgers De beschuldigden zullen bij groepen van 10 terechtstaan PETROLËUM INOTËËmNGEN van da Makelaars Cantzlaar SchalkwUl i te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 7 55 Geïmporteerd fust 7 66 Februarilevering ƒ 7 55 Maart April en Meilevering 7 50 APVERTENTIfSN Mevrouw ROMEIJN vraagt ten spoedigste mi mmm Den 27 Fsbraari a a hopen onze geliefde Ouders JAKOBUS TAK EI ISDEN BN ADRIANA GROENEWEG hmviamJABlOM BCHTVBRXSENIOINQ te herdenken Hanne dankbare Kinderen VERLOREK een GOD DEN OORKNOP met witte teen De eerlgke rinder die hem terng bezorgt bg W A BLIZEWSKI kan op een goede belooniog rekenen mum Eum Scbriftelgke aanbiedingen franco in te zenden onder letter R aan de Boekhandelaars J tim BENTUM k ZUON te Gouda In LOSSING eene lading Smec machine en EACHELKOLEK A JONKER ZO Ëi Gouda Kantoor VEST FRMSCHE STOOMVERVEEU Chenii sche eo Znitsersche Wasscberij Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H OppenheifflPT Rotterdam Gedurende FEBRUARI en MAART tegen ▼ eel verminderde prgzen Specialiteit roor het stoomen en rerren ran alle Heeren en Dameskleedingstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordjjnen Taielkleeden Trgpen met nienwe patronen geperst Kwasten Gamitoren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander bigven en worden onschadelgk roor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT Toor Goada en Omstreken VAN OS Az Kleiweg A No 73 6 Fl COGNAC 48 voor ƒ 6 90 6 Citroen Punch 6 90 12 COGNAC 48 13 12 Citroen Punch 13 leTert alles vrg aan hois na toezending van postwissel of onder rembours G J VËRKËBK te VIANEN a d Lek OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwitserSClie HorlOgOS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af 10 Zilvereo Heeren 10 Gouden Dames Il Gouden Heeren 25 Bene van de beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar Passage 12 Botkrdam B J A VAN DIJK Lokaal NUT en VERMAAK o o U JD A KamBrmuziek Soirée op DINSDAG 3 MAART 1891 s aTonds 8 aar door de Heeren Mr G B Viool L LEON T P Cello j Dr B J H O Piano en T B M STACBELHAUSEN Conoertzaager te Amiterdam BJJ Inteekening 1 25 Hw COMITÉ STEENIiOLEt AANGEKOMEN de LADING KACHEL MACnUTE en SMEEKOLEN AanbeT lend Krijgsman en de Zoster Kantoor Bogen O 118 fM Een algemeen als goed erkend middel bg HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van KRAEPEÏJEN HOLM Jpothekert ie Zeitt in Q fleschjes 20 cent Cigaretten tegen Astbma van KftAEPELIEN H OLMj APOTHEKERS ZEIST Verkrggbaar in de Apotheken Te Oouda o a bg den Heer A H TEEPE Apotheker Toorheen C THIM Prgs per Etni 0 80 ƒ 0 50 Een ware schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Betau 8 elfbewaringf Hotlandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondengd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geelt redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen Il mim mil of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Frfs eo Cents Snelpersdruk van A BRINKMAN ih Zn Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie mMnden is 1 25 franco per post 1 70 üionderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA U Februari 1891 Kaar wjj vernemen hebben lioh 160 penonen voor agent 3e kAae De Commisaaria dos Koning in deze provincie heeft gunatig beschikt op bet verzoek van de afdeeling Waddiniveen Zevenhuizen en omstreken der HoUandache Maatschappg van Landbouw tot verlenging der opheffing van de beaehermende bepalingen der wet van 26 Kei 1880 Staatablad No 89 Vogelenwet Vrgdagavond trad te Bodegraven op uitnoodiging van het Beatuur der Centr Ant Kiesvereeniging de heer 8 van Velzen op voor een tilrgk en gemengd pnbltek om den algameenen politieken toestand des lands en de gedragslyn der Regeeriag te baapnina Na aan helder geaohiedktradig overlioht van 1848 88 gegeven te hebben waarin duidelijk uitkwam hoe de antirevolutionaire partg wa ontstaan en aamenwerking tusaoken haar en de E E partg mogelijk en noodzakelijk werd om gemeenaoliappelyk op te treden tegen het liberalisme bepaalde de geachte spreker zich tot eene duidehike uiteoDMtting van wat het Hinisteria had beloofd en gedaan In aanmerking genomes do moeiiyke omstandigseden waaronder het optrad de eenheid der liberalen rwaar het de bestrijding der regeering betrof en de belemmeringen door de ziekte en den dood des Konittgs benevens de langdradige redoneeringen der vele liberale woordvoerders kon men tevreden zijn De opsomming van wat door deze Regeering tot stand ia gebracht waa waarlqk geen onbeduidende lyst En het initiatief door haar genomen tot FEVILLETOK MOEDER m DOCHTEB Aoor het Duiteek 3 Weiher werd bg zgn aankomst aan bet station afgehaald door een volwassen jongmenach van 20 jaar en had tot rjn verbazing hierin zgn stiefzoon m ipe leeren kennen Js gij had zeker geloofd dat ik nog een zuigeling in de wieg waa had de vorst hem lachend geantwoord toen hg zichtbare verrassing bij hem waarnam Qg vergist u echter deerlijk want over een halfjaar bon ik reeds meerderjarig Zulke groote kinderen had dus Xenia die er nog a o jong en vroolgk uitzag Hg had nooit naar haar ouderdom gevraagd en het geval met gravin Sol von Kirehberg voor de eigenzinnigheid van een verwend bakvischje gehouden dat jaloersch geworden waa Per slot van rekening waa deze gravin Sol ook reeds eene volwassen dame De jonge vorst had u gast toen zelf naar het slot gereden en zij wa den met ds kennismaking zeer ingenomen Sol ia een gansje had de vorst met nadruk gP egd toen Weiher zich een paar daarop betreknng hebbende woorden liet ontvallen Mama hoeft ze altgd verwend weet ge en Sol heeft nooit iets instelling van kamers van arbeid geeft ons goede hope voor de toekomst Vooral wanneer z die de leer des Evangelies gétroaw bijjven het vaderlandsch belang boven partijbelang stellen en niet eigen inzicht maar de Chr Hist d i de echt nationale beginselen blqven volgen Van de gelegenheid tot dsbat werd gebruik gemaakt door de H H Koning uit Bodegraven en Zelvelder uit Woerden De laatste vroeg o a hoe de spreker dacht over de legerwet opdat de kiezen zouden weten waaraan zich te kunnin houden Betretfende dit punt kon spr zich natuurlek geen oordeel vormen vóór lUe wet uit de handen der staatscommissie komt t meer daar volgens antirevolutionaire beginselen een Kamerlid geen mandat imperatief heeft en zish niet in verbinding stelt mei de kiezers over toekomstige wetten Orde en toon der vergadering was uitstekend de aandacht onverdeeld Dinsdag 24 Febr zal de heer Van Velsen optreden ta riiismwoude Uoulndag S6 te Schoonhoven in t begin van Maart te Woerden terwijl te Alfen Maandag 2 Maart eene politieke rede zal warden gehouden door Mr Th Heemskerk Stand De jitmterdavuche Courant schrijft We zijn een zeer dankbaar volk Men luistere Onder groot gejuich met de noodige drukte werd verleden jaar de fuselier Baijs hier ontvangen en generaal den Boer Poortugael hield b j aankomst van bet schip dat den held aan land bracht eene rede vol lof voor den ridder van de Militaire Willemsorde die leunende op zijn atoksken bewogen de verschillende eerbewijzen ontving en heilig overtuigd was dat NederUnd nog iets voelt voor zyne dappere zonen dat het nog hen in eere houdt die het leven voor het vaderland hebben gewaagd wier wonden kunnen getuigen van den ouden moed van de liefde onzer moeder willen afstaan en mg op zgn best naast haar geduld Zg is evenwel nog maar een kind I voegde hg met het bewustzijn van den ondegen broeder erbg Du een kind Nu hij Ham von Weiher zou dat kind wol eens helpen tereclitzetten Op het slot was het zeer levendig de jaohtgasten waren ook reeds den vorigen dag gedeeltelgk aangekomen maar vorstin Xenia ontving haar verloofde niet in hun kring maar in haar boudoir alleen Hoe schoon zag zg er in deze kamer uit waar het goud overal schitterde zoowel op de gordijnen als op stoelen en rustbanken en alle versierselen van de wanden waren met het kostbare metaal voorzien Heerlijke genren van bloemen en reukwerken die in chineesche vazen stonden kwamen den heer von Weiher tegen en aan do wand hingen kostbare sohildergen en gravures Een van deze eersten trok vooral de aandacht het stelde het levensgroote portret vaneen wondersohoonejonge dame voor met donker blond haar prachtig en kostbaar gekleed om den hals droeg zg een schitterend paarlensnoer en in het haar prgkte evenals op de borst een bouquetje zonnebloemen waarvan zij er ook enkele in haar hand hield Het geheel was blgkbaar door een beroemd schilder gemaakt Weiher was een oogenblik als verblind toen hg het boudoir binnenkwam en bgn werktuigelijk kuste hg de handen der vorstin die hem deze verwelkomend toestak ADVERTENTIEN worden geplaatat ran 1 5 regels ii 50 Cejiten iedere regel meer 10 Centen GROOTS LSTTBBB worden berekend naar pl tsmimte Bovendien worden alle Adveftentien gratis opgenomen in het ADVEfeTENTIBBLAD t welk des Maandags verlichgni Bugs werd naar het hospitaal gebracht hg verliet het hospitaal met een pensioen vau ruim zeven gulden per week on met de veraekeripg dat men hem eenn betrekking zou bezorgen waiJrvan hij de ridder voldoende kon leven Men hield woord Sugs werd kuecht aan de Tweede Kamer hg mocht cokes komen aandragen de kachel aanleggen en al het vuile werk dben wat er te doen viel hg de ridder dor Militaire Willemsorde onze hoogste onderscheiding onder de ikiilitairen Er kwam een betrekking openTaan de Eekenkamer Met zeer schoone aanbevelingen in den zak stapte Bugs naar den persoon die er het hoogste commando voerde kreeg toezegging dat hij ongetwijfeld zou Worden geplaatst en graafSchimmelpenninck van Nijenhugs kamerheer des Konings wist een zgner overtollige huisknechten want da graaf gaat eenvoudiger leven bet baantje te bezorgen De ridder droop af Er kwam een betrekking open aan t nieuw opgericht fonds voor weduwen en weezen Mat zeer schoone aanbevelingen in den zak atapte Bugs naar den persoon dio er t hoogste commando voerde kreeg toezegging en gtaaf Schimmelpfnninck van Nijenbuija kamerheer des Konings wist een zgner overtollige huisknechten want de graaf gaat eenvoudiger leven ook hier het baantje te bezorgen En weer droop de ridder af Nederland voelt nog iets voor zijo dappere zonen Nederland houdt hen nog in eere die t leven voor het vaderland hebben gewaagd wanneer maar geen graaf overtollige huisknechten heeft Dan zwggt alles Een grafelijke huisknecht verduistert zelfs t Voor moed beleid en trouw I Het Vaderland zegt hiervan Deze meening is te eenenmale onjuist De benoemde was nimmer huisknecht maar diende IS jaren bg de zeemacht en daarna 10 jaren bij ds Hoe schoon zag zij eruit in dezeiprachtigektmer Hare donkere oogon haar fraaie lokken en haar albaste tint maakten een diepen indruk op hem maar toen hij zijne oogen van haar op het schilderij aan den wand richtte schrikte hg van het scherpe contrast en zijne bruid zonk bg het meisje op het portret geheel in t i iet hare oudere leeftgd kwam dan al te duidelgk uit Het was gelukkig dat zg ham spoedig in eene op turksche wijze ingerichte zijkamer bracht waar de betoorering door het portret te weeg gebracht wegviel en hg de bekoorlijke vrouw in de oogen zag die hem op zijn levenspad wilde vergezellen Van de dochter der vorstin werd ijiet gesproken waarom die wonde plek aan te roeien die haar ongetwijfeld nog zeer moest doen Karlsbad heeft op onze lieve voi stin dit jaar een goede uitwerking gehad meende men onder de gasten Zg ziet er bewonderenswaardig oai uit niemand zou ze voor de moeder van haar zoon houden En zg ziet er zoo vroolijk zool opgewekt uit meende een ander Hoe of ze echter aan dien Weiher gekomen is vroeg men zich at Naar men boort is het een kennismaking van de badplaats maar de vorst roemt hem zeer Hoe ik zgn afkomst Ik ken hem nog van zijn regiment vertelde een officier Hg was een flink Uléan in ijjn tgd zeer gezien bg iedereen Een groote mgnheer maar ééo gebrek hg had weinig geld Hg heeft zgn ontslag genomen toen hg een klein landgoed erfde f