Goudsche Courant, woensdag 25 februari 1891

nisch ambtenaar bg het boschwezen in NederltndschIndié in de maand Juli a s de gelegenheid zal worden gegeven om de bewgion te leveren dat zij bovenbedoeld onderwg s voor zooveel betreft de lessen iu wis dier eo plantkunde kunnen volgen Zg zullen zioh daardoor vóór 1 Juli aanmelden bg den inspeoteur an het middelbaar onderwgs dr W B J aan Egk te s Gravenhage De directoaren der hoogere burgersobolen zgn ia de gelegenheid gesteld om inlichtingen te geven betreffende de gevorderd kennis in wis dier en plantenkunde Een zeer treurige zaak werd voor de rechtbank te Dordrecht behandeld Een 18 jarige kaaap Johaiines van B had zich te verantwoorden op de aanklacht den dood van zijn broeder veroorzaskt te hebben Uit de behandeling dezer zaak bleek dat hg op 17 December jl roet zijn broeder uit jagen zgnde bij ongeluk dezen mot een schot uit zgn geweer trof hetgeen den dood vau dien broeder tengevolge had De ofScier van justitie zeide dat deze vervolging alleen was geschied om aan art 307 W van S te voldoen Bekl die van een onberispelgk gedrag is kan niet goed met een geweer omgaan hetgeen ihans bewezen is ïgn grootste straf zal zgn dat het beeld van zgn overleden broeder hem levenslang voor den geest zal staan Het O M meende te kunnen volstaan met de veroordoeling van bekl te vragen tot twee dagen hechtenis Een nieuw Noorweegsch voedingspreparaat is het vischpoeder dat in landen waar de vischvangst een belangrijken tak van iulkswelraart uitmsakt b v ook in ons land nog fflt voldoende bekend is Bg analyse heeft de heer Buil aangetoond dat dit vischpoeder bestaat uitsluitend uit het vleesch van dea godcs morrhos Uit de proeve die hg op twee van zijne adsistenten heeft genomen met Rousseau s vleesèhpomler en vischpoeder blijkt dut bet laatste in voedingswaarde niet beneden het eerste slaat Waarschgnigk zal het vischpoeder althans in vele gevallen het dure vleeschpoeder kunnen vervangen I e Tijd zet in een karakterteekening van minister Bergansius uiteen hoe deze minister die een overtuigd Katholiek eu bekwaam soldaat is er toe U kunnen komen eeo legerwet iu te dienen waarmede hg volgens het blail nagenoeg al zijn Katholieke geestverwanten in het harnas heeft gejaagd Twee feiten geeft De Ttjd tot verklaring hiervan Vooreerst is de Minister lijdende aan eeu soort van geestelgke bgziendheid waardoor al hetgeen hem zeer nabij is met buitengewone scherpte door hem wordt waargenomen en hem veel grooter schgut dan het werkelijk is terwijl omgekeeril alles wat buiten zeker vrij nauw getrokken kringetje ligt voor hem öf niet cif zeer onduidelijk ziohibaar is en daarom ook zijn belangstelling volstrekt niet kan gaand maken In de tweede plaats is de Minister een onverbeterlijk optimist Wat de eerste eigesaardighoid betreft sommigen hebben haar gedefinieerd door te zeggen dat de Minister groot in het kleine doch klein iu het groote is Het laatste is echter niet geheel waar De Minister is voorzeker in staat iets groots te ver richten doch hij neemt verkeent waar potterijan alhier Hjj ia gerechtigd tot het dragen van het eereteeken voor belangrqke krygsverriehtingen d Ayeh medaiUe eo et krais vooi 12 jarigen dienst Staten Generaal Exbste Kaub zitting Tao Maandag 23 Februari De Kimer is uiteengeguB tot nadetv bijeeoiDeping nadat zander stemming èn de Surinaamsohe ftegTooting èa hot Hoofdstak X der Staatsbegrooting Koloniën waren aangenomen Het Surinaamsohe debat nas mat in vergelijking van hetgeen men verwachten mocht na het Verslag Wel formuleerde de heer Wertheim de afkeuring die de meerdei heid der Kamer gevoelt voor den gouverneur van Suriname iu eene motie maar hij trok die ijlings weder in nadat gebleken was dat de Regeering er niet mede gediend was Vóór alles wenschte men aan het Kabinet geen duw te geven uit vrees dat het zou ineenstorten zonder dat de legerwet iu behandeiiag kwam Dit ontwerp beheerscht thans de geheele politiek Ook het koloniaal debat leverde geen nieuwe gezichtspunten op De heer Van Gennep gaf een programma dar toekomst in den geest van dat van deu heer Cremer in de andore Kamer De heer Van Alphen bepaalde zich tot 4e marine en de verdediging van Java De heer Van de Putte uitte zgn vrees voor inmenging der R eering in godsdienstzaken speciaal wat betreft de subsidie aan Mahome Iaansche schalen de heer Van Gennep deelde echter die bezorgdheid niet In het algemeen toonde de heer Mackay zich gisteren als steeds wel hauilelbaar Hg heeft geIgk wij reeds vroeger opmerkten wel een open oog voor de behoeften van ludie doch hg mist uit den aard der zaak de kracht om zelf het initiatief te nemen Daartoe is zooals de heer Van Gennep opmerkte de Indische cursus nog te kort geleden aangevangen Als controleerende macht van het Indisch bestuur is de Minister in zooverre uitstekend dat onder zijn bestuur geen dwaasheden zullen worden begaan die door het opperbestuur kunnen worden voorkomen doch wat het initiatief aangaat blijft de Begeeriug tegenwoordig geheel en al op Indie Men leest in de brieven uit de Hofstad aan do Jrni a ik zou alleen over het dwaas denkbeeld van bet instellen eener nieuwe ridderorde die de heeren ran de Eerste Kamer al Oranje Orde heblien gedoopt een pagina kunnen volschrijven Nu wil ik mij eens voor een oogeublik op het standpunt stellen dat er werkelijk behoefte aan eenig nieuw kunstmiddel tot aankweeking vaU ijdelheid bestaat en vraag dan waarom zou men het voorbeeld van Engeland niet volgen en ridderorden stichten voor koloniale aanof in de koloniën bewezen diensten Engeland heeft de Star of India en zijn Order of Ue Indian Empire Ziedaar eeo voorbeeld ter overweging of navolging wanneer men dan dien weg op wil Men zou er hier ook gerust twee kunnen instellen één voor de Oost en één voor de West En aan die laatste zou men dan in navolging van onzen ZuidAmerikaanscheo nabuur die zeker wel de behoeften van die streek kennen zal den naam kunnen geven van Orde van het borstbeeld van den goede grond en flinke bosscheu het brengt wel wat op maar niet veel Zooals ik gezegd heb Weiber is een flinke kerel met een onberispelijk karakter Daarmede moest men zich tevreden stellen want dat Hans von Weiher de verloofde van de vorstin kon zijn kwam niemand in de gedachte Het was twee dagen na zijne aankomst op Kirchberg dat Hans von Weiber tegen den avond alleen een eindje in het park wand lde Hij was boven geweest bij Xenia in het gele boudoir maar bad haar daar niet aangetroffen Voor le eerste maal na Bjn aankomst had hij dit kostoare vertrek weder betreden en was weldra geheel in de aanblik vao het beeld der dame met de zonnebloemen verzouken Hg had op het oogeublik der verwelkoming niet gevraagd wie dit meesterstuk von een portret voorstelde sn nu had bij daar meer als een kwartier gestaan en de wonderschoone gestalte bewonderd en zich afgevraagd hoeveel de schilder voor deze schoonheid gevraagd had en wal op dit beeld ideaal wat natuur was Wat echter de hoofdzaak was bet portret was zóó dat men niet aan een phantasiebeeld dacht maar aan de werkelgkheid ervan gelooven moest zoowel wat de uiterlijke vormen als de uitdrukking der groote oogen en het bekoorlijke lachen van den mond betrof De schilder heeft hierbij zeker overdreven dacht Weiher toen hij zich met een onwiUekearige zucht van hat portret afwendde want wanneer ieie vrouw zoo i als zij hier in de lijst hangt en ik voortieffelüken Nederlander den Qoavarneur de Savlo Vooral de laatste heldenfeiten van den moedigen Gouverneur geven hem recht op zulk een onderscheiding Want ofschoon de dagbladen het beter gevonden hebben daarvan maar de helft mede te deelen is t mg uit een particulier bericht waarvan men mg inzage heeft gegeven gebleken dat het verschil van gevoelen tusscheu den Gouverneur en den Procureur generaal van Suriname aan het licht is gekomen in den weinig gebruikelgken en met het prestige van het gezag weinig strookenden vorm van eene vechtpartg op straal De beide hooge heeren zgn eenvoudig ten aaDschouwe der voorbggangers handgemeen geweest I Wie de geschiedenis van Suriname in oude tijden gelezen heeft weet maar al te best dat daar wel eens vreemde dingen zgn gebeurd maar zulk eeo treurig feitlal toch wel eenig zgn in de historiebladen onzer ZuidAmeri kaanscfae kolonie Mg dunkt dat het nu eindelijk tgd wordt voor de Regeeriug om het eenig middel aan te wenden dat aan dezen staat van zakrn een einde maakt Het is mogelijk dat de Ministerpresident ook deze feiten ontkent hg kan althans gerust z gen dat hij de gewisselde klappen niet gehoord heelt een Minister voor Indie is natuurlijk een beetje Oost Indisch doof en zijn collega voor bet binnenland anders scherp genoeg van gezicht en gehoor draagt watjes van broederliefde gl bmiliezwak in de ooren Toch ben ik benieuwd of men na deze laatste gebeurtenissen de leer van het laiaez fatre op den toestand iu Suriname zal blyven toepassen In het Fad wordt door etm e jont ere artwlm van het Ned Tooneel het volgende geschreven ua4r aanleiding vaii eeu stukje iu het Touaeel van mr J N van Hall betrefleudu de uitdeeling van 100 geschonken door een Anonymus aan drie jongere dier vereeniging Zou mr v Hall niet op eene aangenamer manier do ontvangst er van hebbrn kunnen berichten dau juist door uit den brief van Anonymus bet gedeelte over te nemen waarin ZKd zegt Gaarne had ik een krans aan t drietal aaugeboilen maar een krans is spoedig verwelkt en Hollaiidsche artisten zijn in den regel niet rgk Nu dat we niet rijk zijn is waar echter is hot ons niet aangenaam dat in een courant gepubliceerd te zien eo hoewol we niet rijk zgn zou ons zeker t derde gedeelte van 100 dal niet maken Wg ondergeteekendo geven gaarne de vanekwing dat de Kon Ver bet Ned Tooneel uau ons jongeren eeu zoo voldoend salaris betaalt dat hoewel niet rgk wij goe l in onzen stand goed vnn kunnen leven iaarue gelooven wij dat mr Van Hall het stukje uit Anonymus brief niet hoeft geplaatst om ons te rieven echter zal hij moeten bekennen dat hij bg le ing geen aangenamen indruk op de anisten achterlaat Dit stuk is onderteekend door H Schwab en eehtgenoote mej Sophie de Vries G Voreuet en eehtgenoote C Smits en eehtgenoote en R v d HiUt Ter kennis van belanghebbenden wordt gebiacht dat aan Nederlandsche jongelieden die bevorderd zgn van de vierde tot de vijfde klasse eener hoogere burgerschool en het voorbereidend oodorwijs wenschen te volgen dat volgens het kou besluit van 9 Januari 1891 gegeven wordt aan hen die later in aanmerking wenschen te komen voor opleiding tot teeh Ai haar wat toch zeer waarschijnlijk is eenmaal ontmoet dan zal ik geen rust meer hebben Over die opmerking moest hij nu zelf lachen Als een schooljongen verliefd op een beeld spotte hij met zichzelf arme Xenia Gelukkig voor u zal jaloerscbbeid op eeu geschilderd voorwerp a niet verteren Toen werd hij plotseling zeer ernstig en klaagde zich zelveu aan van ontrouw jegens zijne bruid en deed zich bittere verwijten over zijn dwaasheid De blomlinen die hij tot nu toe ontmoet had hadden bem zeer koud gelaten en de weinige roodharige trouwen die hij gekeud bad hadden bem zelfs afschuw ingeboezemd daarom was bg ytM zei r verwonderd toen de aanblik van het beeld dier dame met de zonnebloemen hem zoo in verrukking bracht Zamersproeten heeft zij toch besloot hij teen hij zich omkeerde en langzaam naar het park slenterde met het bleeke donkere beeld van vorstin Xenia die hem zoo betooverd had vooè den geest De zon daalde reeds in het westen dat zij met een lichtend purper kleurde een koel wjndje kwam over den naburigen rjvler en in het omvangrijke schaduwrijke park was bet heerlyk en stil Reeds was het loover begonnen geel te worden maar t was slechts eene voorbode van den naderenden herfst hoelang zou het nog duren eer deze kwam en met hem de winter die de verwelkte bladeren van do boomen joeg en dikwijls op Allerzielen reeds de aarde onder een sneeuwlaag bedekte Hans von 1 Weiher huiverde bij de horfstvoorboden die onwillekeurig met do gedachte aan den dood vergezeld gingen een enkel geel verwelkt blad wekt dit I denkbeeld dat het hurt zoo zwaar zoo erg zwaar kan maken als de zomer ter ruste gaat zoo licht op Juist als giug het over het kerkhof naar hei trouwaltaar dacht hg verwonderd over zichzelf Heel aan het einde van bet park stond onder een I hoogen eeuwenouden eik een bank van waar men in het groene dal op de verre blauwachtige heuvels en op de zich eindelooj uitstrekkende wouden eeo j heerlijk uitzicht genoot Daarheen richtte Weiher zgue schreden maar toen hij die plaats bereikte zag hij daar eene dame staan eene slanke bevallige gestalte iu een donker reiskleed het jongo wonderschoone gelaat naar den prachtigen avondzon ge I keerd het was het origineel van het portret in het gele boudoir van vorstin Xenia alleen nog mooier aLdit omdat het leefde eer plotseling een bliksemstraal voor hem agen was had Weiher niet meer kunnen schrikken als bij deze plotselinge ontmoeting want bg was geschrikt inderdaad geschrikt Als oen geestverschijning staarde hij de jonge dame aan die van bare zijde rustig het hoofd omwendde en groette itV is zeker een van de jachtgasten van het slot begon zg op vrijmoedigen toon ffordi cermlgd Man ii t dat in de officieele stukken Over kleinigheden over eeu begrootingspost vao enkele guldens over de menu s der militaire academie weidt de Minister breed uit ter verdediging van een uitgave van tonnen of miUioenen geeft bij slechts eenige algemeeahedeo en bij de behandeling van de wet op het militaire onderwgs bleek zijn overtuigingskracht niet bijster De aiscben en beUngen van den dienst tot in de geringste onderdeelen ziet de Minister vau zeer nabij Sommige algemeene beginselen schgneu echter geheel buiten zijn gezichts eld te liggen In de tweede plaats is de Minister zoo optimist dat het De Tijd niet zou verwonderen indien hg vast overtuigd ware dat zijn legerwet met vlag en wimpel bg da beide Kamers zal doorgaan en dat het ganache volk hem naderband een gedenkzuil zal oprichten uit dankbaarheid voor den druk welken hij hot thans wil opleggen Zgn optimism zal hem hoogstwaarschijnlijk niet doen begrgpen wat vele anderen toch eigenigk tegen den kazerneplicbt hebben Wel de kazerne is toch zóó slecht niet en de ofiicieren en onderotScieren zijn toch flinke futsoenIgke mensohen die op vaderlijke wgze met hun onderhoorigen omgaan Het Reglement van Krggstucht immers beveelt het zóó en de Minister zelf toen hg nog officier bij den troep was heeft dat reglement altijd trouw nageleefd Zoo n jaartje in de kazerne is voor de jongelui wel eens een aangename afwisseling en zal daarbij uiterst nuttig en leeradom blgken voor het lotere leven En wat verleent de ingediende wet niet eeu prachtige vrijstellingen voor geestelijken seminaristen en kloosterlingen Welke andere Minister zou deze allen zóó geuadig behandeld hebben Kn die vrijstellingen blijven natuurlijk in de wet staan als zo maar eenmaal is aange iomen Alleen bg wantrouwende en zwartgallige lui kan het opkomen te veronderstellen dat er ooit eeu ministerie of een meerderheid zal gevonden worden die de handen naar die vrgstollingen zullen uilsteken fWij zouden durven wedden zegt De Tijd dat soortgelijke redeneeringen in do stilte van zijn kabinet dikwijls het hoofd van deu heer Bergansius vervuld hebben i Ën ziehier op psychologische gronden veiklaard hoe een zóó braaf en flink officier en tevens een zóó oprecht Katholiek man als genuraal tnajoor Bergansius volgens ons begrip ertoe gekomen is een zóó verderfelijke wet iu to dienen en zóó verderfelijke militaristische beginselen oor te staan De Vereeniging van Nederlandsche scherpschutters zil dit jaar vau Zaterdag S7 Juni tot en met Woensdag 1 Juli te Hoorn een grooten nationalen scbietwedstrgd houden tot deelneming wnarvati worden uitgeuoodigd marine en logur dienstdoende eu rustende schutterijen de voreenigingen gevormd uit de schutterij de afdeelingon van don Boud van oudOnderoBicieren enz Het aantal schijven dnt ten vorige jare 22 bedroeg zal nu op 33 worden gebracht en wal op 15U M 12 op 225 M 8 op SOO M 7 op 26 pas 1 op 12 M i on op 30 M 1 voor rij ksgeweor en GanpiUatpatrouon Man heeft dit jaiir zeer vrijgevige bepaliijgeu gemaakt voor de korpswedstrijdeu daar elk bataljon schutterij elke schutterij minder dan een bataljou ste k zijnde elke scherpschuttersvereenigiüg of korps en elke afdeeling de bevoegdheid heeft met meer dan één detachement uit te komen schoon zij slechts voor één prijs in aanmerking kan komen De korpswedstrijden in liM individueel juistheidsschot zullen op 225 M en die in het salvovuur op 30 M worden gehouden De nieuwe regeling van den wedstrijd zal veel bijdragen tot eene vlijtige en nigomeene deelneming aan de huishoudelijke schietoefeningen Het spoorwogongeluk in een tunnel te Nieuw York blijkt volgens nadere berichten verschrikkelijk te zijn geweest Het gekerm dergenen die in de brandende wagens opgesloten zaten was hartverscheurend Zekere Hanke een beambte was tusscben twee banken ingeklemd zoodut alleen zijn hoofd zichtbaar was terwijl zijne beenen verbrandden Toen men er eindelijk iu slaagde den ongelukkige te verlossen viel een zijner voeten af bet boon was boven de enkel doorgebrand Hij stierf kort daarop Een ander ter hoogte van de schouders tusscheu een locomotief en een wagen geraakt waren de beeneu als afgesneden eu al zijne klee leren brandden af Hot naakte lichaam letterlijk gekookt in don ontsnapten stoom was geheel opgezwollen Toen hij verlost werd smeekte hij zooals trouwens anderen dat men eeu einde zou maken aan zijn lijden Ook deze stierf spoedig Het geheele aantal dooden was nog niet vastgesteld De eigenigke oorzaak van de ramp is niet opgehelderd Een der treinen was in den tunnel blijven staan in plaats van door te rgden waarom weet men niet Te Pargs is zekere Deport die aan eene kostschool met het toeziobt over de leerlingeu en de leiding van hunne studiën belast was tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat hg zich er bijzonder op had toegelegd de jonge lieden te onderrichten in het edele kaartspel voor geld waarbg de inzet nu eens 50 centimes dan weer 10 frcs bedroeg In het laatste geval won geregeld de leermeester Opdat men niet op een droogje zou zitten zette do levenslustige man tevens slaapzaal picnics op touw De jongelui zorgden voor getrufteerde kippetjes en hg voor fijne wijnen waarvoor de kelder des directeurs goed was Bijzonder geliefd was het merk ch teauyquem van 15 de flesoh Doch ook overdag ging deze eigenaardige paedagoog met de zestienjarige knapen gelijk hij voor den rechter betuigde als kameraden en vrienden om Ter vermeeideriog van hun meuscben en wereldkennis bezochten zij op hunne wandelingen gaarne bierhuizen en het liefst dezulke waar do bediening aan het schoone geslacht was opgedragen Buiteolanüscb Overzicht In het Ëngelache Lagerhuis is de quaestie van de scheiding van Kerk en Staat in Wales weer ter sprake gebracht De hoor Morgan een der afgevaardigden van Wales deed een voorstel om kerk en Staat te scheiden en de heer Gladstone verdedigde bet Als gronden voer het voorstel werden aangevoerd dat het grootste gedeelte der inwoners van Wales niet iu do Staatskerk behoort zoodat bun wensch om ook van do lasten welke de kerk eiscbt ontslagen te worden zeer gerechtvaardigd is De regeeriug wilde echter niets van een dergelijken maatregel weten omdat daardoor h t sein zon worden gegeven tot oen algemeen ondermijuing van de Anglicaansche kerk Het voorstel van dun heer Morgan dat uu niet voor de eeisto maal wordt ingediend bad uu niet meer succes dan te voren want bet werd met 237 tegen legen 203 stemmen verworpen Een andere beslissing was dan ook niet te verwachten nadat bet Parlemeut onlaugs da tiendenwet bail goedgekeurd Volgens dit ontwerp worden de landeigenaars aansprakelijk gesteld voor de tienden welken moeten wordeu bijgedragen ten behoeve van de kerk voor bet gevol hun pachters weigeren deze belasting te betalen De belosting ofschoon gewijzigd blijft dus bestaan en daarom diende de hoer Morgan ook uu zgn voorstel weer iu De eenige troost dien don voorsteller overblijft is hot feit dat de meerderheid waarmede zijn voorstel werd verworpen nu met zoo groot is als te voren i Tegen liet voorstel stemden 220 conse vatievenen 17 liberale unionisten onder wien lord Hartington voor stemden 150 liberalen 48 Nationalisten eu 17 liberale unionisten Naar van gewoonlijk goed ingelichte zijde gemold wordt werd er over de reis vau keizerin Friedrieb over Pargs naar Londen roods voor tweu iuaa den gehandeld Toen liiald de keizer den toestand niet gunstig genoeg om zijne moeder de reis aan te raden Voor veerlien dagou heeft de keizerin den wensch om Parijs te bezoeken herhaald onder bijvoeging dat bare aanwezjgbeid te Pargs van gunstigen iuvloed zcu kunnen zijn op het besluit der Fransche kunstenaars om doel te neiueu aan do Berlijnache tentooustollidg van kunstwerken De keizer opperde ditmaal geen bezwaren meer Du Duitsche gezant te Parijs deelde deu Frauscbeu minister van buiten londsohe zaken mede dot keizerin Friedrioh incognito te Parijs zal komen on hij duidde het karakter barer reis nauwkeurig aan Te Parijs werd toen de vraag in overweging ïenomeu of de president der republ ek een bezoek zou gaan brengen aan de keizerin Voorloopig was men echter van dat denkbeeld teruggekomen om het incognito niet ta verstoren Volgens de te Berliju onlvangeu bericbteu heeft de keiieriu zioh iu zeer berredigouden zin uitgelaten over hare ontvangst te Parijs en over de hoffelijke en vnn achting getuigende bejegening der bevolking Do Duitsche gezant het voor keizerin Friedricb on angonaam vindende dat zg op hare wegen steeds gevolgd wordt door tal von journalisten die er belust op zgn nieuwtjes omtrent lioar mede te doelen heeft zich tot den prefect van politie gewend het zal waarschgnlijk op verlangen der keizerin zelve zijn geweest met verzoek te willen zorgen dat zij op hare gongeu niet telkens door tal van personen omringd wordt De prefect heeft geantwoord dol hij niet bg machte is afdoende in deze zaak tusscbenbeida te komen maar hg zal de journalisten verzoeken hunne vervolgingstoobten te staken Zoo meldt het Journal des Debat De Tempi bericht echter dat de gezant nadat de prefect verklaard had dat bij ten deze niets vermag gezegd beeft dat hg de dagbladen bericht zou doen toeko men omtrent de door de keicerin afgelegde of af ta leggen bezoeken loodat zij zonder haar na ta loopen io staat zuUen zgn de bezoeken der keizerin aan hunne lezers mede te deelen Van een vijftig Fransche schilders is reeds de toezegging ontvangen dat zij deel zullen nemen aan de tentoonstelling vau kunst te Berlijn Vel schilders hebben daarentegen geweigerd onder hen Puvia de Chavanues Tot dusverre hebben slechts twee beeldhouwers hunne medewerking toegezegd Een troepje Boulangisten hebbeu eene bijeenkomst gehouden om verzet aan te teekenen tegen do tegenwoordigheid der keizerin te Pargs en tegen de deelneming vau Fransche kunstenaars aan do tentoonstelling te Berlijn Paul Déroulède en Laur zgn de woordvoerders geweest in do vergadering en hebben er eene menigte holle phrasen ten beste gegeven die toegejuicht en beantwoord werden met de kreten Leve Frankrijk leve Elzas Er is eene motie aangenomen waarbij verklaard wordt dat de Boulangisten geen j dupes zijn van de pogingen tot toenadering tusschen Duitschland en Frankrijk Er is voorts besloten om wanneer het don Duitschen keizer in den zin mocht komen Pargs te bezoeken hem eene ontvangst te bereiden gelijk aan den Uhlaneu koning wijlen Alfonso XII ten deel gevallen is De vergadering hoeft aan eere commissie uit haar midden opgedragen zich naar het standbeeld van de stad Straatsburg op de Place de 1 Concorde te begeven en bij wijze vau protest tegen de toenadodng tot Duitschland het beeld te omhangen met Fransche banieren De commissie deed alzoo Paul Déroulède ge olgd door een honderdtal personen ging aao bet hoofd van het troepje In Oostenrijk is de verkiezingsdrukte iu vollen gang daar nog onsmakelijker dan elders De verdeeldheid van de partijen onderling de wederzijdsche Twee punten zijn er waarop dv aandacht dient gevestigd In de eerste plaats beeft de oud liberale partij haar vroeger program Liten varen afstand godaan van do leer der zoogenaamde Manehesterfcbool Zij verklaart in haar program gebroken te hebben met hot laisser aller en pleit nu voor Staatsbemoeiing in sociole zaken arbeidersbescherming wetten tegen vervalscbing van lüvensmiddeleu enz Dit beeft echter de verdeeldheid ia eigen boezem niet kunnen keereu De radicalen die algemeen stemrecht op hun vaaudel geschreven hebbeu willen van de liberalen niets weten omdat dit universeel geneesmiddel tegen alle politieke en sociale kwalen niet op het program staat Een ander punt van beteekenis is dat de geza menlgke bisschoppen van Oostenrijk een herderlijken brief hebben gericht aau du kiezers waarin zij zich tegen het anli semitisme verklaren tegen den heidenschen rassenhaat opkomen Op zich zelf moet men dat loven maar dat ontbrak er juist nog aan om de verwarring lolkoraen te maken De clericale partij heeft zoo lang baar steun gezocht iu het antisetnilisme en daardoor vooral du kleine burgerij die van de concurrentie met de Joden de nadoelen ondervoud op sleeptouw genomen dat zij nu deerlijk venegeu is wat er aan de kleine kiezers gezegd moet worden Aau een voorspelling hoe de kiezersstrijd zal afloo ea waagt uiemaud icii daarvoor de is verwarring te groot Zeker schijnt alleen dat de liberalen t hard zullen te verantwoorden hebben waht behalve hun vela vijanden hebben zij nog de verdeeldheid in eigen boezem Gelukkig voor hen is t bg hun tegenstanders op dit punt niet veel bat r Kardinaal Lingerie de bakende Algiersche prelaat heeft iu den laatsteu tijd veel van zich doen spreken Bekend is bet schrijven dat de kardinaal die zich de bestrijding von den slavenhandel tot levensdoel heeft gesteld indertijd tot onzen koning richtte ten einde de goedkeuring der Nederlandscho regeeriug te verkrijgen voor het boffun der invoerrechten in deu Cungu staat Nu beeft de kardinaal een dergelijk schrijven gericht tot Czaar Uexander betreffende de behandelingen der Israëlieten in Rusland Kardinaal Lavigeriu wendt zioh tot den czoar niet als geestelijke maar als menscb die niet kan aanzien dat de rechten van menschen die niets hebben misdreven met voeten worden gelredeu In naam van de meoschelijkheid en het Christendom smeekt de kardinaal den Czaar medelijden te hebben met zijn Jooilsche onderdanen en kun toestand te verbeteren Opzettelijk stelt do kardinaal op den voorgrond dat bij niet spreekt krachtens zijn ambt oodat van geen inmenging van buitenlandsche autoriteiten in Rusla ids binueuiandsche aangelegenheden sprake kan wezen Daarom richt tavigerie zioh tot het groote hart en het edel gemoed van den Russischen keizer die toch zelf bij zijn trooiisbekliuiming tot een deputatie