Goudsche Courant, woensdag 25 februari 1891

Tin Israëlieten zeide dat h j geen onderscheid mukte tusschen xqn onderdanen van Tersebillend ras en teóndte en roor hen allen gelgke genegengeid koesgerde Naar den oorrespondent der Fnmkfurter Zeitmig te Petersburg mededeelt heeft hot sohrjJTen Tan den kardinaal een diepen indruk op den ozaar gemaakt Kardinaal LaTigerie wordt Toor een der ernstigste oondidaten gehouden Toor den Pauselgken Stoel wanneer Paus Leo XIII komt te overlyden Onlangs Terraste de kardinaal de wereld ook met de mededeeling dat hg cich met de Fransche republiek had Tenoend en den geestelijken aanried tioh niet langer trgen den republiekeinschen regeeringarorm te Terzetten nu dese blgkbaar door de meerderheid Tan het Tolk werd goedgekeurd Paus Leo wiens Teniraagzaamheid reeds meermalen is gebleken keurde deze houding ran den kardinaal niet af zoodat de meer strydlustige bisschop Tan Angers het bekende kamenid Freppel zich zelfs geroepen achtte naar Bome te reizen om den Paus te herreken Voor zoover bekend is is het bisschop Freppel niet gelukt den Fans oTer te halen de houding Tan kardinaal Langerie af te keuren ofschoon zyn Terzoek door een groot aantal clericals leden der Fran scbe Kamer werd gesteund Donderdag 26 Februari N 4463 1801 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekeru De inzenidlng van advertentien kan geschieden lot eenjuur des namiddags van den dag der ojtgave PETI10LF UN N0TKËRIIMGË V Tan de Makelaars Cantzltar SehalkwUk te aoUerdan De markt was heden flauw Loco Tankfttst TM Gümporteerd fnat 7 66 FebruarileTcring 7 55 Maart April en Mei levering 7 50 Uargerlijke Stand GEBOREN SO FAr GriitJF Dia M t der Zwila en i KaoKbootcn Gcrrit onder 6 van der KIn eo S Uooggeborto Kr ne oaderi A Boot eo F Ruabarl Hirie oodera U l iHlituo en i Eiillo 11 JolisiM Man onderi C t Koot en C vao Wienogen U Cornelia Maria oodera C U Slootweg en C Holder t lUeai ouden J van der Saieede eo G Doonbno OVSRI tlDKN 21 Fekr Slo elnl rg 18 j M IJaaehtun ld Si C 8 a Vlirt 80 i A Heyae kn r a U Vermrnl H j Hoordreobt OVERLBDKN Groenenld 5 w Zevenhoisen OVERLKUBN R ao den Boa S w ADVERTENTIÈN Heden overleed onie geliefde Broeder en Oom de WelEdele Heer CORNELIS SIMON TAit VLIKT tgdig Toonden Tan de laatste H H Sacramenten in den onderdom Tan mim 80 jaren Wed B J SMELT Fzn TAB VUBT en Kinderen Gouda 22 Febmari 1891 GOUDSCHE KEGELCLVB HET BESTUUR maakt bekend dat de SPEELAVONDEN Tan af Woensdag 2S dezer weder ff aar schuwing Daar het ons gebleken is dat er zich bg onze geachte clientèle personen rerroegen die handelende in Poetepomade PolitoerMiddeUje tegen roest en dergtiijke Toorwenden voor ons te reizen en stich zelfs niet ontzien op den priré naam van een onzer firmanten goederen te koopen zoo brengen wg hierdoor tor algemeene kennis dat Wij genoemde artikelen HIBT verkoopen en bedoOde personen SIEl in de minste betrekking tot on e firma staan Ba S STOKVIS 201JSI BOTISBDAM WÊ IIIDOORM BatknobbOs Hoomrliea HuideeU Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligtte hnid Prijs per flacon met penseel SO ets Alléén ecU bg B SCHOLTEN Coififenr Eisch de handteekening van A V TÜIJLL geregeld zullen plaats bebbeo ADVEHTENTIEN in alle Binn n en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Adrertentie Barean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda KONINGIN WILHELMINAAa 7 OS Az Elei veg E 73 en 73 mm BE7RAASE Schriflelgke aanbiedingen franco in te zenden onder letter B aan de Boekhandelaars J va BENTÜM ZOON te Gouda Snelperadmk van A BRINKMAN m Zn Goüda Tee Mutual Lfe Inmnce Comn of ILTe w Sroxlc Grootste en lelangrïjkste Levensverzekerizig Maatscliappïj der Wereld ZUIVER ONDERLING OPGERICHT 1843 WAAHBOB K APITAAL 341 MILLI OEIT GULDEN Slait Tenekeringen op t Leven Oemengde Verxekeringen Hffrenten en uitkeering aan Kinderen tot voordelige Premiên en met uitkeertng van winat aan de ver ekerden Hare diatribatie poliuen geren betere resnltaten d o Tan eeoige andere Maaticbappg Information en Prospectussen gratis bij de Directie voor Nederland O Z Voorburgwal 183 te AHSTERDAM en by de bekende Agenten De Zwitsersehe Pillen van den A rt 10 J r i A or FrofMUMrML Ml aabmrolaa U b Ao p aftafi Genees en HvUinla Apotheker Rich Brandt B preoM door MI Dr V Frerichs Bor jn ti ▼ SoanZOnl WOraburg C WItt Cpo hnj Zdekauer at ntaraburg SoederstAdt naan LambI Wanehnu Fortter Blrmlnahmn Onderbuiks organen IdeL fttf llr B VIrchow Bortijn V Gletl MOtichon t Beclam toipiis t T Nussbaum MnneiMii Hertz Amalardm T Korczynskl Krata Brandt Ktouao b rg by storingen In de kwftloB 4 1 loTOT laat ▼ UMs Ü IMBIRSSI kcUoa traaran ataolcanc Toort maa Toratenlaa a da dao KKlÜGmy lolt Toortlooaada oofaileld IChata nkrok uu mUmS avL Di ï llaaml P l a a d nAiN lb li r KIckard Bmadt worden o kan aaobto v Unf door nonrvMl ffnano loffaaonaa an aljn M varUaaaa boven abarp erkiada ZoaMa Bithrwnlaa Dio pala Hanfaala ana BV Om aich bj dea nk p t besehennen M ter laafcaiaAht prcpaMtan ra man In de apotbaken ataada nnnr da nltaaa eekte Z rlCMir elie Fillen van vm Aactheker Biekar4 Braadt Prrt per dooa nnl bralk aanwljllnc 70 Cenui n In naa bMiri i et op du bal klartK en ar drakta door de el bewhetnide handeltaierii of Mkat ket itte knHii fcct r a4e tcM ma e kaad eb aliaB Beha Brandt iieb op ledar dooaje baaindat mr H rdéet ti B tu aatea HalS te Batterdaaa M Geen s Haar meer De nieuwe LONDOH is de beste van alle bestaande parfnmeriên om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het baar glansrgk en zacht waaoaam pa ▼ srft niet Pr s S5 cent per flacon en 1 R0 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bij I A CATS en J H C HÜINCK F Hz Algemeen erkeod als hel beste HONDWATER der wereld ï 40jarige roem Menden Tandziekten zooels het loa orden der tanden tandpqn ont teking zweden bloedend tandvleeach onaangename reak uit den mond kalkvomiing vorden zeker voorkomen en genezen door het dagelgks gebruik van bet echte K K Hof Tandsrte Dr POPP s Anatberln Hondwkter in aanmerkelqk rergroote fleuchen voor 80 cent 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP l Tandpoeder of TandpMtS eteed de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kmiden Zeep tegen eiken buiduitslig en voortreffelijk voor baden Venns zeep en Zonnebloemen zeep FOPPS iekriatallUeerde en Trangparuit Glycerinezeepen zgn de fijnste Toilet nn gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen g De namaaksels van Anatherin Hond water verwoesten de tanden binnen korten tyd W Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist De nitgave dezer Goarant geschiedt dagelgks met nitzondeiing van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alionderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 26 Februari 1891 BiJ kon beal i benoemd tot notaris binnen hot rr Heeronveen tor standplaats Gorredgk gem Opsterland M L Spruyt oand not te Ouderkerk aan den XJsel Deelden wy reeds in een vorig nr het aantal kinderen en volwassenen mede dat gebruik maakte van de gratis uitdeeling in de Werkinrichting thans kannen wq daaraan toeroegen dat van 13 Januari tot en met 23 Februari werd uitgedeeld Brood halve K G 8968 Melk Liters 1191 Boter K G 190 Koffie K G 7Ï 1B Bg beschikking Tan den minister van Waterstaat enz is met ingong vsn 1 Maart e k eervol ontheven de Byksopsieoer op de spoorwegdiensten A B Witkop te Utreoht van het dagelijksch toezioht op den dienst der spoorwegen Utrecht Arnhem Pruisaische grens LTtreobt Botterdsm en Gonda s Oravenbage en is mede met ingang van 1 Maart 1891 opgedragen aan de rjjks opziener op de spoorwegdiensten B P Bilheimir ter standplaats Utreoht het dagetgksch toezioht op don dienst der spoorwegen Amsterdam Hilversum Utrecht A Qisterdam Breukelen Utreoht Utrecht Botterdam Harmeien Breukelen Leiden Woerdpn en s Oravenhage Gonda Het voornemen bestaat otn eene internationale poppententoonstelling te houden in het Kurhaus te Scheveningen vaa 4 Juli tot 4 Augustus aanstaande De poppen in vier afdeelingen gesplitst zullen voor FEViLLETODI ïoedeu m docetee JVoor ket Duitêci 4 Ifc kwam kort geleden met den Irein aon en dsar er niemand was om mg met een rijtuig af te halen heb ik mg op mgne voeten hierheen begeven en ga na door het park naar het slot Is de vorstin tehuis Ja zeker mag ik u dat afnemen antwoordde Weiher op een kleine ledere reistasch van do dame wijzend die zü neergelegd had Daar zij niet zwaar i wil ik het a toestaan antwoordde zg lachend en voegde erbij Men moet namelijk zgn lieven medemenseh niet tot een pakezel maken anders wordt men spoedig ongstig ontloopen Maar dat lichte voorwerp daar zal uwe aangeboren hoffelijkheid geen kwaad doen Dat is nog zoo zeker niet antwoordde Weiher vroolijk De lichtste reistasch kan zoo zwaar als een rotsblok worden dat hangt geheel van de eigenares af Nattturiijk wanneer deze nsmelgk is wat men gewoon is eene oude vrijster te noemen lachte en deze lach klonk zoo recht kinderlijk Maar laat ons gaan mijnheer mijnheer Zonder stellen a historische personen h personen uit opera op ra oomique of beroemde tooneelstukker c de nationale kleederdraohten van alle landen i kinderspeelpoppen Dat de dichte mist die eenis e dagen over ons land hing oorzaak was dat menigeen soms moeite had niet te verdwalen is te begrijpen Het volgende sterke staaltje deelt echter de Amtt Ct mede Er werd iemand begraven Langzaam bewoog de lijkkoets zioh voort in den grauwen nevel en beschaduwden weg De aansprekers in hun mantels oud costuum gehuld liepen met de hoofden naar beneden om de straatsteenen te zoeken schommelend achter den lijkwagen Nu eens waren ze echter rechts dan weder links te veel afgeweken Daardoor geraakten ze hoe langer hoe meer achter Zonder den lijkwagen nog te kunnen onderscheiden alleen afgaande op de zwarte vlak die voor hen nitstommeldo en het gekraak van de wielen strompelden ze langzaam voort tot dat het gekraak ophield de ivans tUk bleef staan en langzamerhand meer vorm verkreeg Men denke zich echter de rerbazing der heeren aansprekers toen zij zagen achter een kolenwagen hun droefen tocht gedaan te hebben en in plaats van op hst kerkhof aan de Hsringpakkerij terecht te zijn gekomen De lijkwagen was intussehen zouder aansprekers op het kerkhof gekomen waar gelukkig handen genoeg waren om de functie van de verdwaalde collega s te verrichten Voor eenige dagen kwam in de Midd Ct een stnk voor gericht aan de Nederlandsche jongelieden uit den kleinen burgerstand waarin zij opgewekt werden naar zee te gnan om daar hun geluk te beproeven Thans geeft de schr van dit artikel ten bewijze dat jongelui zonder vermogen op zee nog wel vooruit kannen komen het volgende voorbeeld naam wanneer u t goed rind want ik heb mij reeds al te lang bg het nachttoilet van mevrouw Zon opgehouden Is dat niet heerlijk heerlijk schoon P vroeg zij het mooie kopje met het dichte krullende roodblonde haar omdraaiend naar de prachtigste zonsondergang die menschelijke oogen konden zien Hans von Weiher echter zag niet naar de zon hoe groot zijne liefde voor de natuur ook was hij zag verrukt naar het sohoone jonge gelaat met de wonderlijk groote prachtige oogen en vond dat het de zon ver overtrof Nu voorwaarts Don Eodrigo riep zij toen als wilde zij zich met geweld losrukken van het zoo dikwijls en nooit genoeg bewonderde schouwspel Weihor nam het reistasohje op en beiden wandelden het donkere park door U moet geen kwaad van mg denken omdat ik zoo zonder complimenten met u een wildvreemden heer praat sehertste de jonge dame verder maar men heeft het steeds in mij afgekeurd dat ik vaak datgene wat de étiquette voorschreef voor dom en dwaas heb verklaard Vindt u het b v niet vreeselgk belachelijk dat de menschen eerst dan met elkaar zouden mogen praten nadat ze aan elkaar voorgesteld zijn Ja maar wat is dan niet belachelijk in het wetboek van het gezellig verkeer zeide Weiher En wie niet met den stroom meegaat is in de oogen vau anderen een slecht opgevoede domoor Maar ADVEBTENTIEN worden geplaattt van 1 5 regels 50 Centen ledei regel meer 10 Centen GfiOOTE LETTKB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADYEKTENTISBLAD t welk des Maandags verschgnt Een jonge man had gewoon lager onderwijs genoten en wilde en zou naar zee Door tusschenkomst van een kantoor dat de administratie over verscheidene koopvaardijsohepen voerde werd hij als jongen op een dier schepen geplaatst en hij rierde zijn dertienden jasrdag in Sydney Binnenkomende en weer naar zee gaande klom hij op tot aohttieiiguldensgast en begon toen te bedenken dat altijd voor den groeten mast ook niet alles is Zijne opgespaarde centen stelden hem in staat naar de zeeraattkundige school van den heer Hoorweg te Krimpen te gaan en na eeuigen tijd was hij in het bezit van het diploma als derden stuurman Ka twee reizen als zoodanig kreeg hij verlof het schip voer voor de Ned Handrimaatachappg om zonder diploma eene reis als tweeden stuurman te doen Na deze reis volbracht te hebben ging bijleer naar school en verkreeg in plaats van het verlangde diploma als 2en dat van len atuurmaa z g opperstuurman Op zijn 27e jaar was hij kapitein op een onzer meest gerenommeerde clipperfregatschepen en twintig jaren daarna legde hij de bijl er bij neer In het bezit van een aardig hoewd zuur verdiend kapitaal kon hg rustig leven en dit te meer omdat de minister van marine hem benoemd had tot commissaris van het loodswezen in een onzer meest bekende havens Nu meene men niet zegt schr dat hier een bijzonder geval een De Buiter in miniatuur is geschetst Zeker een tiental jongens zijn mij bekend die op zee kerels zijn geworden Een hunner is b v loodsschipper zeker ook een eervolle betrekking De E K kiesvereeniging Hecht voor Allen te Delft heeft dezer dagen aan verschillende zustervereeniginnen in den lande een circulaire gericht waarbij krachtig aangedrongen wordt op het verwezenlijken van de éénheid in de politieke organisatia der Nederlandsohe katholieken ik wil daarvoor niet gehouden worden en derhalve doen wat ik tot nu toe nog verzuimd heb en mü voorstellen I Lieve hemel lachte zij vroolgk men verstaat toch nooit den naam die iemand wanneer hij zich zelf voorstelt in den baard mompelt het kan even goed Keizer aller Bussen als Muller of Jansen zijn en dan is men nog even wgs als te voren En het is mü ook werkelijk geheel onverschillig wie gij zijt niet uit gebrek aan goede opvoeding maar omdat het geheel hetzelfde is hoe een mensoh heet wanneer hg maar fatsoenlijk en beleefd is Vindt u ook nietP Dat is eene opvatting lieve juffrouw waarvoor ik mijn hoed afneem maar waarmee gij vrees ik in uwe kringen geheel alleen zult staan Natuurlijk gelijk een palm in t oosten Misschien echter denkt een pijnboom in t noorden er juist zoo over als ik merkte zij ondeugend op Weiher was verrukt dat alles klonk niet aanmatigend of gemaakt het kwam er met eene natuurlijkheid uit die een even frissohen indruk maakte als een koele bries op een zoelen zomerdag Wie was die vreemde Natuurlijk een der naaste bloedverwanten want anders had haar portret niet levensgroot in het boudoir van de vorstin gehangen maar wie was zij Hoe heette zg Van waar kwom zg Zij gingen een tijd lang zwijgend naast elkander voort toen begon zg weer opnieuw j Was zij eene vrouw Een meisje