Goudsche Courant, donderdag 26 februari 1891

II Ib dew oiiealaire wordt bitter geklaagd over de verwarring dié thans in het politieke kamp der B Katholieken heersoht Het is voor de kieiera uiat meer uit te maken aan wie en at zg zich hebbeu te kouden En de kiesvereoniging vreest dat deze verwarring letterlgk hopeloos tal worden als vóór de komende stembus geen betere regeling geen betere organisatie is ingevoerd Daarom wil Delft dat bg het Bestuur van den Alg Bond krachtig worde aangedrongen op een organisatie waarbij de werkelgke Alg Bond worde aamgesteld uit elf Provinciale Bonden Zoo alleen zou er een vaste saambinding vau de nu verstrooide deelen komen In het vorig jaar was reeds een soortgelgk voorstel vau Delft op de vergadering van den Noord en Zuidhollandsohen bond aangenomen en bg het bestuur van den z g Alg Bond ingediend maar tot dusver was daarvan niets meer gehoord Eveneens was een verzork bij den voorzitter om toch te dier lake een algemeen vergadering te beleggen zonder gevolg gebleven De circulaire be luit als volgt Er is peticulum in mora Waar de inmenging van den Noord ïuid Holl Bond zouder oonig effect bleek waar onze geïsoleerde poging schipbreuk leed daar zullen vereende krachten misschien beter slagen Het is daarom dat wij niet alleen uwe adhaesie aan bggaand schrgven maar ook uwe krachtige medewerking verzoeken Indachtig aan de spreuk Eendracht maakt macht twijfelen Wg niet of het bestuur van den Algem Bond zal zich gedrongen gevoelen aan het eenparig verlangen van een groot getal aangesloten kiesvereeuigiugen gehoor te geven Do brief aan Uet Bestuur van den Algemeeuen Bond het bggaand schrgven waarvan boven sprake is luidt als volgt De ondergeteekende allen bestuursleden van kiesvereenigingen aangesloten aan den Algem Bond verzoeken ü beleefd en driugend om eene algemeene vergadering uit te schrijven welke minstens vóór f op 15 Maart zal moeten plaats hebben Wij doen u dit verzoek omdat wij wgzigingwenschen voor te stellen van artikel I van hetreglement De Tijd de bedoelingen van net bestuur der Delftache kiesrereenigtng tan zeerste waardeerend wijst echter op de bezwaren die voortvloeien uit de zeer ongelijkmatige verdeeling van de roomaoh katholieke bevolking over ons land Noord Brabant telt met Limburg Nijmegen en het Land vau Maas eu Waal samen een nagenoeg even talrgke roomsch katholieke bevolking als het geheeie overige Nederland De stad Amsterdam alleen telt twee maal Noord Brabant tien maal zooveel roomschkatholie ken als Fritsland In de provinciën Groningen en Drente is het aantal roomsch katholieken zoo gering dat hot oprichten van bonden van roomscb katholieke kiesvereeuigiugen er nagenoeg onmogelijk zal zyn De uiterste lastige en delicate quaeatie nu die bij de samenvoeging vas de elf provinciale bonden verondersteld dat het tot oprichting daarvan komt tot één algemeeuen bond allereerst tot oplossing zal moeten gebrrxht worden is volgens inzien van de Tgd deze hoe zal men op billijke en rationeele wijze komen tot een vertegenwoordiging van het geheel De oplossing dezer quaestie is te moeilijker wijl de vraag betreffende de wenschelijkheid van samen IW m SMi i ils de vorstin gezond is zg opgeruimd Zeker beide antwoorddn Weiher En zg aarzelde blijkbaar bg die vraag en is die die vrijheer von Weiher er ook reeds f r6ij legt zoo merkbaar den nadruk op ook en reeds zeide hg terwijl hg haar ondeugend aanzag Ja hij is er ook reeds liaar toen hij zich nu op een vloed van woorden had verheugd zag hij zioh hierin zeer bedrogen xgne gezellin antwoordde in t geheel niet Beeds waa het slot in het gezicht toen zij zich tot hem wendde met de woorden Zeg mg oens wat ia dat voor een mensch die baron von Weiher Is hij aardig of vervelend goed of slecht Hij zal waarschijnl jk de eer hebben aan u te worden voorgesteld Ja natuurlijk en daarbij zal een vin ona beiden zich zeer dwaas gedragen Is dat zoo noodzakelijk Zeer zeker Maar gij zult er niet bij zijn Dat zal ik zeer zeker wèl rDat zult u niet Misschien Wanneer wg aan elkander voorgesteld waren zou ik u een weddingschap voorstellen Dat kunnen wjj ook ala twee onbekenden doen Waarom zullen wg wedden Om alle schatten van de wereld Nu dat is sterk Wat verbeelden die zoogenaamde heeren der schepping zich toch niet altijd werking met andere partgen zich in overwegendr katholieke provinciën als vau zelf in een ander licht voordoet dan in overwegend protestantsche gedeelten des lands flJH n Volgens de bladen van Soerabaia is het groote feest ter eere van den 71 sten verjaardag van den majoorChinees The Boon Keh op Januari gevierd aohitterond ghweest Dr was voor het souper op 800 gasten gerekend en er waren 160 bedienden In den tuin was een beweeglgk panorama in huis werd wat gedanst on gespeeld Vooral ambtenareu waren ingroeten getale opgekomen en eeiiige zeooHioieren doch geen oflicieren vau de landmacht en schutterg Er was een schitterende Chiueesche optocht en eenprachtig vuurwerk hetwelk begon met het in brandsteken van da opgerichte eerepoort De gastbeeren toonden hunne nationale prachtlievendheid oubekrompen gastvrgbeid en eeue uiet gorinfta mate van hotfelijkheid De Kuropeesclie dames hadden groot toiletgemaakt maar waren lang niet zoo kostbaar uitgedostals de Chineesche vau welke enkele voor eeue waarde van 80 000 aan diamanten droegen Men leest in het Mal llbl Een curieus plan is dat van den heer A J Prins te sHage DetO wil niets moer of minder dan een spoorweg aanleggen van de districtshoofdplaats Djember in de residentie Bezoeki langs do zuidelgke hellingen van het Kavepgebergte naar Banjoewangi en daarmede een begin van ontwikkeling brengen iu eeue streek die veilig mag worden beechouwd ala de meest woeste en onbekende maar waarsuhgnlgk ook als eene vun de vruchtbaarste van geheel Java Bevolking vindt men er niet Het wemolt er daarentegen van tggers Welnu de heer Prins wil een spoorweg aanleggen zonder rechtstreeksch subsidie en zander rente garantie maar hij vraagt dat hem tevens concessie worde verleend tegen betaling van een canon van 1 per bouw voor 250 000 bouws om zijne spoorbaan heen liggenile woeste gruudeu Eene Amorikaauschu gedachte mag men wel zeggen Do heer Prins een Indisch koffieplant r is een serieus man men moet dos aannemen dat hg zulk eene zaak niet lichtvaardig op touw heeft gezet maar ook het noodiga kapitaal achter zich hoeft Voor de regeering heeft deze zaak ook groote beleekenis want op die manier worden looalsopblz 133 van bet koloniaal verslag wordt aangeiaond de moeilgkheden gecoupeerd waartegen men reeds in Indie zoolang is opgetomd namelijk om eeue behoorlgke verbinding in het leven te roepen tusschen Bezoeki en Baujo wangi door het woud van Soember Waroe been ilat is voor den resident van Bezoeki bijna onmogolgk overland den ooslelijken uithoek van tyn gewast de afdselingahoofdploats Banjoewangie te bereiken Het A r d V maakt in een artikel getiteld Ter voorboroiding de opmerking dat t een zóó dichte mist is waarin we varen dat het twijfelachtig wordt of men aan een optrekken voor Juni wel mag denken Voorzeker z n we van streek hopeloos van streek I Ue regeeriugspartijeu weten volatrekt niet meer welken koers te hou den Het idéé van een vergelijk wordt opgeworpen maar spoedig losgelaten om straks misschien weer opgeraapt te worden willen ze gelijk hebben Hier en met blozende wangen wees zg op een gouden hart met brillianten en een pracbtige robgn bezet dat aan een gouden kettinkje om haar hals hing bier dit hart schenk ik u wanneer gij bg mijne voorstelling aan die afschuwelgken baron von Weiher tegenwoordig zgt Gij zult er dus zeker niet bg zgn want dit hart heb ik vjn mijn armen papa gekregen en ik zal er nooit van scheiden nooit Begrgpt u Hij boog diep Het is een prachtig kleinood zeide hg met moeite zijn lachen verbergend meer nog het behoort u en het is niet grooter dan een eenmarkstuk bijgevolg kan ik het aan mijn horlogeketting dragen Maar al had het ook de grootte van een vijfmarkstuk Dan zou het u toch nog lang niet op uw maag slingeren want gij zult het niet krggen viel zij I hem lachend in de rede en liep vlug als een verschrikte ree op hst slot toe waarin zij spoedig verdween Hij kon het vroolgke lachen maar niet vergeten en daar stond hij onder de boomeo met het reistaschje van zijne onbekende in de hand en zag haar na hoewel zij reeds lang verdwenen was Eindelgk ontwaakte hg als uit een diepen droom en zuchttediep terwijl hg naar het slot ging en de reistaschin de ontvangkamer leggende zocht hg zgn kamerop De lust om uit te gaan was hem geheel vergaan Zelfs het beroemde isolement van eene der parlijen komt weer dienst doen t zg als troostmiddel t zi als baagmaker In t kort de saamverbonden partgea die eene regeering deden geboren worden en over eene meerderheid in de Tweede Kamer beschikken gevoelendat zij dit leven geen dag lang meer zeker zgn Watde zucht tot zelfbehoud zal ingeven is op dit oogenblik niet te vermoeden zelfs maar als er niet ietstot versterking van het verzwakte lichaam gedaanwordt is de forterea niet eens een aanval waard Zewordt vanzelf ruine lutussoheo ook aan de ovengde is de toestand gansch niet gezond zoodat er van een welberaden kraohtigen aanval moeilgk sprake zou kunneti zija Waar is do leider Welk is het devies Ja waar is de partg Ie zg t die zich afgescheiden heeft en op eigen hand vrgbuit Is zij t de groep jongeren die niet willen scheiden maar ook niet te vreden zgn met het doode punt waarop wg schijnen te staan Is t do groep doctrinairen of is t de tros die men oud liberalen waande en dia nu ds een voor den ander komen te kennen geven dat zg volstrekt niet willen blijven stilstaan maar integendeel lang iiiat afkaarig zgti van de dingen des nieuwereu tgds leerplicht algemeen of nagenoeg algemeen stemiecht enkele sooiale hervormingen P Laat iemand het antwoord op deze vragen kunnen geven en hij zal eene weldaad bewijzen aan zoovalan die eerlang moeten kiezen en gaarne zoudan wUlen weten waarvoor zg ter markt gaan Hot liefst zou men zeker tot antwoord krijgen dat al deze deelen slechts een grooter of kleiner eind van elkander af staan maar toch alle op ééne Ign Zg hebben dus allen éen doel in het versobiet do ontwikkeling onzer maatschappg in dier voeg dat er plaats is voor slleu en kunnen daarom zonder verkrachting van geweten samenwerken om te verwijderen wat huu in den weg staat Zal men vóór Juni tot inzicht komen dat dit mogelijk en zelfs noodzakelgk is In dat geval is het zeker niet minder noodzakelgk aan de kiezers een heldere voorstelling te geven van hetgeen de liberale partg is van het punt waarop zg als geheel oa staat eu van het doel waar zg heen wil Dit z j het devies waaronder men zich vereenigt Dan nog gelijk bg de andere partijen een erkend leider want zonder stuurman gaan behouden varen De Koninklijke Harmonie Apollo s Lust Sai d fuiven hoopt dezen zomer baar vgftigjarig Bestaan a k Tnisterrijk mogelgk te vieren door het houden vaa een Groot Internationaal Concours voor Harmonieen PanfareGezolschappen De voornaamste Musici uit Binnenen Buitenland zullen als jury optreden tarwgl de Burgemeester van Mndioven welwilleail het Ëere Voorzittorschap der I aest Commistie heeft aanvaard Het üonoours zal pUats hebben 5 6 en 7 Juli a s De Transvoalsche regeering hoeft een wetsontwerp openbaar gemaakt van M v lgend rekking Naardien er bij den Volksraad m ka vele iulresseo worden ingezonden getaekend door rsonen die hunne belasting niet hebban betaald en naardien het moeilgk is te kunnen beoordeelen of de uaamleekeuingen op die adresten echt zijn en of de personen die zalf hebben onderteekend met den inhoud en er van bekend waren De zon is ook al ondergegaan zeide hg droomend terwgl hg van het vanstar uit naar het westen zag waar het avondrood begon te verbleeken maar eensklaps zag hg daar in zijne verbeelding juist qp de plaats waar de zon ondergedoken was het schoons hoofd met het goudroode haar en overmoedig schitterende oogeu Na een half uur kwam een bediende hem in zgne overpeinzingen storon hem zeggende dat de vorstin hem in het gele boudoir wachtte Niet zoo vlug als vroeger gaf hg aan dit bevel gehour hij bad nog het een en ander op te ruimen of weg te sluiten voordat hg zich dooi de lange gang naar den anderen vleugel van het slot die door de vorstin bewoond wenl begaf Toen hg hare appartementen naderde hoorde hg in het gele boudoir spreken en van do turksche salon uit zag bg door de geopende portiere de vorstin op aan fauteuil gezeten en naast haar op een klein stoeltje met het hoofd tegen zgne bruid geleund zat zijne onbekende van het park De vorstin had zijn zachte door da tapgten bgna onhoorbaar gemaakte stap reeds gehoord en riep ham reeds van verre toe Hans badenk eens wat een groote verrassing en nog grootere vreugde Sol is zonder kennisgeving teruggekomdo en heeft mij verrast En nu is alles alles weer goed I JFordt ttroolgd en naardien ook de behandeling dier adressan vaal kostbaren tgd vordert en groote uitgaven ten gevolge heeft stelt de regaaring aan den Volksraad voor de volgende bepalingen vast te stellen Oeeue adressen zullen voortaan door den Volksraad worden behandeld dan die geteekand zijn in tegenwoordigheid van een landdrost raadslid veldoornet vrederechter of aenig ander ambtenaar der Bageering Zoodanige landdrost enz zal op het adres moeten certifiooeren dat de adressanten in zijne tegenwoordigheid habbou geteekend en bewijs hebben geleverd van betaling der door hen verschuldigde belasting voor het afgeloopen jaar Niemand zal geri ohtigd zgn eenig adres tn taakenen tenzij zoodanig bewijs is geleverd ten gonoego van een landdrost raadslid veldcornet vrederechter of nndor ambtenaar als voormeld Overtreding tegen deze wet al worden gestraft met eene boete geen ƒ 5 te bovengaande of bij gebreke van betaling met gavaiigenissraf van niet meer dan 14 dagen In het Maandblad tegen de Vorvalsciiingen vonden wij volgende mededeeling over do bereiding von Champagne Da bereiding van dan Champagne dateert van het einde der elfda eeuw Destijds was hg niets anders dan een rooda wijnsoort van uitmuntende qualiteit eu uitsluitend voor do vorstelgke tafel bestemd Eerst omstreeks 1670 gelukte hot oen bgnn witten Champagne te vervaariligen waaraan men in 1739 een rosa tint wist te geven t gaan door de liet hebbers zour gewaardeerd werd IntuBschen wiis da champagne reeds vrij algemeen bekeurl geworden maar nog meer opgang maakte dio drank toen Péiignon aan monnik vau de abdg ilnutvilliers er in 1710 in slaagde hem zijn moiisseerende eigenschap te geven Sommigen waren toeu van meening dat het sterk schuimen van den wgn een s evolg wa van Je hevige werking dar bijgevoegde kruiden anderen dtushten dat de werking toegeschreven moest worden aan da wranghoid dor wijnen omdat de mousseerenda wijn zeer wrang was nog anderen schreven do uitwerking too aan da maan alsof het van dan tijd zou afhangen waarop men den wijn aftapte Niets van dat alles alleen door zorgvuldig snoeien van deu wgnstok bat juist gekozen tijdstip van dan oogst en de varmenging van dan wgn van verschillende gewassen werd Pérignon in staat gesteld zgn mousseerenda wgn te verkrggen Toen man overtuigd werd van da onschadolgkhaid van Pórignon s wijn on wist dat deze wijn zgn eigenschappen te dankan bad aan de bereiding enz nam het verbruik zoodanig toe dat de vervaardiging van Champagne de hoofdbron der inkomsteu van da obdij werd De fabrikatia van den Champagne welke drank een paar aeuwan guieden den naam droeg van vin lautant t mmatmx taute ioucJion geschiedde toen eenigzins anders dan tegenwoordig Bij de fabrikatia moet aan bijzondere zorg in acht genomen worden Elke trosch wordt nfgesneden en van vuil ontdaan Na het persen doel men de wijn in tonnen waarin hij na eenigo dagon begint te gisten Bg het invallen van de vorst op walk tgJstip de gisting is afgeloopen wordt de wijn in vaten gedaan van zaar groeten inhoud en nu wordt hij vermengd mot wijn vau verschillende gewassen en vooral du wgn van blauwe met dien van witte druiven waardoor da qualiteit verbetert daar die soorten zioh als ware het wederkaarig aanvullen In het vooijaar gewoonlijk in de maand Mei wordt do wijn op flesschen afgetapt na gekurkt en van ijzerdraad voorzien te zijn worden de Hesschen op boven elkander geplaatste latten gelegd Dan begint de wgn na twee of drie wekon te werken en wanneer bg in die mala mousseert dat gevaar voor hat springen der flasschen bestaat worden dezo in koele kelders vervoerd waar zij drie tot vier jaar blijven alvorens in den handel gebracht te worden Na oen voldoenden tgd in de kolders vertoefd te hebben plaatst men de flesschen mot den hals naar benoden op tafels die van openingen voorzien zijn Zg blijven aldus een of twee maanden staan eu worden dagelgks geschud totdat hot bezinksel dat in de flesschen ontstaan is zich op de kuik heeft afgezet Baar een gedeelte van de in den wijn aanwezige suiker zich in alcohol en koolzuur omgezet heeft 15 men genoodzaakt ter voraangonaming van den smaak de flesschen aan te vullen met eeu zoete vloeistof beslaande uit kandijsuiker au ouden in reserve gehouden wijn of fijnen cognac Men gaat daarbij alsvolgt te werk Wanneer het bezinksel zich geheelop de kurk afgezet heeft neemt de werkman elkeflesch in da linker hand in dier voege dat de halsnaar boneden gekeerd is hg ontkurkt de flesch verwgdert het bezinksel waarna de ontstane ruimte Jtandijsuiker oplossing wordt aangevuld Onmiddellijk worden de flfessohen met een nieuwe kurk I gesloten van ijzerdraad etiquelten eu capsules voorzien dan ingepakt en verzonden De redacteur van dit blad had gelegenheid te Beims da bovenbedoelde fabrikatie te zien Een bezoek aan de grootscha inrichting van Ve Pommery is zeer da moeite waard De onlzaglyka kelders die winter en zomer een temperatuur van 8 a 10 C hebben bevatten een waarde aan Champagne van millioanen guldons Da wanden van kalksteen zijn hier en daar door beroemde franacho schilders van toepasselijke toekeningen voorzien De varlichting geschiedt hetzij door lichtgaten van boven hetzij door alectrisch licht Ten slotte zij nog vermeld dat builen Frankrijk het verbruik van Champagne veel grooter is dan in dat land zelf Intarassantar is het feit dat in het algemeen veel meer necAte Champagne gebruikt wordt dan Frankrijk kan voortbrengen In bet Künstlerhaus te Weonon zal eerstdaags een tentoonstelling gehouden worden uitsluitend van werken van deu Nederlandschen kunstschilder Josef Israels Een eigenhandige brief van Charles Dickens over den dood van Grip den raaf beeft bij een onlangs gehouden vorkooping te Londen JE 15 ƒ 186 opgebracht Blijkens den Gymnfistan Almanak waarvan de veertiende jaargang onder redactie van deu Heer J J Wopkes J bij de firma Ipenbuur en van Seldara lo Amsterdam is verschenen zijn er thans in Nederland 278Gyinn8Stiekvereanigingen dieover 145 gemeenten zijn verdeeld en waarvan 15 door en voor dames zijn opgericht Amsterdam alleen telt niet minder dan 27 dergelijke vareenigingan waaronder 4 voor dames Ten bewgze dat ook de versohilleuda takken vau sport in ons land beoafpd worden dienen do volgende cijfers uit den Sport Alinnnak waarvan de zosdo jaargang eveneens onder redactie van den Heer Wopkes Jbij dezelfde firma is verschenen In het geheel zgn er ongeveer 470 sportclub daarouder zijn 67 van wiolrijders 65 van cricket en voetbalspelers 126 van scherp en handboogschuUers terwijl ook het kolven kaatsen zeilen en roeien en het lawlennisspal meer en meer beoe pnaar3 vindt In Italië o a in de Abruzzen is dozer dagen zooveel sneeuw gevallen dat het spoorwegverkeer hier en daar gestremd is De Hertogin wedufre van Albany schoondochter van Koningin Victoria hoeft verleden week met eenige dumea voor aena commissie van geneeskundigen met gunstig gevolgd examen afgelegd voor ziekenverpleegster Toeu eergisteren avond warkliaden van den Werkbond aan dan zeekant te Schaveningan bezig waren aan een huis en bokkingrookorij zand dat opgeschoven was weg te graven stootten zij op 2 meters diepte op pakken die welke bleken dynamiet te bevatten De commissaris van politie te Schevaningen die hiervan verwittigd dadelijk aanwezig was met eenjge beambten beeft de gevaarlijke stof heel voorzichtig mat de haudon doen uitgraven ten einda ongelukken te voorkomen en daarna da geheeie partij vernietigd zooals hg dit in 1888 met duizenden kilogrammei deed nadat het dynamiet an buskruitschip aldaar in December van dat jaar was gestrand De nu gevonden partij bestond uil 30 ü 40 kilo was nog geheel in gaven staat en is waarschgnlijk indartgd na de stranding door iemand aldaar begraven Bg den op 32 Februari te Christiania gehouden wedstrgd op schaatsen is de baan van 1609 mater door Hagen in 2 min en 67V6 so afgelegd terwijl Cormick er 3 min en 4 6 sec voor noodig had De baan van 4827 metir werd door Hagen in 9 min an 15 sec door Cormick in 9 min en 88 sec afgelegd Hagen js dus zegt een talegram uit Christiania aan de Duitsohe bladen Champion of tho World en verwierf mat dan prijs van 600 kronen de groote goudeu medalje Bij de jongste watervloaden in de Transvaal zgn o a een drietal Nederlanders ambtenaren in Transvaalschen dienst de heeren Borel vader en zoon en de heer Coops verdronken door het buiten de oevers treden der Pienaartsriviar waardoor zij werden medegesleept In de Vaalrivier verdronken 27 VrijstaatBohe boeren die mot twee ponten den overtocht wilden wagen Zg waren aan het trekken en hunne vrouwen en kindaren stonden aan dan oever Plaatsgebrek belet ons heden uitvoeriger nieuws modo te deelen uit de heden ontvangen Zuidofrikaansche bladen Bnltenlandsch Overzicht De Egyptische troepen onder leiding der Engelsche officieren van Suakim en gesteund door een afdeeling van het Engalscha bezettingscorps hebben Tokar op de Derwischen heroverd Tokar is eea gewichtige plaats gelegen in een oase ten zuideu van Suakim en niet zeer ver van de kust Telkens vestigen zich Osman Digna a troepen te Tokar ten einde van daar Suakim la bestoken maar nu is hun dit steunpunt voor hun strooptochten ontnomen daar te Tokar een garnizoen is achtergelaten dat voorlaau deze plaats bezet zal houden De inneming van Tokar schijnt naar de jongste berichten te oordeelen een flink volvoerd en met volkomen succes bekroond wapenfeit te zgn gewbest dat dan Egyptischen troepen onder hunne Eugelsche aanvoerders tot eer strekt In den vroege morgen van den 19den rukte de Egyptische strijdmacht op en la middag was na een ernstig gevecht Tokar genomen Men vond er twee kanonnen en eenen aanzienlijken voorraad ammunitie ten bewijze strekkende dat de Derwischen do plaats hadden willen maken tot aena basis van vgandelijke operaties De vijand 2000 man sterk met een gelijk aantal in reserve werd aangevoerd door Osman Digna s voornaamsteu luitenant Osman Naib dio met en benevens al do andere aanvoerende Emirs onder da gesneuvelden werd gevonden Zevenhonderd dooden van den kant der Derwischen bodakten hot slagveld De verliezen aan Egyptische zijde bedroegen 18 gesneuvaldan onder welken de Eiigalsohe kapitein Barrow en 46 gekwetsten Osman Digna zelf heet met 30 ruiters naar Kassala te zijn gevlucht Aan de verovering van Tokar wordt groote beteakenis geheoht niet alleea uit een strategisch oogpunt maar ook om de waarde van het districht zalf Het gewast heeft ten goed klimaat is rijk aan water en bracht indertijd aanzienlijke hoovealheden graan en katoen op De voorzitter der Italiaanscbo Kamer Biancheri heeft zijn ontslag genomen naar men wil tengevolge van een manouavre der linkerzijde Daar hij aan een oogziekte Igdt zul hij zich oen nerkiozing waarschijnlijk niet laten wel vallen Do oppositie stelt als zijn plaatsvervanger den oud Minister Zana delli candidaat In den Ministerraad zou volgens do FaufuUa gesproken zijn over de vraag of het uiet raadzaam was den tekst van het tusschen Duitschland Oostenrijk en Italië bestaande bondstraotaat openbaar te maken De Minister van Binnenlandsche Zaken Nicotera moet het verlangen om het tur openbare kennis te brengen geuit hebben Ter verdediging van zijn voorstel voorde hg aan dat het afzonderlijk tractaat tusschen Duitschland en Oostenrijk reeds langgeleden bekend is gemaakt en er bestond dus geen enkele reden voor Italië om zgn verbintenissen geheim te houden Do Minister President Budini zou in beginsel uiet tegen do openbaarmaking zgn die strekken kan om Frankrijks argwaan ten aanzien van Italië weg te nemen maar hij wilde vooraf Italie s bondgenooten raadplegen De miuisterieelo crisis te Servië is nu spoedig opgelost In plaats van generaal Gruitch is nu de voorzitter der Schuptsehiua en burgemeester van Belgrado Pasrc als president minister opgetredeu Het radicale kabinet Gruitch viel wegens de verdeeldheid welke onder de radicale meerderheid heerscht Deze verdeeldheid is echter door de crisis uiet verdwenen zoodat ook het ministerie Pasic geen lang leven voorspeld wordt In da Argantijnsche republiek is de toestand nog niet gelgk die wezen moet In de hoofdstad is de orde na den aanslag op generaal Boca niet gestoord maar volgons een te Parijs ontvangen Iele ram dreigt te Cordova weer een opstand uit te oreken President Pellegrini heeft echter besloten krachtig op lo treden indien da aanhangers van den vorigen president Caiman in deze provincie weer een opstand lagen da regeering verwekken ADVERTENTIËN Heden overleed ome geliefde Broedei en Oom de WelEdele Heer COBNELIS SIMON TAN VLIET tydig voorzien vun de laatste H H Sacramenten in den ouderdom van ruim 80 jaren Wed B J SMELT Fzn TAN VlIBT en Kinderen Mevrouw ROMEIJN vraagt ten spoedigste mzmm