Goudsche Courant, vrijdag 27 februari 1891

1 4463 Vrijdag 27 Febroarl 1891 GOUDSCHE COURANT J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan gescliieden tot Mn nur des namiddags van den dag der aitgave STEDELIJKE GASFABRIEK O O XJ HD 1 Te beginnen met 1 MAART e k kan ieder nieuwe gasverbruiker onder zekere voorwaarden eene binnenleiding ter lengte van hoogstens iO meters voor rekening der Gasfabriek doen aanleggen Zij die van deze gunstige bepaling welke slechts één jaar zal gelden wenschen gebruik te maken worden verzocht zich aan te melden ten kantore van genoemde fabriek Pe Directeur J J PM S MEY s STOFFWASCHE in buitengewoon sterk elegant in het dragen Toortreffisiyk en goedkooper dan het wasohloon voor linnengoed MEY s STOFFWASCHE wordt na het gebmik eenvondig weggeworpen zoodat men ftltgd nienwe nitstekend paasende boorden manchetten en voorhemdjes draagt MEY s STOFFWASCHE vervaardigd git eene met linnen overtrokken grondatof ia van echt linnen nieb te onderscheiden s fe Gangbaarste modellen a BÜÖBY JMgantknUfl p dox ot 49 @ r BOathUBU OOBTHE 1 T r r scan I OOSTAUA p d aiJiii M WAamSB V 8TBPHAW p doitjii UNCOUr B p dozijn 1 Iff Verkrygbaar te Qouda bij i den Heer c A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij MEY EDLICH Venand Ciesekaft Leipzig Plagwitz WJ p doiijB Gebrf Stoilwerck s Chocolade en Cacao I 1 C = 9 i S 3 DoeanatiRe door de nieuwste uitvindingen op niarhinaal gebied rerbeterde fabricatie f on uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen f randeercn den verbruiker vauj StoUwerck s Chocolade en Cacao pen aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhood der resp 1 Etiketten f De Firma beiiaalde 27 Brevet als Hofleverancier 44 Eeré Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat B ed8 1874 schreef de Acoademie national do Paris Nous vous déoemons une Hedallle d or première elaiüiie en ooneideration de votre excellente fobrication de Chocolat bonbons varies etc etc Stoliwerck S fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz ö neraalvertegenwoordiger voor Nederland Julins Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Snelpersdmk van A BRINKMAN i Zs Gouda Opentare Verkooping WBGJBIfa rSBTBEK De mÊLt H GROENEN DAAL te Gouda is voor HKis op DINSDAG 10 MAART 1891 des voormiddags 10 uur aan het Hols aan de Hooge Zyde van de Gouwe Wyk C No 242 te Gouda in het openbaar om contant geld te verkoopen Den geheelen voorraad IHilKl rACTl llËi zich bevindend in den winkel aldaar bestaande o a nit BAAI BÜKSKIN8 BEV ER RATINE ESQÜIMO THIBET LAKEN FLANEL Wollen en Katoenen DEKENS Linnen DAMAST en SERVETGOED echte Brabandsche KANT met bgbehoorende MUTSEN 4 in goeden staat zijnde TOONBANKEN met Mahonyhüuten bladen Eenige Menbilaire Goederen als TAFELS STOELEN CANAPÉ SECRETAIRE MANGEL 6 KIPPEN en een HAAN En hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags vóór den verkoop ras 0 tot 12 en van 2 tot 4 nnr Nadere informatiën geeft voornoemde Notsril GROENENDAAL te Gouda M I ilOLKi AAR Notaria t Waddinxveen zal bg veiling ea afslag op mmmm en kaart m ten 11 are des morgens in het Café van di RUITER a d Bmg te Waddinxveen publiek verkoopen De Stoom Fapierfal riek DE MINERVA met HANOSCBUUR benevens een percedj ni tekepd Voorts 2 ARBEIDERSWONINGEN door 5 haisgezinnen te bewonen alles aan een en hg elkander gelegen aan de Noordkade vlak bg en met vrgen nitweg naar de Rivier de Gonwe binnen WADDINXVEEN De 8TOOM MACHINX m KETML zgn nit de fabriek van BEGEMAN te Belmond en even als alles in goeden staat De veiling geschiedt in 4 perceelen combinatiën en massa Breeder in billetten die te verkrggen zgn zoolang de voorraad strekt ten kantore van genoemden Notaris MOLENAAR die ook alle verdere informatiën geven zal Jacob s Winterbandenwater ia alleen echt als de flacon voorzien is van hei Gedeponeerd Fabrieksmerk en de Handteekening JACOB Co Anuterdam ADVRKTENTIEN inalleJ3inn n en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBurean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De nitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN m lëgërwët Over dit onderwerp is in de laatste weken reeds zooveel gezegd dat het vermetel schgnen kan daarop weder terog te komen Maar onze roeping brengt mede onze lezers omtrent het voornaamste wat in de staatkundige wereld omgaat op de hoogte te honden zoodat wg zonder verdere verontschnldiging ons enkele opmerkingen zullen veroorlooven over den stand dezer belangrgke quaestie Belangrgk is de zaak zeker Dat hebben onze lezers in de laatste dagen weder knnnen merken toen de begrooting in de Eerste Kamer aan de orde was Daar beheerschte zg al het andere Onze beschreven vaderen hebben zich ontbonden van alles wat eenigszins het leven van het tegenwoordig kabinet in gevaar kon brengen en dit geschiedde met het erkende do 1 den heer Bergansins gelegenheid te lieven ongestoord de taak te voleinden welke hij zich gesteld heeft Aan die overr weging dankt de minister van Marine zgn politiek leven want dat er groote lust bestond dezen bewindsman naar het staatkundig schimmenrgk te verwgzen kan niet ontkend worden Men deed zich echter geweld aan om niet te spelen in de kaart van de tegenstanders van den persoonlijken dienstplicht die niets liever zonden gezien hebben dan dat eene miniaterieele crisis de behandeling der wet onmogelijk maakte In de tegenwoordige omstandigheden kan bet ministerie geen stootje velen en daarom hield men de handen thuis Hetzelfde schouwspel herhaalde zich bg Koloniën De groote meerderheid was zeer onte FEViLLETOX MOEDEE EN DÖCHTEE aar het Suittci 6 Diep blozend w b de jonge dame opgesprongen en stond recht tegenover oDe baron von Weiher mijne dochter stelde de vorstin hen met een gelukkig lachje aan elkander voor Mijn zonneschijntje voegde zij met een blik op haar dochter er bij Weiher s blik dwaalde van het origineel naar hetportret en van het portret naar het origineel neen de schilder had haar niet in t geheel nietgeflatteerd Xenia s dochter iiOnie dochter zeide de vorstin jacht en smeekend toen beide nog steeds zwegen Toen werd de gloed op de wangen van gravin Sol nog dieper maar zij lachte en terwijl zij hem hare bekoorlijke hand reikte zeide zij half verlegen half ondeugend Aangenaam konnis te maken baron Ziet u zeide zij weer op haar ouden toon Nu maken wo beiden een gek figuur Sol 1 riep e vorstin verschrikt en op bestrafFenden toon Maar mama dat heb ik geprofeteerd Ik dacht vreden over den gouverneur van Suriname en een meer of minder scherpe motie van afkeuring zou zeker den minister van Koloniën zijn thuis gezonden indien men niet de groote belangen des lands gesteld had boven het meer beperkte belang der kolonie Suriname Het landsbelang gaf dus den doorslag Eigenaardig steekt deze houding der Eerste Kamer die toch grootendeels liberaal is en in het algemeen de houding der liberale partij af bij de manieren der tegenwoordige rechterzijde in de dagen toen zg nog oppositie was Toen kon geen maatregel van een liberaal kabinet worden voorgesteld of reeds bg voorbaat was hg veroordeeld De oppositie voegde ich steeds bg de eukele ontevredenen die steeds in eene ministerieele partjj gevonden worden om gezamenlijk te verhindereii dat er iets zakelgks tot stand kwam Men heeft onlangs naar waarheid opgemerkt de tegenwoordige onderwijswet die door anti revoiationairgn en katholieken om strgd wordt geprezen en met band en tand wordt verdedigd zou zijn verworpen indien een liberaal kabinet haar had voorgesteld En toch dat ware mogelgk geweest Want de wet rust op een liberaal beginsel en heeft niets gedaan dan de neutraliteit van het volksondgrwgs bevestigd en versterkt Schitterender bewijs is wel niet denkbaar dat de rechterzijde alleen let op het bewgs van herkomst eener voorgestelde wet De liberalen doen dit niet en dit strekt hun tot eer Hun beste krachten worden dezer dagen in het veld gebracht ora een Eegeering te steunen die niet is van hare kleur maar die getoond heeft den moed te hebben harer overtuiging die wenscht haar plicht te doen ook al komt Komt hij u met volle zeilen in zijn rol als stiefpapa tegemoet dan staat ge voor niets doet hij echter als alle anderen dan zijt gij de gefopte En die ben ik nu werkelijk Wij kennen elkaar namelijk reeds vertelde Weiher en beschreef de vorstin hnnne wandeling door het park van de weddenschap zeide hij niets Zij zaten nu Dij elkaar tot het donker werd en de bel hot theeuur aankondigde waarop de gasten des huizes zich in de salon der vorstin plachten te vereeuigen Thans versohenen ook bedienden met lampen die een prachtig licht in het vertrok verspreidden want de vorstin liield niet van die half donkere salons met hunne overdekte lampen die alleen dienden om de vrouw des huizes jonger te maken of het blanketsel of het poeder te verbergen dat oudere van dagen eon jeugdig aanzien verleende Nu stonden zij te zamen in t volle licht moeder en dochter beiden schoon doch m een verschillend genre Ja zij kon zich naast de bloeiende schoonheidvan de jeugd harer dochter nog zeer goed staandehouden want vorstin Xenia had hare eigenaardigebekoorlijkheid hare sprekende groote donkere oogen hare lichtbruine gelaatskleur Toen zij echter beiden dicht onder een der lampen waren getreden zag VVeiher voor de eerste maal die fijne lijnen en rimpeltjes die de tijd om de oog ADVËRTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verachgnc zij daardoor in botsing met eene fractie van geestverwanten Wg weten wel dat sommigen deze honne marque die wij aan de partij uitreiken welke doorgaans onze sympathiën heeft eenigszins verdacht zullen vinden maar wg hebben vroeger ons afkeurende meening omtrent handelingen der liberalen nooit verbloemd zoodat wg ook thans op vertrouwen mogen aanspraak maken Wat de wet zelve betreft deze heeft onze sympathie wegens het daarin nedergelegde hoofdbeginsel dat de plaatsvervanging wordt afgeschaft en vervangen door persoonlgken dienstplicht Afgescheiden Tan de voordeelen die militaire deskundigen daarin zien voor de landsverdediging begroeten wij er in de toepassing van een echt liberaal denkbeeld dat namelgk ieder Nederlandsche Burger voor de wetgeljjk moet zijn De aan het vaderland te brengen offers moeten niet kunnen worden afgekocht voor een handvol zilverlSngen het onrecht dat daardoor begaan wordt jegens de minder gefortumeerden springt zoo duidelgk in het oog dat het verwondering mag wekken hoe sommige vermogende of althans gegoede katholieken op cynisohen toon de handhaving durven eischen van een onrechtmatig privilegie hunner zonen Den voor hen uitgedachten eernaam van remplapantenpartg verdienen zg ten volle Want alle andere bezwaren beteekenen niet veel Dat de kazernes pestholen zouden zgn is een reeds versleten argument welopgevoede lieden die er als milicien kennis mede gemaakt hebben zooals Dr Kalff en onlangs weder een juridisch student te Amsterdam wiens wedervaren zjjn vader in bet Handelsblad verhaalde ontkennen de geheele be hoeken van zijne bruid had getrokken hij zagdezelfde teekens op het bleeke voorhoofd hoewerden hem eensklaps de oogen geopend Hij zagwat hij vroeger nooit opgemerkt en waarop hij ooknooit acht geslagen had Ja Xenia was nog altgd schoon niettegenstaande zij de moeder van een negentienjarige dochte was Hans von Weiher beefde plotseling over zijn geheele lichaam Men merkt dat het herfst Vordt zeide hij toen de vorstin hem verwonderd aanzag Spoedig daarop was de salon vol van gasten die zich met uitingen van verrassing en vreugde om gravin Sol drongen ten einde haar te begroeten want de vorstin en haar zoon hadden op alle vragen omtrent haar steeds ontwijkend geantwoord zeggende dat zij den winter bij een zuster van den overleden vorst doorbracht Ik kon het ïn den vreemde niet uithouden verklaarde gravin Sol lachend want men g voelt zich toch vreemd als men niet tehuis is En dan geheel zonder mijn moedertje en ook hart ik heimwee naar Kirchberg want als ik niet minstens twee keer por dag mot Fred twisten en uit rijden kan dan ben ik al ziek Iedereen lachte om den zonderlingen aard der gravin en Weiher vroeg Hoe zal het dan gaan als uw broeder voor goal uit uw tegenwoordigheid is l Voor goed Hoezuo