Goudsche Courant, vrijdag 27 februari 1891

weerkracht veihoogen opdat het mogelgk zjj dat wg vrge Nederlanders kunnen blgven als wg eendrachtig willen De regeering moge hier pal staan De anti revolutionairen en liberalen willen de vernietiging van het voorrecht der plaatsvervanging een deel der roomsch katholieke staatspartg wil het voorrecht behouden Z deze volharden in haar verzet tegen den persoonlgken dienstplicht Zal zg geen ofter willen brengen ter wille vaij de eensgezindheid en de kracht van het gemeenschappelgk Vaderland Wg zullen het afwachten Maar hoe dit verder loope wg vertrouwen dat onze regeering en onze volksvertegenwoordiging bewust van hunnen plicht sn doordrongen van het beset dat de burgerlgke staat het onbetwistbaar recht heeft zich die wetten te geven die voor de geheele gemeenschap de beste zgn zich door geenerlei invloeden het minst door de beweging van kerkeIgke of kerkelük politieke partgen zullen laten dwingen om den bestaanden toestand te bestendigen en het onrecht der plaatsvervanging te laten voortduren tot schade ook van de weerbaarheid des lands Wg willen vrge Nederlanders blgven BINNENLAND GOUDA 26 Februari 1891 De dames M C J Kersbergen van Reeuwgk M C Bokhoven en M S vau Ëgk alhier deden te sHage met gunstigen uitslag het examen in de nuttige handwerken Door hot bestuur der Ouderofficiersvereeniging Eensgezindheid is aan dat der IJsclub tot ondersteuning van minvermogenden afgedragen de som van driehonderd twee en zestig gulden acht en tachtig en een halven oent 362 88 als bji inteekeniug aan giften 32 03 446 plaatsen ad 0 60 267 60 aan de kazerne 49 29 40 hot loket 35 B 21 00 verkoop van progninma s 12 85 ƒ 862 88I Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken zijn benoemd in de commissie in 1891 belast met het abiemen der examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid bedoeld in art 56 ondera van da w t tot regeling van het lager onderwijs in Zuidbollsad a tot lid en voorzitter de school opziener in het district Botterdam b tot leden de schoolopzieners in het district Dordrecht en in de arroodissementen Leiden Gouda en Dordrecht e tot leden plaatsvervangers de schoolopzieners in de arrondissementen s Gnivenhage Delft Woerden Schiedam Vlaardingen en Sommelsdgk Men deelt aan de N R Cl mede dat zich gisteren het gezamenlijk personeel der Hoogduitsche werkelijk niet En zooals haar zonnig karakter zoo is baar lein onbedorven jong hart zuiver goud I Voor vreemden mag zg ieta eigenaardigs hebben maar wie is volkomen in deze wereld Gij had eens moeten zien hoe die zondares heden tot mij kwam zoo lief zoo deemoedig zoo bartelgk Ik zeg u het is een vreugde zulle eene dochter weer terug te krijgen Gij moet het haar niet euvel duiden dat zij zich in t begin tegeu u verzet beeft Hau Sol kende u toen nog niet Weiher kuste ontroerd de hand der vorstin hoe goed was zij en hoe duidelijk bleek hare liefde voor hem en hare kinderen Op dit oogenblik stormde Sol bet boudoir binnen Ü zijt toch eigenligk een zeer sleeht arglistig rnensch barstte z j tégen Weiher los U heeft beneden in t park gedaan als wist gij niet wie ik was en u hadt mgn portret hier bij mama gezien dat noemt men boerenbedriegerij begrijpt u Zeker heb ik u dadelijk herkend gravin Sol maar daar ik niet wist wien dit portret voorstelde Praatjes allemaal praatjes viel zg hem in de rede Mama zal u toch wel gezegd hebben wie levensgroot aas haar muur hangt Niet waar mama Ik ken u wel gij stelt immers zooveel prijs op dit meesterstuk van Angeli omdat gij het zelf zoo mooi f vindt Neen wijsneus ik heb uw beeltenis niet aan den baron voorgesteld lachte de vorstin en toen Sol wering doch 1 was de beschnldiging iuist dan geldt de snedige opmerking van Proi Buys dat Kal wel anders worden als alle standen in de gelederen vertegenwoordigd zgn Uttzij de geheele JNederlandsche natie reeds verpeat it en in dat geral zal het er weinig toe afdoen of ig het eene peschol voor het andere verwisselen £ n wat bewyst meer het verjaarde egosïme der remplapantenpartg dan de onbeschaamde uiting deze pestholen zgn goed genoeg voor bet gros des volks maar onze zonen wagen wij er niet aan Men zegt ook aan die zgde Met de vrybeid de grondwettige vrgheid van plaatsvervanging verdedigen de katholieken alle andere vr hedeti die door de wetBergau sins worden bedreigd verdedigen zy de belangen van handel en ngverheid tegen de overmatige en onzinnige eischen van een onbeschaamd militairisme verdedigen zg het goed recht van den barger om zich niet ter wille van een reeks opvolgende meeningen omtrent de verdedigbaarheid es lands beurtelings door eiken minister van Oorlog te laten belasten met een druk die mistchien een leger te voorscb n brengt maar zeker geen volk meer laat bestaan dat het de moeite waard acht zyn kommerlijk en kwgnend leven tegen een vreemden overheerscher te verdedigen Doch de juistheid dezer beweringen moeten nog bewezen worden en kunnen bg de behandeling der wet worden overwogen Niemand verlangt dat aan overdreven eischen zal worden toegegeven of dat geld onnut zal worden besteed Naar hetgeen deskundigen beweren is in het wetsontwerp rekening gehouden met onze krachten en de bestemming van ons leger dat alleen defensief behoort op te treden Kan er worden besnoeid of bezuinigd londer de weerbaarheid des lands af break te doen wg hebben er vrede mede daartoe dient de openbare behandeling maar het misbaar der ontevreden katholieke fractie heeft van den b inne af de kenteekeneu vertoond dat z het ontwerp in zgn geboorte wil smoren omdat zg geen persoonlgken dienstplicht wil alle andere bewaren zgn er later bggevoegd pour U betoin de la catue Wg zgn zeer benieuwd naar den loop dien de legerwet verder volgen zb Van eene schikking tusschen de beide oneenige deelen der regeeringspartü schgnt niets te kunnen komen di rtoe zgn de verschillen te diepgaande De Begeering noch hare anti revolutionaire vrienden kunnen terugtreden zoodat het zich laat aanzien dat komt de wet in behandeling zg zal worden tot stand gebracht met behulp van een groot deel der liberalen Wg besluiten met de slotwoorden van eene brochure die zekere Leoninns dezer dagen aan deze brandende quaestie wgdde De regeering heeft haren plicht gedaan Zg wil het onreoht der plaatsvervanging afacha n en £ wrmede te gelgk het staatbelang bevorderen Zg wil onze verdedigbaarheid onze 1 11 É i i ll iÉ 1 1 Nu wanneer gij gaat trouwen Ik trouwen riep zij lachend Dat zou mij juist nog ontbreken Keen k verheug mg er reeds op eene oude vrijster te worden die niets anders doet dan konsen voor nesierkindertjes breien en eene tante met vertelsels voor Fred s kinderen te worden Nu daarvoor bedank ik Gij zoudt die arme sukkeltjes het hoofd op hol brengen riep de jonge voist met komische ontzetting Weizoo Dat zullen wg eerst eens probeeren 6q zult eens zien welke nuttige leden der maatschappij ik van uw kinderen die natuurlijk sukkeltjes zijn maken zaL Zoudt gij de strijd over Fred s kindereu niet uitstellen totdat hg ze heeft vroeg de vorstin vriendelijk en voegde er bij rSol vergeet niet dat gg vandaag plichten te vervullen hebtl Juist de thee Wie drinkt thee riep Sol en snelde naar de theetafel waar zij spoedig drukke bezigheden had bij al die levendigheid was zij steeds even gracieus en bekoorlijk Wat zegt ge van deze gnote dochter vroeg d vorstin aan Weiher als zij samen in het gele bondoii traden die als speciaal domein der huisvrouw weinig door gasten betreden werd Verdient zq niet haar zonnenaam te dragen Zij is zeer schoon en ik geloot ook zeer verwend antwoordde hg lachend GHj wilt zeggen vertroeteld 1 riep zij doch liet anstonds daarop volgen Neen dat is zg niet Opera in den Groeten Schouwburg vereesigd bad D directeur Saalborn verklaarde zijn mandaat neer te leggen Soli koor en orkest zijn daarna overeengekomen om voor gezamenlijke rekening verder t spelen Aanstaanden Vrijdag zal hoogst waarsohijnlqk ia den TivoliSobouwburg eene voorstelling plasty vinden van Die Zauberflbte Het is nu bepaald dat dr Kansen te ea half Juni uit Kopenhagen zijn nieuwe Noordpoolreis zal ondernemen Hij is voornemens door de Behringstraut naar de Nieuw Siberische eilanden door te dringen en hoopt in September meer Noordwaarts open water te vinden Do bemanning van zgn uhip zat 8 man tellen die voor 6 jaren van proviand voorzien wordt Dr Nansen verwacht evenwel de reis naar den Noordpool in 2 jaren te kunnen maken De Deensche regeering heeft voor de onderneming 50 000 kronen gegeven ea een groothandelaar even zooveel Voor het geval dat hot schip mocht zinken worden tenten modegenomen om ziuh daarmede op het ijs te redden en als weer o n water bereikt wordt zgn booten besohikbaar Nansen denkt een onbekend land nabg den Noordpool te kunnen bereiken en rekent er op in eene koude van 36o tot 40a C te zullen moeten reizen Hoe men koningin Viotoria langs telepbonisohen weg genoogen weet te doen De Gentlewoman een te Londen verschijnend weekblad dat door vrouwen uitsluitend voor vrouwen geredigeerd wordt deelt in haar laatste nommor do volgoode tolephoongesohiedenis mede Toen de telephoniscke aanleg van het Londensche oentraalbureau naar het kasteel Windsor gereed was wilde de koningin wel eens eene muziekale voordracht door de nieuwe inrichting booren Dadelijk werden een orchcst en een solozanger aangenomen om op een bepaalden avond zich te doen booren Maar ongelukkig had juist dien avond de verbinding in het park Wiodsor schade geleden en nadat meu wel een uur lang zich t vergeefs moeite had gegeven om de verbinding te herstellen zond de directeur zocwel orchsst als solozanger weg Doch op eens wordt uit Windsor gemeld dat de verbinding weer in orde was en da koningin aan de telephoon gereed stond om naar de uitvoering te luistoren Nu was de directeur b vertwijfeling en greep het Uatste middel aan dat hem nog overbleef hg begon zelf in de telephooi te zingen Na afloop daarvan waagde hg het te vragen Heeft Uwe Majesteit ds muziek kunnen onderscheiden O ja klonk het antwoord terug het was God save the Queen maar slechter gezongen dan ik het nog ooit gehoo rd heb I Een misdaad door de zon gepleegd wordt door een Amerikaansch blad bericht Door de Rechtbank van Henry County Tennessee werd dezer dagen een jonkman Avery genaamd die beschuldigd was van moord op z n rgken neef Ënsley wiens erfgenaam hij was ter dood veroordeeld zonder dat er overtuigende bewezen waren via zijne schuld dg appelleerde en de zaak werd in hooger beroep behandeld voor het Gerechtshof van Tennessee Hier verklaarde zgn verdediger dat het volstrekt niet bewezen was dat Ënsley door een menschenhand was gedood een verwonderd gezicht zatte tetde Weiher U mnet niet vergeten gravin dat u in ongenade was wegens wegens mij Een boog rood kleurde de wangen van Sol Mama heeft dus oververteld zeide zg zacht Dat was mijn plicht antwoordde de vorstin op vriendelgken maar beslisten toon Een oogenblik aarzelde Sol toen reikte zij Weiher de hand Ik heb mgn ongeluk ingezien en mama heeft haar wildzang vergeven Dus u moet ook maar niet boos zijnl Kan men boos op u zgn vroeg hij Dat moet u aan andeten vragen aotwoordd ze Daar mama mgn portret werkelijk niet aan n g ewezea heeft moet zij zeer boos op mij geweest zgn want indien zü ergens zwak op heeft don i het op dit portret Zoo zog ik er namelijk uil op den dag dat ik aan het hof werd voorgesteld ea toi een eeuwig nadenken voor ons nageslacht moesten deze mooie poarlen bet bruidsgeschenk van dS Bussische keizerin aan mama met mij vereeuwigd worden Hiertoe moest mijn kleed uit Pangs professor Angeli uit Weoneu en de mooie lijst uit Flolence komen Van het hof bezoek zelf weet ik alleen nog dit dat het er vreeselgk warm was ik een vreeselijke honger geleden heb en bijna vlak voor Hunne Majesteiten op den grond viel toen ik zag hoe een huzarenofficier met de sporen in de koraalroode met goudgestikte jsleep van mama hangen bleef JFordt tenolgd ËDsley was in zijn kamer op een sofa gevonden gedood door een kogel welke bleek te passen in een geweer dat vlak bij hem op een rek tegon den muur lag Om nu Avery s onschuld te bewijzen laadde de verdediger in Ensley s kamer een geweer en legde dat op het rek zooals het gelegen had op den dag van Ensley s dood Toon legJe hij op de sofa een van wit papier geknipte pop en op een plank tegen den muur zette bij oen glazen karaf met water welke door do zon besobeuen een soort van brandglas werd dat de zonnestralen sumentrok juist op de kamer van bet geweer De acht getuigen wachtten in zekere spanning af wat er gebeuren zou Daar hoorde men na verloop vso eenigen tijd een knal het geweer was afgegaan en do kogel bad de papieren pop doorboord juist op de plaats waar men zich een oor moest voorstellen Ingevolge deza pioef waarnit bleek dat Ënsley door de zon kon ziju doodgeschoten is Avery nu eindeigk vrijgesproken Een treurig ongeval is in de Vaal rivier by Engelbreohts Veer gebeurd Ken aantal boeren die uit den Oranje Vrijstaat naar de Transvaal trokken vonden toon zij de rivier bereikten dut hot water door de regens buitenwoon boog was Hot water stroomde zelfs over de touwen waarlangs de veerpont werd voortgetrokken De veerman weigerde bet gezelschap over te zotten maar de boeren drongen aan en wilden toch de rivier versteken Twee wagens werden op de pont gebracht en daarbij gingen 27 boeren mede Toen de pont echter het midden der rivier had bereikt brak plotseling de bovenste kabel De pont bleef echter nog verbonden aan do onderste en moest wel kantelen Alle boeren die zich op de pont bevonden vielen in de rivier en het gelukte slechts twee van hen den oever te bereiken Al de anderen verdronken Men kan zich het tooueel voorstellen op den oever van waar de vrouwen en kinderen deu dood hunner mannen en vaders moesten aanschouwen hU Wij lezen in IM Buugezi Gelijk men weet besloot de Kamer met 33 tegen 31 stommen het adres vsn den gepasporteerden wachtmeester van het 8 rog huzaren te Amsterdam neer te leggen ter griffio m a w de zaak in don doofpot te stoppen maar Hendriks heeft zich thans tot H M de Koningin gewend en in een adres betoogd dat hij den militairen dienst verlaten heeft omdat hij ten diepste gegriefd is in zijn gevoel als soldaat en man van eer en op de Aeest gevoelige wijze telefirgestelQ is in de opvatting en toeassing van het recht voor militairen dienende eneden den rang van officier omdat hij zich ipet wilde laten beleedigen op een mensch onteerende wgze zonder tegen den beleediger rechtsingang te kunnen verkrggea alleen omdat deze hooger geplaatst was op do ladder der militaire hiërarchie Nu zijn beleediger de kapitein vau den generalen staf Sodenkamp ongestraft blijft verklaart hü niet te kunnOn berusten in dergelijk feit en zulks niet alleen voor hem maar ook omdat het gansche militarisme in deze wordt aangetast tn alle lust tot vrijwillige dienstneming door dergelijke feiten wordt verlamd Hij rioht thans tot H M het verzoek hem nog de genoegdoening te willen verschaffen die hij in deze nog onderworpen aan de militaire wetten onbevoegd is op andere wijze van den beleediger te eischen In het VenlooKh ffeekblad vindt men vermeld den volledigeu uitslag van de loting der nationale militie te Venloo De namen von al de lotelingen worden voluit vermeld met de nummers door hen getrokken Het is mogelijk zegt het Centrum dat zulk een openbaarmaking ook nog elders geschiedt en dat zü ergens toe dient ofschoon wg zulks betwijfelen Minder kiesch schg nt het ons echter toe dat ookde verschillende nummers worden opgegeven welke reclame hebben gemaakt Dat daardoor iedereen weet wie vrg zal zijn wegens broederdienst ofeemge zoonschap is tot daaraantoe Maar erger ishet dat van de verschillende nummer van wie men de namen in de lijst kan opzoeken ook de lichaamsgebreken worden vermeld Vandaar datJan Jansen van wien men meende dat bij wel goed uit zjjn oogen zou zien thans bekend staat als kortfobtig Dirk Dirkseu dien men als een gezondjongmensch versleet thans gesignaleerd staat als igdende aan hartkloppingen en bovendien de zwakke oogen het te korte been de zwakke borst de gebrekbigo rechtervoet of het linkeroog van ettelijke Venloosohe jongens het onderwerp der praatzieke gemeente mtmaken i Het komt ons voor dat deze publiciteit wel wat ver gaat Het aardigste van deze geheele opg ave uit de lootzaal vinden wij hot toeval dat hot allerlaagste nummer dat er dus glooiend bij is geen enkele ook geen lichamelijke roden van vrijstelling heeft niettugenistaande het den naam draagt van Zwakhoven I Ons dunkt dat er toch een goode zijde aan deze publiciteit is en wel voor do vrouwen bij het doen van een keuze voor een echtgenoot Door bet publicoeren dor loting vooral met do gebreken der lotelingen kan het schoono geslacht in staat worden gesteld een soort stamboek aan te leggen WoUicht zou dit nog kunnen leiden tot verbetering van het meuscbenras Do moeder van don bekenden Amerikaanschen humorist den heer Clemens Mark Twain is kort goloden te Elmlra in den staat New York overleden Daar bet don heer en mevrouw Clemens in de stad Hartford Connecticut woonachtig onmogelijk was de begrafenis bij te woneu lieten zg hun buis met de kerk te Ëlmira telephonisch verbiodeu en zoo hoorden zij op een afstand van 450 Engelscho mijlen de door don geestelijke Tliomas Beeohor uitgesproken lijkrede Do telephoon was aan den kansel bevestigd en door bloemen omgeven Ieder woord van den redenaar werd te Hartford duidelijk vernomen Door middel ven een photographisch portret is te Borlgn eeu bedrieger ontmaskerd Als handelsbedionde op reis van Stettin naar Berlijn had bij in een spoorwegcoupé alloen geseten met een jongeling die zich in den loop van het gesprek bekend maakte als zoon van een Stettiuer groothandelaar en hem vertelde dat hg eou uitstapje deed om Boilgn eens te leerenkenuen De handelsbediende bad hem toen verder weten uit te booren en kwam zoodsende voel te weten waarvan hij meendo gebruik te kunnen maken Een paar dagen later ontving de Stettiner groothandelaar oen telegram van zgn zoon inhoudende het verzoek om bom aan een daarbij aangewezen postkantoor geld toe te zenden en wel poste restante omdat hij het toch zelf zou afhalen De vader begreep niet hoe zijn zoon die ruim van geld voorzien was zoo dadelijk om meer kon vragen Hg zond hem echter bet geld Om zich evenwel te vergewissen dat zijn zoon en geen ander het in handen zou krijgen zond hij tevens aan den directeur van het postkantoor hot photographisch portret van zijn zoon met het ver ook er op te letten of deze zelf hot geld kwam halen De directeur nam do uoodige maatregelen en daar verscheen voor bet loket de bandelsbediende die zich voor de zoon uitgaf en vroeg of er geld voor hem was aangekomen De postbeambte ziende dat de persoon niet met het portret overeenkwam wenkte den directeur deze wenkte de politiebeambte en de aanvrager werd in hechtenis genomen Ueeds dadelijk bekende bij bet gepleegde bedrog en thans is hij tot tweo maanden gevangnisstraf veroordeeld Bniteoiandscb Overzicht De Belgische ministerraad hield gisternamiddag aan het departement van binneulandsche zaken eene zitting waarin de heer Melot minister van biuneu landsche zaken mededeelde dat hij bij den koning zijn ontslag had ingediend omdat zijn gezondheidstoestand langdurige rust vordert In Frankrijk en vooral te Parijs weet men eigenlijk nog niet hoé men zich tegenover de onverwachte vriendelgkbeid van Duitscbland en de Duitscbe keizersfamilie gedragen zal Het gezond verstand dat zich als gewoonlijk óók uitspreekt in een artikeltje van den heer Francis Magnard den hoofdredacteur van de Figaro zegt dat t verkeeerd is nog langer te mokken De Fransohe kunst kan de goedkeuring van de Duiischers missen t zij zoo maar t kan haar niet onverschillig zijn dat haar een hulde wordt gebracht van eeu zijde waarvan zij t niet had verwacht tijdens het bestuur van prins Bismarck lu de Vottitcke Zeitung wordt de invloed berekend dien twintig i jaren van vrede op da welvaart van Frankrijk en Duitscbland heeft geoefend Deze lange vredestijd is vooral Frankrijk van groot uut geweest Na den vrede van Frankfort toen de millioenenle ning zulk een onverwacht goed gevolg had riep Emile de Girardiu zijn landgenooten toe Laten wjj ons tevreden stellen de eerste geldmarkt ter wereld te zijn nu wg niet langer de eerste krggsmaobt kunnen wezen Dat Frankrgk s legeroutwikkeling intusscben niet heeft stilgestaan is bekend maar zgn liuancieele invloed is in die twintig jaar zoozeer toegenomen dat de heele wereld daarmede nog meer rekening heeft te houden dan met zijn leger Welks natio ook eene leening uitschrijft Frankrijk neemt er voor eeu hoogstbelangrijk bedrag van en zoo zijn Engeland Rusland Italië en andere landen de schuldenaars van Frankrgk Frankrijk zelf beeft in het buitenland een schuld van 7 milliarden maar het buitenland aan Frankrijk eene schuld van 27 lot 28 milliard Daardoor ontvangt Frankrijk 900 millioeu rente meer van het buitenland dan bet betaalt Buitendien brengen vreemdelingeu jaarlijks 4 a 500 millioen frs naar on naar de bad en kurplaatsen van Frankrijk Da twee wereldtentoonstellingen van 1878 en 1889 hebbon ruim drie milliard in t land gebracht Bekend is het orerigens dat dit land na den oorlog tot een ongekenden bloei ia geraakt en ook sinds 1889 is de gang van zaken bevredigend Ook Duitscbland is door den langen vrede zeer gebaat gu handel op het buiienland heeft dien van van Frankrijk zelfs overvleugeld en ook het Duitscbe rijk ontvangt ieder jaar eenige honderden meer dan het uitgeeft De goud en zUverscbat van de Duitscho Rijksbaok ia naar verhouding belangrijker toegenomen dan die van de Fransche Bank en bodraaagt uu oen milliard frs Aldus komt men van beide zijden vanzelf tot de nogal voor de hand liggende gevolgtrekking dat bet voordeeliger is don vrede to bewaren dan oorlog te voeren Zonderling dat daarvoor twintig jaren moesten verloopen Wanneer in het begin van Maart de Italiaansohe kamer woder bijeenkomt dan zal het ministerie Budini onmiddellijk bij de verkiezing van den president der kamer zgn krachten mot zijn vijanden de aanhangers van Crispi kunnen meten Naar men verzekert is het besluit van den heer Biancberi om als voorzitter af to treden het eerste resultaat van de manoeuvres van Crispi s partg tegen het nieuwe kabinet Do vijandelijke oppositie zal hg deze verkiezing don eersten veldslag aan de rogoering leveren als baar candidaat treedt op Zanardelli Het is evenwol do vraag of Crispi voldoenden steun bij de geheele linkerzijde zal vinden Onmogelijk is het niet dat een doel er de voorkeur aan geeft op Bianoheri die door de aanhangers der regeoriug zal herkozen worden hun stem uit te brengen De tweede gelegenheid voor de regeering om zich een denkbeeld over do sterkte barer troepen te vormen zal geboren worden bij het financieel overzicht door den heer Luzatti eveneens in de eerste dagen na heropeniug der kamer voor te loggen Dit ia bet derde sedert de algemeeno verkiezingen In de laatst gehouden vergadering der linkerzijde is men overeengekomen dat men voor alle bezuinigingen der regeering zal stemmen uitgezonderd voor die op de begrootingen van oorlog en marine op grond dat de nationale weerkracht niet mag verzwakt worden Bij deze gelegenheid zal men met geweld op de groote trom van het patriotisme slaan Maar ook te dezen opiichte is het nog aan twijfel onderhevig of do linkerzijde sterk genoeg is om bet kabinet met vrucht te bestrijden Toon onmiddellijk na het optreden van bet ministerie Rudini een vergadering van de linkerzijde is belegd met het doel een vast aaneengesloten op positiepartij op Ie richten werd die bgeenkomst zeer slecht bezocht Een aantal liberale afgevaardigden namen geen deel wijl zij geen neiging gevoelden als werktuigen van Crispi gebruikt te worden Het werkelijko doel dier bijeenkomst van de linkerzijde was toch urn Crispi de verzamelde krachten ter beschikking te stellen Zoolang dus deze afgevaardigden bun partij zelfstandigheid bewaren valt er niet veel te zeggen over de kansen van de tegenstanders der regeering bg deu te ondernemen veldtocht tegen Budini Bij drie verkiezingen voor de kamer onlangs in Modena en Massa Carrara gehouden werden twee socialisten onder welken de vroegere arbeideisaf gevaardigde Maffi uit Milaan gekozen waar drie maanden geleden twee koningstrouwe afgevaardigden zegepraalden De conclusie over dezen uitslag ligt voor de hand Het kan geenszins ten voordeelo zijn van het conservatieve kabinet Budini het aantal socialisten en republikeinen in de kamer te zien aangroeien doch bet pleit zeker voor de onpartijdigheid van don heer Nicotera dat hg vrije uiting heeft laten geven aan den wil des volks Parnell is in lerUnd weer druk aan t werk en naar t schijnt niet zonder succes Het volk over t geheel en de Ieren in t bijzonder houden van zulke brutale levenmakers De Onderkoning reist tot ergernis van de Boomschs geestelijkheid welke hem vijandig blgft van de eene plaats naar de andere Opgewonden volkadrommeu soms met muziek fokfels en groene lichten de lerscbe nationale kleur staan hem ook aan de tussohenstations op te wachten waar hg dan in navolging van zgn vroegeren vriend Gladstone uit het spoorwagenraampje een toespraakje hondt Pameil laat voordurend uitkomen dat Gladstone geen voldoende waarborgen voor de lerscbe belangen heeft willen geven ea zegt dat Gbtdstone het nooit eerlijk met Ierland heeft gemeend maar het hem slechts te doen was om met de stemmen der lerscbe Parlementsleden weer Minister te worden Intusschen merkt de Times op dot uit de verklaringen van Pameil thans ook duidelijk