Goudsche Courant, zaterdag 28 februari 1891

OVF RLEDEN 2S F br B A H n Struleo 18 m 24 J Schiiliog 12 m 85 A A ds Grisf 7 j 9 m 86 J Pielen de Jonii 76 j fihnUWD 85 Febr P Ubij en J Bik J O Fotharit eo C FIsmmaD M Ketel ea 6 A vin Oad hoorn P Griilaen o J C Oiii tert Zaterdag 28 Febrnari N 4464 1801 GOUDSGHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad VQor Gouda en Oms rekeum ADVERTENTIÊN V Getrouwd M KETEL m G A VAN OUDSHOORN Gouda 25 Februari 1891 Oe InsendinK van advertentien kan geschieden tot dön nnr des namiddags van den dag der uitgave tun het lioht komt dat hg steeds roUedige scheiding taaachen OrootBritannie en Ierland bedoelde en zijn aannemen indertijd van Gladstone s Home Rule Bill voor hem niet het einde dur quaeslie maareen groote stap tot zijn doel was Dat zal oot vel zoo zijn Ken dwaas die er ooit aan heeft getwijfeld MARE TBERICHTSN Oonda 26 Februari 1891 Granen heden met flinken toevoer dio tot ruim orige prgsen vlug lerkocht werden Tarwe Zeeuwaohe ƒ 9 00 a ƒ 9 60 Mindere dito ƒ 8 85 ƒ 8 75 Polder 7 60 a 8 10 Afwijkend 6 60 a ƒ 7 Roods 6 7B a 7 Angel 7 25 a 7 60 Eogge Zieuwsche 6 50 7 Polder 5 50 a ƒ 5 75 Buitenlandsohe per 70 kilo ƒ 6 00 a 6 2S Gerst winter 5 a 6 50 zomer 4 60 a 6 10 Chevalier 6 76 a ƒ 6 50 Haver per Heet 4 it 4 B0 per 100 kilo 8 10 a 8 60 Hennepzaad Inlandsch ƒ 8 50 a 9 Buitenlandsch 7 60 a 8 Kanariezaad 8 60 a 9 50 Bruine boonen 13 a 18 Witte boonen 13 00 a 14 Suivenbooneo 6 76 a 7 10 Paardeuboonen ƒ 6 40 a 6 65 Erwten Kookerwten 10 a 10 60 niet kokende ƒ 7 60 a i Mai per 100 kilo Amerikaansche Miied 8 16 8 8 2B Cinqantine ƒ 7 50 è 7 75 Veemarkt Melkvee redelijk aanvoer Handel en prijzen stationair Vette varkens tamelijke aanvoer handel gewoon 19 a 21 et per half K t Biggen voor Engeland tamelijk aanvoer handel iets beter 1 a 17 et por half KG Magere Biggen tamel aanvoer handel iets beter 0 50 a 0 85 per week Vette Schapen handel van geen iMteekenis Nachteren kalveren goede aanvoer handel zeer vlug 4 8 Pokkalveren 10 a 20 Aangeroerd 16 partijen kaas handel vrij wel late qualiteit 26 a 28 2de qualiteit ƒ 28 a 25 Boter veel aanvoer Handel flauwer Goeboter 1 25 a 1 35 Weiboter l k f I IQ PETROLKUM OTEEIlli GEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast l rf o Tankfust 7 55 Geïmporteerd fust 7 65 Maartlevering 7 50 April Mei en Junilevering 7 55 September October Novemberen Decemberlevenng 8 Kleinliandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift waarbij vprgunnmg wordt gevraagd om in de bij zijn naam vermelde localitoit sterken drank io het klein te mogen verkoopen als Naam van den Verzoeker Aanduiding der localiteit Gerrit Tuithof Uitbreidfhg der localiteit Groenendaal Wijk I No 12 GOUDA den 26 Februari 1891 Burgemeester en Wethouders voornoem VAN BERGEN LIZENDOORN De Secretaris BROUWER KEXXISGErtXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURfJEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wet van èm 2n Juni 1876 StaaUMad no 95 Doen te welen Dat zq vergunning hebben verleend aan de Heeren K Jonker en Zonen en hunne rechtverkrijgenden ter uitbreiding van hunnen krijt lood on schunrgoedmolen in hun pakhuis gelef en aan den Turfsingel Wijk P No J2I kadastraal bekend in Sectie E No 551 den bestaanden stoomketel door een anderen van grooter arbeidsvermogen te vervangen Gouda 25 Februari 1891 Burgemeester en JPethouderv oorno md VAN BERGEN IJ ZEN DOORN De SecretarU BROUWER B Q r K e r GEROHEN 26 Febr C Hogervorit lljke Stand Fietcr oodcrs C 3 LMtjurd en Bg acte onder de hand geteekend te Gouda den 25 Februari 1891 is van dien datum af OI TBOISDEI de Vennootschap onder de firma X J FLORIJN tnsscben de ondergeteekendea aangegaan by acte ToorNotansMONTIJN te Gouda verleden den ISJ Februari 1889 Oe eerst ondergeteekende is uitslnitend belast met de liquidatie der ontbonden Vennootschap en uitsluitend gerechtigd de zaken onder dezelfde firma voort te zetten buiten eenige aansprakelijkheid van den tweeden ondergeteekende I Wed A R SEIBERT A J IJS8ELSTIJN Azv TE mi QE7BAA D Tegen 1 MEI a s een Burgertuis niet Tuin Honrprys p m ƒ 300 Adres onder No 2090 aan den uitgever dezer Conrant Tevens een JONGEN gevraagd van ongeveer 16 a 17 jaar ond Adres aan het Bureau dezer Courant KONINGIN WILHELMINA A 7 os Az IQeiwegE73 en 73 Mejuffrouvif van PRAAG Dubbele Buurt VRAAGT tegen 1 MEI eene flinke DIEAISTBODE STEENKOLEN In lossing eene lading grove Ruhr Kachel MacMne Aanbevelend A LAUBERT TURFSINGEL Zeer ITette Gesteendrukte NAAmAETJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Snelpersdmk van A BRINKMAN vs Zn Goüda Lokaal NUT en VERMAAK GOUDA Kamermuziek Soirée op DINSDAG 3 MAART 1891 s avonds 8 uur door de Heeren Mr G BLOKHÜIS Viool L LEON V PRAAG Cello Dr B J H OVINK Piano en T B M STACHELHAÜSEN Concertzaogsr te Ameierdam De inteekeniyst ƒ 1 25 ligt tot Maandag avond in de Sociëteit dï RÉUNIE Zie bet Programma Hht COMITÉ Bekroond met Zllreren en Gouden Hedallles jlaitbnolen door BU Oeneet en Scheilamdigen Kraepelien Holm s Eikel Cacaa voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen Alom verkrijgbaar in bussen i Vi Vs Kg KRAEPELIEN HOLM ZEIST Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring HoUandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet hel lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Algemeen erkend als bet beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los rorden dor tanden tandpijn ont teking zweren bloedend tandvleetch onaangename reak uit den mond kalkvonning worden eker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik ran het echte K K Hof Tandarts Anttberin Mondwater Dr POPP s in aanmerkelijk vergroote liesechen voor 60 cent 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr l OPPl Tandpoeder of Tandpaittii steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s TandpIoi beersel Ur l OPP s Kruiden Zeep tegen elkl huiduitslag en voortreffelijk roor baden iVenng zeep en Zonnebloemen zeep POPP Sl al seerde en Tranfiparant Olycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet in gezondheidszeepen welk ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengw 0 De namaaksels van Anatlierin iHondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd I r J G POPP Wienen Depots te GOUDA J C ZELDENRI ÏK Drogrist Verder in alle Drogist on Parfumeriewinkels van Nederland De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen D prga per drie maanden ii 1 25 franco per poit 1 70 Aicoaderlüke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 87 Februari 1891 De Bouwcommissie der Cbr Joogelings Vereeni f ing Daniël heeft het vooraemeu den Bazaar ten eboeve van een eigen lokaal te houden Woensdag 4 Donderdag 6 en Vrij4Bg 6 Maart a st van s morgens 11 tot s avonds ï uur ia het lokaal Tot Heil des Volks Bq de 184 lotelingen voor da Nationale Militie vit de gemeenten Waddinxveen Nieuwerkerk a d IJael Capella a d Uiel Bleiswijk Moercapelle en Zereohuizen die Woensdag te Zevenhuizen lootten wa er geen die de vereibchte lengte miste De Beuraquaestie te Amsterdam is opgelost Tenminste er is eergistsranarond in den Baad een besluit fumiasB H t 4iUb van dm beer W P Werker om de nieuwe beurs te doen bouwen aan het Damrak tusschen het Biblehotel en de Oude brugsteeg is aangenomen met S3 tegen 13 stemman Dezer dagen vermeldden de dagbladen dat een Amsterdamsoh ingezetene t ij den gemeenteraad eene klacht had ingediend over de inrichting en het nadeel der particuliere pandjeshuisjes aldaar dusgenoemde huizen van verkoop met recht tot wederinkoop Deze week nu werd voor da rechtbank te Amsterdam door eene juffrouw die in een dier huizen helpt eene verklaring afgelegd die een eigenaardig licht werpt op maatschappelijke toestanden Er stond eene juffrouw terecht die uit een logement in de Warmoesstraat waar zij eenige dagen Vertoefde achtereenvolgens een mantel en eene japon van de logementsboudster ontvreemd en in bedoeld huis beleend had De eerste mdal had zij het be FEVILLETOni MOEDEE m DOCHTER Naar iet Vuiitci Zü is onverbeterlijk zuchtte de vorstin tervrijl Weiher luid lachte Toen Sol zich verwijderd had vertelde zij hem echter met een gelukkig lachje welk opzien Sol s schoonheid gemaakt had en dat rij slechts het zonnetje of zonnehloempje genoemd werd dat zq de lieveling van den koning en de koningin geworden was en hoe de kunstenaars om strijd om de eer hadden gevraagd haar schoon gelaat te mogen schilderen Xenia ik bewonder a steeds meer hernam Weiher na deze mededeeling niet alle moeders 200 jong en zoo schoon als gij zouden zonder afgunst zien dat hare dochter zoozeer bewonderd wordt irlk heb naar bewondering nooit verlangd antwoordde zij eenvoudig doch te bemerken dat gq mijne dochter niet ongenegen zijt heeft mij een oprechte vreugde verschaft die door geen druppel spijt over mijn eigen vervlogen jeugd wordt vergald Ja zij was een zeldzame vrouw die vorstin Xenia en Hans von Weiher voelde dat hij geen woorden kon vinden om zqn geluk uit te drukken als hq haar de zijne zou kunnen noemen en toch toch leenbriefje laten liggen omdat zij toen zoo dronken was de tweede maal werd ze jnist door den zoon van don logementhouder die haar gevolgd was betrapt Dit nu gaf den toegevoegdeo verdediger mr N A Calisch aanleiding de juffrouw uit het pandjeshuis te vragen of men daai wel meor goed kocht van menschen die zoo dronken waren als bekl En het antwoord van de get luidde Ja meneer natuurlijk Anders konden we de zaak wel sluiten De mensohen die bq ons komen beleenen zijn bijna allemaal dranken Beeds geruimen tqd was door den heer v H commies der posterijen en ten kantore te Groningen met de directie der afdeeliug pakketpost belast argwaaii gekoesterd of de onder hem verltzame adsistent J H M wel geheel eerlgk was lu het laatst van Januari l l hield hij eene adreskaart die reeds door de haaden van M gegaan was terug daar het hem voorkwam dat daarop reads aecsgehruikte postzegels waren vastgehecht waarvan het oude stempelmerk was verwijderd Na M daarover gehoord te hebben kwam de zaak in handen der justitie tengevolge waarvan meergemelde M Donderdag 1 1 te Groningen terechtstond om zich te verantwoorden ter zake an in de laatste 6 maanden van 1890 en in Januari 1891 van de adreskaarten behoorende bq postpakketten die naar de hulpkantoren in de prorincie verzonden geweest op het kantoor te Groningen waren teruggekomen de gestempelde postzegels afgenomen en die op nieuwe kaarten geplakt te hebbon terwijl hij dan do gelden ter frankeering van deie hem toevertrouwd ten eigen bate gebruikte of van de nieuwe reeds gefrankeerde kaarten de nog ongestempeldo postzegels verwijderde en de opbrengst daarvan voor zich zelf behield en op die kaartan dan reeds gebruikte zegels vasthechtte Tegen bekl die volmondig bekende en reeds 18 wilde zijn geestdrift voor haar heden niet dezelfde vlucht nemen als vroeger hij wist zelf niet waarom De avond ging ondraaglijk langzaam voorbij omdat hü groeten lust tot spreken gevoelde en toen men eindelijk vertrokken was en hij alleen was verlangde hij weer naar het gezelschap terug omdat hij bang was voor zijne gedachten Den volgenden morgen ontwaakte hü vroeg en omdat hij het thuis zoo gewoon was liet hg een paard zadelen en reed uit naar het woud De nachtelijke dauw lag nog over gras en bladeren en de zon fonkelde daarin als waren het ontelbare brillianten frisch woei de herfstwind over de velden maar in het bosoh was het heerlijk schoon Weiher liet zijn paard langzaam op de voetpaden rijden en hq genoot onbekommerd van de heerlijke ochtendlucht Licht ritselend traden de hoeven van zijn ros op de afgevallen bladeren een klare beek murmelde in hare bedding de vogels zongen erder hoorde men ver in t rond geen geluid Verrast klonk op eens een vroolijke stem achter hem toodat hij plotseling opschrikte vlak achter hem reed gravin Sol nog buiten adem van een pas afgelegden galop Ik was namelijk ve l vroeger buiten dan gij verklaarde zq en plotóeling zag ik u uitrijden in een toestand van ongeloofelqke verstrooidheid Anders zoudt u me wel gezien hebben Waaraan hebt gij gedacht Weihar antwoordde niet hjj zag slechts naar ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBBB worden berekend naar plaatamimt Bovendien worden alle Advert ntien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni dienstjaren achter zich had werd door het O M geeisoht schuldigverklaring aan de misdrijven bedoeld bij artt 869 en 373 W v S en veroordeeling tot 1 jaar gevangenisstraf Nadat mr Wijokerheld Bisdom erst had betoogd dat men hier te doen had niet ihet de misdrqvan door het O M genoemd maar h et dat van verduistering gepleegd door iemand ih zijn beroep riep hij later onder het aanvoeren van verschillende redenen dio de rechtbank daartoe nopen konden de clementie van het college voor bekl in De uitspraak werd bepaald op Donderdag t s Onze Londenschs correspondent Ichrijft het Scmd heeft reeds meermalen uitvoerig g wag gemaakt van do pogingen welke door de Nederlanders te Londen worden aangewend tot het oprichten van een Nederlandsohe Kamer van Koophandel te Londen Het doel is den handel tusschen Engeland en Nederland die steeds achteruitgaat to bevorderen hetgeen mogelijk is omdat de meest bedreigde takken van handel en nijverheid te Londm vertegenwoordigd iqn door Nederlanders op wier steun d Kamer zou kunnen rekenen Dit plan is nu reeds zoo ver gevorderd dat een commissie is benoemd om de voorbereidende stappen te doen Deze commissie bestaande uit dé hh H S J Maas J G Geveke F G Goudsmit i LaboHchère N van Lessen M J Bikoff en C Bozenraad stuit echter reeds terstond op het bezwaar dat aan de verwezenlijking van dit plan onkosten verbonden zqn voor het huren van een kantoor enz Deze onkosten worden geraamd op f 8000 s jaars ongerekend nog ongeveer ƒ 900 vdor het aanichaffea van meubelen en andere oprichtingskosten j Zeker niet te vergeefs vertrouwt de commissie dat ook de Nederlanders in Nederland die bij de bevordering van den handel tusschen bqide landen belang hebben zich hiervoor eenige üpefferingen tullen r de zoo vast zoo zeker en zoo licht in deh zadelzittende bekoorlijke gestalte die naast hem op daprachtigste volbloedmerrie uit den Kirchhergschenstal reed en een weemoedig gevoel overviel hem zoodat hq niet spreken kon f t Is heerlijk dat u zoo vroeg op zijt wy kunnen nu ssmen nog een flinke rit maken babbelde zij voort Fred is s morgens altijd zoo lui dat wanneer ik hem geen water op het hoofd giet hjj nooit op zou staan en sedert ik dst een paar maal gedaan heb sluit hq de kamer dicht en houdt rieh doof Mama rijdt ook liever tegeb den avOnd nit daarom moet ik altijd alleen rijden want e n stalmeester neem ik nooit meê dit moet ge evenwel niet aan mama vertellen Eigenlijk moest ik het wèl doen hernam Weiher ernstig Ik laat mijns zuster Ook nooit alleen rijden Maar waarom niet Ik vraag n toch is het niet vreeselijk zoo n onverschillig man op wiens gezicht men duidelijk lezen kan dat hij veel liever thuis bleef steeds achter zich te rien I En wat n mij kunnen overkomen met Marie Wij kenusB elkaar veel te goed En zij klopte vriendelijk op den slanken hal van haar paard dat haar liefkozing met een zicht gehinnik beantwoordde Duizend omstandigheden kunnen er gibeuren waarin gü hulp noodig hebt antwoordde Weiher Neen de les lezen en preeken houden moet a i s i f