Goudsche Courant, zaterdag 28 februari 1891

Hot voornemen bestaat de eadettenschool in 18B2 te openen waardoor in verband met den tweejarigen I cursus in 1891 voor bet eerst de cadets volgens de nieuwe beginselen aan de Kon Mil Academie zullen worden toegelaten Ten gevolge van deze regeling kunnen in 1891 1892 eu 1893 nog leerlingen worden opgenomen aan den art cursü on lc Militaire School zoodat in 1896 of als enkelen een jaar overblijven in 1897 voor het laatst een offioiorsöxaraon van leerlingen dier inricbtiugon worden afgenomen Daar in 1894 de Acailemie volgens de nieuwe grondslagen wordt goopoud zullen cadets volgens het oude stelsel die op dat tijdstip den officiersrang nog niot hebben bereilit alsdan elders denkelijk te Delft of Haarlem hunne verdere opleiding genieten Stolt men zich nu ten slotte de vraag welkerichting van opleiding de voorkeur verdient danspringt in het oog dat de cadelten school verreweg de meeste voordeolon aanbiedt Eenmaal het toelatingsexamen met vrucht afgelegd hebbende is do adïpirant zoo goed als zeker te zijner tijd den officiersrang te bereiken Het onderwijs aan die school houdt rekening met de latere academische opleiding terwijl de jongelieden reeds vroeg aan orde on tucht worden gewond en onder behooriijk toezicht worden opgevoed Vreemd mag het dan ook hoeton dat zich bij de behandeling van het welsontwerp zoo vele stemmen logen deze instelling verhieven Voor jongelieden wier ouders woonachtig zijn in plaatsen waar zioh goede H Burgorsoholon of bijzondere scholen bevinden kan het ovorwewinc verdienen hot onderwijs aan deze instellingen tol het eind te volgen om daarna do Kon Mil Academie te bezoeken Dit is de menst gewenschto richting voor jongelieden bij wie het plan om officier ie worden nog niet volkomen vaststaat ook voor hen wier karakter of gezondheidstoestand het geraden maakt dat zij zoolang mogelijk onder oudoriijk toezicht blijven Eindelijk verdient uit een financieel oogpunt de opleiding bij de korpsen do voorkeur Dat geldt echter slechts tot zekere hoogte als men lel op de betrekkelijk geringe bijdrage welko voor de cadets wordt gevorderd an op het feit dat toch ook do meeste cursianen wel feitelijk eenigo toelagen van ouders of voogden ontvangen Bovendien is do kans van niet slagen bijv ten gevolge van jeugdige onbezonnenheid bij den hoofdcursus voel grootor Daarom schijnt hot ons toe dat do opleiding by de korpsen wel zal blijken te zgn een veiligheidsklep voor jongelieden die niet geslaagd zyn bij hel toelatingsexamen voor eadettenschool of academie De ouders of voogden die mear in bijzonderheden inlichting zoeken ook betreffende den omvang der toelatingsexamens verwijzen wij naar een handigwerkje van den kapitein Engelbregt getiteld De nieuwe regeling van het Militair Onderwijs bij de Landmacht I 61 Bottenlandscb Overzicht De meeste der Berlijnsche bladen bespreken de houding dar Franeche Chauvinisten ton opzichte van het bezoek van keizerin Frederik te Parijs en betreuren zeer don omkeer die zich in de stemming te Parijs begint te vertoonen Man vreest dat indien da Pransche schilders zich van deelneming aan de Berlijnsoho tentoonslalling onthouden het mislukken van dozo eerste poging tol toenadering een ongunstigen invloed op de betrekkingen tusschen Duitschland en Frankrijk zal oefenen Men zal hier niet licht vergeten dat indien de Chauvinistische minderheid zegepraalt over de groote meerderheid der beschaafde Franschen daardoor de poging der Duitpche regeering om althans op het onzijdige gebied der kunst aan verzoening lot stand Ie brengen wordt verijdeld Zolfs is men niet geheel gerust overi het vertrek der keizerin en hoopt dat dit althans zonder stoornis zal plaats hebben Nog enkele dagen in het begin van Maart en de beslissende slag aan de stembus wordt in Oostenrijk geleverd De loebereidselen voor de algemiiene verkiezingen zgn in vollen gang alle partijen hebben hun eandldaten opgesteld en overzien bet terrein zich verdiepend in de meest ingewikkelde k insrekening Vorkiezingsmanifest op verkiezingsmanUesl volgt waarin elke nartij beloften en toezeggingen opstapelt welke de Rezers in de meening moeten brengen dat hun afgevaardigden hun in den goeden staat Oostenrijk een paradijs op aarde willen bereiden Zondag is bet verkiezingsmanifest der jong Czechen verschenen dal door onomwondenheid en stoutheid zich onderscheidt van de meeste dier merkwaardige documenten Zg bestrijden met alle macht de reeds tusschen oud Czechan en Duilschers overeengekomen ondardeelen van hel Duitsch Czechisch vergelgk Niet van de joug Czachischa afgevaardigden kan men ver willen getroosten Be gelegenheid om dit te doen wordt geboden door hot lidmaatschap vnn do Kamer Tegen een bijdrage van ƒ 12 60 per jaar kan men lid worden van de Kamer voor oen jaar of indien men dit mocht verkiezen door storting van ƒ 126 lid voor zgn leven Ër behoeven dus slechts 240 leden te worden gevonden om de oprichting der Kamer van Koophandel mogelijk te maken De oommissie vertrouwt en eker niet te vergeefs dat ook in ons land velen uilen worden gevonden die het goede doel op deie w ie willen helpen steunen Wie lid wil worden kan ich aanmelden bij onzen consul den beer Maas 40 Finabury Ircus Londen E C Van een meubelfabrikant te vorderen dat hij de wereldhistorie in de fijnste puntje kent sou zeker een ongehoorde eisch zijn maar dat hij geen totaal onbekende zij op het gebied der historie voor zoover die met de stglen aanrakingspunten heeft is ongetwijfeld met te veel gevorderd Dezer dagen kwam ons echter een vermakelijk staaltje ter ooren waaruit blykt dat bij sommige meubelfabrikanten lelfa deze eisch wel wat kras ia Een meubelfabrikant geen baasje maar een baas van een onzer grootste steden bij een klant ontboden en door dezen gevraagd hne hij het best zijn huis ïou meubelen kreeg len antwoord Wèl u kunt t krijgen zooals u wilt Loois XIV veertiende eeuw Louis XV vijltiende eeuw precies zooals u maar verkiest Tableau Gelukkig voor dien meubelfabrikant dat er geen tijlHeinrich von Keuss bestaat want hij zou raar hebben staan kijken zoo zijn klant hem een toekomst amenblementHeinrich von Reuss XXIV vieren twintigste eeiiw had besteld l Een commissionair wilde in een spoorwagen teHeerenveen een raampje laten zakken dat te hoogwa opgehaald zoodat het er onderdoor tochtte Bij ket neertrekken brak het het raam was te hoo opgetrokken en wilde niet zakken De hoofdconducteurvroeg d n oommiteisnair ƒ 2 af welke deze tegenontvangst eener kwitantie betaalde Dailelijk wendde de eommissionair zich tot het hoofdbureau te Utrecht afdeeling reclame en spoedig ontving de commissionair van den chef te Heerenveen 2 terug Laterbleek hem dat de man ta L euwarden met hetpoetsen der wagons belast wegens het tQ hoog ophalen van het raam met ƒ 3 beboet wa en gaf hijdezen nAn die ƒ 6 s weeks verdient 1 terug Een deskundige beweerde dat het glas niet meerdan 75 cents kost Pr Aa Cl OfKcie wordt medegedeeld dat de geneeawqze door profesaor Liebreich gevonden bestaat uit de ftelselmatige toepassing van een onderhuidsche inspuiting van cantharidinznre kali Het middel schgot niet alleen b j tuberculose maar ook bij andere infectieziekten indien het juist wordt toegepast zijn genezende werking uit t oefenen De krachtige invloed van het middel ia buiten twgfel De proefnemingen door de doctoren Frinkel en Heimann in bun klinieken daarmede genomen zijn gunstig uitgevallen Professor Liebroich verklaart dat hij voordat z ne onderzoekingen geheel waren afgesloten genoodzaakt werd alles mede te detlen Juist zoo ia het ook niet anders keer ik dadelgk om riep Sol half lachend half ernstig Goed daar gij mg tot cavalier hebt gekozen kil ik stil zgn beloofde hg Nu djiD vooruit riep zij vergenoegd en voor aart reden zij sUpvoets naar dan rijweg toe die hiu een neller tempo veroorloofde D ar de gelegenheid zoo gunstig i ving Weiher a een poosje aan moet ik u aan iets herinneren dat gij ichgnt vergeten te zyn Een kleine wedden ehap die wij met elkander hebben aangegaan sDie geldt niet viel zg lachend in die hebt a gewonnen terwijl gij vooruit zeker was van uw laak Pardon Gij hebt er op aangedrongen Ja maar U wi t toch dat a zelf Die a chawelijke baron Weiber was voltooide kq lachend haar zin Nu ja zeide zij diep blozend ik kende u toen Biet Weddingachappen gaat men aleehta met elkaar au al men van n zaak zeker ia bemam Weiber Jai t daarin ligt bet juist I Gg wiit zeker dat u winnen zou Natanrliik Ieder ander zon bet ook gedaan hebben Nu goed riep zij uit bet bart behoort u Het is n nataurlgk hetzdÜe of het dit of iet anden i vurmee ik mqo schuld afdoe f Zou iemand zich ia plaats vso iets moois iets prof Koch gegaan De minister Von Gossler betoont ook in deze ontdekking groota belangstelling In de dezer dagen gehouden zitting van het geneeskundig genootschap verklaarde prof Liebreich laugs welken weg hij tot aanwending van de can tharidinzurekali gekomen was Hij zeide verder met betrekking tot de werking van het geneesmiddel dat het naar hij meende ecne verhoogde soreuse translusie te voorschijn riep waarbg de slecht gevoede cellen werdt n gevoed of de bacteriën werden vernietigd Bij proeven op raenachen door middel van onderhuidsche inspuiting had hij meestal slechts 0 2 milligram aangewend j de uiterste hoeveelheid was 0 6 railltgram Dr Heimann gaf verslag van zeer gunstige resultaten by 27 mot Liebreioh s midael behandelde zieken hij stelde aan de vergadering een zieke voor die anuvnukelyk bijna Jlstemmuloos was dooh thans met heldere stem tong T Prof Fraukel gaf verslag van 15 gevallen Beide geneesheeren zeiden nog dat alle ziekon gedurende do kuur hunne gewone bezigheden niet behoeven te staken en dat aan sommigtn zelfs het tabakrooken wordt vergund De directeur van de Wetterwarte der Kölnische Zeitung dr Hermann Klein spreekt in zijn tgdschrift Gaoa over do oorzaak van de buiteugowoon lango vorstperiode in dezen winter De tot hiertoe opgestelde hypothfseu nemen als zoodanig uf e ne verandering in den loop van den golfstroom aan üf eene ophooping van drgfys en qsbérgen aan de kusten van Noord Europa Terecht wijst hij op de onjuistheid van beide meoningen Zeer zonderling klinkt vooral de bewering van den Frauschen onderzoeker Gauthier dat du golfstrooni door eene onderaeesche vulkanische uitbarsting van richting zou zyn veranderd Zulk eene uitbarsting al ware zg oog zoo hevig kan onmogelijk den loop wijzigen van eene zoo reusachtige atrooming die gelgk alle grooto ztestroomen door da heeraehande winden in hare richting wordt bepaald Da gestrengheid of zachtheid van onze winters ia uitsluitend afhankelijk van de verdeeling van den luchtdruk De winters ligt boven Siberia een gebied van boven luchtdruk tengevolgo van de groote aldaar heerschenda koude Soms verschuift dit zich naar het westen zoodat da barometer dan in het midd n en noordweaten van Rusland buitengewoon hoog staat en de luchtdruk van daar langzaam afneemt naar OrootBrit tannie en Ierland en Zuid Europa In dat geval waaien er in Midd l Europa hoofdzakelijk oo nen zuidoostenwinden die on rechtalreeks de koude van Rusland toevoeren Zoo wa het in Januari 1838 1842 1861 1872 en 1879 au ook nu en wel in sterker mate dan in een dier vorige jaren Tengevolge tan deze wettelgke uitbreiding van den hoogen luchtdruk liggen de atlantischa depressie 01 gebieden met lagen barometerstand alle veel meer naar het ncstan dan in normale omstandigheden Terwijl die depressie zich nog in October en November herhaaldelijk met groote anelheid van NoordAmerika over den Oeeaan naar Europa verplaataten bleven ze in December vrg dicht bij de Amerikaansche kust Daar zg het zijo dia den regen aanbrengen is hieruit te verklaren dat in Europa tegelijk met de droogte groote koude heeracbte terwgl in da Oostelijke Staten van Noord Amerika een reusachtige regenval plaats had leelglts willen Uten geven vroeg Weiher strak voor zich uitziende Nu ook goed hel hart behoort u bracht zij met half verstikte stam uiL Wie heefl het al prü van do weddingtchap genoemd gij of ik vroeg hij Wilt u mij het nog een paar dagen laten P Slecbta zoolang tol ik mij in het verlies ervan heb getroost vroeg zij na oen kleine pauze Het een snelle beweging greep Weiher de kleine hand dia de tengels hield en drukte baar zacht Hebt ge werkelijk geloofd dat ik in ernst sprak Neen Sol gü zult uw bart behouden Het is evenwel uw rechtmatig eigendom antwoordde zij en zag ham met hare groote oogen dankbaar aan Dan bewaart gij het maar tot dat ik het terugvraag antwoordde Weiher en J n stem beefde zonderling tenri hij sprak En wanneer zal dat gebeuren f vroeg zij Nooit riep hg met kracht uit zonder haar aan te zien Nooit berbsslde ijj werktuiglijk en er lag in dat kleine woordje veel meer dan het scheen toen zij het uitsprak Zwijgend reden zij nu verder en dasr waar twee verschillende wegen BM r bel slot voerden sprak Weihar Rijdt nu alleen door bet park terug Bol ik keer door bet dorp naar bnisl Natuurlgk kan men nu verder vragen waaraan deza abnormale luchtdrukverdeeling van onzen winter op baro beurt is toe to sahrijven Voorloopig i dat nog niet uil te maken daar men nog niet den geheelen weerstoestand van het noordelijk halfrond kan overzien Alleen is het zeker dat ze niet gezocht moet worden in de Noordpoolstreek maar in de equatoriale zone De sterke verwarmiun aldaar geeft den stoot tot alle bewegingen in de luchtzea der aarde Den Sisten December werd er bij de Javasohe bank te Soorakarta ongeveer zestig duizend gulden aan bankpapier door inlanders tegen zilver gewisseld De bank word bestormd wat ook do agent deed om die inlanders aau het verstand te brengen dat lü dom dedfii om zooveel zilvergeW la bewaren met het oog op de ketjoepartijon het hielp geen zier zoodat do heer Keuohenius zich verplicht zag den resident van hot geval kennis te geven De aanleiding tot deze storm moot geweest zijn eene adverten a van de directie der Javaschc bank betreffende het intrekken en buiten omloop stellen der door de bank uitgegeven en nog nie ingewisselde biljetten behoorende tot de emissicn 1821 46 1846 51 1851 64 en de biljetten van ƒ 60 behoorende tot da emisia 1864 66 welke advertentie uit misplaatste zuinigheid in do te Batavia Samarang en Soerabaja verscliijnende lloUandsche bladen werd geplaatst Wal deze advertentie ook in het te Soera Karta verschijnend Javaansch blad geplaatst voorzeker had geen kwaadwillige den inlander kunnen wijsmaken dat allo bankjetten op den Bisten December moetten worden ingewisseld Bij den amtioenpachter werd dien dag ƒ 60 000 gewisseld tegen agio van 1 De daling van het illvergeld was een op zich zelf staand iett en eindigde mat het opvatten in het Klatensche van een paar Chineezen De eene of andere verfrissohing tijdens eone hmge spoorwegreis kan aangenaam zijn mit niet zoo duur betaald als door den koopman ü uit Tiiiis wies zij óp de lijn Eydtkuhnen Wilna op zijn terugrna van Berlijn een sommetje van 4000 roebel benevem een gouden horloge met ketting kostte G WM naar Berlijn geweest om zich wegens langaandoenini daar volgens Koch s geneeswijzo te laten behandelen en keerde in nog zwakken toestand naar Rusland t rijg Kon voor Wilna gevoelde hij zich bijzondsi mat en nam daarom gaarne een hem door een pui medereiziger aangeboden glas wün er versterkiof of opwekking aan Beeds spoedig na het gobnik van dien wijn die met een verdoovend middel vermengd was verviel Q in een diepen slaap om b zijn ontwaken te bemerken dat hij beatolan was voor bovengenoemd bedrag Op dezelfde spoorlijn weWI nog een geestelijke 8000 roebela ontitolen door em dame die zich met hem in dezelfde eonpë bevond Zy bood den geestelijke die eveneen over eenit onwelzijn klaagde haar reukfleschje aan waarvan h gebruik maakte om ommiddellijk daarop in eet diepen alaap te vallen en later tot minder aangename ontdekkingen te komen Eene zeker wel buiten bedoeling liggende verwi seling bad dezer dagen aan bet Noorder statioo te Patg plula Keizerin Frederik die daar met des aneltrein van B j ure verwacht werd arriveeMe eerst I Zij knikte en reed zwijgehd zonder groet den I aaogedttiden weg zdó langzaam dat de merrie va wonderd den kop schudde waal dal waa hiar md de gravin Sol nog nooit overkomen Weiher zag haar na tot zij taaschen de boonea van het park verdwenen was Groote God wat zal daarvan komen vrotg bij zioh peinzende af Van nu af aan bad de vrije zorgelooze omgang tusschen hen beiden opgehouden wantj zonder dat ze er een woord over gesproken haddan wielen q dal zij elkander beminden En zoo vermeden q alkaar en hoewel er geen reden voor was vertwaga zij hunne ontmoeting in het woud zoowel voot i vorstin als voor ieder ander De vorstin merkte dit in het eerst niet toen eeht viel bel haar op dat hare steeds zoo vroolijke doohtv stil en afgetrokken waa Zij zal misschien haar maag bedorven hebbes meende haar broeder lachend toen zijne moeder r over sprak want hg kon niet denken dat zijne zester die steeds een vroolijke speelgcinoot van b geweest was iets ernstigs had dat haar zoo stil maakte Hel was twee dagen later Nieuwe gaaien waren op Kirohberg aangekomen en het waa in hel ilat weer even dmk als andere jaren op denzelfden tiJd te middernacht De nieuwsgierigen die zich bij hot station verzameld hadden om de moeder van den Duitsohen keizer te zien kregen ter vergoeding hunner teleurstelling de ex keizerin Eugenie to aanschouwen die terzelfder ure van Boulogne komende oo trein verliet en plaats nam in het rijtuig van den stalmoester haars zoons den heer llainbeaux en daarmee naar diens woning reed om nu een kort verblijf hare reis naar San llemo voort to zotten Nu wordt verhaald dat eene vrouw diü met een groot bouquet in de hand keizerin Frederik ten 6 ure stond op te wuchton zich heel ongelukkig gevoelde toen zij hoorde dat de verwachte niet in den trein was tot zij op eens in bare nabijheid lioorde fluisteren i V Irapcratnce voilu I lmpuratrice Zoodra zü dit vornam begaf zij zich naar de als keizerin aangoivozon dame die in diepen rouw door een heer aan den arm geleid word on drukte deze de bloemen in do hand Alzoo ontving de gewezen keizerin der Franschen wat voor oono andere keizerinweduwe bestemd was Ten einde jongelingen op l i leiden voor don oflïciersrang buiten de Kon Mil Academie was tot dusverre bij wijze van voorbereidend onderwijs bij elk regiment infanterie een voorbereidende cursus gevestigd welke een jaar duurt Bovendien was in aansluiting met deze voorbereidende cursussen bij den staf van elk regiment infanterie en bij het instructie bataljon oen cursus gevestigd welke mede uit 6én studiejaar bestaat Eindelijk volgt in rangorde vnn onderwijs hierop een hoofdoursus met twee studiojaren gexestigd te Kampen Te Haarlem bevindt zich eene Militaire School met twee studiejaren voorafgegaan door een jaar van praotischa vorming by het 4de reg infanterie Te Delft bestaat aan den jfrtillorie Cïursus van drie jaar een gelegenheid tot opleiding voor officier van de crlillerio In dezen toestand komt voortaan een gobeele verandering De voorbereidende cursussen en die bij den staf van elk regiment infanterie worden vereenigd tot ééüQ inrichting met twee studiejaren terwijl de Miliister nader in verband met het aantal leerlingqn zal regelen of bg elk regt infanterie zulk een cursus zal bestaan dan wel of men zich tot een kleiner aantal zal bepalen Bij deze cursussen wordt onderwijs gegeven in wiskunde Noderlandsche eu Frnnscha taal aardrijkskunde geschiedenis dienst en exercitiereglementon Da hoofdcursus bly ft gevestigd te Kampen en is boilemd ter opleiding van officieren van de infanterie on van de administratie Hel aantal plaatsen wordt door den Minister geregeld waarbij aanmerking is Ie nemen dat het gebouw is ingericht voor 100 leerlingen terwijl van het wapen der infanterie het aantal plaatsen niet meer mag bedragen dan de helft dor vacatures voor dat wapen aan da Koniukl Milit Academie opengesteld Om ain het vergelijkend toelatingsexamen deel la nemen moeien de adspirgnten ten minste 19 en ten hoogste 26 jaar oud zijn en 3 jaar dienst lellen waarvan ééa als onderofficier Zij behoeven niet aau een dar onrsussgn het onderricht te hebben gevolgd hoewel dit in den regel wel het geval zal zijn Hat toelatingsexamen wordt in het openbaar afgenomen Aan den hoofdoursus wordt al dadelyk eenesplil ing gemaakt tusschen de adspiranleu voor den dienst in de overzeeache bezittingen en die voor den dienst hier la lande Voor hunne practlsche vorming worden dekwaekalingen bij een der korpsen van het leger gedetacheerd volgens door den betrokken minister nader ta stellen regelen Tan opzichtte der leerlingen bestemd voor Indiè en voor dia der adminiilralie kan hiervan wordefa afgeweken Na benoeming tol officier zijn da leerlingen verplicht vier jaar in dien rang te dienen Eienals Toor de cadeto is de bepaling gemaakt dal zü bij eventueel ontslag als reserve officier beschikbaar moeten blijven De adspiraolen die aan het eindexamen voldoen worden benoemd lot 2e luitenant bij hel wapen of dienstvak waarvoor zij zijn opgeleid Het gronddenkbetld voor de opleiding aan den srtillenaoursus en de Militaire School waste zoeken m de aansluiting aan hel onderricht gegeven in de 5e kUssa der H Burgerscholen om dus ook voor jongelieden die eerst op rijpen leeftyd lust gevoelen UI den militairen atand la traden daartoe alsnog de gelegenheid aan te bieden Voor de verwezenlijking van dit denkbeeld kan volgens hal nieuwe stelsel da Kon Mil Akadamie dienen ook deze instelling toch is te bereiken langs 1 S Burgerscholen doch tevens na het doorloopen van de nieuw ingestelde cadettenwholen Daarom kunnen de artillerie cursus en de militaire school opgeheven worden wachten dat zij deel zullen nemen aan de onvruchtbare en machtolooze vereeniging met elementen der hodondaagsche recliterzijdo eu regeeringspartij welke geen gerechtigheid kent tegenover de voidoringen van het Bohecmsche volk In liun manifest verklaren de jong Czechen nadrukkelijk dat zij den rijksraad binnentreden met het vaste doel de oude rechten der Bobaemscho kroonlanden op autonomie te herstellen en to streven naar den foderatieven tiaatsvorm Treedt in Bohème evenals elders in Oostenrijk het radicalisme en nationalisme als zeer voornaam element bij doze algomeone verkiezingen op in sommige deeleu der der inonarcbie dringt zicli hot antisemitisme met de grootste onbeschaamdheid op den voorgrond In het district Gruz vooral steekt de antiseraietische beweging zoo brutaal het hoofd op en nemen zolfs rechterlijke ambtonaren zoo opcniyk daaraan deel dat het Oberlandesgericht zich genoopt heeft gevoeld aan de gerechtshoven en rechtbanken in zijn district een circulaire te berichten waarbij het den rechterlyken organen verboden wordt zich bij de anti semietische beweging aan te sluiten en hun bovolon wordt bet anti semitiame dat oen sociaal politiek eu ol is den binnenlaudschen vrodo verstoort de persoonlijke vryheid bedreigt en de grondslagen van den staat ondermijnt met de toepasselijke strafbepalingen streng tegen te gaan Geen dor partijen gaat volgens haar eigen verklaring met zulk een vortrouwe n den uitslag der vorkiezingon te gemoet als de verecnigde Puitsche linkerzyde Zij heeft zich aan allo kanten was juist niet voor Laar politieke beginselvastheid pleit met hulptroepen versterkt Uier is het groot bezit met open armen door haar ontvangen elders liefoogt zij roet bet antisemitisme Misschien met wal te groot opportunisme borokent zij dat haar kansen overal gunstig staan behalve to Woencn Nergens gaat het bij dezen verkiezingsstrijd zoo rumoerig toe als in dio vroolijke hoofdstad en haar naaste omgeving Hel meest van al onderscheidt zich daarbij de voorstad Hernals waar de bekende prins Alois Liechtenstein als clericaal antisemiet candidaal tegenover don democraat Kronawettor hier door do Duitsche liberalen gesteund Bovendien zijn de antisemietan van zuiver gehalte de groep Schönorer nog met een caiididaat Hipp voor den dag gokomen terwijl oen der Duitsche antisemieten men ziet het antisemitisme is als politieke partij rijk aau kleuren in Oosteuryk een eigen candidaal stelde on eindelyk de sociaal democraten een telcandidaat hebben Alle vijf candidaten honden dagelijks verkiazingsbijaenkomaton de prins verschijnt daar in zwarten rok en witte das wat niet verhindert dat die bijeenkomsten gewoonlijk eindigen met het uit de deur werpen der tegenstanders De Engelsche oud minister Joseph Chamberlain hield te Birmingham een redevoering over de gevolgen van den lorschen partijtwist do moeilykheden waarin Gladstone zich met zijn zelfzuchtige politiek heoft gebracht en de onmogelijkheid van Home Rule voor Ierland in den geest der betuigingen van Gladstone an zijn volgelingen Na afloop der rade werd een borstbeeld onthuld van John Bright waarbij Chamberlain nogmaals een toespraak hield en in herinnering bracht dal die overleden staatsman hal gewoonlijk in da politiek bij het rechte einde heeft gehad Met Gladstone verschilde by toen deze in den burgeroorlog der Amerikaansche Republiek de zijde der zuidelijke Staten koos en toen Gladstone Pamell ter wille werd in de lersche politiek wilde John Bright daar niets mede Ie doen hebben De Engelsche regeering heeft naar men weet besloten over te gaan lol de benoeming van een staalscommtssie ten einde een onderzoek in Ie stellen betrotfende de betrekkingen tusschen werkgever an werklieden Wat do regeering mol dit besluit beoogt werd uiteengezel door dan minister van koophandel baron de Worms die in de Carllon club la Manchester een rede hield De strijd tusschen arbeid en kapitaal heefl in den laatsten tijd zulke afmetingen aangenomen dal alle groote fabrieksteden en ook de hoofdstad zelve daardoor zwaar gelro fen zg n Aan dezen strijd dia als hij op zoo groote schaal On met zoo groole felheid nordt voortgezet onvermijdelijk lol den ondergang van een der beide partijen zal leiden moet een einde gemaakt worden en hst is de plicht der regeering la onderzoeken op welke jjze dit mogelijk is De middelen hiervoor te vinden en zoo mogelijk in den vorm van een wetsontwerp ta vereenigen dit is de taak der Staatscommissie welke de regeering weldra zal aanstellen en waarin alle partijen en standen vertegenwoordigd zullen zijn Dit voornemen wordt door alle parlgen met ingenomenheid begroet want hoezeer ook de meeniggen mogen oileenloopen een onderzoek wordt door allen gewenscht Hoe dit onderzoek zal geachiedea is nog niet in bijzonderheden vastgesteld Alleen is reeds uitgemaakt dat het onderzoek zoowel dan landarbeid als den arbeid in da fabrieken ui b