Goudsche Courant, zaterdag 28 februari 1891

it 1891 N 4465 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBRTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere legel meer 10 Centen GROOTE LETTKB8 worden berekend naar plaatsmimte fsuB Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Jtan gesebieden tot etti nur des namiddags van den dag der nitgave MEY s STOFFWASCHE is buitengewoon sterk elegant in bet dragen voortreffi9lt k e goedkooper dan het waschloon voor linneagoed MEY s STOFFWASCHE wordt na het gebmik eenvoudig weggeworpen zoodat men altgd nieuwe nitttekend passende boorden manchetten en voorhemdjes draagt MEY s STOFFWASCHE vervaardigd uit eene met linnen overtrokken grondstof i Tsn echt linnen niet te onderscheiden si j gb ste Itk modellen gy © do Jn 4 WAONBB IT STEPHAN p do ljn Se ï do paai 7 ♦ i UNOOIJr B p d ljB 1 S Terkrggbaar te Gouda by den Heer C A B BANTZINGBB Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij M E Y ft E D L I C H Versand Cleschaft Leipzig Plagwltz Snelpersdruk van A BRINKMAN iH Zs Goüda treffen De boofdpaaten an overweging zullen tgn de Tragen of de werlcgerer bg da bepaling van dep werkdag tnsachen beiden moet komen en of bet niet mogelyk is aste scheidstiereobten te benoemen ton einde daardoor langdurige twisten tussohen werkgevers en werklieden te voorkomen Evenwel zal bet programma hetwelk de regeering der commissie zal voorleggen zoo breed opgevat worden dat daarvoor de bespreking tan geen enkel onderdeel van bet arbeidsvraagstuk wordt verhiudeid In de eerste plaats komt nu échter de vraag aan de orde wie tot leden der commissie zullen worden benoemd Vermoedelyk zal de prins van Wales het Toorzittersohap aart arden en daarbg zullen da leiders der voornaamste partgen uilgenoodigd worden eenige vertegenwoordigers aan te wijzen Als aanstaande leden der commissie wordon reeds genoemd lord Bandolph ChurohUl lord Derby sir John Gorst en de heer John Morley Bovendien zullen ook een drietal leden van het Hoogerhtis en vertegenwoordigers van verschillende takken van ngverheid zoo vaq de werkgevers als van de werklieden in de commissie worden opgenomen Van de beraadslagingen dezer commissie welke zeker gemimen iijd zullen duren ia naluurlgk geen spoedige en beslissende oplossing van alle moeielgkbeden te wachten maar tooh is daardoor da eerste stap gedaan om den vrede lusschen werkgevers en werklieden te herstellen Hol eenige practische gevolg dat zich reeds terstond zal doen gevoelen is dat nu de voortdurende interpellaties over allerlei arbeida quaeatiea in het Lagerhuis overbodig worden De heer Spencer die de aanstelling van een minister voor ngverheid verlangt en eenige leden der conservatieve partij die de aandacht der regeering op eenige andere arbeidszaken wilden vestigen zullen nu wel eerst bet onderzoek der commissie afwachten en hui reeds aangekondigde interpellatie terugtrekken De troepen van het Congres te Chili maken steeds vorderingen Nu hebben zij ook de gewichtige haven Iqnique bezet en de troepen van president Balmaceda die beproefden hen te verdrijven met groot verlies ternggeslagen De strgdkrachteu van het Congres worden natuurlgk sterker na elke overwinning zoodat de aanvat tegen de hoofdstad Santiago die reeds zoolang op het program staat nu weldra zal kunnen uitgevoerd worden De regeenng der Yereonigde Staten heeft nu ook een oorlogacbip naar ChUi gezonden om de belangen der Amenkaansche burgers te beschermen De Amerikaansche gezant te Valpamiao de heer Egan zond den minister Blaine een telegram waarin de aankomst van dit fregat gemeld werd en waarin tevens werd medegedeeld dat op het oogenblik alleen om het bezit van Iquique werd gealreden Nn echter deze strijd ten gunste van de Congres troepan beslist ia zal ook elders de strijd wel spoedig hervat worden PETROLËUN NOTEEHIISGEI van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te RoUerdam Dfl markt was heden onveranderd Loco Tankfuat 7 55 Geïmporteerd fnst ƒ 7 65 Maartlevering ƒ 7 50 Apnl everiug ƒ 7 65 en Mei levering 7 60 September October Novemberen December levenng ƒ 8 itnrgerlijke Stand Moordrecht GEBOSE Netltji osdera A Koot es H IMelijkhcld Ju onderi W den Oottr en J Kubergen OVERLEUEN H Tier 1 m Th P Bouwman m G de Briin iS j C vin Mnllem 10 m Stolwijk GEBOREN Hendnkni oadere W Beumer en Z Bierliotit Oeertraida ooden H van den Benvel en P J Thielen OVEBLEDEN H den Dikken li i 8 tn Vliet 81 j ONDEKTROUWD P B vu Dgk en A Oomi GEHUWD G Anker eo C A Dekker Beeuwijk GEBOREN Johanna ouden i Borat en E Boerima Arooldoa JohaDnea ooders J Vis en K van der Starre Ane osderi H Venraal en C Vermeolen OVERLEDEN J Rnugrok 18 m P van den Benvel 67 j GEHUWD A vin Hof ea M de Koning ADVERTENTIÈN Voor de blgken van belangstelling bg de geboorte van onze Dochter ondervonden betaigen wg onzen hartelgken dank C G LXNGBEAAB C J LANGERAAE I MUHMOTT Getronwd DANIËL WILLEM GRIFFIOEN EK JOHANNA OATHAEINA OMGERT die hun hartelgken dank betnigea voor de vele blgken van belangstelling bg hnn hnweIgk ontvangen Gouda 25 Febr 1891 Tegeo half Maart gevraagd EEN Bakkersknecht adres o nder No 2091 aan het Bureau dezer Courant Gevraag d legden i Mei rOOB HEN E DAME EEN WONING liefst een bovenhuis met ongeveer DRIE KAMERS Brieven onder No 2092 aan het Bureau dezer Courant Aloiu te bekomen BB mm mm of de beechrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartouteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wouter Crabetb DOOk CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Rnnstschilder Architect en Directeur der AcademievanIJouwkunde te Utrecht OOBTHfl p doxijn fl Prijs 80 Cents 100 belooning aan ieder die na gebruik van Prof LEFRIES LIKDOORN TINCTUVB nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen verkrijgbaar bg den Depóthouder L A Dl VLETTER 60 Cent per flacon met ADVEUTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Stollwerck s Hart Cacao Hoogste siwit t hoogste theobronio goliaKo 5 ï Caca VoordeetigI Hart Oaoao is fijnste Po der aou In hut vorm gepend Spoedige oplosbauheld Ijne geur delicleiue smaak st4 ds gelijkrattigheid des druika In blikken bosses è 25 Cacao harto = 4S esiit 1 Caoo kart = 1 8 mt = ivf Cuao spaiLi iiB iT Tt pdoiUnl t Tsikiij gbtu bü H H Conüaeius Bulutbskksn ens KngmiExpeditie Julius Mattenklodt Amstsrdsm Salvsrstrut lOb De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met nitsondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 fiaueo per post 1 70 Afzoaderlgke Nommers TUF CENTEN De Inzending ran adTortentita nu deze Coaruit belioort een Byroeggel BINNENLAND GOUDA 28 Februari 1891 VEBQADEEING VAN DEN GEMEENTEEAAD op Dinsdag den 3 Maart IStl des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Bekening van ds Kamer van Koophandel en Fabrieken dienst 1890 Het voorstel tot wijziging der begrooting voor de Schutterij dienst 1890 Het voorstel tot wijziging der bogrooting voor het St Cstbarina Gasthuis dienst 1890 Het voorstel tot w ziging der begroeting voor het OudeVrouvrenbuis dienst 1890 Het voorstel tot wijzigiog der begrooting voor het Veresnigd Wees en Aelemoeseniarshuis dienst 1890 Het voorstel tot verhooging der subsidie voor het Bestodelingenhuia over het diens aar 1890 Het voorstel tot wijziging der Oemeentebegroo ting dienst 1890 Een adres van Dr D Terpstra gepensioneerd Beotor van het Progymnasinm daarbij toestemming verzoekende om zich buiten de Gemeente te vestigen De benoeming van een Lid der Commissie van Toeziobt op bet Middelbaar Onderwijs Donderdagavond 8 Maart a st heeft de laatste abonnements voorstelling plaats in de sociëteit Ons Genoegen door bet Botterdamsohe Tooneelgezelschap onder directie der hh Le Gras en Haspels Opgevoerd wordt Aleid twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel van Muintuli Daarin treden o a op de dames i Alida Klein van Kerokhoven FEVILLETOSI UÜESEB EN DOCHTEB J aar iet Buitte 7 Wanneer zal nu de groote gebeurtenis bekend gemaakt worden P vroeg de vorst toen hy met zijne moeder Sol en Weiter een rijtoer maakte Hij zat zelf mat den laatste op den bok de teugels houdende terwijl de vorstin met hare dochter achterin zaten Zon het heden na het diner niet een geschikt oogenblik zijn Weiher die rich juist omgekeerd had om met de dames een woordje te wisselen wierp een vurigen blik op het bleeke gelaat van Sol en zeide na een lange pauze met zachte stem Daarover heeft de vorstin alleen te beslissen I Deze knikte haar verloofde vriendelijk toe nZijt gij kond Hans P Volstrekt niet het is niets hernam hvj haastig het is de moeite niet waard l Des te beter Wat nu onze verloving betreft ik vind dat wij daarmee wel wachten kunnen total raijne bloedverwanten hier zijn Zij zullen spoedig misschien morgen of overmogen reeds komen Ik 70U gaarne willen dat zg er bij waren Vindt ge dat ook niet goed Hans Jonkers Burlage Verwoertl Coelingh Vorderman en Maria Faassen beneveni dshli LeGras Henri de Vries Tartaud v Kerdpioven en van Eysden De Voorstelling begint met de opvoering van Een LiEPDESDüEL blijspel in bedr van Scribe en LegoDvé Daarin treden o a op de dames Marie Vink en Alida Kein bensrens da hh Tartaud Henri de Vries en van Kerdchoren Onder leiding van den k onel J H Michaelis van het 2e reg inf zullen in de legerplaats bij Zeist weder schietoefeningen op gittote afstanden worden gehouden en wel door bet 6 bat 4e reg inf uitGouda van 8 16 Mei Het kamp zal in gereedhelÉ worden gebracht door een detachement van het korp genietroepen dat den 27sten April in die legerplaaU zal aankomen Donderdagavond werd in het Vereenigingsgebonw ene vergadering ge ttodbeii van het Ziekenen Weduwenfonds Providentia ten einde een reglement vast te stellen voor de onder de leden dier vereeniging opgerichte steenkolen vereeniging welke vergadering door raim 100 leden werd bijgewoond In dat reglement is o a bepaald dat de leden knunen storten gedurende EO weken 17 et per week of gedurende 34 weken 26 ot per week zoodat elk lid na verloop van dien tijd ƒ 8 60 beeft gestort terwijl hun de vrijheid is verleend om meer per week of meerdere weken dan 34 26 et te storten De onvermijdelijke onkosten zullen pondspondsgewijze door de ledon worden betaald De vereeniging draagt den naam steenkolenvereeniging de Voorzorg en wordt bestuurd door 3 uit de deelnemers te kiezen bestuurders Daartoe Weiher knikte zonder te spreken hij vreesde dat zijne stem de vreugde over dit uitstel zou verraden Zoover is het reeds met mij gekomen dacht hij ontevreden op zich zelf Waarom eerst de geheele familie hare toestemming moet geven begrgp ik niet sprak de jonge vorst half bij zichzelf Mama is toch meerderjarig zou ik denken Een zoon die ongeduldig is zyne moeder uit te huwelijken schertste de vorstin lachend Ja omdat Weiher een zoo flinke kerel is riep de vorst met een hartelijken slag op den schouder van den genoemde t Is waar Ik kan mij haast niet denken hoe het ons zonder je gezelschap zijn zal t Is echter jammer dat ge mijn stiefvader wordt als broeder zou ik je liever gehad hebben fluisterde hij Weiher in t oor Hoewel de vorstin deze woorden op zachten toon uitgesproken ontgaan waren Sol had ze verstaan en bloosde zoo diep dat haar schoon gelaat als met bloed bedekt scheen Wat heeft Fred daar gezegdP vroeg de vorstin lachend Waarschijnlijk weer een groote domheid antwoordde Sol verward waarop haar broeder haar plagend met do zweep tegen den neus kittelde terwyl Weiher de vraag onbeantwoord liet Op denzelfden dag kort voor het theeuur liet werden gekozen J Th Imholz J Zijleman en A van Veen Enkele leden gaven zich alsnog op om te worden lageschrevan Het getal leden bedraagt na 72 waarvan 60 van 25 et per week 8 van 17 ot week en 14 die nog niet besloten waren per De door den gemeenteraad van Haastrecht gewijzirf sohoolgeldheffing is door den minister van binnenlandsohe zaken goedgekeurd en zal den leu Maart a 8 worden ingevoerd Was in de vorige raadsvergadering te Oudewater het voorstel aangenomen dat er eene leening van ƒ 10 000 ten laste der gemeentelijke gasfabriek zou gesloten worden m de vergadering van 11 Dinsdag werd op voorstel van burgemeester en wethouden genoemd besluit in dien zin gewijzigd dat de leeninir zal aangegaan worden geheel op naam en ten laste der gemeente Wat eea dn van den gemeente veearts den heer H Anker betreft die verhooging van jaarwedde wensohte als keurmeester hieromtrent werd bepaald dat eene noodig gebleken herziening van da bestaande instmctie aan de definitieve vaststeUing dor jaarwedde zal voorafgaan Do heeren G Vau Ingen Schouten M C Van Wijngaarden en A C Van Aelst zullen als oommissio met den heer burgemeester tegen eene volgende bijeenkomst eene nieuwe mstractie ontwerpen en dan dit ontwerp den raad aanbieden Gisteren werd door het Bestuur der Bemonstrantsche gemeente te Boskoop een tweetal voor predikant opgemaakt waarop voorkomen de bh C D Sax Jr Proponent bij de Bemonstrantscho Broederschap en C L de Jong predikant te Nieuwkoop de vorstin hare dochter bij zioh komen Hoor eens lief kind ik heb je eene gewichtige mededeeling te doen zeide zij nadat Sol haar gewone plaats op het bankje aan hare voeten had ingenomen Dat zal iets van belang zijn Is Fred soms verloofd of wilt gij mij die beide mnisgrauwo schimmels van den graaf von Steinhausen cadeau geven Het eene zou voor mij al even interessant zijn als het andere riep Sol met hare gewone levendigheid uit Dat wil zeggen voegde zg er lachend bB de schimmels had ik nog liever als Fred s engagement Onwillekeurig lachend keek de vorstin hare dochter met innige liefde aan en zeide De schimmels behoef ik u niet te koopen gij kunt ze voor niets krijgen Als geschenk van den graaf Dank u wel dan deugen ze zeker met merkte Sol verachtelijk op Zoo was het niet bedoeld Sol antwoordde de vorstin Graaf von Steiuhausen kan op zijn best een Sjhimmol van een zwart paard onderscheiden en heeft dus geen sikkopitje verstand van het dresseeren van paarden 1 riep Sol uit Graaf von Steiuhausen heeft mü vergunning gevraagd om naar uwe hand te mogen dingen hernam de vorstin zonder op dien uitval te letten Lieve hemel wat een voorbeeldig jongeling lachte Sol Verder hebt ge mij niets te z gen Mama