Goudsche Courant, maandag 2 maart 1891

de nieuwste modellen Voorjaars Regen en S tofmantels ZWARTE THIBETS en Qewerkte STOFFIN met diarlij passende Sameerisf Gouda BAHLMANIV Ê Co VRAAG CHOCOLAAD GR00TE8 De Notaris M I MOLENAAR te Waddinxveen zal in het openbaar Terkoopen bg veiling en afslag in Eéne Zitting op MAANDAG 2 MAART 1891 ten 11 ure des morgens b j K RADEMAKER aan de Reeuwüksche Brug te REEUWIJK met grooten BOOMGAARD benevens ERF en WEG gelegen binnen Reeuwijk aan de weg van Reeuioijk naar Sluipwijk Eigendom van L C VERMEIJ en begrensd door Eigendom van G R BOUMAN en J KERSBERGEN EN C ter grootte van 15 Aren 60 Centiaren Breeder in billetten Nadere informatiën bg tien Notaris De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal op VRIJDAG 6 MAART 1891 ten 11 het Koffiehuis van J ZUI ure des DERVLIET te Stolwijh publiek verkoopen BE SQW1IANSWQNIN g et F No 8 gelegen ten Noorden van en aan den Schoonouwensohen weg benevens ruim BEST Weiland en Grasakkers gelegen op Bovenkerk en Lang Schoonoutem alles binnen de gemeente Stolmjk De verkooping geschiedt in 6 perceelen combinatiën en in massa Aanvaarding der Landergen direct de Woning c a op den betaaldag zgnde 30 April 1891 Breeder in biljetten Nader onderricht geven de Eigenaar J van DEE PIJL te Stolwijk en genoemde Notaris MOLENAAR Als eene bqzonderheid mag rermeld dat bij Oudewater in den IJsel een zalm gevangen is en el op eigenaardige w s s Nachts is namelijk het beest in de schuit van den visscher P v d Kuij gesprongen zoodat deze den Tolgenden morgen zqn buit maai voor het grqpeo had Donderdagavond kwam te Schoonhoven een jongmensch aan die nachtverbl f in een logement vroeg doch vriens houding en vreemde manier bijzonder de aandacht trokken en toen ten slotte bleek dat bq ook geen geld bg zich had aan de zorg van de politie overgegeven werd Voor zoover men uit hem kon krygen was Utrecht zya woonplaats en het zuiden van Frankryk zqn bestemming Telegrafische informatién hadden ten gevolge dat hij door familieleden werd teruggehaald De ongelukkige was niet goed b het hoofd en was de ouderlijke woning ontsnapt De minister van binnenlandsche zaken heeft de commissarissen des konmgs aaugeschreven de veracbillende burgemeesters te verzoeken hem voortaan niet meer telegrafisch den uitslag van verkiezingen TOor leden der Provinciale Staten mee te deelen Ëen ongehuwd man had een kosthuis betrokken te JnbbegaSchurega Steeds betaalde hij geregrld zijn koatgeld tot h voor oenigen tijd door ziekte daartoe niet meer a staat was Zijn koatbaas had geen zin om hem lahger te onderhouden H legde zyn commensaal ini een kruiwagen en vervoerde hem op diewijze Haar ihet een paar uur verder gelegen Wyojetorp waar de man eigenlijk thuis behoorde Niemand wilde zich daar over de zieke ontfermen Goede raad was na duur en de verlegen kostbaas zag geen anderen uitweg dan iqn kruiwagen om te keeren en den last aan den dijk te laten liggen Ëenigen tyd later werd hij daar dood gevonden Naar aanleiding Tan dit vopTval vertrokken heden van hier de officier Tan justitie de rechter commissaris en een beeodigde klerk ter grffie vergezeld van de doctoren Binkes en Kijlstra naar Wijnjeterp om een onderzoek ter plaatse te stellen Z C Bij een mijnongeluk te Harleteten in Fennsylvanie dat den 4en Februari voorviel werden verscheidene mqowerkers bedolven Nacht en dag arbeidde men om hunne lijken te vinden en telkens vond men dan hier en daar enkele slachtcfiers wier dood door de geneesheeren geconstateerd werd Uen drieen twin tigste dus negentien dagen later werd het werk nog Toorlgezet Men wAs toen in het onderste gedeelte Tan den schaft aan het werk en hoorde aankloppen in eene richting waar men sinds de ramp nog niet geweest was Men zette toen het werk in die richting door zorgde voor geneesheeren en voedsel en had het gelnk de stem te kunnen hooren van een der Tenniste mqnwerkers dikke Jozef genaamd die riep dat ook zijne metgezellen nog in leven waren maar bqna geheel uitgeteerd Men kon hun toen door een opening die gemaakt was voedsel verschaffen en toen men het werk had voortgezet vond men dikke Jozef en vier andere mijnwerkers in een vr mime opening nog levend maar uiterst zwak Zij hadden veel te lijden gehad van honger en dorst maar hun leven gerekt met het weinige voedsel dat tij bij zich hadden en toen dit op was met de olie uit hnnne lampen Eindelijk hadden zg hunne dorst Ik dacht dat het gewichtig genoeg was Maar Mama hebt u daar werkelijk ernstig over gedacht Ik zou dat kleine fatterige kereltje trouwen Ik ben hensch een hoofd grooter als hij Sol wees ernstig zeide de vorstin Graaf von Steinhausen is een onberispelijk edelman in wiens handen ik de toekomst van mijne dochter gerust darf te stellen Ik kan het evenwel toch niet aannemen Mama om te trouwen is beider toestemming noodig antwoordde Sol nu ook ernstig En uwe redenen Laat mg die voor mij houden mama smeekte zg Met verschrikt gelaat trok de vorstin plotseling liet gebogen hoofd harer dochter tot zich Is is uw hart niet meer vrij vroeg ze bgna angstig In plaats van eenig antwoord brak Sol in een stroom van tranen uit Gij weent mijn arm kind Eu de naam zijn naam Die zal nooit over mijne lippen komen nooit zeide Sol hare tranen afdrogend Heusch vraag mg niets meer ik zal ik kan u niet antwoorden Dus is de man dien gij liefhebt roor u onbereikbaar Ja beb de igedachte met hem te huwen reeds uit het hoofd gezet Mama laat mij beproeven of ik het te boven kan komen zonder te sterven Zeg aan graaf von Steinhausen wat ge wilt maar moeten lessen mei het slechte water dat uit de myn druppelde Het waren Hongaren en de vreugd van de overige HongBarsohe mgaworkers was zeer groot toen dikke Jozef en ziju lotgenooten ua bgna twintig dagen begraven te zyn geweest weder levend te Toorsohlja kwamen A an de Kiesvereenigingen in Nederland is een schrijven gericht door een dertigtal mannen van verschillenden stand en betrekking maar allen bekend met onze koloniën om ze op te wekken bij de aanstaande verkiezingen meer dan tot nu toe aan t belang der koloniën te denken Terwijl het aanschouwen zeggen zg o a van ons en Ëngelands koloniaal bezit andere volken prikkelde den blik buiten de enge grenzen van eigen gebied te slaan en als gevolg hiervan in korten tgd bgna een geheel werelddeel onderling werd verdeeld schgnt het Nederl volk steeds onverschillig te blgven voor den bloei en de ontwikkeling zgner prachtige onderhoorighedeo Bij de vale belangen die Nederland heeft bij de welvaart van onze koloniën moest dit anders zgn Onze koloniën die oorzaak zgn dat Nederland nog een plaats Tan beteekenia inneemt in de rg der Ëuropeesche Mogendheden die de bron waren en blgven van onzen rijkdom en onzen handel die millioenen opbrachten voor den bouw onzer spoorwegen en een wijd arbeidsveld aanboden voor de ontwikkeling van Nederlandsche werkkracht en voor het vruchtbaar maken van Nederland ch kapitaal die ons reeds jaren lang ook tairgke indirecte voordeden van niet minder waarde aanbrachten en met wijsheid bestuurd in de toekomst nog oneindig ruimer veld voor handel en industrie kunnen opleveren bEd niet minder dan dit belang dient voorzeker door Nederland te worden erkend do verplichting om die koloniën met haar millioenen inwoners onder een rechtvaardig bestuur tot ontwikkeling beschaving en wdvaart te brengen Treffend is met dit al de koeleonverschilligheid waarmede ten onzent al wat de koloniën betreft in t algemeen nog wordt bejegend Hoe de groote belangen van landbouw en ngverheid van spoorwegen van irrigatie van opium en zoo menig ander vraagstuk in de Oost van arbeidskrachten in de West nauwelijks worden geteld En toch van de oplossing dezer vraagstukken hangt de toekomst onzer koloniën af en bg die toekomst zijn de belangen van Nederland ten nauwste betrokken Do stellers der ciitmlnr Terklaren geen partij te willen kiezen voor eeniga politieke partij zg hebben dan ook hun schrgven aan alle kiesvereenigingen gezonden maar zij dringen er op aan dat het gewicht van de koloniale vraagstukken en het belang bij een goede oplossing daarvan meer en meer gevoeld worden door het Nederlandscha volk en door de volksvertegenwoordigers die geroepen zgn ook roor Indié te zorgen Heugelgk noemen zg bet daarbij dat meer en meer de overtuiging veld wint dat de richting van het Indische bestuur niet afhankelijk behoeft te zgn van de Nederlandsche porti politiek Wat zij vragen is nWilt er voor waken dat door uwe eandidaten erkend worde het hooge gewicht van debehartigin laat mij nu gaan Ik kan zoo niet bg de thee verschijnAi Zoo ga dan mijn kind en God sterke je in den strijd antwoordde de vorstin en Sol ging Xenia Kirchberg bleef zeer bekommerd achter voor haar was dus het hoogste geluk weggelegd terwgl haar kind ham zonnetitraal met een gebroken hart worstelde I O welk een pijnlijke tegenstelling I Nog denzelfden avond vertelde zij Weiher haar onderhoud met Sol woord voor woord maar het kwam haar voor dat hij de zaak te licht telde Men sterft niet zoo licht aan een gebroken hart meende hg i De eene moet op deze de andere op die wijze door dit tranendal worstelen Maar wees verzekerd Xenia dat ik van harte wensch dat gravin Sol haar leed overwinnen en met een ander gelukkig worden zal Zijn stem klonk haar bij die woorden min of meer vreemd in de ooren en zg was zeer verwonderd over de weinige belangstelling die hg toonde Gelukkig worden met een ander herhaalde zg Ik zou wel willen weten of ik gelukkig zou zijn met een ander als ik van n afstand moest doen Hans 1 De rijpere leeftgd komt dergelgke teleurstellingen moeilijker te boven Uwe dochter is nog zoo jong God geve dat zij het te boven komt Ach Hans als ik er aan denken moet hoe het zgn zou wanneer ik u verlaten moest antwoordde zg met berende stem en zij bedekte de oogen met haar hand der belangen onzer koloniën waarmede die Tan Nederland zoo nauw vbrknooht zijn INOEZONOEN M de Redacteur I De flinke uitkomst verkregen door da tooneeluitvoering der Onderofficieren Woensdag 1 1 toonde weder dat Oouda a burgerij er niet tegen opziet een dergelgke poging krachtig te steunen jüene opmerking moet mg echter ven het hart Waarschijnlijk afgaande op de groote bereidwilligheid waarmede de Igsten waren volteekend wai blijkbaar omtrent de keuze der stukken rekening gehouden siet den smaak van oen beschaafd publiek en aan tooneel regie enz de uiterste zorg besteed Hoe de spelers echter verrast waren toen zij dat publiek vertegenwoordigd zagen door een groot santal kinderen en nog grooter aantal kakelende dienstboden bleek wel niet uit hun spel waarbij iedor zgne beste krachten gaf en enkelen zelfs bepaald goede oogenblikken hadden hoewel de stemming in de zaal wel eenig contrast vormde met den inhoud van het opgevoerde Daar eeno uitvoering van dilettanten natuurlgk niet in vergelgkiog kan treden met die van beroepttooneelspelers zou het toch zeker geen houding hebben gehad wanneer de vereeniging had gemeend hare toehoorders te moeten vergasten op dissolvingviews of een poppenkast en dezen toch waren zeer zeker bg een groot deel der aanwezigen zeer in den smaak gevallen Wg hopen echter dat de vereeniging zieh hierdoor niet zal laten verlokken om bij eventueel voorkomende gelegenheid beneden het peil van hot bereikbare te blgven gedachtig aan het spreekwoord Het einde kroont het werk EEN TOESCHOUWEK Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 26 FEBRUARI 1891 Bouwmanswoning D No 9 met eenige perceelen wei en hooiland enz te Waddinxveen 10 hecL 29 aren 66 cent 12390 kr A J Vos te Oouda Eenige perceelen hooiland enz te Berkenwoude groot 2 heet 95 aren 99 centiaren 1875 kr Arie de Moed te Berkenwoude pëtrolëum notëëriimgën van de Makelaars Caotzlaar SohalkwUki te RoUerdai De markt was heden onveranderd Loeo Tankfust ƒ 7 56 Geïmporteerd fust 7 66 ADVERTENTIÊN Geboren ABIË COBNELIS zoon van D Till VLIET en H VAM DM VELDEN Gouda 26 Pebrnari 1891 als wilde zij dit denkbeeldige schrikbeeld ontvlieden Waarom zoudt gg mg moeten verlaten vroeg bij werktuigelgk en zag door het venster op hat door de maan beschenen terras waar Sol met andere gasten wandelde die hem schooner voorkwam als ooit te voren Een onuitsprekelijk gevoel dreef hem naar buiten tot haar op wie zijn blik zoo bewonderend rustte en weldra stond hg naast haar op het terras Heeft de ibaan u naar buiten gelokt vroeg zij Ja maar het heerlijke weer ook De maan alleen vind ik zoo aantrekkelgk niet neen dan houd ik meer van het daglicht van de zon die op mij eea even grooten indruk maakt als op de volken der vroegste oudheid die door haar mfgestueuse msoht overweldigd werden en haar als godheid aanboden Ik wist niet dot gij zoo dwepen kon ban Weiher I Ieder mensch beeft zgne zwakheden gravin St mgne is de zon voor baoi gevoel ik eerbied Het is alles goud licht glans en warmte dat van de zon uitgaat Wat is de maan tegenover hoor Die goede moon heett ook hore vereerders Maar gg behoort daar toch niet tae gg zult wel evenals de zon u een weinig bewust zijn ron de overwinnende macht die gg hebt Maak ik zulk een aanmatigenden indruk vroeg Sol Wordt tervQlgi Heden overleed tot diepe droefheid na het ontvangen der H B Sacramenten onze innig Uefh Eohtgenoote en Moeder Mej MARIA CKISTINA CLEMENS in den ouderdom T n bijna 44 jaar J W VEBWEIJ Gouda 28 Pebr 1891 Tegen hal Alaart gevraagd EEN Bakkersknecht adres onder No 2091 aan het Bureau dezer Courant der Christelijke Joogclings VereenigiD § DANIËL te GOUDA wordt gehouden WOENSDAG 4 DONDERDAG 5 en VEIJDAG 6 MAART 1891 van des morgens 11 tot des avonds 9 ure in het Lokaal Tot Heil des Volks aan de Peperstraat alhier TOUGANO VRIJ Het bestuur DE NIEUWE DEMI SAISOIV en VOORJAARSSTOFFEN ENGEL8CHE PANTALONS fljn CAMGAREN ZWART en BLAUW DE BILLUESTB PRIJZEN Met aanbeveling Uw Dw Dr J BEGBER Tailleur GOUWE è lt7 Gez WAGEITAAE Modistes GOUWE C 233 Bevelen zich weder beleefd aan tot het vervaardigen Tan Costumes Mantels KINDERGOSTDIES ENZ voor het a s S AI S O E N beloTende nette afwerking en vlngge bediening De Apotlieek en Drogistzaak DER FIRMA DE LAAT en vah SON IS VERPLAATST van de BOTERMARKT naar het huis aan de Markt Uo 139 Troeger bewoond door den heer ZELDENRIJK Aanbevelend H MM G DE LAAT HCJL8TKA I1P OUDE GENEVER 1 i V f Terkrggbaar bg M J DE GBAAF flOOGB GOUWE 255 Onovertroffen KWALITEIT Geg arandeerd zuiver ET OP DEN NAAM Palriek te Westzaan Opg ericht 182S FREEMAK s Puddingpoeder is de meest gevraagde der wereld 10 maal bekroond wegens zgn gezonde bestanddeelen en üjne smaak Eenig Agent SCHRAVENDIJK te Amsterdam Men lette vooral op de naam FREEMAN en van den Agent op ieder pakje daar geen Pudding met deze evenaard in diverse Smaken a 10 et per pakje of 30 et per Luxe doos Voor oirka 18 cent maakt men in 5 minuten een Deligieus Pudding ook voor een heerlyke melk te drinken in plaats van Slemp etc overtreft ze alle poeders Te Gouda verkrijgbaar bg T VERMEIJ H N VAN SCHAAIK H J M KABEL t Reeuwijk J STOÜTHART Woerden C db BLANKEN H H Verkoopers gelieven zich uitsluitend te adresseereu aan den Agent te Amelerdam Ondergeteekende heeft de eer zgne geachte Clientèle te berichten dat de eerste ZENDINQ Bock fiier uit de BroowerU de Amstei te Amsterdam gearriveerd is en van af Jieden verkrggbaar is per j flesch a 22 et per flesch a 11 et per glas a 12 ét en per i liter a 15 et Tot de levering waarvan zich ten zeerste blgft aanbevelen UEd Dw Dienaar J m lOODE Zeugstraat 85 ÖM f Hoofd Agent KONINGIN üiatlELMIN A A v OS Az Kleiweg E 73 en 73 ÏMejuffrouw STROEVE verlangt terstoad eeni Kindermeisje