Goudsche Courant, maandag 2 maart 1891

iflaandag 2 ifiaart 1891 Schoenen en Laarzen Magazijn fl DE ROOOE liABS heden ontvangen de nieuwste soorten en Kinder Schoenwerk J en ben door mijne groote inkoopen in staat beneden alle concurrentie te verkoopen Gaat zien de nieuw uitgestalde Etalages REP ARATIEN en AANGEMETEN WERK worden voortdurend net en spoedig a eleverd Aanbevelend J P HESSELS Magazijn van Tapijten Gordijnstoffen enz enz A 96 MARKT A 96 Groot assortement in SMIJRNA AXMINSTER VELVET BRUSSELS TAPESTRIJ SCHOTS WOL KOEHAAR COCOS en MANILLA voor TAPIJTEN en LOOPERS GORDIJNSTOFFEN en TAFELKLEEDEN in alle Genres en Stijlen LINOLEUMS VLOERZEILEN en WASDOEKEN in alle bestaande breedten enz Wij b e 1 aN81 e n ons ook met het Drapeeren Stofièeren en Meubeleeren A an bevelend Boogacbtend de Laatste Week van de VOORJAARS OPRÜIMING worden alle nog voorlianden zijnde LAPPEN tot seer lage prij en Uitverkocht Gouda BAHLMANN Co flOÜ Dép6t8 IN EUROPA 50 Bodegas OVEE de l ereld Onze Port Sherry Madera Tokayer m Malaga PVijnen zijD in de voornaamste Hospitalen van Europa onmlsl aar geworden Verkrggbaar te Gouda bii de Firma T CBBBA8 Openljare Verkoopiag om contant geld te REEUWIJK op WOENSDAG 4 MAART 1891 des motgeni te 9 uren aan het Hais Wjjk E No 42 aan de Reenw ksche Bmg ran Een goed onderhouden ini BOEDEL bestaande in staande en draagbare mahoniebouten en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDEQOED HUISRAAD KACHELS en toebehooren VLOERKLEEDEN en KARPETTEN TUINMEUBELEN Gewerkt GOUD en ZILVER enz Voorts BASCULE SCHALEN BALANSEN GEWICHTEN en MATEN ZAKKEN KRUIWAGENS VRACHTWAGENS een TENTWAGEN PAARDENTUIGEN een KAASSdHUIT een party HOOI en MEST en t geen meer iter rerkoop zal worden aangeboden Te zien Dinsdag 3 Maart a s ran des morgens 9 tot des namiddags 4 aren Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVER te Qouda Pe Notaris M I NOLEKAAR te Waddinxvten zal nnmens zgn principalen veiliDgl ij a lag j Iliaartl89i des middags ten 12 ore in bet Koffiehnis HET SCHAAKBORDc te C3 o a d a publiek Teile n en rerkoopen DE HOFSTEDE IF 15 70 Cum annezis met diverse perceelen UITMUNTENDE WEI enEOOILAITDElir gelegen aan het Jaagpad en een perceel aan den Winterdgk binnen WaddinxvMn nal Gouda ter grootte van rulm l Hectaren Te veilen in 5 perceleen en te combineeren Aanvaarding het Land direct Woning c a bg de betaling op 1 MEI 1891 Alle informatiën ten Kantore ran genoemden Notaris Societeit 0 is Genoegen 6 Abonnement VoorttelUng DONDERDAG 5 MAART 1891 Vereenigde Eotterdamsche Tooneelisten Directie LE GRAS en HASPELS Twee fragmenten nit een onafgewerkt blgspel van Mnltatuli Voorafgegaan door EEir LIEFDESDUEL Blgspel in 3 Bedr nit het Franscb Aanvang 7 uur 0f Gewobe bepalingen en prgzen Snelpersdrnk van A BRINKMAN sm Zn Gouda aistiii xMf x its KM a mi ss azts IJulirijSatiilscJi my 2 i i In poliljeko krmf on woidt to Berlijn ovot het al remoGO bctrt unl i it f rti oring s ï i in Rewksameiji r orilt niD li3i ii li nl l ii eoii ge ml oven mm do miiijiiekondigdo lutrckkina in do verkoersbelurainorini u de Fra isclio f reuzi ii Men beschouwt tlit als ecti bo vijs d it men in too i ovonde kritigeu mpcr ontstemd is over hetp e ji to iVrijs tijdons hot bezoek der keizerin is voori evullon dan dit vordiout Do poging vaa den Duitschen keizer om door het bezoek zijnor moeder keizerin Frodurik to Parijs do Fransche schilders te bewc on deol te nemen aan do liorhjnsohe kunsttonloonstollinpr is lolkomon mislukt Meer en moer be innon do Vranscho schildcra zich toruK te trekken Na Detnille deelt nn ook Benjamin Constant rm do dat hij gocn sclulderijon naar Berlgn zaï zenden en zelfs de weduwe an den onlangs ovorloden Meissonier acht zich verplicht in een der bladen tor openlnire kennis lo brengen dat haar echtgenoot indien hij uog leefde in geen geval een zijner stukken in JJuitschland zou hebben tentoongesteld Na deze voorbeelden is het dus niet te verwachten dat vele der andere schilders hnn belofte gestand zullen doen De poging tot verzoening is dus mislukt maar aau wie de schuld Zeer onvoorzichtig was zeker hot bezoek van keizerin Frederik to Versailles Immersjuistde vernieling van hot pal is van St ouil wordt hoewel ten onrechte door vele Franschen unu de Duitsohers geweten en daarbij werd op het balkon van het paleis te Versailles keizer Wilhelm tot Duitsch kei or uitgeroepen Zoolang do keizerin zich epaalde tot het bezoeken van tentooustelliligen bleef alles kalm maar toen zij de puinfaoopeu van het door Duitseho kanonnen vernielde pajeis van Lodewijk XIV bezocht barstte de kwalijk bedwongon hartstocht der Fransche heethoofden los Dit had do Duitsche gezant te Parys die reeds lang Ie Parijs woont en de Franschen kent moeten voorzien ZelCs Duitsche bladen erkennen dat bij bet bezoek der keizerin vtle onhandigheden zijn begaan De Paryscho correspondent van dr Frankfurter Zeitung noemt onder deze in de eerste plaats het bezoek te Versailles maar daarbij werden ook nog kleinere fouten gemaakt Zoo o a is het to Parijs de ïewoonte dat virstelgke personen als zij een gesticht of inrichting bezoeken leu ruime gift aohterlateli Om de een of andere reden werd dit door de keizerin die vele dergelijke inrichtingen besocht niet gedaan en dit gaf weer aanleiding tot allerlei schampere opmerkingen over do 5 milliardcn IntuBschen gaat de Kolnische Zeiiung voort met haar heftige aaniallen ttgen Frankrijk Het Koulsche blad herinnert er aan dat alleon do Edafeite het blad van den vtnader Jules Ferry die viel wegons zijn vriendsehappelijke politiek jegens Duitschland het waagt openlijk de houding van Déroulède af te keuren Duitschland zigt do KoUmche zal zijn voordeel doen met deze leer liet zal geone tweede poging wagen maar liever handelen volgens de leer van de vrouw tot nie haar minnaar zeide Mevrouw als gij wilt dat ik u liefheb dan moot gij mij en canaille behandelen De Trmkfurter ZtUuiig kan niet naiatun eeuigszins don spot te drijven mot de Entrudung van het Keulsche blad De patriotisoho verontwaardiging van do Kolnische is te heftig dan dat deze ergens voor ernstig zid worden opgenomen Hoc liet geheele Duitsche v olk doodelijk beleedigd kan zijn nn de heer Dcroulède en zijn kornuitou weer een streek hebbon uitgehaald kun do liberale Fraukfurter zich niet begrijpen on daarom geeft bet blad den Duitsch rs den gjed raad het voorbeeld der Kolnuche niet to volger maar voor alles kalm te blijven De l empa geeft het artikel dei Kidnmhe Zeititng zonder er iets bij te voogen doch de andero Fransche bladen toonen zich hierover zeer gebek d I e reden hiervan is vooral te zuekon in de dwaling dat de Kolnische te Parijs nog steeds wordt gehouden voor een officieus blad Tijdens prins Bumarcks regeonng bekleedde het Koulsolie blad ion dergelijke positie maar bij prins Bisniarcks aftreden werd gebroken met het s olsel der officieuze pers m Piuison De Eegoering heeft dus niets te maken met de hef tige uaiivall n der Kohmche Zdluiig Daarentegen wordt van liberale zijde juist liet vermoeden goopperd dat dezo luidruchtige ontbojzeining slechts inojt dienen om den kluizenaar van Friedrichsruh die steed cl o poging tot tionailoring tussclicn Frankrijk on Dui senland lieett verhinderd genoeo en Ie doen Voor il zij i de r ulicalon boos op don FiMuschen gezant te Berlijn daar d ozo de reis der keiztrio hoeft bevori erd Men spreekt zelfs reeds van den beer lierbett i en zijn vervanging doov den hoor Ju los Simon Vleer dan eoii ijcrunut ia dn echlei nie De niiuistorprosideni in Italio Budini mout m het oponbaar verklaard bebboii dat het met niogo i k is het traolaat dat Italio a iu Diiitscldand en Oostenrijk verbindt ujienbaar te maken De re i ering van koning üraborto onverschillig wie et hoofd is van het Kabin t zou daartoe nooit zijno toestemming kunnen goven Het besturend comilé der monarchaio oppositie in do Kamer heeft aan al de afgevaardigden der oppositie eoiie circulaire gezon len waarin aan dezen verzocht wordt don 2 Maart don dag der heropening van de zitting tegenwoordig te zijn Hieruit leiilt men af dat de oppositie reeds dadelijk aan het nieuwe Kabinet slag wil leveren De heer Crispi daartoe uitgenoodigd door de verooiiiging vau monarchale studenten te Bologna zal zich weldra daarheen begeven en er eene groote rode houden ter ontwikkeling van het programma der parlementaire oppositie President Balm ceda in Chili heeft zoodra de zaken een erustige wending namen zijn vrouw en kinderen naar Argentinië gezonden Do President blijft vast besloten den strijd tot het uiterste vol te houdüu on hij is niet bang ook voor het nemen van middeleeuwache maatregelen Toen zijl troepen de haven Pis igua overrompelden en voor korten tijd meester waren van de stad liot do President 80 officieren van het garnizoen dor Congrestroepen maar eventjes doodsohieten Bij decreet heeft Balmaceda v rdor alle eigendommen van do loden van het Congres verbeurd verklaard eii zelfs heeft hij gedreigd de familieloden 4 all do afgevaardigden en senatoren die zich tegen hem verklaarden te laten doodschieten DeCongrespanij heeft echter eenige voorname vrienden lan Balmaceda als gijzelaars medegenomen aan boord der schepen en liet den PresiJeut weten dat zij deze f ijzehiars tot wie ook Halraaceda s bijzondere vriend de bisschop van Serena behoort onmiddellijk zullen doodschieten zoodat een hunner nabestaanden door den President wordt gefusilleerd Volgens te Lissabon ontvangen berichten dreigt elk oogeiiblik in do hoofdstad Santiago oen omwenteling togen den President uit te breken De gevangeiiissiu zijn vol niet burgers van allerlei stand en meer dan 3Ü0 ingezeten ju zijn met hun gezinnen naar de Argentijnsche Republiek gevlucht Een groot verlies voor den President was de iuboalaguoming van de stoomboot Santa Rosa iloor de marine Dezo boot bracht uit Peru een voorraad geweren en krijgsbehoeften welke nu zijn tegenstanders ten goede koineu Balmaceda bestelde daarop aan Krupp twaalf veldbaltorijeii 130 stuks zware kano iien en oen groote hotveulheid rookvrij buskruit hetgeen hij wil betalen met de opbrengst dor Chileensohe spoorwegleoning weke in Duitsohlaud genegotieord is De schatkistmee ter ofeu iol verklaarde roods in hot begin van 3i iiiari dat zoodanig gebruik der golden van de lee ang onwettig zou zijn zoodat het onwaarsehijulijk is dat de Duitsche baukiors geld zullen afgeven Iiitusschen sehroef de President alsof er niets gebeurd was je Prooidentsierkiezing togen den eersten Zondag m Ivlaart uit I Over do Lobeurteni sen van de laatst dagen melden nadere telegiMinmeu iiit Iquiqiie dat den Kn een veldslag werd geleverd tusschen hot Presidontsleger en de Congres troepen nabij Dolores waarin het eerstgenoemde leger met oon verlies van 5flO man geslagen werd Den volgenden dag capituleerde Iqiiique waarna ald iar anarchie ontstond doordien brandstichteis beproefden huizen iu brand te steken De bemanning der vloot met de georganiseerde vreemdelingen veroenigd onderdrukte het oproer waarbij 175 oproerlingen gedood of gewond werden Den 17ii vond weder een gevecht plaais nabij lluar waarin het Presidentsleger overwon zijn voordeden voortzültend doer de overrompeling van Iquique w uir du Coiigres jarlij godekt dojr de bombardee rw ü vloot sloch s h t lort bezet hield Kr hadden bloedige straatgevechten plaats gedurende wolko da icoin 11 ii dant der Eiigelsche schepen Lambton met de Warsteed laodde om in naam van den sohoutbij naclit Hotliam te trachten een wapenstilstand tot s aii i te brengen en de vrouwen en kinderen die iet boiiooreii mochten in to schepen Dit gelukte tut den 3nn werd de wapenstilstand geteekend waarna ook vruiiweii en kinderen ingescheept werden ytn 21n namiddags echter capituleerden de troepen ran B ilinacLda waarna de Congres troepen Iquique opnieuw bezetten I en veldslag wordt benoorden Pia tga verwacht en men heeft hoop dat daar het lot van Chili ten nadeole van zijn dictator zal worden beslist GEVONDEN VOORV EEPF N In do maand Februari 1891 sijn de volgbnde voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het bureau van politie 1 rozenkrans 1 dito 1 gouden oorbelletje 1 portemonuaie inhoudende 5 j oent I zwart lederen portefeuille 1 fantaisie broche 1 snuifdoos inhoudende oen lombardbriefje 1 gonje zak 1 gouden 001 knopje 1 fantaisie armband 1 wit sohorije l elastische cyliudrische catheter merk de la motte 1 rozenkrans 1 krulwiel De güvonden voorwerpen in de maand Augustus 1890 en niet door de verliezers afgehaald zijn ter beschikking van de respectieve vinders met inachtneming van Art 3014 Burgerlijk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel inogelyk geopend van II 1 uur s morgens De Commissaris van Politie te Gouda W N VAN ÖAEDEBBN CORRESPONDENTIE Tot ons leedwezeo waren wij verhindord de toonwlvoorgtellmg van Woensdag jl by te wooeo Alxoo kon geen beoordeeling daarvan door ons wordea gegeveo Op verzoek willeu wij echter gaarne mededeelen dat behalte de hcercn die ia de beide tooaeelslukkeD optradeo zioh roorta Dog vcrdieuBteUjk maakten de Serg MaJoor Naha s ala regisseur de heer H C vaa Stavereo als re aiaiteux en tooufeltneester ea de heer L A van Straitea die fa t grootste gedeelte der antieke mcubileering eo stoSberiDg vu het tooueel geheel belangeloos afstond durgerlijke Stand GEBOKtCN 2S Febr Sacbarias oudera S de Korte en ï Hüaoik Arie Cornelia ouders D vao Vliet eo H vau der Velden OVERLÈÜBN 25 Febr J F Duid 2 a 2 M Spek wed K ScbuHng 72 j 2 B aa der Kleyn 17 d J HoUhuijzeh wed R an der JDraaij 76 j A H Bloot 3 ID ONDERTROUWÜ 27 Febr C Nieaw eld 21 j en E C Anders 18 j Advertentiën Mevrouw van de VELDE TAN CaPPKILM Peperstraat VRAAGT tegen Mei a s eene nette OlEiVSTBODE f 100 belooning aan ieder die na gebruik Tan Prof LkFHIKS LIKUOORN TISOIUVB uog last ran Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen verkrijgbaar bjj den Depóthonder L A DG VLËTr EB it 60 Cent per flacon m t penseel