Goudsche Courant, maandag 2 maart 1891

Vif 1891 DtflSdag 3 Maftrt N 4466 3 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekenm E T Ë Pi E3 êS n B r f ca i5 De inzending van advertentien kan gesobl en tot Mn nnr des namiddag van den dag der oltgave s o S vervaardigd uit eene met linnen overtrokken grondstof is van echt linnen niet te onderscheiden van Gebrs SM EL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bg P OUDSHOORN Kleiweg G H LAKERVELD Gouwe C van VLIET Markt B van WINGERDEN Crabethstr te Schoonhmm Wed F Q VEBDONK Verzending eiken ZA TERDAG Een uur GoudaT Snelpersdruk van A Bsinkhan k Zoon to NEDKRLANDSCHE PLAHTENBOTERMAATSCHAPPIJ 3n D sterd 32Q OnBB PlantenbOter is uitsluitend geschikt Toor koken braden en bakken S S Onze PlantenbOter is goedkoop en smakelijk Onze PlanteabOter geeft groote bezuiniging Onze PlantenbOter is 60 goedkooper dan natuurboter Onze PlantenbOter i voor beschuit koek eo banketbakkers aeer aan te bevelen Onze PlantenbOter Eoudt het daarmede bereide gebak langen tijd vorsoh Onze PlantenbOter op een koele plaats bewaard bederft nooit Onze PlantenbOter wordt door autoriteiten sterk aanbevolen voor maaglijders Onze PlantenbOter is het lichtst verteerbaar vel Onze PlantenbOter bevordert de pgsverteering Onze PlantenbOter is uitstekend voor vegetariërs Onze PlantenbOter is bijzonder geschikt voor proviandeering van schepen 9i Onze PlantenbOter is door haar volmaakte zuiverheid te verkiezen boven boter reuzel of andere vetten Onze PlantenbOter is zeer aanbevelenswaardig voor alle groote inrichtingen Onze Plantefaboter wordt weidra de vriendin van alle koks en keukenmeiden Onze PlantenbOter is zuiverder dan allo andera volsoorten Onze PlantenbOter is een volkomen neutraal plantaardig vet zouder eenigo bijmeogiug Onze PlantenbOter werd tot nu toe slechts in Uuitschland gefrabriceord en wordt SS o ES es daar algemeen gebruikt Onze PlantenbOter staat onier voortdu onde controle van Dr P ¥ viN Hamel Roos en A Hahmens Wzn Onze PlantenbOter is uitnemend geschikt voor export Onze PlantenbOter is alom vorkrggbaar in bussen van 1 Vj e 8 K G en vaten of kuipen van 12 26 50 IBO K G en meer a ƒ 0 40 por K G g Elke bas draagt een Gebruiksaanwijzing welke men nauwkrurig gelieve e te volgen Al onze verpakkingen dragen ons hiernevens aangegeven gedeponeerd handelsmerk sS Speciale conditiën voor H H Grossiers op franco aanvrage ten Kantore WD der Fabriek Zoatkeetsgracfat 1 te Ameterdam verkrflgbaar S Men g elieve onze g ebruiksaanwijzing nauwkeurig S te volg en MEY s SrOFFWASCHE buitengewoon sterk elegant in het dragen voortreffei k en goedkooper d t wuchloon voor linnengoed MEY s STOFFWASCHE irdt na het gebrnik eenvoudig weggeworpen zoodat men alt d nieuwe uitstekei sende boorden manchetten en voorbemdjes draagt MEY 8 STOFFWASCHE rondstof is van echt lii OOETHE 5 V r p doziinll i HEUZOa t I p loii n0 6 I I 8CHIU ZIB COSTALIA P p dozijn B 66 ALBION g S J JB Wk0 V M FBANKIjIN j doii n 44 WAONEB STEPHAIT f doiijii M doz paarfl 6 v P dfl paarS 3S LINCOLN B p dozijn fl 8 Verkrijgbaar te GOUda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij M E Y E D L I C H Versand eschaft Lelpzig Plagwitz modellen 0 TR jOE JVIARK gij DIE HOEST gebruik DBO uUde BLIKKEN TBOMMBL van Handelsmerk RATRR CO GRONINGEN Elk stukje DROP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkrijgbaar A 0 FIJN VAN DRAADT Oudewater W VERHOOREN T C VERHEUL Woerden J GROBN Alfen alR J KOOLB Probeert s v p SOUCHON THEE No 3 ïi 1 25 per t kilo DeNotaris m I MOi ËN A AR te Waddinxveen 7 al in het openbaar verkoopen by veiling en afslag op WOENSDAGEN 4 en 11 MAART 1891 ten 11 ure des morgens bjj 1 VAN NIEKERK aan het dorp te WADDI XVEK Het Koffiehuis MET VEBOXjyKINO een INRI TSTAL benevens 2 perceelen TüINGROND of BOUWTERREIN alles aauenbfl elkander gelegen aan t Dorp op den hoek van de Znidplaspolder binnen Waddinnveeny benevens het recht van Erfpacht van den grond waarop de inrijstal staat Een en ander te zamen groot 19 Aren 10 Centiaren Behoorende aan J Z W A N EN BU RG en Kinderen e veilen in B perceelen en te combineeren Breeder in billetten Nader onderricht bgdin Notaris Mëj Van CITTERT PLANTSOEN vraagt terstond eene VKRGADEIIIING van AANDEELHOUDERS der Nederlandsclie Bouwvereeniging ten huize van den Heer A DAM Kleiweg te Gouda op Dinsdas den 17 M sart 1891 des voormiddag te half e i f ure ter benoeming van een Directeur in plaats van den Heer J MULDER Volgens Artikel 9 der Statuten moeten Directeuren aandeelhouders zgn ieder minstens voor Vier aandeelen P ® JÏ5 CTIB Men wordt verzocht op t HERK te letten UIT HBT Magazijn van M RAVEi SWAAYZONE QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van tn twee en een lialf en een Ned om met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER De uitgave dezer Coarant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 2 Maart 1891 Aan hot poatkantoor Gouda en de daaronder ressortasrende hulpkantoren werd gedurende de maand iPebruari 1891 ingelegd 454S 34 terugbetaald 2751 94 Het laata e door dat Vantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 2577 Gisterenarond omstreeks half 10 ontatond er in deze gemeeote een gemohtdat er op Stolwökeraluia een hevige brand zou zqn uitgebroken Se luoht zag vuurrood een tweetal brandspuiten rukten uit en een maaia menschen trok er heen Spoedig bleek hun echter dat de brand veel verder waa nl in bet Beienohe bij D Trappenburg De woning is geheel afgebrand en behoorde aan Mevr ds Wed C van der Klejjn Het voe is gered De oorzaak ia onbekend Allee was gnmuraerd Op het veental de haneproai en vooral op Stolwqkersluis was de brand zeer goed te zien zoodat daar op dit anders stille avonduur een drukte heersobte van belang Naar wij vernemen zal Ds C S Adama van Soheltoma het beroemde werk van Generaal Booth in onze taal overbrengen onder den titel van In Engelands donkerste Wildernissen en de weg ter ontkaming In het begin van Maart zal de late aflevering het licht zien Ben tragisch voorval viel Maandag in de rechtzitting te Hamburg voor De socialist Sigismond Berensson moest zich verantwoorden wegens door hem geuiten laster Hoewel lijdend aan iafiueaia FEVMLLETOX MQEDEB m DOCHTEB Haar het DniUdk 8 Neen maar eene die waardig is vergeleken te worden bij dien der zon antwoordde hij zacht Aoh die arme maan wat zal zg bedroefd zijn want zg had zich wijs gemaakt dat er lieden waren die niet vleien konden Maar heb ik dan gevleid Zij keek hem zoo vroolijk lachend en toch zoo zonderling aan dat het Weiher bang om t hart werd en hg plotseling haar zijde verliet als nam hg de vlucht voor haar Toen alle zich naar binnen hadden begeven en Woiher meende alleen op het terras achtergebleven te zgn stond Sol plotseling naast hem bleek hggond en met een opgewonden stem zeide z j Daar neem dan eindelijk uw eigendom en zij maakte het brillanten hart van de halsketting los en legde het in zijne weerstrevende hand Neen neen smeekte hij bewaar gg het voor mij zoo lang gij wilt Maar ik mag het niet meer omdat het aan u Tjchoort omdat ik het aan u verloren heb mijn ha t bracht zg snel uit verscheen hq j voor de rechtbank en overleed plotseling gedurenjde de behandeling van zijn zaak Velen zullen dezer dagen ook in onze courant eene groote advertentie van de Nederlandsobe Flantenbotor Maatschappq te Amsterdam hebben opgemerlct Het publielc wordt daarbg een nieuw product der industrie aangeboden dat gezegd wordt voor de toebsreiding van spijzen even bruikbaar te zgn als melkboter en daarbi goedkooper vooreerst omdat da prys lager is en ten tweede omdat men van plantenboter die geen water bevat en dusrgker is aan vetdeelen minder noodig heeft dan van melkbotar Het moge Voor menigeen zonderling klinken en men mag er iets tegen hebben boter door een vet te vervangen het is niettemin een feit dat een zeer groot aantal Inrichtingen in Duitschland reeds sedert geruimen tyq de plantenboter gebruiken en met goed succes gebruiken Ben aantal attesten door de Amsterdamsche fabrikanten tot een brochuretje bijaangevoegd leggen daarwi getuigenis af Sn op grond van veler ervaring omtrent de doelmatigheid van dit iplantaardig vet zoowel bq toebereiding van gekookte sp zen als bij bakken meenen wg onze lezers met vrijmoedigheid althans tot het nemen van een proef ta mogen opwekken Weinige minuten voor bet vertrek van den sneltrein die dagelgks tussohen Bristol en Londen heen en weer gaat verscheen onlangs eene jonge vrouw met een goM gesloten mand en verzocht een der knechten vab de expeditie deze als naar Londen bestemd aan te nemen Het pakketbureau was nog open de mand kon afgegeven worden de vracht van 1 shilling en 2 pence werd door de jonge vrouw betaald en tij verliet het stationsgebouw Terwijl de weger de mand in den goederenwagen bij kisten en koffers plaatste vernam hg een zacht kreunen Sol Neem het of vertrap het of werp het in t water wat kan mg dat schelen P riep zij snikkend wierp toen het hartje op den grond en vluchtte zoo snel als zjj gekomen was Weiher raapte het in het maanlicht prachtig schitterende juweel op en kuste het Wie weet of ik het niet reeds vertrapt heb De volgende dag bracht hoewel het reeds September was nog eene mooie zomerzon hoewel aan de horizon onweerswolken opdoemden De laatste achtergebleven zwaluwen streken laag langs den grond en alles voorspelde slecht weer toch ging de vorstin vergezeld van Sol en Weiher nog eene wandeling door het rujme park doen Toen zij i vrg ver van het slot waren verwijderd werd het jjlotseling zóó donker dat blgkbaar een hevige bui ttond los te barsten Mijn hemel hoe vreeselgk riep de vorstin wij zullen geheil doornat zijn als wg bij het slot komen Laten Wij maar in het prieel schuilen riep Sol Snel daarheen dan opdat we het nog droog bereiken besliste Weiher Het prieel was een klein huisje dat met allo gemakken was ingericht Er waren boeken en muziekinstrumenten benevens gemakkelijke schommelstoelen en andere Voorwerpen die de vorstin gaarne gebruikte als zij er eens een zomermiddag doorbracht Zij bereikten hun schuilplaats nog gelukkig voor dat de bui losbrak maar nauwelijks waren zij gezeten ADVEUTENTIBN worden geplasUt ran 1 5 regels It 50 Centen iedei regel meer 10 Centen GROOTE LETTSB8 worden berekend naar plaatsmimto Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t vrelk des Maandags verachgni dat uit de mand scheen te komen Het vertrek van den trein werd een oogenblik uitgesteld en ds postbeambten openden de mand op het perron ten aanschouwen der passagiers Nauwelijks was het deksel opgelicht toen een welguvoed kind fiiaoh en rose ongeveer vier weken oud te voorschgn kwam Voor het kind was op hooi een zacht bedje gemaakt het had de sUng van een nelkflesoh in den mond en was door een kleine uitrusting van schoon aardig kindergoed omgeven Op ds borst was een enveloppe vaatitemaakt waarop geschreven stond De lieve kleine Era Blanche komt als i Valentine tot haar vader j zij is geboren 11 Januari 1891 Ik kan haar niet onderhouden en zend haar aan u daar gg de noodige middelen bezit De Yalentinedag in Engeland 14 Februari wordt als gelegenheid tot het verzenden van minn briefes anonyme aardigheden surprises enz gebruikt De mand was zoo ingericht dat het kind gedurende de reis voldoenden toevoer van lucht kon hebben Op de buitenzijde stond het adres van een hellr die in Soutb Kenaington woonde ilet kind dat vroolgk en gezond is werd in het hospitaal te Bristol onder dak gebracht terwijl hare ouden opgespoord worden Een Duitsch medicus dr van Klenze heeft ten opzichte der verteerbaarheid van kaas interessants onderzoekingen gedaan waardoor de zoo algemeen geloofde en ook veelvuldig toegepaste meening dat het gebrnik van kaas na een overvloedigen maaltijd eene gunstige uitwerking zou hebben wel aan t wankelen kan worden gebracht Daar voor deze onderzoekingen eene menschen maag natuurlijk niet kon gebruikt worden koos dr v Klenze zich eene verteringsvloeistof die de werkzaamheid der menschelgke maag zooveel mogelijk nabij komt Uit eene versebe varkensmaag werd 50 cM maagsap i a 3 uren met 1 gram der te onderzoeken kaassooiien of de regen viel in stroomen neer Weiher stond aan het venster het weer te beschouwen en de beide dames hadden in een lenningstoel plaats genomen terwgl zij in een boek bladerden Onwilleïceurig wierp Weiher nu eens een blik op het sombere tooneel daar buiten en dan weSr op de b vallige groep daar binnen en de tegenstelling was opvallend De vorstin donker bleek met haar groote vragende oogen in zwarte zijde gekleed en een paarprachtige rozen op de borst was nog steeds schoon zeer schoon zelfs maar zg zag er afgemat uit en ophaar gelaat was een enkele trek te bespeuren die opeen naderende ouderdom wees en die Weiher daon nog niet had waargenomen Naast haar Sol de verpersoonlijkte jeugd schooner veel schooner als haar moeder misschien ooit geweest was eenvoudig gekleed en toch zoo voornaam er uitziende als eenkoningin van een groot rijk mot een schitterendehaardos en prachtige oogen en een zonnebloemals eenige versiering in den gordel Eene zonnebloem Hij moest steeds weer naar die zonnebloem zien hij wist niet waarom hij wilde en kon toch ign blik van haar niet afwenden Als een electrische vonk sprang er uit de gouden kelk dier bloem iets tot hem over en betooverde zgn hart en zijn hoofd en joeg hem het bloed als had hg koorts door de aderen Waarom zoo in nadenken mijn vriend vroeg