Goudsche Courant, dinsdag 3 maart 1891

suseogeroegd onder bgvoeging ran S oM louttnv ten einde het noodige msagsuur te nrTangen Zoodn de kaas opgelott scheen werd de daarvoor noodig beTonden tqd aangetaekend het mengsel gedroogd en gewogen en uit het residu bij bemiddeling opgegeven hocTeel van de kaas door die kunstmatige verteringswijte opgelost d i verteerd was Op dia wqze werden 18 kaassoorten ondenocbt waarbq dé volgende uitkomsten verkregen werden Baeds na 4 uren waren verteerd Chester en Bootisfort kaas dooh eerst na 8 uren Emmenthaler Co gonzola en Keüohatel kaas pas na 10 uren de z g Hainzerkaas en Fromage de Brie andere soorten nog later Magere Zwitsersche kaas bleek na 10 nren nog leer weinig verteerd Neemt men nu in aanmerking dat eene gezoncle maag ia normalen toestand binnen de 4 5 ur n alles oplost zoodat zich na verloop van dien tqd van de opgenomen spgzen niets meer in de maag bevindt dan blijkt uit bovenstaande wel dat alle kaassoorten met uitzondering der twee eerste moeiemk verteerbaar zijn Niet onverdienstelijk zou het zeker z jn indien ook omtrent de meerdere of mindere verteerbaarheid der Nederlandsche kaassoorten dergelyke onderzoekingen werden gedaan De yeia Tori Herald bevat de volgends typographigcfae curiositeit Hoe een dichter lijden kan Een trosch poéet een gedicht in de hand redacteur den naar op trap de 200 De tamme poéet het gedicht in de hand vloog lOO da trap af naar de buitendeur Een vermakelijk voorval met een oli nt wordt uit NewYork gemeld Daar had George Brown een oppasser b j Beioh de eigenaar van een inrichting waar dieren voor menagerie s etc werden gefokt en afgericht een jongen Afrikaanschen olifant dien hij allerlei kunstjes moest leeren De dikhuid was buitengewoon leerzaam zeer gehecht aan zijn leermeester en had zqn hok achter het huis van Brown b j de afdeeling waar de vogels en kleinere dieren waren gehnistvest Brown en zgn leerling woonden onder één dak Voor eenige dagen ging Brown uit en liet v n dikke pupil in den stal waar hij waarsehgnlqk uit Terveling uitbrak de deur van Brown s huis open stiet de trappen opklauterde en in de keuken te land kwam Toen Brown terugkeerde was de gehaele keuken een puinhoop alles lag overhoop keukengereedschap gebroken potten en pannen t was om wanhopig te worden Het ergste was eebter plotseling de vorstin Weiber richtte zich op als nit een zwaren droom en wankelde meer dan hij ging naar de tafel Het is zeker de onweersbui die mij beangst zeide hg heesch Zwaar en loom liet hij zich in een stoel vallen en greep naar een boek dat op de tafel lag tWat de bloemen zeggen T laa hij op bet omslag Nn wat zegt de zonnebloem vroeg de vorstin opgeruimd Er is hier meer dan één gedicht op haar antwoordde Weiher in het boek bladerend Xjees ons er eens een voor zeide zg En Weiher las en met de woorden van het gedicht vol lof over de lonnebloem werd de macht die hem bcheeisehte grooter en grooter en van de regels nit het boek vloog zijn oog naar de levende zonnebloem in den gordel van gravin Sol Toen het gedicht uit was sloeg Weiher het boek toe en trad weer aan het venster hij was zeer bleek Sol zag hem na de handen in haar schoot bewegingloos de vorstin had de oogen gesloten en hield daarenboven haar band er voor als had een felle bliksemstraal hare oogen plotseling verblind Niemand sprak een woord Daar buiten rolde de donder nog voort doch steeds zachter en meer nit de verte ook d wind bedaarde de regen hield allengskens op en alleen de bliksemstralen schoten nog van tgd tot tijd door de lucht En steeds zweeg het drietal in het prieel dat de olifant niet meer langs de steile trappen naar beneden kon komen Men moest met behulp van een aantal werklieden een hellend vlak maken waarlangs sinjeur zou afdalen Maar de vervaardiging daarvan duurde geruimen tgd de olifant bleef den gaoscben dag boven en vond het een geschikte gelegenheid om zgn vorderingen te toonen door alle kunstjes die hg kende uit te voeren met een gratie sooals wg dat bg de olifanten van Carré hebben kunnen bewonderen Ken menigte menachen kwamen toeloo r sn Brown deed een rondgang met een bus waarbg g vrg wat ontving en tegen den nacht gelukte het Brown den overijverigen kunstenaar weder op vasteren rond te krggen Men ia Detig met de uitvoering van een plan om het water van den Niagara waterval in NoordAmerika dat tot dusver alleen voor den reiziger een prachtigen aanblik opleverde ook practisch dienstbaar te maken voor de ngverbeid zonder echter aan het natuurschoon van deien beroemden waterval iels te schaden Tot dat doel heeft zich een maatschappg gevormd met een kapitaal van 7 100 000 Tot dusverre leverde een ééa kilometer lang kanaal dat aan een dor oevers van den waterval begint om langs de helling gaande beneden te eindigen het water om enkele machines van fabrieken in beweging te brengen maar bij den aanleg van bet kanaal waren tó6 weinig voonorgsmaatregelen genomen dat het w ter op het rad der machines vallende nog dikwerf hetzelfde verval heeft als bg het begin van den waterval Dit technisch bezwaar te overwinnen is het doel der maatschappg bovengenoemd die thans door de krgtrotsen van den waterval oen tunnel zal graven met het doel om op die wijze een geleidelijken stroom te krggen waarmede de machines van talrgke fabrieken in regelmatige beweging lulleh kunnen wor den gebracht De in aanbouw zijnde tunnel die in doorsnede den vorm van een hoefijzer heeft wordt van de watervlakte onder den Niagara val tot een punt op ongeveer 1 kilometer boven de watervlakte tot een diepte van ongeveer 48 meter onder den aardbodem gegraven Met bet bevaarbare gedeelte van den stroom wordt de 3 kilometer lange tunnel op abtanden van 122 mete door kleinere tunnels en een aantal kleine kanalen verbonden waarin de verschillende machines worden geplaatst Op het punt onder de plaats Niagara waar ds tunnel hel diepst wordt heeft hg in doorsnede een oppervlakte van Hï vierkantemeter welke voldoende wordt geacht om m t de watermotors 120 000 paardenkracbtan te leveten De maatschappg zal zelve de noodige machine leveren tot overbrenging der waterkracht dooh particulieren zullen evenzeer tegen een zekere vergoeding zelf machines daartoe mogen plaataao Ofschoon het verval van de kanalen tot den tunnel 48 meter bedraagt denkt men niet meer dan 36 meter daarvtii te gebruiken Voor den bouw van scheepswerven dokken molens arbeiderswoningen enz heeft de maatschappij een oppervlakte grond van 526 hectaren langs de Niagare oevers gekocht Men heeft berekend dat door den kanaaltunnel aan den stroom niet meer dan 4 pCt van het over de rotaen stroomende water wordt ontnomen De natuur zelve houdt daar ddor een grooten dam den waterstand steeds op gelgke hoogte zoodat men dag en nacht van het water kan gebruik maken Het eerste Eindelijk stond Sal op en boog zich voor de vorstin Slaapt u mama vroeg zij zacht Langzaam liet Xenia Kircbberg de hand van h ur oogen zinken en slo g ze moede en loom naar haar dochter op Ik geloof het y e zeide zij droomend Toen aan het venster tredende voegde zg er bg Wg zullen naar huis gun de regen is opgehooden En hot is hier zoo donker en koudl Zij maakte zich klaar liet zich door Weiher een doek om de schowlers doen maar bedankte voor zgn arm die hij haar aanbood Ik moet mgn sleep ophouden de wegen zijn zoo nat zeide zij vriendelijk Slechts weinig sprekend kwamen zij in het slot aan en de avond ging voorbij als alle andere in do salon aan de theetafel der vorstin maar daar deze vermoeid scheen zo ging ieder vroeger dan anders naar zgn eigen apartementen En toen zij alleen was ging Xenia ICirchberg langzaam naar haar gele boudoir nam een zilveren kandelaar van haar kabinet en trad voor den venetiaanschen spiegel Uitgebloeid zeide zij zacht de verwelke theerozen op haar borst aanrakend Uitgebloeid herhaalde zij nog eens loider toen zij haar eigen beeld beschouwde De zonnebloem en ik wil ze niet eens haten steunde zij Ia bet dan are schuld dat zg schooner is dan de halfrerwélkte uitgebloeide tbeeroos Nog ééa weemoedigen blik wierp zij op het portret gedeelte van dev tunnel zal in het begin van 189 dienstbaar kunnen worden gemaakt aan de ng verheid Avut Ct In eene eorresponJentie uit Wesi Indië aan het Faderlaad wordt o a hot volgende medegedeeld omtrent het geschil tusschen den gouverneur van Suriname en den procureur generaal mr KalS Eenige personen waaronder bestuursleden van de Voüabode kregen op zekeren dag woordenwisseling gevolgd door faandtastelgkheden Eenige Israëlieten die in de zaak betrokken werden verzochten een onderzoek doch de proo gen vond de sop de kool niet waard en liet de zaak rusten Up verzoek van d beleedigde partg beval daarop het hof van justitie den proc gen aan de klacht gevolg te geven Deze gaf daarop aan hot bof de noodige inlichtingen en verklaarde een vervolging ongewenscht te achten daar een publiek belang er bg gemoeid was en een vervolging met het oog op de bestaande spanning slecht kwaad bloed zou zetten Het hof beschikte daarop in den geest van den proc generaal De gouverneur was over deze zaak ontstemd en deze ontstemming nam nog toe toen hg een authentiek afschrift ran deze beschikking moest legaliieeren Immers het was mogelgk dat van dit afschrift een gebruik zon gemaakt worden dat minder goed voor zgne belangen zou zijn Op denzelfden morgen ging de gouverneur op rei met den beer Kaltf den distriotsoommiiaaris Buy en dr Peters Op reis moet de heer Iiohman den beer Kalff over da zaak onderhouden hebben en daarbg kwam het tot een vrg hooge woordenwisseling De procureurgeneraal moet toen hebben verklaard nooit te hebben ontkend dat er een spanning m Suriname is maar dat de gouverneur dat altijd heeft gedaan U hebt die verklaring alleen gedaan mgnheer moet de gouverneur den procureur o m hebben toegevoegd om mg te ondermijnen maar weet dat als ik va gg met mg gaat De procureur generaal heeft daarop de reis niet vetder mede gemaakt Bü de terugkomst van den gouverneur bleek al spoedig dat de breuk tusschen hem en den proe generaal volkomen was Al dadelgk werd de onlang op aandringen van den proc generaal onttlagoi ambtenaar Van t Velde ter posterg als klerk aangesteld Na Van t Velde werden de politieboamb teu die op voorstel van mr Kalff op onverdiend wgze de moesten zonder redenen en zonder pensioen aan den dgk gezet zgn ten Gouvemementsbuize ontboden in verhoor genomen en van hun mededaalingen tegen hun gewezen chef aanteekening door d a gouverneur gehouden Die mededeelingen moeten allea behalve gnnstig voor den heer Kalff zgn De gouverneur behandelt thans de politiezaken direct met den commissaris van politie buiten bet hoofd van het departement om en heeft daardoor gemaakt dat het gezag van den proc generaal bg de mindere bevolking waartoe de ontslagen politiebeambten b booren zeer heeft geleden Tevergeefs trachtte de proe generaal tot den Oouvemeur toegelaten te worden telkens kreeg kg op zgn verzoek daartoe bet antwoord dat de Gouverneur den proc generaal niet kon ontvangen dewijl Z Eio bezig was de zaak dèr politiebeambten te onderzoeken Thans moet de Begeering een aanklacht van den aan den wand en toen ging zij met wankelende schreden naar baar slaapvertrek en liet zich voor den nacht ontkleeden en haar donker haar opstoken Uwe dooriuchtigheid houde mg de opmerking ten goede maar de toepassing van een of ander klenrmiddel zal spoedig noodig zijn er ko en langzamerhand grgze haren zeide de kamenier die haar hielp Jn het is herfst geworden antwoordde de vorstin zacht En toen zij alleen was trad zg nog een voocden spiegel Het is herfet fluisterde zg Ik had gemeend dat het zomer waa En zij zonk krapipaohtig hare handen wringend in wanhoop op den grond Mijn eenige hoop op een gelukkig leven riep zij snikkend uit Moet ik u dan werkelijk verli I zen Neen neen gij zijt de mgne ik geef n niat I vrij weg ik wil om u worstelen kampen bedelen zelfs wil ik om ui Ik wil u tegen uw wil vsst honden zoodat gij mij niet meer verlaten kan Gï zijt van mij en moet van mg bigven En dan ligt gij temeer gebroken in Al uw kracht zoo klonken haar de woorden nit het gedicht nog in de ooren bij het uitspreken van deze wooiden had de lezer zich verraden onbewust verraden ook zgn geheim dat hij zij ist het tot heden even streng bad bewaard als zijn smettelooze eer Wordt tenolgd iroavemear tegen den heer Kalf en van dezen tegen den gouverneur ontvangen hebben De heer W J N Landré levert in de Economut eene beoordeeling van het onlangs openbaar gemaak t rapport der landbouwcommissie over de centrale organisatie der landbouwbelangen De oommiasie wil een landbouwraad in t leven roepen maar baar rapport gaat niet uit van een vastgesteld beginsel door de overweging van verschillende motieven is men gekomen tot een voorstel dat eindelijk als uitVeg is aangenomen De ontleding van het rapport leidt tot de conclusie dat zg ten aanzien van een landbouwraad drie stelsels heeft overwogen I o dat van een tegenover de regeering geheel zelfstandig college zonder eeuig oAicieel karakter o dat van een ipeciaal regeeringscoUege met een uitsluitend ofiicieel karakter en eindelijk 3o dat van een halfoSioieelen half zelfstandigen landbouwraad De laatstbedoelde organisatie beeft blijkbaar de meeate sympathie genoten zij zou eigenlgk aan het ideaal der commissie beantwoord hebben maar geheele zelfstandigheid zou toch wenschelijker wezen doch de regeering moest ook iets te zeggen hebben I Zoo ia lie commissie toch gekomen tot een tweeslachtig stelsel tot haar voorstel dat de groote provinciale maatschappijen zullen worden aangewezen om tweetallen op te maken voor leden van den landbouwraad waaruit de regeering eene keuze zal doen in dier voege dat voor elke provinciale maatschappij van 500 of minder leden één lid in den raad zitting zal nemen met dien verstande evenwel dat ééne maatschappg door niet meer dan vier leden in den raad zal worden vertegenwoordigd Uit de leden zal dan de regeering den voorzitter aanwijsen Dat de commissie zoo onvast in haar schoenen stond lag in de groote moeielijkheid om zulk een landbouwvertegenwoordigiog samen te stellen Wie moeten kiezers zgn Da landbouwmaataohappijen Maar er zijn verscheiden personen lid van meer dan een maatschappg of vereoniging Bovendien zgn er streken met zeer bloeiende afdeelingen terwijl daarnaast weer plaatsen in t geheel niet vertegenwoordigd zouden zgn omdat men er bgna geen leden telt Eindelijk zouden daardoor de tuin en boscbbouw niet tot hun recht komen Dit laatste bezwaar zou vooral ook wegen als alleen de groote provinciale landbouwmaataohappijen ter verkiesing werden aangewezen Om te geraken tot een vertegenwoordiging vau den landbouw in het algemeen zou een bgzonder kiesstelsel moeten worden ingevoerd een lid der commissie de heer A van Dedum heeft daarom in eene afzonderlgke nota een pleidooi gevoerd voor de oprichting van Kamers van Landbouw samen te atellen op soortgelijke wijze als de Kamers van Koophandel Maar ook de instelling van dergelijke Kamers zou op ernstige bezwaren stuiten in den landbouw bestaan geheel andere toestanden als in den handel De schr is echter de meeniug toegedaan dat onze landbouw geen speciale vertegenwoordiging behoeft Wel zgn noodig otlicieele organen uitsluitend belast met de behartiging der landbouwbelangen doch zij moeten deel van de regeering uilmaken Een afzonderlgk ministerie zou voor ons land te kostbaar zijn doch een speciale afdeeling san een der miniateries binnenlandsehe zaken of waterstaat zou ook voldoende zgn Ook thans reeds kan de regeering omtrent den landbouw a o goed als van eiken tak van dienst rnimschqots inlichtingen bekomen zoodra een afzonderlgke afdeeling voor den landbouw is ingesteld zal het blijken dat zg spoedig bijzonder goed op de hoogte is Een landbouwraad zou dus waarscbijnlgk meer storend dan nuttig kunnen werken De instelling van verschillende vertegenwoordigingen voor allerlei bgzondere belangen verdient ook hierom geen aanbeveling omdat iedere verkiezing aanleiding geeft tot agitatie vooral ten platten lande waar ook bg verkiezingen voor kleine corporaties allerlei persoonlijke overwegingen in het spel komen Daarenboven worden de afgevaardigden voor de Tweede Kamer toch ook groolendeels door de Undbouwende bevolking gekozen zoodat deze zeer goed er voor kan waken dat in de volksvertegenwoordiging mannen zitting krijgen die de belangen van den landbouw zullen ter harte nemen en desgevorderd daarvoor optreden wat te meer te verwachten is nu de algemoene belangstelling in den landbouw is opgewekt Dat de tegenwoordige toestand zeer storend werkt en krachtige ontwikkeling tegenhpudt toont de schr ten slotte aan met een voorbeeld uit zijn eigen ervaring het mislukken van pogingen om een rijkssubsidie te krijgen voor het aanleggen v n een proeftuin tot schooltuin ingericht en eenige proefvelden voor landbouwgewnsaen te VIgmen in 1888 en dal niettegenstaande en de minister van waterstaat en de inspecteur van het landbouw onderwgs sympathie voor de zaak hadden De moeilijkheid lag dan ook in de wettelijke bepalingen die landbouw onderwijs tot het middelbaar onderwijs rekenden terwgl tuinboaw ondervHg nog vogelvg wa BoitenlaDdscb Overzicht Het gebeurde te Parijs beheerscht nog altoos de openbare meening in Duitschland De National Zeitung zet hare scherpe critiek omtrent de zaak voort In do parlementaire kringen zegt zg wordt verhaald dat evenals aan den Franschen gezant te Berlgn en aan den Duitsohen gezant te Parijs ook aan den rijkskanselier eerst op het laatste ooge nblik bericht omtrent de reis der keizerin moeder is gegeven Uit aanmerking van de polilieke verantwoordelijkheid van den leidenden stsatsman verklaart de National Zeitung tegen zoo iets te moeten protesteeren daar toch wat de openbare belangen des lands betreft de rijkskanselier van alles in tijds moet zijn onderricht Tevens meUt het blad dat ook de brief van rouwbeklag das Keizers over den dood van MeisBonier eene uitsluitend persoonlijke uiting des Keizers in geweest Eigenlijk trachtte alzoo do National Zeitung te doen uitkomen dat de jongste pogingen des Keizers tot toenadering jegens Prankrgk hebben plaats gehad zonder voorafgegaan overleg met den rijkskanselier Caprivi De conservatieve Jteicitbtoe wil niet geloQven dat de nieuwe verscherping der bepalingen aangaande de paspoorten en het grensverkeer in Klzss Lotharingen zgn uitgevaardigd ten gevolge van hetgeen te Parijs is voorgevallen daar deze verscherping alsdan te veel zou gelijken op de geilragslijn van een pruilenden versmaden minnaar Het blad betoogt dat zullen delicate betrekkingen aU die tusschen Duitschland en Frankrijk niet mogen worden behandeld naar oogenblikkelgke sanguinische gewaarwordingen du niet in dezen zin eerst eene vriendelgkhoid die veel verder gaat dan zg naar de feitelijke toestanden kan gaan eu wanneer die niet den gewenscbten weerklank vindt alsdan eene even groote onvriendelgkheid De Kreuaeitung verneemt dat er aanstalten waren gemaakt tot eene groote demonstratie van de Parijsohe schooljeugd vóór hot gebouw van het Duitsshe gezantschap en dat alleen door de krachtige en geschikte optreding van den minister Constans die vijandige uiting is oelet alsook dat van de Fransohe ministers alleen Conatans Bouvier en Bourgeois zich in den ministerraad hebben verklaard voor eene tegemoetkomende houding jegens de keizerin moeder terwijl de broeder van den President der republiek zeer ijverig in chauvinistischen zin was te werk gegaan De Norideuttche JUgemeiiie Zeitung wijst op de eenstemmigheid in de gehoélo Duitsche pers bij de beoordeeling omtrent het in Prankrgk gebeurde al moge die ook verschillend worden uitgedrukt In dat eenstemmige der vaderlandsche gezindheid zal men een hechten waarborg mogen zien dat wanneer er te eeniger tgd eene schending van de waardigheid of van de belangen des volks mocht plaats hebben van de Alpen tot de zee alle Duitsohers zich bij elkaar zouden aansluiten in de gedachte aan het Jéne en groote vaderland De Bijksdag heeft do aanvraag der regeering tot het toeslaan van meerdere gelden ten behoeve van stijgende premièn voor onderofficieren van het 9de tot het 12de dienstjaar verworpen Het voorstel Windhorst om 2 400 000 mark toe te staan voor premien aan onderofficieren uitsluitend na afloop van een twaalf jarigen actieven dienst is aangenomen Eugen Bichter verklaarde dat hij had gehoopt op eene verbetering in den toon der regeering maar dat die illusie thans verdreven is De Bijkskanselier verklaarde in antwoord op Bichter dat deze aan de regeering de zorg kan overlaten zelve haar aanzien hoog te honden De vrijzinnigen wilden de regaering steunen maar zij traden bijna altoos negatief op sedert hunne meeste voorstellen verworpen waren Geene regeering kan op hun steun rekenen Wg doen alles om een goed geweten te hebben en wUlen ook als het noodig is hetgeen de Memel verhoede onze militaire sterkte toonen In den Franschen Senaat is een belangrijke strijd begonnen over de kolonie Algiers De senator Dide hield een uitvoerige rede waarin hij betoogde dat deze kolonie welke reeds 60 jaren in Frankrgks bezit is en millioenen heeft gekost nog in treurigen toestand verkeert Na hem sprak de heer Pauliot die vooral klaagde ovor de onrechtvaardige bejegening welke de inboorlingen ondervonden en van de oneerlijkheid der ambtenaren De regeering had voor deze gelegenheid den gouverneur van Algiers den heer T orman die te Parijs vertoeft tot regeerings commissaris verheven opdat hijzelf zijn beheer tegenover den Senaat zou kunnen verdedigen De gouverneur protesteerde tegen de beschuldigingen van den heer Pauliot en trachtte uit de geechiedenis van Algiers aan te toonen dat de kolonie steeds vooruitgaat Heden wordt de strgd voortgezet Onlangs deelden wij mede hoe in het hooge Noordon een quaestie te Zweden en Noorwagea reed lang verdeelt haar oplossing naderde Het betrof de regeling der diplomatieke betrekkingen van de beide rgken met het buitenland welker leiding tot beden Zweden voomamelgk in handen heeft Deze quaestie heeft nu zooala Wgkt uit nader mededeelingen uit Christiania den val van hetoonservatieve ministerie Stang welks aftreden voor eenige dagen werd gemeld veroorzaakt Na langdurige onderhandelingen met de iweedsche regeering had de Noordseiie verkregen dat deZweedsehNoorweegsche diplomatieke aangelegenheden die thans te Stockholm tuaachen drie Zweedsche en een of twee Noorsche ministers worden behandeld voortaan tusschen drie uit elk der beide landen zouden worden gevoerd Een daartoe strekkend ontwerp wa evenals bg den Zweedschen rijksdag ook bg den Noorachen storthing ingediend Ofschoon in de wet zelve niet stond dat de minister van buitenlandscha zaken te Stockholm die de adviezen der zooeven genoemde zes minister aan den koning moet voordragen een Zweed moet zijn zoo was ijit toch in de memorie van toelichting nadrukkelijk aangegeven Dit nu werd het steentje waarover het ministerieStang struikelde en viel In deze toevoeging zagen de radicid opnieuw een beperking voor Noorwegen dat steei dringender om gelgke rechten met Zweden ook in de regeling van diplomatieke aangelegenheden roept Dat het ministerie Stang in dit wetsontwerp had kunnen toestemmen werd beschouwd als krenkend voor de eer en het zelfstandigheids bewustzijn van Noorwegen Bg de behandeling diende nu de afgevaardigde Berger in den Siorthing een motie van entrouwen in het kabinet in die met B9 tegen 55 stemmen werd aangenomen Tot de voor de mie ie stemmenden bebooren 39 radicalen en 22 ematigde liberalen Door den Koning die juist te jhriitiana vertoeft is onmiddellgk na het verzoek pin ontsUg van het ministerie tang da heer Bergeil jntboden doch volgens de laatste berichten sloeg 4eke de opdracht tot het samenstellen van een nienjv kabinet van de hand Hij ried den koning aü zich tot den heer Steen te wenden rector aan hetlgymnisium te Stavanger en leider der linkerzgdo Na een e aarzeling heeft de koning hierin toegestemd en den heer Steen uitgenoodigd een ministerie te vormen Diens antwoord is nog onbekend Men heeft in den laatsten tijd in de Amerikaansche bladen veel gesproken van den Landbouwersbond De heer Davis afgavaardigde ioor Kansas in het nieuwe Huis van Volksvertegehwoordiger heeft over dien bond waartoe ook hg behoort eenige inlichtingen verstrekt Wg veriangen zeide hij een voldoenden geldvoorraad voor de eischen van handel en nijverheid billgke spoorwegvrachten en hoe meer verlaging van het tarief hoe beter vrije aanmunting van zilver zou nauwelijks volslaan voo de Prtsidentsverkiezing in 1892 tou de Bond o hoonzioh niet te zeer vleiende nu reeds te zullen slagen optreden met een eigen candidaat te wetpn den heer Weaver van Lona de voorzitter van den Bond de heer Polk v n Noord Carolina zou voot vice president worden candidaat gesteld men hoopte dat zg genoeg stemmen zouden verkrijgen om la Iverhinderen dat een der andere candidaten de volstrekte meerderheid had zoodat het Hnis de keuze moest doen KEMMlSGErmG Nationale MiUtie EEBSTE ZITTING van den Müiiieraad BUBGEMEESTEB en WETHOUDEBSvan Gouda brengen ter kennis van belanghebbenden dat de EEESTE ZITTING van den MILPriEBAAD bedoeld bij art 86 der wet van den 19den Augustus 1861 StaaUhlad No 72 zal pUals h ben op het Baadiuis DINSDAG den 17n MA ABT 1891 des namiddags ten l g ure voor hen die bij de loting getrokken hebben No 1 tot en met 80 en WOENSDAG deu 18n M VABT daaraanvolgende des na middags ten 1 ure voor de hoogere ni mmers In deze zitting moeten verschijnen de Vrgwilligers voor de Militie en dé Lotelingen dje vrijstelling vrerlangen wegens ziekelgke gesteldhe gebreken of gemis van de gevorderde lengte terwgl daarin tevens uitspraak wordt gedaan omtrent hen die redenen van vrijstelling hebben ingediend en omtrent alle andere Lotelingen Voorts wordt den Loteling DIE ZIJN BEWIJZEN TOT VBIJ8TELLING NOG NIET HEEFT IN M LEVEBD herinnerd dat om frgltelling te erlangen wegens BEOEDERDIENST de volgen art 21 van het Koninklijk besluit vaA den 8a Mei 1862 Staataiad No 46 vereisehte wgetukkeo uiterlyk tien dagen vóór den dag waarop de Eerste