Goudsche Courant, woensdag 4 maart 1891

1891 Woensdag 4 Maart N 4467 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrek Do ituending van adTortentiSn kan gesclüeden tot dön uur des namiddags van den dag der tütgaTo Zitting ran dea Militienad vordt geopend bjj dan Burgemeester moeten worden ingeleverd en Dat hij die voor bovengenoemden Müitieraad niet is versoheaen gehouden wordt geene redenen tot Trqstelling te hebben en voor den dienst wordt aangewezen terwql het niet ontvangen van een bijzondere kennisgeving of van oen oproepingsbiljet niet ontheft van de verplichting tot het verschenen Toor den MUitieiaad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrijstelting gevorderde bewë astukken GOUDA 27 Februari 1891 Bargemeeêter en Jfetiouder voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOEN De Secretaru BEO UWEE EENNISGEVINO Oproeping in Activiteit TAN Miliciens Verlofgang ers er Lichting 1886 De BUEGEMEESTEE van GOUDA brengt ter kennis van belanghebbenden dat in de maanden MAAET en APEIL 1891 krachtens art 1Ï5 der HUitiewet worden opgeroepen de Miliciens Verlofgangers der lichting 1886 behoorende tot het Se 3e en het 6e Eegiment Infanterie en wel die van het 2e en van het 6e Eegiment Infanterie van 6 tot 18 April 1891 die van het Ie Bataljon van het 3e Eegiment Infanterie van 9 tot 21 Maart 1891 die van het 2e het 3e en het ie Bataljon van het 3e Eegiment Infanterie van 6 tot 18 April 1891 en die van het 5e Bataljon van het 3e EegimentInfanterie van 20 April tot 2 Mei 1891 Den bedoe den Miliciens wordt mitsdien gelast hun Verlo as uiterlijk 6 dagen voor den dsg hunner opkomst onder de wapenen ter Gemeente Secretarie te bezorgen en wordt hun voorts herinnerd hunne verplichting om zich op het bepaalde tydstip vóór des namiddags 4 uur bij hunne korpsen te bevinden voorzien van al de voorwerpen van kleeding en uitrusting bij hun vertrek met groot verlof medegenomen Gonda den 2 Maart 1891 De Burgemeester voornoemd VAN BEEGEN ÜZENDOOEN pëtrolëum notëëringën Tan de Makelaars CaotzUar SehalkwUk te Rotterdani De markt was heden onveranderd Loeo Tankfust ƒ 7 65 Geïmporteerd fust 7 60 Maartlevering ƒ 7 55 September October Novemberen December levering ƒ 8 ADVERTEWTIÉaW BeTallen van een Dochter J TAS DKR EEKTAK DEB KiMD Gouda 1 Maart 1891 De Heer en Merronw vak ITEEISON GsAAFLAND betoigen hiermede hunnen dank TOor de blgken Tan belangstelling dezer dagen ondeiTonden Bezoeken kunnen afgewacht worden lUfit a e Donderdag en Vrijdag Een ware schat Toor de ongelukkige slachtofTers der Zelfberlekking Oname en geheime nitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z elfbewaringf Hollandsehe uitgave met 27 afb Prjjg 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeagd Igdt moet het lezen de oprechte leering diehet geeft redt jaarlgks duizenden Tan eenzekeren dood Te Terkrggen bg het VerIag8 Magazin te Leipzig Meumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Holland t Openbare Verkooping WEOBNa VERTBBK De NoUris H GROENENDAAL te Oouda is voornemens op DIIMSDACI 10 MAAaT 1891 des Toormiddaga 10 uur aan het Huis aan de Hooge Zgde van de Gouwe Wgk C No 242 te Gouda in het openbaar om contant geld te verkoopen Den geheelen voorraad HANITACTGRËN zich bevindend in den winkel aldaar bestaande 0 8 uit BAAI BDKSKIN8 BEVER EATINÉ ESQÜIMO THIBET LAKEN FLANEL Wol len en Katoenen DEKENS Linnen DAMAST en SERVETGOED echte Brabandsche KANT met bgbehoorende MUTSEN 4 in goeden staat zgnde TOONBANKEN met Mahonyhonten bladen Eenige Meubilaire Goederen als TAFELS STOELEN CANAPÉ SECRETAIRE MANGEL 6 KIPPEN en een HAAN Eu hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags vóór den verkoop van 9 tot 12 en van 2 tot 4 nnr Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GRÜBNENDAAL te Gouda OPNIEUW ONTVANQBN de eerste qualiteit ZwltBerSCbS HorlOgOS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Borloges van af 10 Zilveren Hoeren f 10 Oouden Dames i 17 Gtouden Heeren 26 Eene van de beate lariohtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vqf jaar Passage 12 Rotterdam B J A VAN DUK Mevr VAN Numeoen Schonbgevel vraagt zoo spoedig mogelgk een Kindermeisje 6 Fl COGNAC 48 voor 6 90 6 Citroen Punch 6 90 12 COGNAC 48 13 12 Citroen Punch 13 levert alles vrg aan huis na toezending van postwissel of onder rembours G r VERKERK te VIANEN a d Lek Alom te bekomen BE QOüSSCnE M l of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen Tan de Qroote of St Janskerk te Ter Goude beneTens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk leTensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb IX 0B CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Knnsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der AcademievanBouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents een BEKWAME SMID Vuurwerker bij H VAK VLAARDINGEN Scheepmaker Oouda BekroondmetGoudenMedaillesTj éZima üotde n tialhondtod Il d muit Kriehllii an VantsrkuO Klnii WIjn Aan btvilan door UI vu bliiDon on balUaltDdtoba SanoHhHrta TacMIlkur lauehaa t 1 O n I KBABPBLUiN HOLM Ipoltlkori Zml Depot voor Gouda bg den Heer A H TBEPE Apotheker voorheen C TBIM HSDOORNS Béltknóbbéla Hoomiliea HuideeU Wratten epz worden in 7 k 8 dagen tgd geheel verwgderd zonder de minste pga te veroorsaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid PrÓ per ftaeon met penseel 50 et AlUén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TOIJLL Algemeen erkead als hel beste HONDWATËR der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten sooals het los werden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleasch anaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door bet dagelgks gebruik VM bet echte K K Hof Taadarta Dr POPP s n in aanmerkelijk vergroote flesschen voor 60 oenU ƒ l iO en ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP l Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gerond en schoon hoadt Dr POPP s Tandplombeersel Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken baidaitsUg en voortreffelijk voor baden I Veniu ceep en Zonnebloemen zeep POPP s OekristaUiseerde en Transparant 1 eiycerlnezeepen Kyn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlyken witten tint te weeg brengen 0 De namaaksels van Anatherin llond water verwoesten de tanden binnen korte n tijd Ri Dr J G POPP W nen Depots te GOÜDA J C ZELDENBIJE Drogfist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkeli van Nederland Sociëteit Ons Genoegen 6 Abonnement Voorstelling DONDERDAG 5 MAART 1891 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie LE GRAS en HASPELS Twee fragmenten nit een onafgewerkt blgspel van Mnltatnli Voorafgegaan door EEIT LIEPDESDUEL Blgspel in 3 Bedr nit het Fransch Aanvang 7 uur Gewone bepalingen en prgzen Gouda Snelpersdruk van A BsiKKHi M k ZooM m De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 3 Maart 1891 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die doo 16 leden werd bijgewoond afwezig was de heer Hoefhamer met kennisgeving werd door den Voorzitter medegedeeld dat den 17n Februari 11 overleden was de kearmeester van vleesch en visob N Simons na eene getrouwe plichtsvervulling van vele jaren Bg den Raad kwam heden in een adres van Dr D Terpstra gepensioneerd Beotor van het Progymnaiium verzoekende toestemming overeenkomstig art 15 van de Verordening op het peusioneeren van ambtenaren om zich buiten de gemeente te mogen vestigen daartoe zich door familieaangelegenheden genoopt ziende B en W brachten in hun rapport op dit adres in herinnering dat aan Dr Terpstra 27 Augustus 1889 een pensioen was verleend van f 16ff6 dat derKelijk pensioen echter vervalt volgens de verordening als de gepensioneerde zich buiten de gemeente vestigt dat de raad alleen om gewichtige redenen kan besluiten dat het pensioen in dat geval niet zal vervallen en wezen er voorts op dat die bepaling indertijd by amendement in die verordening was opgenomen en dat als de verordening onveranderd blijft het verzoek van Dr Terpstra volgens B en W niet kan worden toegestaan daar men anders voortaan aan niemand dergelijke vergunning zal kunnen weigeren B en W zyn echter van oordeel dat de Verordening moet gewijzigd worden en bedoeld art 16 weg vallen waartoe zij thans het voorstel doen De heer Prince stelt voor deze zaak niet dadelijk te behandelen Immers dit voorstel tot wjjziging der verordening komt zoo onverwacht aan de orde dat spr het wenschelijk acht den Eaad in de gelegen FEVILLETOK MOEDEB M DOCHTEB a r iet Duiteei 9 Ik bemin hem en zou ik nu zgn leven bederven door eene verbintenis voor eeuwig heb ik daartoe het recht vroeg zij zich af Mag ik nver het hart van mijn kind naar het altaar treden f Een warme bloedstroom vloog door haar lichaam zoodat zg meende te stikken haastig stiet zghot venster open en verkoelde haar voorhoofd metde binnen dringende naohtluoht en zag naar debliksemstralen die in bet oosten steeds nog als eenonderaardsch vuur flikkerden als een verdwaaldeziel waarin de lust tot leven de zucht naar hetgeluk nog opgloeit in het doodsuur die het echterniet meer kan doen ontbranden En het bliksemdeden gansohen nacht door Mistig en koud was het den volgenden morgen de wind joeg de bladeren van de hoornen door elkaftr en floot 800 droefgeestig om het slot dat slechts weinigen lust gevoelden dit te verlaten om te gaan jagen Het was nog tamelijk vroeg toen Hans von Weiher van de vorstin een boodschap ontving bij heid te stellen daarover eeret na te denken alvorens een besluit te nemen Da Voorzitter is niet tegen uitstel als de vergadering zulks verlangt doch merkt op dat de reden waarom dit punt reeds op het convooatiebiljet aan de orde was gesteld was een verzoek van Dr Terpstra om spoedige behandeling daar hy zoowel bij weigering als bij toestaan van het verzoek met Mei een huis moest huren Het voorstel van den heer Priuoe tot uitstel van behandeling wordt in stemming gebracht en veraorpen met 9 tegen 7 stommen Vdo r stemmen de heeren Prince Oudjjk Hoogenboorti van der Post Noothoven van Goor Straver en de Voorzitter Tegen stemmen de heeren Lotcy IJsael de Schepper Jager van Veen van Iterson van Vreumingen For ijn Droogloever van der Garden en Koning Het voorstel van B en W om art 18 der Verordening te doen vervallen werd daarop in stemming gebiiacht en aangenometi met 10 tegen 6 stemmen die der hh van der Post Hoogenboom Oudijk Stralrer Prince en van ItetaM an die beslissing ging een korte discussie vo raf vraarbij de heer van Iterson ich verklaarde vódrtoestaan van het verzoek van dr Terpstra dochlegen wijziging der Verordening als zijnde zulksz i geheel onnoodig In deze zitting kwamen voorts de volgende stukken in 1 Verslagen over 1890 tan het Burgerlijk Armbestuur de beide Gasthuizen het Bestedelingenhuis de Volksgaarkeuken en de Muziekschool io Eene missive van Begenten van het Hoff maitsGesticht inzendende de begrooting voor de inrichting van het Gesticht en die voor het beheer over 1891 Wordt gesteld in handen eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd de hh Oudijk Jager en ilJssel de Schepper haar te komen Zg kwam hem tegemoet bleek met doJkore kringen onder de oogen maar vriendelijk als I steeds Hans ik heb u iets zeer ernstigs mede te doelen zeide zg Maar gij moet mg beloven het dapper te dragen Verwonderd zag hij haar aan JiZijt gij ziek Xenia tfVit ook knikte zij maar mgn harteleed is reeds zoo oud dat ik Methusalem er meê hoop te beilchameu Neen wat ik u zeggen wilde is de bekentenis van eene dwaling Ik geloofde dat ik u voor het leven zou kunnen toebehooren Hans ik geloofde u te beminnen als een bruid Ik hebmy vergist Hans Wees niet boos op mij maar ik kan niet anders als u uw woord en uw ring teruggeVen U gij zijt vry I ij had deze woorden er met moeite één voor ééii uitgebracht Blgkbaar kostte het haar moeite zcite uiten Toen zij geëindigd had legde zg den riijg dien hij haar had gegeven in zijne handen Hans smeekte zij toen hg bleek en ontdaan overweldigd haar sprakeloos aanzag o haar scherpe blik had wel den gloed in zgn oog gezien toen dat woordje fVrg in zijne ooren klonk maar zij viel geen oogenblik uit haar rol Houdt mij niet voor wankelmoedig of zwakf z de zij het menschelijk hart vergist zich zOo licht over zijne gevoelens ik ik kan niet hertri uwen kan mgne vrijheid niet wegschenken kan ADVERTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regela i 0 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTBBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt 3o Eene missive van de openbare gezondheidscommissie inzendende twee dubbeltatleo ter voorziening in de vacaturen ontstaan door het bedanken van de hh Dr Kroon on Ooedewaagen Daarop komen voor I a H J M VOOGT b Dr P J A LEVEDAG II a J D KIJK b H ENNO VAN GELDEE Ter visie en benoeming in eene volgendevergadering 4 Een adres van de wed N Simons verzoekende een jaargeld of gratificatie wegens het overlijden van haar echtgenoot du gedurende 30 jaren eene gemeentebetrekking vervulde Ter visie 6 Adressen van de volgende personen verzoekende benoemd te warden tot Keurmeester voor het vleesch G van der Linden B T A Meulman T A Molenaar H W Peetere T N Reebeen J C Smits en O D van Willigen Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 6 AdMien van F T Scharleman en K C van Wingerden verzoekende benoemd te worden tot Keurmeester van de visch Ter visie en benoeming in eeoc volgende vergadering 7 Eene misaive van Dr J C Schoneveld vander Cloet kennisgevende dat hoe vereerd ook zqndeop de aanbeveling te zyn geplaatst voor Lid derCommissie vau Toezicht op het Middelbaar Ondorwys hg om versch illenda redenen sich genoopt ziette verzoeken niet in aanmerking daarvoor te komen Aangenomen voor kennisgeving De Baad keurde in deze zitting goed de Bekening van de Kamer van Koophandel en Fabrieken dienst 1890 en vereenigde zich met de vroeger ingekomen voorstellen tot wqziging der begrootingen dienst 1890 voor de Gemeente voor do Schutterij het St my in een engeren kring niet meer bewegen ü heeft geen verwijt Hans geen enkel en gy zult mg lief zijn en blijven als een broeder meer nog als een zoon Hans waarom zegt ge nu geen woord F Zijt ge zoo vertoornd op mgP Neen Xenia antwoordde bg ontsteld Het is beter zoo het moest zoo zyn want ik zou nwe liefde onwaardig geweest zijn Hans Ja onwaardig zeide hg vast Gy hebt dee moed gevonden mij te zeggen dat uwe liefde eene dwaling was ik ik had dezen moed niet Dat wil zeggen gg hadt den moed niet een hart te breken dat gij meende te bezitten viel zy hem in de rede Neen Xenial Gij hebt gelgk ik had uw hart nooit gebroken tot mijn stervensuur toe zondt gg er geen gedachte van hebben gehad dat myn hart u niet meer toebehoorde Daar hebt gy rayn be kentenis Veroordeel my zoo streng mogriijk mgne trouw aan u heb ik en zou ik ook nooi t verzaakt hebben maar aan mijn leed zou ik eer te groei zyn gegaan voordat het een vlek op uwe of myne eer een schaduw op uw geluk zou hebben geworpen Dat weet ik antwoordde zij eenvoudig maar vol overtuiging En nu Goddank dat het zoo geloopen is voegde zg er hartelyk bij toe Veel verdriet is ons beiden bespaard gebleven Doch dat uw hart een verdere vlucht heeft genomen bedroeft mij in een anderen tin want daar ik n het mijne