Goudsche Courant, woensdag 4 maart 1891

Gatharina Gasthnis het Oude Vrouwenhuis het Tereenigd Wees en Aelemoeseniershuis en tot rerhooging der subsidie voor het Bestedelingenbuis Tot Lid der Commissie ran Toezicht op het Middelbaar Onderwijs wordt rerrolgens benoemd de heer H Paul met 15 st terwijl Dr Schonereld Tan der Cloet 1 st verkreeg Bg de stemming gisteren in de St Janskerk gehouden was de uitslag aldus 248 stemmen werden uitgebracht voor de bestaande orde 52 voor een kiescollege en 11 van onwaarde De Commissie voor het eindexamen der hoogere bnrgerscholen in Zuid Holland dat dit jaar te Gouda wordt afgenomen bestaat uit de heeren voorzitter dr Julius leden Francois en dr Ninck Blok te a Hage dr Bremer en Paardekooper te Kotterdam dr Quint en Dijkman te Dordrecht Brals en Goelings te Delft dr Steenhuis en Hom te Schiedam dr Raabe te Gouda Quichard en Munk te Gorkum Het onderzoek van het water der Waterleiding is aldus 4 Febr 16 Mg permanganaa kalious per 1000 cc 12 11 2 V K ff It K K 19 I 12 6 ff S6ffl4 2ir ff ff fff Heden morgen is een gedeelte mour der werkplaats van den heer Brand van Straaten ingevallen en terecht gekomen op een afdak van zyn buurman Persoonlijke ongelukken hebben gelukkig niet plaats gehad Op Zaterdag 14 eu Woensdag 18 Maart a s zal te Schoonhoven het toelatings examen gehouden orden voor de Bjjks Nonnaaüchoot aldaar Aan de openbare school te Ammerstol zal nog Mn onderwijzer warden aangesteld Zondag middag hadden er bij het overbrengen Tan het vaandel van het regiment der dd schutterij to Botterdam wanordelgkheden plaats De adinltertj werd bemoeilijkt door bet nieuwsgierig publiek daar de politie toen nog niet aanvang was om het terrein af te zetten uitgenomen okele agenten met een superieur die van de Beurs waren medegekomen Toen daarop de politie met een inspecteur aan het hoofd in giooter aantal verleheen stond de menigte zóó dicht op elkander dat er geen doorkomen aan was zoodat da meeste genten van politie achter het volk stonden in plaats Tan er voor Toen er door de politie ruim baan zou gemaakt orden kwam er verzet en ontstond er wanorde Zekere J weigerde zich te verwijderen en toen de agenten hem daartoe wilden dwingen kregen zy het met anderen te kwaad J kwam daarop los en nam de vlucht in de Kendrachtsatraat gevolgd door agenten en een zwerm publiek Wederom werd hij nu door de politie gegrepen en andermaal wilde het publiek hem verlóweD waarop men handgemeen werd met de politie die met ateenan en vuil werd geworpen Kinderen werden omvergeloopen vrouwen vielen niet geven kon had ik e van gedroomd u hier een plaats in te ruimen niet als vriend maar Is zoon I Ben diepe verraderlgke blos kleurde Weiher s Toorhoofd en wangen maar voor bij antwoorden kon tormde Sol de kamer binnen doch bleef op den drempel als vastgenageld staan ffis er bier iets voorgevallen vroeg zg hare moeder en Weiher schenen zoo anders tegenover elkaar te staan als vroeger ffJa mgn kind er is iets gebeurd hernam de vorstin Uwe moeder heeft ingerien dat ze eene oude zottitt waa dat zg haar eigen hart niet gekend heeft Baron ron Weiher is vrij ffTrij Het klonk als een vreugdekreet dat kleine veelbeteekende woordje dat over Sol s lippen kwam toen wendde zij het hoofd af Toen zij haar oogen weer opsloeg wa zij met Weiher alleen Zg stonden zwijgend tegenover elkander en hg zag op haar schoon gelaat welken strijd zg in haar binnenste voerde en hoe moeilgk haar dit viel Ik zal Q eens een sprookje vertellen gravin Sol zeide hij eindelgk Er was eens een ridder die nittrok om genezing te zoekenibg de nimpf Egeria Daar echter ontmoette hg eene sshoone prinses voor welke hg in liefde meende te ontbranden en hg docht wederliefde in hare oogen to lezen En zij zouden met elkaar huwen Doch toen kwam een zonnestraal tot hem die haar hart aan hem verloor flauw Ken onder inspecteur en i agenten van politie werden togen den grond gedrukt De politie zag zich daarop genoodzaakt gebruik te maken van de sabel voor eigen verdediging De Ëendrachtstraat werd schoon geveegd en menigeen bekwam hierbq een schram stoot of klein wondje doch geen van ernstigen aarj De persoon J en een dor overige belhamels werden overgebracht naar het politiebureau aau de Witte de Withstraat waar tegen J proces verbaal is opgemaakt Inmiddels was het vaandel in ontvangst genomen en trok men daarmede heen naar de Westerstraat begeleid door do muziek en gevolgd door de duizenden menscheu In de Westerstraat was alles flink geregeld de straat door de politie onder commando van den in specteurcontroleur Vuyk afgezet zoodat daar alles iu de beste orde afliep Bat de politie niet tydig genoeg aanwezig was aan den Eendrachtsweg moet liggen aan eene fout van de schutter Door den kapitein adjudant was nl schriftelijk aan de politie kennis gegeven dat men van de Beurs zou afmaroheeren te i uur doch dit is geschied te l l uur Om de orde te handhaven waren er met de noodige superieuren 40 agenten van politie uitgetrokken N R Aan een particulier schrgven uit New York ontleent het Vaderland het bericht dat een honderdtal Amerikaansche predikanten voornemens zijn dezen zomer Leiden te bezoeken om aldaar in de Pieterskerk een gedenkteeken te plaatsen voor BobinMO Uit het bericht dat het voornemen moet bestaan door vermindering van het cijfer van het jaarlgksoh contingent den druk der legerwet Ie matigen zouallicht kunnen worden afgeleid dat de regeering en de commissie van voorbereiding het daaromtrent eenszouden zgn geworden Naar wg nader nit goede bron vernemen is dit niet het geval en bestaat bij de regeering het voornemen niet langs dezen weg de tegenstanders der voordracht tegemoet te komen ifod In zgn werk Geistige Octranke als Krankheita und Todesursacben in Norwegen toont dr Dahl aan dat tegelijk met hët afnemen van het drankmisbruik ook het aantal gevallen van krankzinnigheid afneemt Terwgl in het gesticht bg Christiania in de jaren 1866 1860 de krankzinnigheid bij circa 18 7 pet der opge ea patiënten aan misbruik van sterken drank moest toegeschreven warden bedroeg dit aantal in de jaren 1886 88 oog slechts 2 4 pet Ook elders in Noorwegen werd belangrijke vermindering van krankzinnigheid tengevolge van vermindering van het alcoholismus waargenomen Ook is het aantal sterfgevallen tengevolge van aico holismua resp delirium tremens belangrgk afgenomen zoo ook het aantal zelfmoorden De Ëngelsche bladen vertellen het volgende dat te SintPetersburg moet voorgevallen zgn De heilige synode heeft de gewoonte op haar eerste bijeenkomst den czar haar gelukwenschen aan te bieden en hem haar archipastorale zegening toe te zenden Dit had ook dit jaar plaats maar de klerk die belast was het stuk waarin degelukweoschen en ten gevolge van weddingschap en zij veroverde ook het zijne hij wist niet hoe Hij wilde echter aan de schoone prinses zijn woord niet breken en zou het zijn leven lang niet gebroken hebben tot zg op een dag tegen hem zeide dat zg geen riddersvrouw wilde worden maar prinses wilde blijven on de Heide van haar voor hem was niets geweest dan een weinig genegenheid Toen boog de ridder zijn hoofd en trok weg en zag ook de zonnestraal niet weêrl ffHij verdween dus van deze wereld hg stierf vroeg Sol bleek met afgewend gelaat Neen antwoordde Weiher zoo erg maakte de arme kerel het niet Hq ging alleen op zijn eenzaam landgoed wonen en bebouwde zijn akker en bewerkte zijn korenvelden Maar die groeien niet zonder zon viel Sol hem in de rede En bovendien als de ridder niet van de aarde verdween dan kon hij ook de zon niet ontgaan want de zon is overal En wanneer ik in zijne plaats wa dan ving ik die zonnestraal op en zou hem dwingen mgn akkers te helpen bebouwen I Zou de zonnestraal den ridder evenwel niet zeggen dat hij wankelmoedig wa dat hg Integendeel zij zou tot da overtuiging gekomenzijn dat de ridder niet alleen akker kon bewerken maar ook kon spreken en Weder was het nacht geworden en weder stond zegeningen vervat waren over te schtgven vergist zich en schreef in plaats van archipastoraal architectoraal De Bchrgifout werd niet opgemerkt toen de czaar hot stuk oDtving bemerkte hg de fout en schreef toen lachend de volgende kantteekening Ik heb zoo n zegen niet noodig Het document werd der synode teruggezonden en veroorzaakte daar zeer veel opschudding Het hooge gezantschap dacht dat het zich de ongenade van den souverein op den hals gehaald had en besloot zich persooulgk tol den czaar te wenden om hem te smeeken het ontslag van al de leden der heilige synode aan te nemen Zoo deed men en de czaar moest zelf de synode op de begane vergissing wijzen In het Duitsch Nederlandsch spoorwegverbond zijn op de tariefboeken vervolgen verschemen welke o a bevatten verlaagde vrachtprijzeu voor het verkeer met de stations Amsterdam Dordrecht Middelburg Rotterdam en Vlissingen en met de binnenstations den Haag Gouda Utrecht enz Over den Minister van Binnenlandsohe Zaken den heer jhr Mr A F de Savornin Lohman zegt de Tyd in de serie artikelen Ons Ministerie Na den val van den heer Keuchenius den man die de Signatuur gaf aan het kabinet was het natuurlgk dat het anti revolutionalre volk een andere signatuur verlangde Wg zagen daarop den heer Lohman het philosophisch hoofd der anti revolutionaire partg den signattturdrager bg uitnemendheid zgn intrede doen in het Kabinet waar hg op den stoel van den heer Mackay zitting nam terwgl de laatste toen hem opheldering aangaande het ontruimen van zgn zetel gevraagd werd nadrukkelijk verklaarde hg hoofd van het Kabinet dat hg zgns ondanks had moeten opstaan dat hg geenszins met vrijen wil het departement van Binnenlandsohe Zaken voor het hem geheel vreemde departement van Koloniën had verruild Het was dus niet de Minister die na Keiiohenius val vervangen werd maar het wa de beleider de getuigende nti Kevolutionair Keuchenius wiena opengevallen plaats door zgn geeatverwant Lohman werd ingenomen Het optreden van Lohman die bnder zoo menig opzicht gemeenschappelgke karaktertrekken vertoont met Keuchenius was wel geschikt om de smart der geslagen wonde te verzachten Lohman en Keuchenius immers zooals men ze onmiddellgk naast elkander op éénzelfde bankje in de Kamer gezeten jarenlang had kunnen zien mochten beiden gelden als de meest beginselvaste daarbq ook de meest bekwame gverige on geestdriftvolle vertegenwoordigers der anti revolutionaire leer Keuchenius meer de belgder en dogmaticus Lohman de scherpzinnige polemist bg uitnemendheid beiden steeds gewapend zoowel ten aanval als ter verdediging beiden steeds met bergen papier met stukken aanteekeningen citaten vóór zich getuigende van hun stalen vlgt en onvermoeide werkzaamheid ook buiten de Kamer beiden een niet onaanzienlijk gedeelte van de Handelingen jaarlgks in beslag nemende door urenlange redevoeringen welke nu en dan meer voor een debating clnb dan voor een Parlement hetwelk vorstin Xenia Kirchberg alleen in haar boudoir en sloeg een blik op het als door lichtstraal omgeven portret van haar dochter Gg zult nooit te weten komen nooit vermoeden zelfs wat ik voor u en voor hem gedaan heb dacht zg En nu ik het gedaan heb is de kwelling groot zg is onverdraaglijk voor een zwak menjchenhart Het mijne althans heeft gisteren den doodsteek gekregen het is tijd dat bet gaat rusten Langzaam keerde zg zich om en zette zich voor haar schrgftafel Mijn Igdensbeker moet tot den bodem toe geledigd worden zeide zg zacht bij zichzelf nam pen en papier en begon te schrijven Gg zult lieve broeder niet per telegram maar door mgn eigen hand een groot groot nieuw hoeren Sol mijne schoone geliefde dochter is sedert gisteren eene gelukkige neen eene zalige bruid de verloofde van den vrgheer Han van Weiher die er in geslaagd is 4it trotsche jonkvrouwelijke hart te veroveren Mgn schoonzoon in tpt ik schrijf dit woord met zekere trotschheid ter neer is niet alleen een rechtschapen man met een goed voorkomen hij is ook een ode man in den besten zin van het woord zgn karakter i onberispelijk zgn naam zonder vlek of schaduw o volgt vóór alles met de practijk heeft te rekenen schenen opgesteld Gaven beiden meermalen aanstoot door de felheid van hun beschuldigingen de moest hartstochtelijke natuur van beiden was zeker de heer Lohman Is de godsdienstige en staatkundige leer van Calvijn bij hem als ware het vleesch en bloed gaworden beeft hij de subtiliteit der redeoeerkunst alle kunsten en krijgslisten eener polemiek die niet zelden sophismen in plaats van gezonde argumenten te hulp roept van de hervormde kerkelijke schrijvers der XVIe en XVIIe eeuw afgezien daar is ook iets van de scherpte en bitterheid van hun methode bij het voeren van den geestelijken strijd in hem overgegaan Zijn opfroden werd dan ook on niet door de liberalen alleen met zekere bezorgdheid tegemoet gezien Doch die vrees is niet bewaarheid De minister van Binnenlandsohe Zaken heeft aan de liberale oppositie slechts zeer weinig reden tot ernstige critiek gegeven meent de Tijd Zelfs de wgze waarop de nieuwe schoolwet iloor hem werd toegepast wekl bij de ijverigste voors anders van het openbaar onderwijs betrekkelijk slechts weinig khohten het geschermutsel over de bevoegdheid van burgemeesters in tijden van oproer en ongeregeldheden ontaard tot nog toe in de Kamer volstrekt niet in eenhartstoohielijken strijd Ook gat do minister bij de behandeling der begroeiing eefa blijk van zelfbeheersching dat hem zeker zwaar moet gevallen zijn Op zijn verzekering dat door zijn optreden de indiening van het wetsontwerp tot het te hulp komen in den finanoieeleu nood der gemeenten op geonerlei wgze vertraagd was volgde een vrg kras démenti van zijn ambtgenoot dm minister van financiën De Minister van Binnenlandsche Zaken nam de terechtwijzing aan en zwoeg Hieruit ziet de Tijd dat zeker de beer Roell geluk bad oen hg eeide Un jacobin Ministre nlh O tniniBtre jacobin ü n nieuw soort van conservatorium is dat aan het eind van Covent Garden Market tot de opleiding in den zang van gevederde studenten Een klasse van goudvinken alle geschikt om tegen betaling op te treden is nieuw en belangrijk Ook de kunstjes en ooquetterien van de miniatuur zangers zijn vermakelgk Uitgenoodigd om te zingen laten zij zachte geluidjes hoeren hetgeen op vogelmanier zeker betoekent Ik weet niet of ik wel bij stem ben IJ moet niet veel verwachten Als zij piepen liewegen ze hunne gladde kleine kopjes heen en weer en beschouwen hun publiek met de maniertjes van primadonnai s Zg leeren op het gehbor naar een kirin pgpotgeltje dat met de hand gedraaid wordt den geheelen dag door Hun muzikale memorie kan slecht twee deuntjes tegelgk onthouden De zangers zgn kostbaar volleerde vogels zijn meer waard dan hnn gewicht in goud er is nu een rage voor de vogels en veel vraag naar unieko exemplaren Een goudvink zegt de Telegraph zal binnen kort zijn début doen in Bogie Man en een ander die zeker nog beschonwd knn worden als de vogel der toekomst is reed bezig met Ho I Jolly Jenkin Hunne opleiding duurt heel lang zij vordert ongeveer achttien maanden zoodat hetgeen zij ten gehoora brengen niet altoos het allernieuwste kan zijn Een der meest bekende financiers te New York die tot de koningen van Wall Street de straat der millionairs en beursvorsten behoort vertelde onhings aau zgne vrienden aan tafel de volgende geschiedenis Het vorige jaar speculeerde ik veel in Lakeshoreaandeelen en hoopte daarmee een aardige winst te verkrijgen ik ontdekte cohter dat de een of andere geheime invloed op de beurs mij tegenwerkte en vele mijner beste combinaties deed mislukken Spoedig bemerkte ik dat iemand met mijne plannen moest bekend zgn Misschien speelde uw makelaar voor verrader Volstrekt niet ik gebruik altgd een half doiijn makelaars maar ik geef hun altijd direct en eerst kort voor den aanvang van de beuri mgne bevelen Eens op een dag wou de zaak me maar niet uit het hoofd ik bleef voor het raam in mijne woonkamer staan en drukte het voorhoofd togen de ruiten terwgl ik in den beginne Half onbewust in de lucht tuurde Daar zag ik op eens eene elegante equipage komen voorbgroUen en aan den hoek der straat vlakbij stilhouden eene dame in een allersierigkst toilet en een toer armoedig gekleed meisje zaten erin Het meisje stapte uit schelde aan de deur van mijn huis en trad binnen Ik schelde mgn bediende en vroeg wie zoooven binnengekomen was Üe dochter van de wasohvrouw om de wasch te halen Zoo Komt zg altgd met rgtuig Neen antwoordde de bediende mij verbaasd aanstarend hare moeder is eene zeer arme vrouw Op hetzelfde oogenblik kwam mgn eigen rijtuig voor en toen ik voorbij de equipage reed die nog altijd op dezelfde plaats stond zag ik tot mijne groote verwondering hoe de rijkgelcleede dame in de mand met vuil linnen woelde en die ijverig doorzocht terwijl bet meisje bedaard tegenover baar zat en het rijtuig wegreed Mijiie nieuwsgierigheid was opgewekt ik beval mijn koetsier die equipage op een bepaalden afstand te volg en Kort daarop hield deze voor een prachtig huis stil in de 2i8te straat het meisje stapte uit en droeg de waschmand naar binnen toon reed het rijtuig verder en hield eindelijk in Wall street voor het kantoor van een makelaar stil en de dame verliet hot om met een klein wit pakje waarin ik al mijn vuilgemaakte manchetten herkende binnen te treden Hoe uwe manchetten klonk het uit den kring der verbaasde toehoorders Jawel mijne manchetten en nn was me de gansche zaak ook geheel duidelijk Gij weet wel wij handelslieden kunnen niet laten altijd en overal aan onze zaken te denken te rekenen te speculeeren Zat ik nu s avonds aan tafel of ook wel in den schouwburg dan nam ik gewoonlgk het potlood ter hand en krabbelde opdat niemand mijne bezigheid zou opmerken mijne opteekeningen en berekeningen voor den volgenden dag op mijne manchetten die ik dan s morgens raadpleegde voor dat ik naar de beurs ging Mgne wasohvrouw die een slim wijf moet zijn had dit opgemerkt zij bracht de manchetten naar eon makslaar die mijne hieroglyphen ontiaadselJe en zoo hadden de beide compagnons mij een jaar lang mijn spel doorkruist ja dikwijls geheel bedorven zonder dat ik het bemerkte In nauwelijks acht maanden had de sluwe wasohvrouw hare 600 000 dollars verdiend en waschte mijne wasch in een huis dat haar eveneens toebehoorde en een waar paleis was Buitendien hield zij equipage en droeg toiletten en diamanten als eene voorname dame Slechts tegenover mijne lieden speelde zij nog steeds de arme wasohvrouw Nu sedert dien tijd schreeft ge zeker geene aanteekeningen meer op uw manchetten vroegen lachend de overige hoeren O jawel maar slechts nog een korten tgd antwoordde met een eigenaardig lachje de financier terwgl hij in zijn wijnglas keek en den geur van den drank opsnoof Ik behield mijne gewoonte maar ik weet niet hoe het kwam mijne waschvrouw had geen geluk moor met hare beursspeculaties haar crediot bg de Bank was spoedig daarop uitgeput en ik had eene hypotheek op haar huis Zonderling niet waar Misschien wnren da aanteekeningen op de manchetten nn nu niet meer zoo te vertrouwen als vroeger Begrepen I De getallen stonden er op gelijk vroeger maar om ze goed te verstaan had men een zoogenaamden sleutel noodig en deze bevond zich niet op de manchet maar in mgn hoofd P Uit Frankfort a M wordt weder melding gemaakt van eene anti huwelgks vrouwenvereeniging I Negentien dames hebben zich vereenigd en besloten om nimmer te huwen Wie lid dezer vereeniging wurdt heeft als eerste voorwaarde hieraante voldoen dat zg daartoe bg handslag tegenovereen uit vgf dames bestaand comité de gelofte afleggen Leden kunnen slechts zij worden die nognooit verloofd waren en in staat zgn om eeuejaarlijksche contributie van 200 mark te storten Mochteene der leden later nog lust krijgen om te trouwen dan kan zg zich met 2000 mark van hare gelofte en van de vereeniging loskoopen De clubheeft in de villa eener rijke en zeer bekende dame te Frankfort haar vereeniginga locaal Door geschenken beschikt zg reeds over een billard rookbenoodigdhe len voor vierentwintig dames alsmedeover het ameublement voor twee elegant in te richten salons waarvan de eene voor rook en leessalon de andere voor speelzaal bestemd is Abonnementen zijn genomen op de voornaamste Duitsche en bvitenlandoche couranten roman mogen echter niet gelezen worden Ook uitwendig zullen de leden derclub kenbaar zijn want als vereenigingacostuum is aangenomen zwarte japon met staand boordje kleine zwarte das zwarte bandschoenen lage schoenen en manchetten Over de vereenigings kas ordthet volgende medegedeeld een derde is bestemdvoor onderlinge vermaken als bals en buitenpartgtjes natuurlijk zonder heeren een tweede derde gedeelte dient t6t ondersteuning van verwaarloosde meisjes en het Inatsie derde gedeelte zal bestemd worden voor de oprichting van een eigen vereenigingsgebouw De kas zal el spoedig gevuld zgr want eenige zeer vermogende Iv len hebben zich tothooge bgdragen verbonden De vcr niging is gevormd op den grondslag eener reeds te Jftr liin bestaande en zal zich weldra door het verspreide van circulaires uitbreiding trachten te verschaWh Men hoopt alzoo vóór 1 April er nog ee van te zullen vernemen I f In Amerika komen volgens de Engineer meer ca meer gzeren plafonds in gebruik niet alleen in kamera doch ook voor kerken straten restaurants en openbare gebouwen Het voordeel daaraan verbonden is drieerlei bijzondere reinheid buitengewone duurzaamheid en verbeterde accoustiek Bovendien kan men deze plafonds met weinig kosten zeer smaakvol versieren door reliefliguren gedeeltelgk brons of zelfs verguld enz In New York Baltimore en andere groote steden der Vereenigde Staten ziju er reeds dnizende huizen waarvan da kamers zeer fraaie ijzeren plafonds hebben Zij bestaan uit losse betrekkelijk zeer lichte platen die met rerief ornamenten bijeen worden gevoegd en in den laatsten tijd bezigt men dergelijke platen in bout gevat ook als wandversiering De vereeniging van socialistische onderwgzers i thans in het bezit van een eigen orgaan Het heet Be Folksondencijzer Het hoofdartikel in het eerste nummer diaagt ten opschrift Wie zijn wij De aanhef luidt aldus Het is ruim een jaar geleden dat in Recht voor Allen een beroep verscheen waarin alle socialistische onderwijzers worden uitgenoodigd zich te vereenigen om door gezamenlijk optreden al moest dat ook vocrloopig in het geheim de volkszaak te bevorderen Een groot aantal grooter dan we konden vermoeden meldde zich aan daaronder waren oude bekenden die t reeds menigmaal bard te verduren hadden gehad van hun collega s en niet het minst van de autoriteiten ook en dit was het meest verblijvend vele jonge onderwijzers deden zich inschrijven en wenschten voortaan onder troode vaandel mede te bestrijden Van lieverlede vermeerderde het getal ontevredenen met het bestaande zoodat wij op onze eerste jaarvergadering met voldoening konden constateeren dat onze vereeniging niet alleen levensvatbaarheid bezat maar dat wij spoediger dan het der Regeering en anderen machthebbers aangenaam zal zijn een macht zullen ijn geworden waarover men verbaasd zal staan Ieder der leden en zij kwamen uit verschillende oorden wist de heugelijkste tijdingen mede te deelen overal ontwikkelt zich een krachtige geest tegen de orde en het zal voor ons slechts een zaak van tactiek zijn die algemeene onvoldaanheid te leiden om door haar betere en rechtvaardiger toestanden in t leven te roepen Buitenlandsch Overzicbt De Spaansche Cortez zijn geopend met eene troonrede waarin amnestie wegens slaatkuhdige vergrgpen wordt aangekondigd en verder wordt verklaard dat de betrekkingen van Spanje met het geheele buitenland van vriendschappelgken aard zijn dat de onderhandelingen met Frankrgk over Guinea op bevredigende wijze worden voortgezet en aan da eischen is voldaan welke aan Marokko waren gesteld Voorts wordt medegedeeld dat de regeering de handetstractaten heeft opgezegd omdat het noodig is de handelsbetrekkingen met vreemde mogendheden op nieuwe groAJslagen te vestigen Aangekondigd worden hervormingen in het strafwetboek en verbetering der verdedigingswerken Met betrekking tot den flnaneieelen toestand wordt gezegd dat het noodig i het tekort te dekken door vermindering der uitgaven Het bedrag der vlottende schuld eischt de consolideering binnen een niet verwgderd tgdstip Do regeering wordt ten slotte verklaard overweegt thans de sociale vraagstukken In de troonrede wordt ook een wetsontwerp aangekondigd waarbij bet militair onderwgs verplichtend wordt gesteld De zitting der Kamer van Afgevaardigden wa gisteren zeer woelig De heer Zanardelli viel h t kabinet heftig aan ofschoon hg verklaarde te zuUea stommen voor het voorstel vau den heer Di Budini strekkende om den heer Blancheri tot voorzitter der Kamer te herkiezen Laatstgenoemde werd toen met algemeene temmen als voorzitter herkozen De heer Luzzatti bood de regeeringsvoorstellen aan welke hot invoeren van bezuinigingen ten doel hebban en verklaarde dat het evenwicht tosschea ontvangsten en uitgaven verzekerd is De miaister bezuinigt 38 millioen waarvan 9 op de begrooting van oorlog en 11 op die van marine hg gaf daarbij de verzekering dat hg deze bezuinigingen kan tot stand brengen zonder dat de openbare dienst daaronder lijdt Het aantal vrije werklieden niet behoorende at de algemeene vereeniging neemt in de dokken in de doleken te Londen steeds toe en daarbg staan in vmi illende andere plaatsen werklieden gereed om a liet eers opontbod naar Londen te vertrekken B p n 24 uren kunnen de reeders t Londen ontvangen uit Dover en Yarmouth 2000 sjouwers ait Glasgow 2000 en nit Liverpool 200 geoefende ma