Goudsche Courant, donderdag 5 maart 1891

Donderdag 5 Maart 1891 4468 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken JDe inzending van advertentlön kan geschieden tot 66n nur des namiddags van den dag der uitgave trozen i en stokers Tot dusrer heeft de raedersrereeniging te Londen reeds 1000 vrije werklieden in dienst genomen Op de stoambooten Scotland en Jlmora en in een grooto loods in een der dokken is logies gereed gemaakt voor 1600 mannen De reeders gelooven dus dot dj den strijd niet behoeven te vreezen Zaterdagavond kwam het in het Boyal Albertdook voor het eerst tot onj eregeldheden Ken troep sjouwers leden der vereeniging viel oen aantal vrye stuwers die van den arbeid naar huis gingen aan De laatsten kregen echter versterking van de Scotland zoodat de aanvallers op de vlucht werden gedreven Ook beproefden de leden der vereeniging den aanval tegen het schip Stenoch dat met niat leden is bemand maar ook bier werden zy afgeslagen Ongeveer 700 werklieden namen nu deel aan deze vechtpartijen waarbij niet alleen stokken als wapens werden gebruikt maar ook revolvers dienst deden Vele personen werden gewond en oen tiental leden der vereeniging i erd in hechtenis genomen Dank zg der talrigkc pohtie macht werd do orde verder niet verstoord De beweging door het bezoek van keizerin Fredorik te Parijs veroorzaakt ia reeds weer voorby Uet eenige wat daarvan is overgebleven is de herstelling van den pasdwang bij het grensveikeer in Elzas en Lotharingen een besluit dat bijzonder door de inwoners dezer beide provinciën wordt betreurd De ernstige Franseho bladen bespreken dit besluit der Duitsche regeering zeer kalm Het algemeen oordeel is dat de beslissing des keizers blgkbaar alleen het gevolg van de ontevredenheid over de weigering der Fransche schilders niet door de houding der Parijzenaars jegens de keizerin wordt gerechtvaardigd Da Duitsche bladen zijn evenmin met het strenge besinit hunner regeering ingenomen als de Fransche Vooral de liberale pers welke in de herstelling van den pasdwang den terugkeer van prins Bismarks stelsel ziet betreurt het zeer dat keizer Wilhelm daartoe heeft besloten Inmiddels doen te Parijs nog de dwaaste geruchten de ronde Zoo o a werd zelfs in de Kamer als zeker verteld dat keizer Wilhelm voornemens zou geweest zijn over een maand in Parijs te komen teneinde persoonlgk de quaestie betreffende den £ lzas met de Fransche regeering te regelen Ka hetgeen nu gebeurd is had de keizer echter zijn voornemen laten varen Insgelijks worden nog allerlei verontrustende geruchten verspreid betreffende de wijziging welke dit geval in de verbonding tusschen Duitschland en Frankrijk heeft ge bracbt maar tot dusver ontbreekt hiervoor alle redelijke grond Het geval kan nu als geëindigd beschouwd worden en zal wel geen verdere politieke gevolgen hebben Beeds Zaterdag middag werd in ds Fransche Kamer niet meer over bet bezoek der keizerin gesproken In de couloirs hoorde men toen alleen spreken ovor deq totaliaator en het ontwerp betreffende het wedden dat dien dag aan de orde was Sedert eenigen tijd heeft het wedden bij wedrennen in Frankrijk ontzaglijke afmetingen aangenomen De regeering heeft reeds meermalen gepoogd daartegen op te treden maar tegen het wedden met den totalisator in den vorm van een loterij van weldadigheid waarvan 2 pCt wonlt afgestaan aan de Assistance Publique is niets te doen Aan deze Üjdragen ia na reeds 4 000 000 fr ontvangen maar de minister Constans had deze som nog niet uitgekeerd omdat de regeering door over deze fondsen te beschikken feitelijk haar bekrachtiging zou geven aan het spel Nu echter verlangde de regeering die wilde weten hoe de Kamer over deze qaaestie dacht en haar de beslissing wil overlaten dat bij afzonderlijk wetsontwerp over deze baten zou worden beschikt De zaak betrof vooral den minister van landbonw den heer Oevelle Deze minister verklaarde zich voor deze regeling omdat zonder wedden de wedrennen verloopen en zonder wedrennen geen veredeling van het paardenrss mogelijk is De Kamer wilde zich echter niet vereenigen mot deze wijze om de zaak van een landboawkandig standpunt te bezien De meerderheid wilde de opbrengst van het wedden niet aanvaarden on weigerde met 338 tegen 149 stemmen het ontwerp waarbij over deze gelden beschikt wordt in behandeling te nemen Misschien heeft de quaestie nog politieke gevolgen want naar men zegt denkt de heer Develle er ernstig over om na het besluit der Kamer zijn ontslag te nemen als minister van landbouw Op eene aanvraag van den burgemeester van Straatsburg aan do regeering van Elzas Lotbaringen om inlichting aangaande bet kanaalplan is ten antwoord ontvangen dat men zoowel bij het rijk als bij de regeering van £ Uas Lothariagen heeft afgezien van het plan voor een kanaal van Straatsburg naar Ludwigahafen voornamelijk om de volgeude reden Voor do landbouwbelangen van Elzas Lotharingen waartoe voor Sttaatsburg of Muluausen eene rechtstreeksche verbinding met eene zeehaven hetzg Botterdam of Antwerpen werd verlangd zou een kanaalverhlnding over Lotharingen alzoo van Straatsburg of Saarbruggo naar Coblentz voldoende zgn Deze verbinding zal slechts oen weinig langer zijn dan door een kanaal Straatsburg Ludwigshafen De uitvoerbaarheid van zoodanige verbinding hangt nog wel groolendeols af van do vraag of Pruisen de kanaliseering van de Moezel en de Saar zal tot stand brengen doch men mag thans aannemen dal dit gedaan zal worden Langs dien weg zou ElzasLotharingen met Rotterdam verbonden zijn Voor de Klzaa Lotharinger industrie zou men de voorkeur geven aan eene betere verbinding met Antwerpen daar de tegenwoordige over de Maas en het Kgn Mamekauaal wegens de versohillende diepten der ElzasLotharinger Fransche en Belgische kanalen minder bruikbaar i Derhalve al wordt er geen kanaal Straatsburg Ludwigshafrn aangelegd dan bestaat er toch mogelgkheid om Ëlzas LothariDgen in rechtstreeksche verbinding met de Noordzee te brengen en Straatsburg tot eene stapelplaats te maken maar in beide gevallen dient eerst de diepte van het Elzas Lotharinger kanaalnet te worden ver meerderd FOSTBE XJESISr LUST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Februari 1891 en door tuaschenkomst van het Postkantoor Gouda terug te bekomen R Kuilman Amsterdam B van Zgl Amsterdam G van Hoorn den Haag M A Post Leiden W Rietveld P Van Stirum Amsterdam E de Vos Deventer Van GOUDEHAK H van Schadewijk Amersfoort Van MOEBCAPELLE L Hoogendgk den Haag Van ZEVENHUIZEN G van Staalduinen Qovak 8 Haart 1S91 De Directeur van het postkantoor VORSTEB PËTROLËUIMi NOTËËRIlMGËN van de Makelaars Cantzlaar Scbalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfuat ƒ 7 55 Geïmporteerd fust 7 60 Maartlevering f 7 50 September October Novemberen December levering ƒ S Bargerlijjce Stand GEBOREN 28 Pebr AdriuM onden N Floap en U Bood Wilhelffliua Coroslii oudert J fsa Williffen en H W Knoop JohiBDCi Petrui Jozef ouders i Hlook eo P Heggrok Wilheloiiiia Carolina ouders i Qatst en J F F KeiDiger 1 Haart Coroehi ondera C kMlmeea en C J Blok JohaoM Adriaoa Gerarda ondera N A vla der Ree en J van der Kint 2 Jaeobns Johaooea ouders i Ernst en S Stoppcieoborg Adriaoos Chriatiooa onderi C de Koaiug en A Scbiedoo OVEBtEDEN 28 Febr U C Clemens baiavr van J W Verweij 42 j U m D a Uoijea 10 d A A vao der Wegden 4 j 1 Haart A M van Weeiel 24 d Zevenbuizen GEBOREN Uirk osdns D de Koning en 8 Ukemao ADVERTENTIÊN KONINGIN WILHELMINA A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Prof Pergrer d Aüon UaarExtract Geheel eenig in zya samenstelling en afwgkend van alle andere haarmiddelen zonder vet of olie Het hondt het hoofd rein maakt de haren krachtig en frisch en doet nieawe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebmik in een fraai hoofd met haar mag verheagen Prgs per fiacon met gebroiksaanw zing 40 et Verkrggbaar in de onderstaande depots Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburg A Bos Berkel Wed Bosman Conda A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelmus Woerd FRANSCHE STOOMVEEVERU Gbeniische eo Zwitsersche WasscheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdam Gedurende FEBRUARI en MAART tegen veel verminderde prgzen Specialiteit voor het stoomen en verven ran alle Heerea en Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen TsfelJtleeden Tropen met nieuwe patronen gepent Kwasten Garnitaren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blyren es worden onschadeiyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT Toor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Aigemeene Hypotheekbank te AU8TBBDAM Volteekend Maatschappelgk Kapitaal 1 000 000 Deze Bank geeft uit d i pet pandbrieven met extra uitkeering op den Januari coupon tot den koers van 99 V4 pet en 4 pet pandbrieven tot den koers van 100 pci beidein stukken van 1000 en ƒ 500 Verkrijgbaar ten kantore van HH U J OGIEB en Co te Gouda gebruik DBOP uUd BLIKKUN TB O MUBL van Handelsmerk N KATER CO GRONINGEN Elk stukje DBOP heeft de vorm ran e n zittende BAT Alom verkrijgbaar Alom te bekomen BE mim MM of de beschrgring der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de febroeders Dirk en Wouter Crabeth Prijs 80 Cents Societeit Oiis Genoegen 6 Abonnement Vooretelling DONDERDAG 5 MAART 1891 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie LE GRAS bh HASPELS S @ S S Twee fragmenten uit een onafgewerkt blgsixi yan Mnltatoli Voorafgegaan door HEIT UEFDESDUEL Blgspel in 3 Bedr uit het Fransch Aanvang 7 i i s 11 Gewone bepalingen en prezen Gouda Snelpersdnik van A Bbinkmam fcZoo De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per dri maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uzoaderljike Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 4 Maart 1891 In ons raadsverslag van gisteren konden wy aan de gevoerde discussie sleobts enkele woorden wqden Daarom komen wij er thans op terug Het adros van Dr D Terpstra aan dfn gemeenteraad dat gisteren aan de orde was was van den volget den inhoud Gouda 3 Februari 1891 Geeft met den meesten eerbied te kennen Dr D Terpstra dat hij door familie aaugeloeenheden genoopt wordt de stad te verlaten en zijne woonplaats elders te vestigen dat hij dit evenwel niet doen kan zonder bepaalde vergunning van den gemeenteraad zooals blgkt uit Art 16 der Gemeente verordening voor de Pensictneering der ambtenaren dat hg diensvolgens den gemeenteraad versoekthem die vereisobte toestemming te verleenen en hamdaardoor in staat te stellen met behoud van pensioenzich naar elders te begeven t Welk doende Dr D Terpstra Aan den Gemeenteraad van Gouda Het rapport van B en W luidde als volgt Gouda 2 Maart 1891 Naar aanleiding van het verzoek van den heer Dr D Terpstra hebben wg de eer u het volgende te doen opmerken Aan genoemden hoer is als op zijn verzoek eervol ontslagen Rector van het Progymnasiura alhier bij Raadsbesluit van den 27 Augustus 1889 krachtens de Verordening op het pensioneeren der ambtenaren een pensioen verleend tot een bedrag van 1666 FEVILLETOIM mmm m dochteb aar iet Suiticli 10 Ik had de toekomst van mijne vroolgke lieftallige Sol niet aan betere hahden kunnen toevertrouwen wanneer het niet zonderling en grappig klonk zou ik kunnen beweren dat deze verloving mij nog he gelukkigst van allen heeft gemaakt zelfs Fred uitgezonderd die over zijn zwager in fle wolken is Mijn geluk is echter meer van stillen aard dat zich zoo moeielijk laat beschrijven Wij hebben heden bij het diner do verloving bekend gemaakt en mot al gnze gasten een recht feestelijken dag gehad het heeft mg weer geheel jong gemaakt bet geluk van mijn zonnebloem te zien on daarin geheel te declen Zij is allerliefst zoo recht behoorlgk in baar geluk Daar slaat het reeds middernacht en ik voel mg bijzonder vermoeid en slaperig zoodat ik hopen durf een mij heden voorgeschreven slaapmiddel niet noodig te hebben Morgen voleindig ik deze regelen Xenia Kirchberg legde de pen uit hyar hand en den brief op haar schrijfportefeuiUe en Ket het zoo liggen Toen ging zij paar haar slaapkamer liet zich Volgons Art 15 van deze Verordening vervftllen de pensioenen door het zich zonder toestemming van den Gemeenteraad vestigen buiten de Gemeente Gouda Van daar dat don heer Terpstra na den verkoop van zijn huis de Gemeente wenscbende te verlaten daartoe de toestemming vraagt van Uwe vergadering De bepaling van Art 15 kwam in de door Burgemeester en Wethouders ontworpen Verordening niet voor maar werd bij amendement daarin gebracht tegen het gevoelen van het Collagie van dagelgksch bestuur met de zeer duidelijk uitgesproken bedoeling om de gepensioneerden te verplichten hun pensioen in de Gemeente te verteren en daar in de lasten bij voortduring bij te dragen Alleen om gewichtige redenen meende men zon daarvan mogen worden afgeweken Nu rijst de vraag bestaan in dit geval zoodanige redenen Daarop een stellig antwoord te geven is uiterst moeilijk De beer Terpstra beroept zich op familieaangejegenheden maar of die aangelegenheden welke zoo wij ons niet bedriegen reeds vroeger en ook op ket oog iüt k dat hg gepensienneerd werd aanwezig waren van dien aard zgn dat zij in den geest van art 15 eene uitzondering wettigen is twijfelachtig en het komt ons voor dat als het verzoek van den adressant wordt toegestaan dit naar billijkheid in het vervolg aan niemand zou kunnen worden geweigerd Wij zouden dergelijk raoeielijk en licht tot onrechtvaardigheden leidend onderzoek voor dit en volgende gevallen willen vermijden Zoolang Art 16 der Verordening van kracht is kan den adressant naar wij meenen do gevraagde toestemming bezwaarlijk worden verleend Wij zouden daarom de verplichting aan do gepensionneenlen opgelegd tot het vragen van vergunning om zich buiten de gemeente te vestigen wenscben te doen vervallen en nemen de vrijheid U uitkleeJen en zond hare kamenier weg Maar deze wachtte nog even bg de deur vragende Zal ik uwe dooriuchtigheid het door den dokter voorgeschreven slaapmiddel niet klaarmaken Het slaapmiddel Neen dank je Anna ik bon slaperig genoeg van avond en heb het dus gelukkig niet noodig Sluit het flescbje maar weg De kamenier gehoorzaamde nam een met een etiket voorzien fleschje van de tafel en plaatste dit in een sieriijk wandkastje dat alleriei kosnietieken parfums en medicamenten bevatte en verwijderde zieb na het gesloten te hebben Toen zg alleen was hijalde de vorstin hft fleschje weer te voorschijn Zg had den arts sohriftelgfc om dat slaapmiddel verzocht ten einde bij voorkoraehde gevallen te gebruiken Om voldoende voorraad te hebben had ze de dubbele hoeveelheid klaar laten maken De dokter had den wenseh van zijne hoogo patiënte ingewilligd daar deze gewoonlijk geen kunstmatige slaap en alzoo ook niet deze middelen noodig had Langzaam doch roet bevende hand nam zij het flescbje ontkurkte dit on goot den boelen inhoud in een glas het was tienmaal do gewone dosis die het glas bijna goheel vulde De helft zal genoeg zijn zcide zij en daarop goot zij een gedeelte weer in het fleschje over Daarop deed zij er weer do kurk op on plaatste het weer juist op dezelfde plaats in het kastje sloot dit eutrad weer naar hsar bed Hier knielde zij ADVBRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTIBB worden berekend naar plaatsrmmte Borendien worden alle Advertentien g r a i i opgenomen in het ADVERTBNTIBBLAJ t welk des Maandags verschgni in overweging te geven Art 15 dier Verordening iate trekken j Aan den Raad der gemeente Gouda Na voorlezing daarvan vraagt do heer Prince het woord en betoogde de wenaohelijkheid om deze zaak niet aanstonds in behandeling te nemen Het viel de raadsleden toch zoo onverwacht op hun dak dat bedoelde wijziging alvorens daartoe besloten werd eerst wel eens een punt van beraad mocht uitmaken De Voorzitter geeft te kennen dat de reden waarom dit punt reeds op het convocatiebiljet stond was dat Dr Terpstra eene spoedige beslissing had verzocht daar hij hetzij hem de gevraagde vergunning geweigerd of toegestaan werd tegen Mei oen huis moest huren Mocht de vergadering van oordeel zijn dat het voorstel eerst later moest warden behandeld spr had daartegen geen bezwaar De hoer Prince stelt daarop voor ds behandeling uit te stellen welk voorstel ondersteund wordt De heer van der Garden meant dat al wordt het voorstel om art 15 der verordening te doen vervallen eerst later behandeld het adres van Dr Terpstrs toch zeer goed nu kan worden behandeld Do Voorzitter merkt op dat B en W van oordetl zijn dat wordt de verordeninig gewijzigd het verzoek niet kan worden toegestaan wijl zij meenen dat het dan voortaan aan niemand kan worden o weigerd zijn pensioen buiten de gemeente te verteren Ue heer van der Garden zie £ er geen bezwaar in ook al blijft art 15 onveranderd het verzoek toe te staan Spr kan zich niet voorstellen dat iemand er tegen zou zijn en willen weigeren Door een derselijken maatregel door op die wijze met kunst en vliegwerk Gouda te willen bevoordeelen zou zeker een vreemde wijze van handelen zijn Spr is er dus voor het adres van Dr Terpstra te behandelen ook al wordt het voorstel tot wijziging van art 15 aangehouden neder en deed een kort hartstochtelijk gebed In één lange teug dronk zij toen den inhoud van haar glas uit spoelde het met water weer schoon schonk het half vol en druppelde er een weinig vruchtensap in Nu legde zij zich neer en blies het licht uit zoo at slechts het bleeke vlamme e van een nac tlampjo de kamer verlichtte Ik heb hem zoozeer liefgehad zullen zij beiden gelukkig zijn fluisterde zij en het waren har laatste woorden 1 En het lampje flikkerde en knetl erde spookachtig in de diepe diepe stilte Een uiltje had zich de vleugels er aan verbrand oodat hg nu sterven moest Toen waa alles stil geheel stil Berlijn S pt6Biber 1885 Gij zult mij toesreven lieve Lena dat er vele schreeuwende ongerechtigheden op deze schoone wereld zijn en datfl onder reken ik ook het feit dat ik in het gloeiende stoffige Berlijn moet blgven terwijl gij van de heerlijke natuur geniet Hier is het nog steeds zoo warm daMnen de pen niet vasthouden kan daarjm bleef ook og uw brief nit Sohlangonbad van Augustus dateerende nog onbeantwoord Gij schrijft daarin ook van Hai von Weiher vandaag kan ik u tot uwe geruststJQig mededeelen