Goudsche Courant, donderdag 5 maart 1891

De heer lissel de Schepper is een ander gevoelen toegedaan als de vorige spreker Men soa dan tocb risqueeren dat het verzoek vAn den heer Terpstra eerst afgestemd werd en als dan in eene volgende Tergaderiug het voorstel van B en W werd aaugenomec om art 15 der Verordening te wjjtigeD dan was geheel onnoodig een minder aangenaam incident voorgevallen Spr vindt dan beter de geheele zaak aan te houden te meer daar de Voorlitter het in z n hand heeft spoedig een nieuwe vergadering bijeen te roepen De heer van der Garden ziet er volstrekt geen bezwaar in reeds thans het voorstel van B en W te behandelen Spr acht het wenschel jk bedoelde bepaling in de Verordening te doen vervallen Vroe ger bestond ook b de Kykspensioeoen de verplichting die binnen het Bijk te vertere Deze bepaling was zeer terecht opgeheven Ook hier kon art 15 best vervallen De heer Prince merkt den vorigen spr op dat de vergelqkittg met de R kspensioenen niet opgaat daar de rijksambenareu daartoe hadden bqgedragen wat bij de gemeente ambtenaren hier niet het geval was Wilde men fdoelde bepaling doen vervallen dan zou hot rationeel zijn een pensioenfonds te tiohten Het voorstel van den heer Prince om de behandeling der zaak uit te stellen wordt in stemming gebracht en vtTKorpe met 9 tegen 7 stemmen Foor stemmen de hh Prince Oudp Hoogenboom van der Post Noothoven van Goor Straver en de Voorzitter Tege stemmen da hh Lotsy Ussel de Schepper Jager van Veen van Iterson van Vr umingen ïortuqn Droogleever van der Garden en Konijg Daarop was het voorstel van B en W aan de orde De heer van Iterson zegt er de noodzakelijkheid niet van in ta 4ien dat het bedoelde art 15 vervalt Spr weet wel dat is aangevoerd dat dit art er bg amendement is ingebracht en wat de aanleidende gedachte daartoe was maar de leidende gedachte van den een is niet die van den an er zegt spr Ieder heelt z jn eigen argumenten en spr behoeft niet da leidende ge hte van hem die het amendement voorstelde tot de zijaa te maken Spr wil het artikel ongewijzigd behouden zonder dat dit trouwens iets ial praejudicieeren Het vragen van vergunning om zijn pensioen buiten da gemeente te mogen verteren is wel is waar niet veel tneer dan een vorm doch die wü spr behouden Dat een gepensioneerd ambtenaar brutaalweg de stad sou uitgaan zonder daartoe vergunning te vragen zou spr niet Wensohelgk achten maar waar beleefd gevraagd wordt zijn pensioen elders te mogen verteren daar zou spr dit niet dan op ernstige gronden willen weigeren aan hem die men dan toch waardig heefi gekeurd een pensioen te verleenen Het zal trouwens een zeldzaam voorkomend feit zgn dat een verzoek gedaan wordt als hetgeen thans aan de orde is Spr kan zich niet denken dat Gouda doorzoo n enkele gepensioneerde te zien vertrekken zich in schulden zou moeten steken of zou verarmen Spr wil dus het artikel 15 ongewijzigd behouden en iedere keer als dergelijk verzoek inkomt dat afzonderlek beoordaelen De heer Prince zegt daar straks te hebben voorgesteld de behandeling dar zaak uit te stellen omdat hij gelegenheid wilde hebben daarover na te dat hg zich verlooftt heeft maar niet met da vorstin Kirchberg maar mat haar dochftr de schoone gravin Sol dezelfde die wg bg het laatste hof bezoek dazen winter zagen met dat roode haar en die gele zonnebloemen eene combinatie die de haaren kunstenaars in verrukking bracht ons evenwel vreesdlijk tegenstond Wg verslaan toch ook wel wat van kleuronharmonie zou ik danken Haat von Weiher heeft overigens toch een verbazend gelak zulk eene rgke vrouw de zuster van een onftr rgksten vorsten Nu ik gun heni zgn roodkop I Udbt ge feeds gehoord dat vorstin Kirohberg geboren Stoaeschneff plotseling aan een hartkwaal is gestorven Zg had nog zeer vroolgk zear ingenomen i et het geluk barer dochter bovengenoemd engagement op Kirchberg gevierd den volgenden morgen was zq dood Dan dag te vqren had zij nch een slaapmiddel door den dokter nten voorschrijven maar er niet van gebraikt Een brief aan haar broeder den generaal Streeschneff is onvoltooid blgven liggen Hoe gauw kan men toch sterven En da vorstin was nog altgd een schoone vrouw en muntte steeds een door prachtige tnilatten Het huwelijk van Weiher heeft naar ik boor nog dit jaar plaats l srie Telegram Mei 1887 Vorst Kirchberg aau de birooesse von Weiher Eikendal denken Spr acht het eens gevaarlgk antecedent om zoo plotseling alleen om iemand ter wille te zgn een Verordening te wgzigen Djiarovar had vooraf rijpelgk moeten nagedacht Nu de vergadering daar anders over dacht zou spr zich buiten de discussie houden De heer Oudijk verklaart nu het voorstel tot uitstel verworpen is tegen het voorstel van B en W ta zullen stemmen De heer van dar Garden zegt er geen bezwaar in te zien dat het artikel 15 vervalt Als wg zegt spr een gemeente ambtenaar pensioen verleenen is dat een bewgs dat wg hem zulks waard achten en dat in aanmerking nemende moeten wg hem geheel vrg laten waar hg rgn pensioen wil verteren Het voorstal van B en W om art 16 te doen vervallen wordt in stemming gebracht en aangenomat met 10 tegen 6 stemmen Voor stemmen de bh Koning van der Garden van Vreumingeu van Veen Lotsy Ussel de Schepper Jager Fortuijn Droogleever Noothoven van Goor en de Voorzitter Tegen stemmen de hh Prince Uoogenboom Straver van Iterson van der Post en Oudgk De Stct no 63 bevat de statuten der volgens de wet van 22 April 1886 Stbl no 3S erkende vereeniging BeteaartchoolFiireimigmg ta Uudewatar In deu Raad van ministers is vastgesteld dat de requesten tot nog toe aan den Koning gericht in het vervolg moeten gericht worden fSan da Koningin of aan da Koning Weduwe Begeutes Door ds Van Dgk ta Deuticham werd nu 10 maanden geleden in een vertrouwelgk schrgven het plan ontworpen voor rekening van den voorsteller 100 artsen en 100 zendelingen naar N Indie uit te zenden teu einde daar in het belacg van het christendom werkzaatti te zgn Ëen en ander zou naar raming 1 000 000 moeten kosten si de vorige week vestigde ds Van Dgk bij vernieuwing de aandacht op deze zaak Hg deelt mede dat er nog slechts f 50 000 aan contanten en toezeggingen tgn ontvangen Moebt vóór 15 April a s het ontbrekende niet worden toegezegd dan beschouwd ds Van Dgk de zaak als niet gewild en zal hg zich ontslagen achten van eeu taak aan de uitvoering waarvan in elk geval vele en gewichtige bezwaren zgn gevonden Zondag deed zich in de strafgevangenis ta Groningen een zelden voorkomend geval voor Een zekere Kiers afkomstig uit Vledder was veroordeeld tot 16 maanden gevangenisstraf en tot betaling van 1500 sohadevargoadiug wagens hel stukslaan van iemands arm die volgens geneeskundige verklaring onherstelbaar is Gisteren was de tgd zgner gevaugenschap verstreken en werd dit den delinquent madegadéald en hem tevens aangezegd om voor den directeur te verschgnen ten einde zgne papieren te ontvangen en nader af te rekenen Tot groote verbazing der aanwezigen gaf Kiers te kennen dat hij de gevangenis niet wilde verlaten vóórdat ham schadevergoedjng was vezleend voor zgne langdurige onschuld i ge gevangenschap Hg weigerde pertinent zgne stukken ea het hem toekomend bedrag in ontvangst ta nomen en een voet buiten de ge Wanneer koipt ge nu eindelijk F Ik wacht u dagelijks Fr d Antwoord Baronnesse von Weihar aan den vorst Kirohbarg Kirchberg Kom bg ons bg on is het nu en altgd prachtig Hans groet u duizendmaal Onze kleine Xenia zegt al papa en mama In da hoop u spoedig ta zien Sol vangenis te zetteh Nadat de hoogere autoriteitvan dit feit in kennis was gesteld werden eenige agenten der rijkspolitie gerequireerd om den nu ongewensohteo kostganger met den sterken arm buiten da poort dar gevangenis te zetten hetgeen slechtsmet zeer veel moeite gelukte daar hg zich daartegen met al zgne macht verzette Het geld en depapieren moesten hem met geweld in zgne zakkenworden geduwd P O 0 Gisterennacht waarschgnlgk in het vroege morgsiiuur heelt een diefstal plaats gehad in het huis van den Commissaris des Konings te Bosch In het particulier kabinet van Z E is inbtsak gepleegd Uit eene afgesloten secretaire die opengebroken werd is eene vnj aanzienlijken som san bankbiljetten ontvreemd Ook een jachtgeweer is door de dief of dieven medegenomen Zg hadden evenmin een exira souper of ontbgt versmaad Zij deden zich te goed aan wgn tasrt en kaas Twee ledige glazen en twee bordjes werden in de eetzaal gevonden Dazen ochtend bemerkten de dienstboden het eerst den diefstal eenige postzegels lagen over de vloervóór de secretaire verspreid Ken streng onderzoekis ingesteld J r B Te Frederiksoord kan men sinds eenige maanden getuige zgn van eene zeker hoogst zeldzame vriendschap tusschen een varken en eene kraai Bg de hoeve Willem III is een vsrkenaloop Eenigen tgd vóórdat de varkans in dien loop zullen worden gelaten posteert zioh eanb kraai op de bouten omheining Nauwelgks hebben de varkeas al brommend snuffelend en wroedeod hunne omwandeling begonnen of de kraai strgkt neer op den rug van den viervoeter dien zg met hare vriendschap heeft vereerd en die zich dit vrsohtje met blgkbare ingenomenheid laat welgevallen Na aldu eenigen tijd den loop te zgn rondgereden vliegt de vogel uit om voedsel te zoeken doch keert weldra tenig om onveranderlgk altgd weer op dan rug van hetzelfde varkeu neer te strijken De heeran U van Ku k c te Amsterdam hebben van deo minister vaii bi uenl zaken iiameus H M da Koningiu regantea aao sohrijvuu ontvangen als ant oord op hup a4res in zalia de verplicht sluiting der schouwbnfg n In dat schrgven ftonlt qiedagedeeld dat H M da Koninginregentes geen termen gavonaen heeft om de gevraagfla schadeloosstelling te verleenen Adressanten hebbeu tUaus besloten zioh naar daTweede Kamer der Staten Geaaraal ta wenden t Het vachlan als hanen is even spreakwoordeljkals lastig voor liafheobars van kippen dia om meer dan één raden dikwgls twee banen wenschan tehebban en dezen mat da hennen laten loeloopen Om nu ta zorgen dat de hanen niet vechten gaatmen het volganda eenvoudige middel toepassen dan grootslan baan kluistert men evenals een paard zoodanige kluistar wordt gemaakt van aan strookjeleer een eindje touw of beter ean strookje van eenwollen stof tan einde den vogel niet te kwetsen Het wordt aan da beide poolen bevestigd en moetal 0 tang zgn dat hjj gaan maar niet hard loopenkan Het zoo gekluisterde en losgelaten dier gevoelt zich overwinnen gaat badaard met ds hennenzgns weegs an zoekt gaan twist mear Indien de kluistar na verloop van aanige dagen mocht breken behoeft men dien niet te varnieuwen da uitwerkingis verkregen an da grootste baan is zoo vredelievend gewocdao dat da kbine bem ongestraft kan naderen en bg ham komen kraaien hg gaat zalf oor dïzen uit den wag l iu Ct In da gesohiadanis van da mode an van onz klaeding neemt da kous eea kort maar belangrgk deel in Eens was za bewgs van barbaarschheid thans zooal niet ean bewës van basohaving du toch een teakan van maatschappalijkw welstand al verleent ze daarom den bezitter nist het kiesrecht Intusscben da door de kous allaw bewezen maatschappalgka welstand is zeer probhiqtliscb want een taaken van weaUle 1 dit klaadisgstuk bgna niet meer al is t dan eens geweest De Geimanen zijn eigenlgk de vaders van de kou in ieder geval van aan beenbakleadiug die het eerst het denkb ield dat aan de kous ten grondslag ligt aangeeft Geen wonder Het klimaat hunner landen bracht er hen toe zich het lichaam zooveel mogaIgk te bedekken Andara was dat bg da Grieken en Romeinen en toen de laataten t eerst met onze voorvaders kennis maakten en die kennismakipg was niet van de aangenaamste vonden zg t iets vreasalgk barbaarsch dM die manschen zoo weinig oog haddab voor den fraaien vorm van het been en dit met allerlei lappen en vellen omwonden Want lappen en vellen daaruit bestond de aerat beenkleeding die nog weinig of niets had van de ious zooals wg die kennen want het geheele been werd er door bedekt Nu ook deze bsenbedekking haeft bare geschiedenis die wij uu ter zijde kten omdat zg wel de moeder van da kous maar niet de kous zelf was Wij kennen dus de moeder Wie was de vader van dat nuttige kleedingstuk dat wij thans niet gaarne zouden willen en kunnen missen P Men beeft geen zekerheid omtrent hem en zooals dat bij meer groota ontdekkingen gaat vele landen betwisten elkaar de eer den eersteu kousenwever te hebben zien geboren worden Engeland zegt dat het William Lee van Cambridge was en dat zijne uitvinding in Groot Britannie geen succes vindende oogeabhkkelgk door de franschen werd aangenomen Franlirgk zegt dat de Pargzenaar Henri Tricot de uitvinder was en en zoo voort maar in tegenovergestelde richting Ook Duitschlaiid en Italië betwisten elkaSlr den roem der uitvinding op gelgke wijze Maar wat doet er dat voor ons toe P Voor ons bewijst dit slechts dat de tijd voor het dragen van kousen gekomen was en dat men tot deze dracht misschien overal gelijk is gekomen zooals dat bg meer ontdekkingen bet geval was Zooveel is zeker dat de legende van alle landen zegt dat de uitvinder hg moge dan William Lee of Henri Tricot zgn van verdriet om de teleurstelling over t weinig succes van de kous in armoede is gestorven Dat is trouwens natuurlgk Men heeft er nooit veel pleizier van sla men met iets oobekends aankomt Maar mocht de persoon al geen geluk gehad hebben de zaak had het wel want al in het midden der zestiende eeuw was het dragen vsn de kous bg de hoogere standen algemeen en de galante BrantSme die zalke nieuwtjes niet ongemerkt liet voorbijgaan vertelt in zijne verhandeling over de schoonheid van het been er menige anecdote van o a deze opmerkelijke bijzonderheid die ons nu niet erg zou lijken dat er menige hoveling was die wanneer hij nieuwe kousen had gekocht die eerst aan zijn dame de ses penseéas gaf met verzoek ze een dag of acht voor hem te dragen I Dat bracht geluk aan De kous werd toen nog genaaid niet gebreid en meest van zgde gemaakt wat het artikel werkelijk tot een weelde artikel maakte Maar toen het breien algemeener in zwang kwam en ook da weefmaohines werden verbeterd toen werd ook het dragen van kousen algemeeu Vooral in Frankrgk De groote Colbert zag ook bet nut in van deze industrie en besohermde haar op alle mogelgka wgsen ja liet zelfa de gevangenen kousen breien En toen uu t kleedingstuk tot zgne bgnavol making was gekomen dat wil zeggen toen men het zoover had gebracht dat de kous het been of ten diinste da helft er van beschermde en geen schade deed aan de Ignen toen bracht de kous een gahaelen oiemekeer teweeg in de kleeding en ook in sommige gebruiken het loopen bet dansen Beide werden lichter bawegelgker bevalliger Men zette nu zgn beste beentje mear vooruit en als men geen beste baantje had dan wist da kunst da natuur wel ta corrigeeran In t kort de uitvinding en de verbetering van de kous was van groot belang oor onze beschaving ea als er langzamerhand eene renaissance is gekomen in de gezelschapsrormen van de menschen dan is dat voor geen gering deel aan de kous te danken Sedert dien tijd is het bestaan dar kous een paar malen bedreigd lu en na den dartigjarigeu oorlog hadden de strijdbare mannen zioh gewend zware miterUarzan a oanpns die de konseu geheel bedekten of onnoodig maakten te dragen maar was de vrede geteekend of de kous vsrsohaan weer in al haar glans rijkdom en schoonheid Later waren desauscaloiten iiare ganden Zg begonnen naar het voorbeeld van Benjamin Franklin lange broeken te dragtn en terwierpen da kous dia 4 vaal ancien régime was Maar da kous was sterker dan zg en overwon Zij kfram terug zg is er nog en nu zij allerwege heerschappij voert zal die heerschappg wel ds eeuwen trotseeren De Kamermuziak Soirée van gisteren avond had een niet talrgk maar uitgelezen publiek naar het lokaal Nut en Vermaak gelokt Wg misten er tot on leedwezen vele bekende muziekliefhebbers zij ouden misschien in het optreden ux diUUantm een reden om weinig van deze iréa ta verwachten Welnu wg durven verzekeren dat ook hier weer ties absents ont au tort Moge het Comité zioh door deze mindere mate van belangstelling niet latei ontmoedigen de steun der getrouwe bezoekers en hunne herhaalde bigken van waardeering mogen zeker wtl als een goede post in da rekening worden gebracht jsmmer maar dat hierdoor op den langen duur een nadeaUg slot van da Soiree niet vermeden wordt De concertgovars van gisteren avond hebban kwaliteiten gemeen het zijn musici in den meest edelen zin van het woord en zij staan in hunne uitvoering zoo hoog dat waarlijk de qualificatio als dilettanten hier misplaatst te achten is Wg maken er dan ook volstrekt geen gewetenszaak van hun optreden als dat van artisten te bespreken Het programma volgende dat eene aangename afwisseling van instrumentale on vocale niltemers bood mogen wij wel met onzen stadgenoot den zoo bekwamen en muziekalen pianist dr O beginnen Over zijn solospel eu begeleiding was terecht maar ééne stem in hem herkent men den emstigen fijngevoelenden musicus die het in de kunst door aan zichzelven steeds hopgere eischen te stellen tot zoodanige ontwikkeling gebracht heeft dat elk dilettant er een voorbeeld aan nemen kan Helaas bereiken slechts weinigen die hoogte De bekwame tenorzauger Stachelhamen met zijn prachtig lyrisch geluid dat vooral in de liederen van Schubert en Nolthenius tot zijn recht kwam beeft sedert zijn vorig optreden in 1886 bij de Goudsche Zangveroeniging met ui nemeud gevolg gestudeerd Z jn recitatief uit de Jahreszeiten hadden wij wat rustiger gewenscht L it zijn geheele optreden blijkt de voorliefde voor den liederzang een schoono taak voor iemand met zijne middelen In muziekaliteit en manier staat menig solozanger bij Stachelhaiuen achter Hg zong op verzoek van het dankbaar publiek een aai HoUandsch lied Groete van Mann tot slot De hoeren Ur Blokhuia en Leonides txm Praag verdienen een woord van bewondering en dank voorhun uitmuntend spel Wij hoorden nimmer dilettanten die zulk eene hoogte op viool en cello hadden bereikt Uit al hunne nummers sprak zooweleen fijn ontwikkelde muziekale smaak als een hoogemate van geoefendheid beide heereu voldeden aanhet verzoek van bet publiek door nog eene Romanzo van Ries voor viool en het bekende Abendlied van Schumann voor cello ten beste te geven Laatstgenoemd praohtstukje verlangt een breeder tempo dit weet trouwens de bekwame ceüwizelf wel terwgl da meitieut misschien goed deod zelf de werking te beproeven van t K oomkalium dat bij aan andere musici tegen nervositeit aanbeveelt Een waardig slot van den avond vormde bet schoone trio op 11 van Beethoven waarin men bijna voortdurend het voortreffelijk samenspel te bewonderenhsd De totale indruk van deze Soiree was een bgzonder aangename an gunstige het honderdtal toehoorders toonden veel syinpathie Wg spreken zeker uit aller naam d or dan heeran concertgevers hortelgk dank te zeggen voor t geeü zg te genieten gaven S Bultenlandscb Overzlcbt De Oostenr verkiezingen van eergisteren hebben zich gekenmerkt door eene nederlaiig der oud Czechen en door eene overwinning derauti somitenin NaderOostanrijk op de Duitsche liberalen die vijf zetelsverliezen Tot dusver is in Morjivie de toestandniet merkbaar gewgzigd doch de jong Chezen verkragen eene aanzienlgken minderheid Over het geheel genomen hebben de uiterste p rt n terrein gewonnen In do plattelandsgemeenten van Silezië zgn herkozen 1 antisemiet en 1 Pool eu in die van Kraia vier laden van de olub Hohenwarth De Figaro haalt eenige berinneringen voor den dag om aan ta toonen dat de Duitsoha keizerin moeder Versailles bezoekende niet kon vermoeden Ati dit aanleiding zon geven tot eenige opschudding Reeds in 1880 1881 en 1883 was zij aldaar gekomen In 1875 dus pas vier jAen na den oorlog heeft de koning van I3eieran drie dagen vertoefd in bet UStel de J servoirs En in 1378 beeft de tegenwootdiga keizer Wilhelm II twee dagen te Versailles doorgebracht Op gaan dier bezofken is aenig misbaar gevolgd Zg zgn nagenoeg ongemerkt voorbggegaan Het besluit door da Fransoha Kamer genomen betraffanda bat wedden valt in Frankrgk alles behalve in dan smaak De Kamer weigerde te baschikken over de opbrengst van de belasting op het wedden omdat da regeering daardoor feitelgk het wedden zou bekrachtigen en veroordeelde daardoor indirect het wedden zelf Hiarmada nu is de openbare meaning ollès behalve tevreden Indien het wedden wor4t verboden vallen de wedrennen en Igden da paardenteeli en da uitvoer van paarden die nu elk jaar een waarde van 26 000 000 fr vertegenwoordigt En daarbij Mg Liberté kan da legearing toch aan het wedden goen eind maken ook al vult zg al aar gevangenissan met bookmakers en wedders Deza nijverheid geeft bezigheid san 30 000 personen dia niet in dan besten reuk staan en de kern vormen van de Dacember mannen en de Boulangistan Indien dé tegeering het wedden verbiedt zal zij deza geheele schaar in beweging brengen en de geheime en openbare vganden der republiek nog vermeerderen De beer Constans is echter minder bang uitga vallen Nauwelijks heeft da Kamer geweigerd da uit het spel verkregen winsten te aanvaarden of de minister van binnenlandsche zaken maakte terstond van het besluit der Kamer gebruik om ean decreet uit te vaardigen waarbg de vergunning tot het houden von weddenschappen bij wedrennen wordt ingetrokken Dit besluit dat ter kennis i gebracht van alle maatschappgen voor wedrennen treedt den Ssten Maart in werking Tevens belooft de heer Constans dat hij ook een einde zal maken aau de werkzaamheid dar bookmakers maar hierover moet earst garoailpleegd warden met den minister van justitie om het baste middel waardoor dit kan geschieden te vinden Intusscben gaat de Kamer op den ingeslagen weg voort De radicale algevaardigde graaf da DouvilleMaillefeu verlangde gisteren zelfs dat de Fransche regeering niet alleen bet spelen in Frankrgk zou beletten maar ook moest beproeven dit tegen te gaan in Monaco dat onder Frankrijks protectoraat staat Dit echter werd door den minister van buitenlandscha zaken ontkend De heer Ribot verklaarde dat het vorstendom Monaco geheel zelfstandig is eu de Fransche regeering geen roeping gevoelt diplomatieke onderhandelingen aan te knoopen betreffende de daar gevestigde speelbank Na deze medadeeling trok graaf Douville Maillefeu natuurlgk zijn ioterpellaüa terug Niet alleen de meeste bladen maar ook de gebaela sportwereld is zear boos over het plan der regeering Wel is de heer Constans niet licht vervaard maar het wedden en de daarmee verbonden wedrennen vinden in Frankrijk zoovele voorstanders dat het zeer de vraag zal zijn of het zelfs dezen energieken ministor zal gelukken tegen den stroom op te roeien en het steeds voortwoekerend kwaad te stuiten In België verliest geen der partijen een oogenblik da quaestie der grondwetsherziening uit het oog hoezeer de regeering dit ook zon wenschen Vrijdag vond eindalijk de vergadering der centrale afdaeling ter behandeling van het voontsl Janson plaats Allen warqn bet over da noodzakelijkheid eslier oplossing eens doch da leden der rechterzijde wilden niets beslissen alvorens een overeenkomst verkregen werd omtrent de toekomstige formule over de kiesbevoegdheid Paul Jansen merkte hier tegen op dat indien de grondwetsherziening gerechtvaardigd is en de centrale afdealing erkent dat zü dit is men voor haar zonder schaoberen moat stemmen de heer Frère Orban evenwel die zich zeer beslist verklaarde tegen het algemeen stemrecht stemde met de rechterzijde overeen ten opzichte van de wenschelgkheid van zulk eene formule ofschoon hg haar niet noodzakelijk aohtta x In ieder geval meende de heer Jansen dat de ragaaring haar maening en plannen moest kenbaar maken waarop besloten werd den minister president uit te noodigan in da vergadering te komen om het gevoelen der regeering uiteen te zetten Hat woord is dus thans aan da ragaering Ta hopen is het dat het een l eslissend woord zal zijn wnnt hoe langer zij eu baar aanhangers aorzelao hoe ongeduldiger de wachtenden worden Onmogelijk is het niet dat men dan later oorzaak heeft den verioran tgd tan zeerste ta betraurkn Het door den Senaat indertijd aanganamen voorstal tot het oitloven van premiën op net bouwen van koopvaardijschepen in de Vereenigda Staten is in het Huis van afgevaardigden na ean druk debat varworpen Daarentegen heeft het Huis zjch met een subsidie stelsel voor in Amerika gebouwde mail stoombooten vareenigd De toelagen zouden verstrakt worden aan alle stoomvaart ondememingen dia zich mat het overbrengen van brievenmalen balasten en do booten zouden verdeeld worden in vier klsssen da eerste van 80 0 tonnen inhoud en 20 mijlen vaart de vierde van 1500 tonnen inhoud en 11 mijlen vaart De toelage zou bedragen in da eerste klasse 4 dollars in de twaeda klasse 2 in da derde n dollar en in da vierde klaasa 66 dollarcanton per a elegda mjjl op da uitreis Hat bedrag der uit ta betalen toelagen wordt geraamd op 1 200 000 dollars jaarlijks gedurende tien jaren Dit voorstel moet nu in eene gemengde oommissia der beide Huizen vsn het Congres overwogen worden 11 1 i l li ii t KaDtongerecbt te Goada Zitting vou 4 Maart 18S1 Veroordeeld wagens Jachtovertradingen L van F P van M en J K allan ta Zevenhuizen ieder tot 2 hechtanisstraSan elk van 6 dfgan D de H te Waddinxveen tot 2 galdbo n alk van 2 of 2 dagen hechtenis voor elk boete F W K te Zevenhuizen tot 2 gddboatan elk van 1 of 1 dag hechtenis voor elk boete