Goudsche Courant, donderdag 5 maart 1891

N 4469 Vrijdag 6 Maart 1801 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iosending van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags vai den dag der uitgave F DIAMANT is T7 ©r3n a isd van de Markt naar de GOUWE C 58 en blgft zich beleefd aanbevelen voor het Verven en Stoomen van alle AMEÜBLEMENTSTOFFEN Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Genoegeu brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Beglement dat hg gelegenheid van de 6 Abonnements Tooneelvoorstelline op DONDEBDAG den 5 MAABT 1891 de SOCIËTEIT van des avonds ZES UUR af mal GESLOTEN zijn Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN Secntai U Gouda 4 Maart 1891 Openbare dronkenschap A M en A K te Goudn tot ƒ 1 of 2 darren hechtenis P J H te Kottordam tot ƒ l of 2 dagen hechtenis J Q en H de V te Gouda tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis J P te Nieuwerkerk a d IJssel tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis P V te Gouda tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtOMS Allen zijn teren veroordeeld iu de kosten verhaalbaar bij Iijfsdwang van 1 dag PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars CantzUar SehalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd w Loco Tankfust 7 56 Geïmporteerd fnst ƒ 7 60 Maartlevering 7 60 September October Novemberen December levering ƒ 8 ADVERTENTIËN Allen die iets te vorderen van of verschuldigd zgn aan de nalatenschap van Mejaffronw ANNA HENDRIK A de KWARTEL in leven Wedawe van den Heer CHRI TIAAN MATTHIJS BOBSTEEG overleden te Gouda den 19 Febraari 1891 worden verzocht daarvan vóór 16 Maart 1891 opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris GBOENENDAAL te Gouda Bestedelingen huis VOOE OÏÏDE LIEDEN ALHEE GEVRAAGD tegen 1 M i eene Assistente om behalfzaam te zgn met de verpleging der Oude Lieden en de moeder met het naaiwerk en de haishonding ter zgde te staan LOON ƒ 125 1 met Kost Inwoning en Geneeskandige verpleging Zich in persoon of met franco brieven aan te melden y den Secretaris F HEBMAN Fz Gouwe C No 157 Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op imm den 9 MAART m WTOorm 11 nnr in het gebouw der B C Leesvereeniging aan de Westhaven te Gouda ten overstaan van den Notaris M O N T IJ N aldaar van D e van ouds gerenommeerde en met ruim debiet werkende AZUITFAEHIEE 7 bestaande in echt en sterk FABBIEKSGEBOUW met SCHDDB OPEN LOODS en EBF benevens den geheelen INVENT BIS zeer gunstig staande en gelegen aan de Spieringstraat Wjjk F No 84 te Gouda kadastraal Sectie C No 1903 groot 2 Aren 92 Centiaren Grondbelasting over 1890 ƒ 12 53 Aanvaarding en betaling 1 April 1891 Te Bezichtigen op alle werkdagen van 9 12 en van 2 4 unr waarvoor men zi h gelieve te wenden tot de eigenaars de Erven P ROST en den Hier W FUBBEB te Gouda Nadere inlichtingen verstrekt voornoemde Notaris Breeder bij biljetten Gouda Saolpcrsdruk v in A Bsiükhan k TWQ Hiermede heeft ondergeteekende de eer UEd te berichten dat hg vroeger als mede vennoot bandelende onder de firma L J FLORIJ thans door aankoop van de panden O 159 160 op de VEST aan de Bogei den handel in Wynen Binnen en Buitenl Gedistilleerd LIKEÜRKX BIEREIX enz geheel voor eigen rekening voortzet Hopende dat het hem door het leveren van uitstekende kwaliteiten en het stipte uitvoeren uwer orders zal mogen gelukken Uw gewaardeerd vertrouwen te verwervsa teekent hg zich Hoogachtend UEd Dw Dienaar A J IJSSELSTUir Az P S Van af MAANDAG 8 MAART a 8 zal worden afgeleverd Bestellingea worden tevens aangenomen SPOOBWEGSTBAAT Q 204 ME Y s STOFFWASCHE buitengewoon sterk elegant in het dragen voortreffeiyk en goedkooper da t waachloon voor Unnengoed MEY s STOFFWASCHEs irdt na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altgd nieuwe uitsteket ssende boorden manchetten en voorhemdjes draagt MEY s STOFFWASCHE vervaardigd uit eene met lianen overtrokken grondstof is van cht linnen niet te onderscheiden ie met lianen O Gangbaarste SL podellen g Euasy r V SCBILLBR COSTALXA pd Un 5 f P dozijn a 00 GOETHB p diiiijiin J7 HBBZOa p ijzijii fl 5S ionsens kriM p dozgn B 3 ALBIOU ï fti r J jg VhA FKAirKIilW p dozijnï 44 WAONBB STEPHAN p dozijiiB 6 p doz purfl 7S p doz paarfl 75 tlNCOLN B p rlozijn fl 8 Verkrijgbaar te GoUda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij MEY EDLICH Versand fiescUaft Leipzig Flagwitz m Openbare Verkooping VAN 3 3 ö n2S € s s3 s De Notaris H GEOENENDAAL te Goucia is voornemens op WOENSDAÓ den 11 MAAET 1891 des voormiddags 10 nuf san het Veerstal te Gouda in het openbaar om contaufgeld te verkoopen Eene partg AFBBAAK bestaande nit Eiken en Greenen Bindten Vloer Schot en Kapdeelen Bibben Biggels Deur en Bftamkozgnen nieuw Steigerhout Diverse Handkarren 4 nieuwe Scheepsanker en Brandhout En hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Alles daags vóór den verkoop te bezichtigen aan het Veerstal te Gouda Nadere informatiën geeft voornoenlde Notaris GROENENDAAL te Gouda De nitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks m t uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlflke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 6 Maart 1891 Op Woensdag 25 Maart a s sal te Slollcwijkersluis eene vereenigde vergadering worden gehouden van het DijliBcollegs met de hoofd ingelanden van de Krimpenerwsard in deze vergadering zal de begrooting van het hoogheemraad schap over het dienstjaar 1891 92 warden behandeld en vastgesteld Woensdag 25 Maart a s zal door den heer W F Tak van Schiedam te Schoonhoven eene politiekerede worden gehoadeo Schoonh Ci In Warendorf s Novellen bibliotheek is thanr versoheneu een vertelling van den heer Willem van Leer getiteld Uit het leven van een tuchthuisboef Uitgenoodigd door het bestuur der centrale antirev kiesvereenigiog irVr heid en Beohf te Bode raven trad Maandagavond 1 1 voor de kiezers te Alfen op de heer mr Th Heemskerk Aan een verslag van de Standaard is het volgende ontleend üe overwinning op hot gebied van het lager onderwas is gering maar gewichtig we kunnen tevreden gn doch wenschon te komen tot vrij niet gesubsidieerd onderwijs voor allen doch overhaasting is te ontraden De treurige toestand van het middelbaar onderwijs kwam helder uit Erenzoo van het hooger onderwijl dat geheel gebouwd op liberale begrippon tracht op ile wijzo der heidenen het Godsbegrip op te bouwen uit den mensch in plaats van te beginnen met het geopenbaarde Wooj d Gods Wordt aan de anti revolutionaire beginselen ruufte gelaten dan wachten ons naar s sprekers oordeel FEVMLLETOX EEN ONGELUKKIGE JVoar het Fratuck EERSTE AFDEELUffi 1 Mgnheer Saeton drukte met Men vinger op denknop van de elektrische schelf bijna op hetzelfde oogenblik trad een bode binnen met een ernstige uitdrukking op het gelaat en meï de trakheid van een diplomaat Is er al gebeld voor het uitspauningsuur Philippe Ja mijnheer Mijnheer Saeton beschouwde zich met welgevallen iu den spiegel die boven zijn schrijftafel hing Ga dan eens naar de tweede binnenplaats enzeg aan den ooderwgzer mijnheer Boland Salbert dat ik hem wensch te spreken Philippe boog eerbiedig en vertrok Het was in het begin van Mei De vensters van het vertrek zagen uit op een groeten tuin achterin tusschen drie witte muren bevonden zich de ruime en luchtige speelplaatsen van het instituut Een beslist herziening dor strafwet en daarbij de wederinvoering dor doodstraf benevens meer bevordering der Zondagrust hoewel daarbg rekening moet gehouden met de tegenwoordige regeling der openbare middelen van vervoer Van deze regeering is te verwachten eene betere regeling der verhouding van kerk en staat waartusschen het verband moet wegvallen na de wettige uitkeering In Indië kan meer de zending bevorderd terwijl het lot der Indische christenen die na gelijkgesteld zijn met de mahomedanen dringend verbetering eischt Gedeeltelijk is de strijd gestreden Zijn niet alle verwachtingen verwezenlijkt en is niet alles geweerd van de Staatsinrichting wat ogen Gods Woord is laat ons bedenken dat de tgd voortgaat zich telkens nieuwe vraagstukken voordoen een meerderheid noodig is en niet altgd de gowenschte overeenstemming te verkrijgen is Wat te verwachten van de thans bestaande politieke partijen Het is niet mogelijk te zeggen doch de toestand is thans minder gespannen de litterheid verminderde van brandstapels en schavotten is geen sprake meer De herziening der schoolwet gat ontspanning en geen klacht werd geuit dat de ongeloovige door deze regeering werd belemmerd zich vrij te uiten Meenen sommigen ef is niet genoeg gedaan spreker gaf den raad bewaart uwe krachten om meer te kannen doen voor de toekomst Van eene andere regeering is niets te verwachten De liberalen kunnen alleen eenige overeenstemming krygen betreffende algemeen stemrecht en leerplicht meer niet De anti revolutionairen en EoomschKatholieken zijn nog het meest eens b v over onderwijs doodstraf Zondagsrust de zending het lot der inlandsohe christenen in Indie verbetering der kazerne de Kamers van arbeid en heg waartegen de klimplanten zich welig omhoog slingerden scheidde de directeurswoning van het domein der leerlingen De heldere stralen der zon dartelden over boomen en grasperken Welk oen prachtige lentedag I Een van die dagen waarop de mensch verheugd is te leven Zo ó dacht ook mijnheer Saeton er over een nog jonge man die tamelgk met zgn eigen persoon was ingenomen Hg was blond noch bruin gezef noch mager mooi noch leelijk Tot op zijn veertigste jaar was de directeur vanhet instituut Saint Maurice in betrekking geweest op de hoogere normaalschool Daar hij met tot zijnpromotie had kunnen komen moest hg zioh op drie entwintigjarigen leeftijd behelpen met een lyceumvan den tweeden rang Niet voor lang evenwel Zgn vroegere vrienden hadden het niet zoo geheelmis als zij hem voor slim hielden Dank zg dezorgvuldig onderhouden kruiwagens kreeg hij weldra de d iret ursplaats op het instituut SaintMaurice @ hebt mij laten roepen mgnheer vroegeen jogge man die juist het vertrek binnentrad opeen droevig ernstigen toon O zijt gii het mijnheer Salb rt Wat drommel men komt zoo maar niet binnen zonder demenschen te waarschuwen Ik heb geklopt mijnheer en daar ik geen antwoord kreeg meende ik te mogen Dat was verkeerd Maar laten wg daar met ADVEBTENTISN worden geplsatrt van 1 5 regeU 50 Centen iedere regal meer 10 Centen 6B00TE LETTBBB worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVEBTENTISBLAJD t welk des Maandags verschgnt In de Kampioen orgaan van den Alg Ned Wielrijdersbond leest men het volgende DeWielrgdersVereeuiging Antiloop richtte een verzoek om steun tot het Dagelgksch Bestuur van den bond ten einde haar behulpzaam te willen zijn in het propaganda maken voor de Wielersport te Gouda en omstreken Zij stelde het Dag Best voor om evenals te Veendam en te Amsterdam geschied was een lezing te doen houden waarin de vooideelen van deze sport en tevens van den Bond uiteengent on besproken zouden kunnen worden Onze Bondsvoorzitter verklaarde zich bereid met dit doel gaarne voor het Goudsche publiek te willea optreden als voorloopige datum werd vastgesteld Zondag 5 April Wielrijders uit Rotterdam en Leiden zullen dan ook in da gelegenheid zgn onzen Voorzitter te hooren Hare Majesteit de Koningin regentes heeft op verzoek van het hoofdbestuur de HollandscHe Maatschappij van landbouw onder hare bescherming genomen De Nederlaudsche jachtvereeniging Nimrod zal het adres aan de Tweede Kamer ran den heer De Kanter c s de jachtwet betreffende met een contra adres beantwoorden dat te gelegener tg d sl verzonden worden Gisteren avond omstreeks 9 uur ontstond er te Rotterdam een felle uitslaande brand in het voormalige zomertheater aan de Kruiskade waar in de laatsten tijd het Leger des Heils vergadering hield Het gebouw evenals de daarbij staande koffiekamer zijn van hout opgetrokken en wordt begrensd door het gebouw Place des Pays Bas waar juist eena voorstelling werd gegeven Onder de daar aanwezige bezoekers ontstond een hevige paniek doch allen meer over spreken Als ge nooit erger fouten hadtbegaan ilan deze De jonge onderwijzer verbleekte Hg waa een knappe man van omstreeks gf en twintig jaar elegant en slank welgevormd en van middelbare lengte Men zou gezegd hebben een Lucius Verus maar donker van uiterlijk Zijn krulhaar bedekte gedeeltelijk het hooge fraaie voorhoofd De open blik in de blauwe oogen getuigde van geestkracht ea van droefgeestigheid tevens De geelachtige gelaatskleur duidde op een Creoo sche afkomst Zijn mo der was dan o k een blanke van Martinique Hq nam dadelijk voor zioh in door zijn wolleveude manieren en de openhartigheid die uit zijn geheale persoonlijkheid sprak Eu nu bleef hij voor den directeur staan met een schroomvallig uiterlijk als had hij het voorgevoel van een oiiheil Ga zitten mijnheer hernam mijnheer Saeton Men heeft mij opgedragen u een slechte tjjdingmede te deelen KÖland verbleekte O I sprak hij zacht Het is u zeker wel bekend dat het aantal onzer leerlingen zeer is verminderd Do raad van behew maakt zich daar ongemst over en de hoeren hebben het besluit genomen op k het budget voor de school een groote bezuiniging aan te brengen Ik ben genoodzaakt verscheideae onderwijzers hum ontslag te geven u onder a ren