Goudsche Courant, vrijdag 6 maart 1891

Itoaden dank zij het groot aantal deuren een reilig heenkomen zoeken evenals de artiaten fonder dat ei ongelukkeu plaats badden Volgens den bnrtaulist van de Place des Fay Baa is de brand ontstaan m het gebouw waar gisteren avond het Leger des Heils voor het laatst vergadering hield op den dag waa het gebouw gesloten De brand nam zóó in hevigheid toe dat iet gebouw als het ware op éénmaal in lichtelaaie stond zoodat de lucht boven de stad rood waa gekleurd en de vonken als een regen zich over de huizen verspreidden Aan het flink en spoedig optreden der brandweer ia het te danken dat het vuur zich hy die bouten peroeelen bepaalde en ook de in aanboun zijnde panden in de aangrenzende Ammanstraat on edeerd bleven Zaterdag namiddag omstreeks kwart voor tweeën werd door den vijftienjarigen Louis J Ammerlaan Terpleegde in het H Laurentius Jongens Geatipht te Rotterdam ten aanschouwen van honderden menschen een waar heldenfeit verricht Twee kleine jongens waren aan den SchiedamBchen Singel bij de Binnenwegsche brug op een ijsschol geklommen om te scbotsjevaren Do schots dreef naar het midden van den singel en brak daar ongelukkigerwijze middendoor zoodat de beide roekeloozea in het water vielen De een slaagde er tamelijk spoedig in weer op de schots te kruipen maar de ander zonk en rees en zonk weer slechts de bandtn staken nu en dan boven het water uit De brugwachter van de nabijzijnde brug ijlde naar het achthnitje om de dreg te halen doch eer het werktuig had kunnen worden aangewend zou het te laat geweest zijn De jonge Louis Ammerlaan zag dat in hy riep den omstanders toe hem de jas uit te trekken en sprong zonder bedenken in het qskoude water Na den singel over meer dan de halve breedte te zijn overgezwommen dook hy ter plaatse waar de knanp gezonken was De moedige poging gelukte weldra kwam hij met deii drenkeling boven en bracht hem onder het gejuich der menscbenmassa s aan de kanten en op de brug levend op den wal Dat de moedige redder tot den bodem van de gracht heeft moeten duiken bewees het slgk dat hem aan het hoofd kleefde Indien ooit een medaille met loffelijk getuigschriftten bewijze der koninklijke tevredenheid over eenmet levensgevaar volbrachte redding goed geplaatstia dan zal het zijn bij den moedigen Loaia J immerlaan Mambode Te Amsterdam schgnt een inbrekersbende aan t werk te zijn In den nacht van Zatbrdag op Zondag zijn djie diefstallen met braak gepleegd In t magazijn viin den heer L van den Burg itleederDtaker in perceel 177 Vrinsengracht is voor ongeveer ƒ 150 aan couponstoffen buitgemaakt Aan t benedeneinde van zijn etabigeraam was een gat geslagen waardoor ter nauwernood een arm kon worden gestoken zoodat met een stok of ijzer al de uitgestalde goederen moeten zijn uitgehaald De dieven lieten alleen een doek van minder waarde die over de planken uitgespreid was achter Behalve een particuliere nachtwaker is er op de gracht eene Taste post dag en nacht geplaatst op eenige schreden van perceel 177 De jonge man sloot de oogen een lichte huivering ging bem over de leden Ik behoef u niet te zeggen dat deze maatregel mij ontzaglyk spijt ontzaglijk zeg ik Oe zult intusschen wel gemakkelijk weder een andere betrekking vinden Een candidaat in de letteren die weldra denkt te promoveeren een wel opgevoedjoogmensch van goeden hniza blijft niet lang opstraat staan Na deze enkele woorden beschouwde mijnheer Saëton zich andermaal in den spiegel zijn geliefkoosde bezigheid en wachtte het antwoord van zijn ondergeschikte af Ge geeft my dus maar zoo opeens mijn ontslag antwoordde Boland Salbert met trillende stem Ik geloof dat ik sedert mijn komst op het instituut SaintManrice altijd eerlijk mijn plicht heb Tervuld Gij zelf hebt mg meer dan eens herhaald dat men o er mij tevreden waa Ik heb de genegenheid van myn collega s weten te verdienen en wat moeilyker is ook die mijner leerlingen Hij zweeg een oogenblik alt om adem te halen de oorden stokten hem in de keel Het is zes maanden geleden dat ik in uwinrichting als onderwijzer werd aangesteld Toen ikom de betrekking kwam vragen bezat ik geen andere aanbeveling dan mijn diploma a Toch naamt gy my aan en ik zal er a altyd dankbaar voor zyn Wees zoö goed mij te zeggen of ik onwetend in ietsben te kort geschoten Ook bij den heer S J Keiman kleedennaker in de Nieuwe Leliestraat 72 zyn de heeren bezig geweest Beeds waren zij zoo ver gevorderd dat zij eenige kinderpakjes hadden weggenomen toen de buurman van den heer B die na zyn klanten te hebben bediend omstreeks kwart over tweeen in t volle licht zyn barbierswiukel opredderde hen verjoeg Tegen 4 uren knamen de dieven toch terug en toen de kans schoon ziende drukten zij een ruit in Maar than werd de familie Eeiaoan wakker en ook deze nieuwe aanslag verijdeld In denzelfden nacht is bij den heer D in de Kattelaan een brutale inbraak met diefstal gepleegd De dieven moeten des nachts ca 1 uur zijn ingebroken en hebben bet goheele huis doorzocht tot zelfs vóór het bed i aar de bewoners sliepen zijn zij geweest De lamp werd aabgestoken de kasten werden met geweld opengebroken waaruit alle voorwerpen en kleederen evenetn p den grond lagen Voor zoover den bewobers pokend is worden vermist ƒ 3Q aan zUvergeld eei gouden horloge een goudon flacon een zilveren viugerhoed en een pakje tramkaartjes Een pirtemonnaie met ƒ 30 werd uit een pantalon gehaald waarin nog ƒ 50 aan guldens en rijksdaalders warton die onaangeroerd zijn gebleven Namens de Fabri canten Vereen te Enschedé zyn de heeren Q 3 van Heek E Jannink Oz W J Blijdenstein i A van Heek en 0 Ter Kuile E Vrijdag ter iudientie geweest bij den minister van justitie ten e nde te spreken over de toepassing van eenige an ikelen der arbeidiwet Het was nL gedurende dezen strengen winter meermalen voorgekomen dat kigdiren en arbeiders die op de fabrieken werkten f sdurende hunne schafttyd in do fabriek bleven wil het daar warm was en daar uit eigen wil eenig bezigheden deden voor welke overtreding de pol tie de fabrikanten verbaliseerde Hierover wenschten deze heeren met den minister te conforeeren en te vragen of daarin geen verandering zou kunnen gebracht worden daar het verblyf der arbeiders geheel uit vrijen wil gebeurde De minister zou trachten aan de grieven van bovengenoemde haefjeo zooveel mogelijk te gemoet te komen Uit Parys wordt au de Frankf Ztg geschreven De aanvankelijk loet zoo ongeloovig laehon vernamen plannen in ipf bij Parijs de Passie spelen van Oberammergau na Je volgen krijgt toch al meer en meer grond St jicvmain waar men eerst het oog op had ligt echter te ver af daarom heeft men nu meer het oog op Neuilly in de onmiddelyke nabijheid der stad waar Buffalo Bill tydens de tentoonstelling zulke uitstekende zaken gemaakt heeft Het plan gaat uit van de leiders eener r katholieke werkliedenvereeniging Het voornemen ia een theater te bouwen waar 1500 medespelers te gelijk op t tootleel zouden kunnen verschynen Volgens een door bet Britscbe Ministerie van Koloniën uitgegeven verslag omtrent den landbouw aan de Goudkust Afrika wordt een boer aan die kusten door den dood v n een lid zyner familie byna geruïneerd Is hy ongelukkig genoeg een vrouw een kind een vader k f bet ergst van alles een oom te verliezen dan moet hij geweren afvuren rum verschaf Volstrekt niet volstrekt niet mijn waarde heer Salbert Ik herhaal het u het is een bezuinigingskweetie Dan verzoek ik a mÖp zaak te mogen bepleiten Mijnheer Saèton onderdrukte eeu beweging van ongeduld Oi daiiks hetgeen by belacbeüjks had was hij geen kwaad mensch Ik heb niets niet bet minste fortijin Ik velrdien hier zestig francs in de maand mijn zusterverdient er dertig op een kostschool in dg voorstad Want ik heb een mater mynheer Dat wist geniet als ge het geweten hadt zoudt ge my misschienhebben verdedigd tegenover myn rechters Ik voorziein haar onderhoud en zij is twidtig jaar zij is mooi en heeft goen andere toekomst daiv mij I Een mooie toekomst I Hij barstte in een bitter pynlyk lachen uit een lachen dat akelig klonk De directeur bewoog ziclü zenuwachtig heen en weder en waagde ha niet iSer Boland aan te zien hy stamelde met o ekere iplm eenige verlegen verontschuldigingen Zeker bf gevoelde zich zeer getroSen door den toestand waarin mijnheer Salbert zich bevond maar wat kon hy et aan doen Ongelukkigerwyee niet het minste De raad van beheer had alles te zeggen En als de raad van beheer een uitspraak bad gedaan Men dacht dat de directeur almachtig was Wat een dwajÉl Hij was niets meer dan een werktuig een Bildig werktuig Kon het anders Vyf minuten dHhrewi fen voor alle bezoekers geduiehde een geheelewsek na bet overlijden en dit nog eens herhalen na em weken en opnieuw na een jaar Bij de begrafenis moeten er schapen geofferd worden volgens de voorschriften van den r fetisbman of wonderdocter en misschien nog meer gedaan worden om den geest van den overledene tdt rust te brengen Om ii die uitgaven te voorzien gaat hij naar den ryicstea man in de plaats eu leent geld tegen 50 75 of 100 pet Totdat ia terugbetaald is hij een slaaf en moet hij twee dagen per week voor den geldsohieter werken zonder voor den arbeid een cent te ontvangen en zoo gaat het voort tot de man gelukkig genoeg is om de schuld met de intrest te kunnen afbebleu Een man kau aangesproken worden om deschuldea zyner bloedverwanten Deze gewoonte is verantwoordelyk voor misschien van de schulden van het laad houdt de welvaart tegen en moedigt dronkenschap en luiheid aan Toch zou het onmogelijk zyn haar niet na te leven want het bygeioof en de vrees voor de woede der overledenen en voor ds algemeene opinie zyn zeer groot Het verslag waaraan dit is ontleend bevat voorts een zeer levenswaardig overzicht omtrent de economische landbouwproducten aan de tioadkust en is met groote nauwgezetheid door deskundige personen opgemaakt Zooals men weet werd eenige jaren geleden het reeds aangevangen plan gestaakt om tusichen de Engelsche en Fransche kust onder het Kanaal een tunnel te boren die reizigers gelegenheid zoir geven tot eene spoortreinreia zonder uitstappen van Londen naar Parijs en omgekeerd Het verbod aan de Zuid oosterSpoorwegmaatsohappy om met het werk voort te gaan er was reeds 200 000 p st aan besteed en de tunnel is reeds auderbalre myl een halfuur gaans van de Engelsche kust onder zee geboord vond zijn oorsprong in militaire bezwaren Frankrijk zou b V aldua redeneerde men in Engeland onverhoeds eeu paar duizend man op de Eugelsch kust kunnen ontaohepen die daar den ingang vai de tunnel in bezit zouden nemen en dus in weinig uren aan een Fransch legerkorps gelegenheid kuanen verschaffen smnder veel moeite op Engelschei bodem te komen Uitgebreide kostbare verdedigingswerken zouden dus ter voortdurende bescherming van den Engelschen ingang noodig worden n bovenal middelen om den tunnel in zeer korten t l onbruikbaar te middelen Het inpompen van zeewater achtte men te onzeker en daarenboven te lanf wijlig Om deze redenen wordt telken jaro a wetsontwerp van sir E W Watkin de voorzitftr van den Zuid Oosterspoorweg om verlof te geve tot bet verder boren van den tnncel door het Lagerhuis afgestemd al wordt de groote meerderheid waarmede dit eerst geschiedde ook gaandeweg ieti minder Thans echter is by het Engelsche Oouvernemsnt een plan in overweging van den ingenieur air E J Beed waarbij niets meer of minder wordt vooig steld dan om een een kokerspoorweg op den bodem der zee tusschen de Engelsohe en Fransche kust tf leggen De groote ijzeren koker waardoor de treinen zanden loopen zou natuurlijk zeer gemakkelyk door oorlogsschepen torpedo s enz in weinige minuten voldoende onbruikbaar kunnen gemaakt worden en daarmede zou het voornaamste Engelsche bezwaar tegen den onderzeeschen spoorweg vervallen Zoo verdedigde dit laffe onbeduidende wezen zich op d brutale manier van alle egoïsten Toch verwaardi d hy zich zyn levendigen spijt uit te drukken niet geweten te hebben dat Roland een zuster had te onderhouden Welk een edel toorbeeldl De jonge man meende dit dorre hart te hebbei verteederd in de hoop nog eenig uitstel te verkrggeo ging hy met warmte vaort Ik wil geheel openhartig zijn mynheer Misschien zoudt ge mijn verdediging wel op u wille nemen als ge vernaamt tengevolge van welke noodlottige gebeurtenissen ik zoo laag ben gezonkei Myn naam is niet Boland Salbert Wat Mijnheer Saëton richtte zich driftig op en InA den onderwijzer nieuwsgierig aan Ik heb van naam moeten veranderen na d ramp dia mijn familie heeft ten gronde gericht ik ben de zoon van Montfranc den bankier van Bordeaux De directeur van het instituut ging met ontsteldgelast recht overeind achter zijn schryftafel zitten Toen bedacht hij zich dat een onverschillige houding beter stond san iemand van zijn leeftijd en van zynpositie Hy wierp een vluchtigen blik in den spiegel en voldaan over zichzelven oegde hij er op vriendelyken toon by Ga voort jongmenscb ga voort 1 ffordt vtrvolgi althans meent genoemde ingenieur van naam tevens niet onbekend als radicaal Parlementslid voor Cardiff Ofschoon de bijzonderheden van zijn plan nog niet bekend zijn beweert men echter dat het almede geen genade heeft gevonden in de oogen der hoogste militaire autoriteiten Men heeft te Parijs oen georganiseerde bende ontdekt van lieden die er op uit waren voordeeleü te trekken uit voorgewende ongelukken Het gezelschap bestond uit koetsier politieagenten een inspecteur eener verzekeringmaatgchappij en particulieren belast met bet vervullen der rollen van slachtoffer en getuige Het ging aldu s toe Een huurrytuig komt den hoek van een straat om Een heer die zich toevallig daar bevindt wordt aangereden en valt De koetsier houdt zijn paard in en uit wanhopige kreten Men richt de gewftndo op en een agent maakt procesverbaal op van het geval De inspecteur van de verzekeringmaatschappij bekrachtigt bet procesverbaal en men verdeelt onderling de schadevergoeding door de verzekeringmaatschappij uitgekeerd Eenige malen gaf meft zich echter zooveel moeite niet en maakte men thuis maar het procesverbaal op Toevallig werd het zaakje ontdekt Een agenthad geverbaliseerd op een punt waar hij geen dienst ihad gehad Daarover verwonderde men zich de agent die wel op do plaats van het ongeluk gestationeerd was geweest en natuurlijk niets bad gemerkt werd berispt Op diens verzoek werd een onderzoek ingesteld en do chef van de geheime politiekwam tot de ontdekking dat het ongeluk verzonnenwas De agent viel toen hy ondervraagd werd door de mand en spoedig waren er acht medeplichtigen aangehouden Wat voor zomer zal 1891 geven Vry algemeen is het denkbeeld verspreid dat een strenge ivinter door een warmen zomer gevolgd zal worden Zoo n echte ouwerwetsche winter doet als van zelf een ouwerwetsch mooien zomer verwachten Volgens een Duitach blad steunt deze verwachting echter niet op de ondervinding Het onderzoek over de laatste 60 jaar toont aan d op een kouden winter nooit een zeer warme zomer is gevolgd dat integendeel de zomer dan meestal koel is Tot eenzelfde gevolgtrekking was de weerkundige Quetelet een 25 jaar geleden al gekomen Vocïral de gemiddelde warmte in Juni en Juli schynt na strenge winters lager te worden Uit onderzoekingen te Brussel bleelÉ dat van de 15 zomers na strenge winters op twee na alle een boeveelheid regen brachten hooger dan het gemiddelde Ook waarnomingen te Keulen gedaan leidden tot dergelyke uitkomsten Daaruit zou dus zyn af te leiden dat de kamende zomer koeler en vochtiger znl zyn dan gemiddeld Tot besluit van zijne beschouwingen over de leden van ons ministerie behandelt Se Tyd den minister van waterstaat den heer J P Havelaar Van dezen kan gezegd worden dat degenen welke lem toen het op de samenstelling van bet tegenwoordige kabinet aankwam ontdekt hebben eeu ware trouvaille hebben gedaan Buiten den ambtelyken en familiekring was de heer Havelaar in April 1888 een geheel onbekend persoon een homo novua En ziet het bleek dadelyk dat deze nieuweling werkelyk van de stof is waarvan men ministers maakt De heer Havelaar bleek een knap vakman een goed administrateur te zyn daarby geen redenaar doch een aange naam en gezellig prater wat hem bovenal onderscheidde echter is de groote gave die hij bezit om niet alléén met menschen maar om met de Tweede Kamer om te gaaa En die kunst wil voor een minister wat zeggen Daar zijn er onder de voosgangers van den njinister geweest eren knap of misschien nog knapper dan hj die alleen omdat zij dié gave misten voortdurend aan boosaardige en nydige aanvallen hebben blootgestaan en hun baste bedoelingen en schoonste plannen steeds zagen tegengewerkt Een vergadering toch t is bekend bezit een eigen leven een eigen karakter dat volstrekt niet kan worden berekend door de byeentelling en den gemiddelden doprslag van do eigenschappen der leden afeonderlyk Pjen i ker getal hupsche vriendelijke menschen als men ze tot een vergadering doet byeenkomen kunnen bij wylen eigenaardigheden vertoonen van een getergden bulhond een Kamer samengesteld uit flinke ernstige mannen kan dikwyis handelen als een coquette En bepaaldelyfc om met onze Tweede Kamer voortdurend overweg te kunnen is bij een minister heel wat noodig op i e eerste plaats kalmte en goed humeur beiden nu schynen den heer Havelaar voortdurend eigen Alles by hem werkt voorts mede om ook de Kamer in dezelfde stemming te brengen zijn nog jeugdig blozend gelaat in en regel tot een welwillenden glimlach geplooid en dat door een weligen spierwitten baarbos omlijst wordt zoodat bet ensemble schier noodzakelijk bet beeld van een zomerlandschap met sneeüwbergen voor den geest roept de prettige manier waarop de Minister zonder dat het hem eenige moeite of inspanning schijnt te kosten al keuvelende en vriendelijk glimlachende alle bezwaren en tegen hem aangevoerde argumenten ter zijde schuift dit alles maakt een scherpe en hartstochtelijke oppositie zoo goed als ocmogelyk Ook zelfs de bitterste tegenstander gevoelt zich ontwapend en wordt op de meest vriendelijke wijze zoetjes aan medegevoord daarheen waar do minister hem hebben wil Als een feit waarvoor den Minister een hartelijk bravo toekomt omdat het bewijst dat hij een man is die voor zijn zaak staat en de verantwoordelijkheid welke op hem rust aandurft vestigt De lijd de aandacht op het beleefd doch tevens beslist bödanken voor de aanbieding van Duitsche ingenieurs tn van Duitsche soldaten om de ijsdammen op te ruimen die zich in den benedenloop onzer rivieren mochten vormen Van achter beschouwd nu alles goed is afgeloopen en het ijs zonder schade te doen uit de rivieren verdwenen ia zal bet velen wellicht toeschijnen dat de houding onzer regeering niet anders had mogen doch ook niet anders had kunnen zijn t Had echter ook anders kunnen afloopen Zoo min als de meest ervaren generaal met volstrekte zekerheid de overwinning kan beloven als hij te doen heeft met een m ichtigon vijand kan ook geen minister van waterstaat er voor instaan dat bij ijsgang geen ongelukken zullen plaats hebben Se Tijd meent intusschen wel met zekerheid te mogen aannemen da indien de minister de aangeboden hulp mét fierheid van de hand wees dit bij hem voortsproot niet uit kansberekening maar uit de stellige overtuiging dat wat de Duitsche ingenieurs en soldalen konden de Nederlandsobe ingenieurs en soldaten evenzeer en even goed vermochten en dat inderdaad alles door hem gedaan was en nog gedaan werd wat mogelijk was om rampen hier en in Duitsehland te voorkomen Voor die overtuiging durfde hij staan er mocht gebeuren wat wilde En voor dis daad van zedelylcen moed vooral komt hem hulde toe L L r Baiteolanüscb Overzicbt Men verzekert dat lord Salisbury zeer onlangs een dépêche uit Lissabon heeft ontvangen waarin de gnnsligste verzekeringen zyn vervat ten opzichte van d n uitslag tier onderhandelingen tusschen Engeland en Portugal Da oommissie van den ElMsser Landdag hield gisteren eene zitting waarin het volgend adres aan den keizer werd voorgelezen Naar aanleiding der dezer dagen in het buitenland voorgevallen gebeurtenissen is verscherping der maatregelen betreffende don pasdwang gelast De vertegenwoordigers van ElzasLotbaringen geven den keizer de verzekering dat zij elke inmenging van buitenaf allerkrachtdadigst afwijzen en dat geene beroering uit den vreemde ooit in staat is hunne gevoelens te wijzigen Vertrouwende op de welwillendheid des keizers verzoeken wy om ontheffing of althans verzachting van den pasdwang Dit adres werd aangenomen Volgens het UandeUblad van Antwerpm behoort de nieuwe Belgische minister vau binnenlandsche zaken do heer De Burlet niet tot de tegenstanders van den persoonlykeu dienstplicht Integendeel de minister is zeer voor een legerhervorming in dezen geest en daarby is by een vsofstandcr van grondwetsherziening Toch ia het clericale blad niet ontevreden over 4e benoeming van den heer De Burlet want de nieuwe minister is niet alleen een protectionist maar daarbij een bekwaam en dienstwillig man Wat echter voegt het blad er bij ons vooral aan het hart ligt is de heer De Burlet is een Waal die onze taal en Antwerpen innig is De nieuwe minister woonde gisteren voor het eerst in die hoedanigheid do zitting der Kamer bij Toevallig heeft hg de bekende protectionist die als lid der Kamer het voorstel tot het wederinvoeren van gfaaurechton mede indiende en aan de invaerrachten opj levend en geslacht vea uit volle overtuiging zijne stem gaf in de eerste zitting moeten aanhooren dat zijn ambtgenoot voor landbouw openbare werken en handel de beer De Brnyn volgens het analytisch verslag der zitting do volgende ondubbelzinnige verklaring aflegde De beschermihg van den landbouw hangt nauw samen met de oeconomiacbe bescherming voor het gebeele land Men kan den landbousv niet beschermen zouder het ook de ny verheid te doen Maar is de bescherming dan werkelijk voordoelig voor den landbouw Hot tegenovergestelde is in Duitsehland gebleken De heeren De Malt en Kpwitz beiden zeer bevoegde p ublicisteiL hebben aangetoond dat de graanreohten niet aan de Duitsche Isadbouwers sija ten goede gekomen en het brood duurder is geworden Zoo is ook myne zienswijze Ik heb zeer veel sympathie voor den landbouw maar ik ben steeds overtuigd geweest dat graanrechten hem niet zonden kunnen redden Bovendien zouden zy voor ons geen zin hebben zoolang Nederland dat nog veel meer dan wij een landbouwend land ia zijne tai efwetgeving handhaaft De voorloopige berichten over den uitslag der verkiezingen in Oostenrijk luiden niet aangenaam voor het Ministerie Zooals werd voorspeld hebben de uitersten gewonnen en met de uitersten valt vooral in Oostenrijk motielijk te regeeren De oudCzecbische partij beeft op het platteland in Bohème schier alles veiloren zoodat het VergJlyk nu ook als verongelukt kan wordep beschouwd i Da Oostenrijksche kieswet huldigt ly het ook eenigszins gewijzigd nog het verouderde beginsel van vertegenwoordiging der standen den adel de steden en de boeren Immers de drie verschillende hoofdgroepen waarin de verkiezingen voor den Byksraad plaats hebben nl het groote grondbezit e steden en het platteland herinneren aan de vertegenwoordiging der drie standen onderr bet mckn régime terwijl in zekeren zin een capaciteitenstelsel en da vertegenwoordiging van een klassebelang in de Oostenrijksche wet gehuldigd wordt door het kiesrecht aan de hoogescholen en de Kamers van konphandel toegekend Do verkiezingen zijn rcchtstreeksch behalve die op het platteland welke met een trap plaats hebben Kiezers ia de groep der groote grondbezitters zijn de eigenaars van landgoederen met een jaarlijkscben minimum aanslag van 200 fl in de grondbelasting Kiezers in de groep der steden zijn allen die minstens 5 fl in de directe belastingen betalen De kiesbevoegdheid op hdt platteland is dezelfde als in de Steden met het verschil evenwel dat elke 600 personen een Wahlmann kiezen die met de andere Wahimanner bij volstrekte meerderbeid van stemmen den afgevaardigde aanwijzen Natuurlijk kunnen de talrijke verkiezingen die nog volgen moeten den toestand nog wyzigen De Duitschers die in de steden de meeste aanhangers hebben zullen daar hun schade wel inhalen zoadat zij ten slotte toch wel met een honderdtal leden in den Eijksraad zullen terugkeeren Dit echter ia nu reeds gebleken dat in den nieuwen Bijksraad het verzoeningsgezinde element aanmerkelijk zwakker zal zijn dan voorheen De politieke toestand wordt doijr versterking van den uitersten vleugel scherper afgeteokend maar het is zeerte betwijfelen of nujuist een overwinning der jong Czechen en anti semieten dor regeering byzonder gowenscht zal voorkomen De Duitschers maken aanstalten om den aanstaanden verjaardag van Bismarck zeer feestelyk te vieren Vooral te Hamburg is men druk in de weer Men denkt dat half Hamburg den 1 April naar Friedrichsruh gaat De aanval van de oppositie in de Italiaansche Kamer aangevoerd dopt Zauardelli mede namens Crispi is wel wat biftig geweest voor het begin en vermoedelgk zal dit den nieuwen premier Budini meer goed dan kwaad doen Daarby komt dat de flnancieele schets van den nieuwen Minister Luziati een gunstigen indruk heeft gemaakt Volgons Luzzati is h fet zonder dat het leger of de marine verzwAt wordt mogelijk gebleken 36 000 090 lira óp de voor deze departementen bestemde uitgaven te bezuinigen Daarby is de som die uitgetrokken was voor den aanleg van spoorwegen verminderd met 19 000 000 en tevens zijn middelen gevonden om ds inkomsten met 10 000 000 te vermeerderen Wanneer men hierby voegt de 9 000 000 lire welke reeds door het vorige Ministerie waren bezuinigd dan komt men tot een bedrag van 74 000 000 lire Door deze verandering zou het gebeele telfort op de beg rooting gedekt zijn voor t oogenblik en groote zaak Een hevige politieke koorts heerscht onder dobevolking van Bntsch Noord Amerika nl de verkiezingskoorts waardoor de Canadeezen zyn aangegrepen De ver iezingstemperatuur in Canada isnog steeds stygende zoodat het einde op 5 Maart den dag der algemeene stemming niet dan in alterbelang kon zijn De premier sir John MaodonaMis zelfs reeds physiek ongesteld geworden Welk een moroele schade een verkieriagsstrydliS nricht ziet mffn opnieuw in Canada bewezen Over en weer beschuldigen de partyleideis elkander van landverraad die tal van brieven onderkruipiug en allerlei leelijke dingen meer Toespraak volgt optoespraat de eene al heftiger dan de andere en verder wordt de menigte in opgewondenheid gehouden door lallooze optochten v Daar het nwederlegbaar bewezen is dat de redsoteur Parrer van de Globe sedert geruimen tydmet Amerikaausobe staatslieden in onderhandeling staat over de bestel aansluiting van Canada by de Amerikaansche unie hebben de leiders der libAvlepartij met sir Richard Cartwright aan het hoofdzich gehaast dezen comprowitteerenden bondgenoot