Goudsche Courant, vrijdag 6 maart 1891

r N 4470 Zaterdag 7 Maart 1801 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeadlng van advertentlön kan gescbleden tot eón uur des namiddags van den dag der altgave MEY s STOFFWASCHE is buitengewoon Sterk elegant in het dragen voortreffeiyk en goedkooper dan het waachloon voor linnengoed MEY s STOFFWASCBE wQjdt na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altgd nieuwe uitstekend passende boorden manchetten en voorhemdjes draagt MEY s STOFFWASCHE vervaardigd uit eene met linnen overtrokken grondstof is van echt linnen niet te onderscheiden OOBTHB i doilJiiI i7 BTERZOO p dozijn fl 58 GrfM tte l7ïrootteL p dozijn 1 p dozijn II i IS 61I j4 i KTIP V V M PBANKMW p ilozgna ONEB VT r STBPHAlf p doaiJnlI H p dos paar p do paarl 7S p dozijn II 80 Verkrijgbaar te GOUda bü den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D J W P yan EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij MET E D L I C H Vergand Ceschaft Ï elpzig Plagwltz Gouda Snelperjdrak van A Bkinkhih Sc Zoo f to schudden In een manifest verwerpt sir Richard Cartwright de beschuldigingen van vaderlandsschennis tegen hem en zgn vrienden door sir John Macdonald geuit Daar van beide kanten èn door de conservatieven èn door de liberalen de quaestie van trouw aan het moederland of hechtere aansluiting bij de Vereenigde Staten in het veld is gebracht verkrijgt de uitslag der verkiezingen op heden een bijzondere beteekenis Algemeen stelt men Canada voor als staande aan een kruisweg e beslissing der kiezers zal aangeven of het voortaan den weg links of rechts zal volgen KEMIMlSGEriJMG ZEEMILITIE Burgemeester en Wetho jders van Gouda Gelet op art 150 der Wet op de Nationale Militie van den 19den Augustus 1861 Staatsblad no Ti Noodigcn de Lotelingen uit die verlangen bij de Zeemilitie te dienen om voor den Isten April aanstaande daarvan ter plaatselijke Secretarie aangifte te doen Voorts wordt belanghebbenden naar aanleiding eener deswege ontvani en aanschrijving medegedeeld dat het overbodig is aan den Heer Minister van Marine verzoeken te richten om inlijving by de Zeemilitie vermits op die verzoeken geen acht kan worden geslagen daar de keuze van de manschappen geheel wordt overgelaten aan de officieren van de Marine die met overneming van de Zeemiliciens worden belast GOUDA 4 Maart 1891 Burgemeeiter en ifelhouder voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secreéarü BEO UWEE Kleinhandel in Sterken Drank BÜEGEMEESTER on WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij zijn naam vermelde localitoit sterken drank in het klein te mogen verknopen als Naam van den Verzoeker Aanduiding der loraliteit Adrianus Johannes Vest Wyk O 160 Usselstijn Az GOUDA den 4 Maart 1891 Burgemeester en Wethouders voornoem VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER PflTROLEUM lNOTEEaiNGEN van de Makeiaafs Cijitzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Locs Tankfuet 7 55 Geïmporteerd fust 7 60 Maart levering ƒ 7 50 April Mei Juni en Juli levering ƒ 7 55 Augustus levenng ƒ 7 65 September October November en Decembef levering ƒ 8 MARKTBERICHXBN Qoada 5 Maart 1891 Aanvoeren heden zeer voldoende De markt verkeerde in een willige stemming met vluggen handel Tarwe Zeeu 8che ƒ 9 25 a ƒ 9 60 Mindere dito ƒ 8 50 a ƒ 8 75 Polder ƒ 8 a 8 25 Afwijkende 6 50 a ƒ 7 Roode 6 90 a 7 Angel ƒ 7 40 a 7 80 Rogge Zceuwsche 6 50 a ƒ 7 Polder 5 50 a 5 75 Buitenlandsche per 70 kilo ƒ 6 00 a 6 25 Gerst winter 5 a ƒ 5 50 zonèr 4 60 ƒ 5 25 Chevalier 5 75 a 6 50 Haver per Heet ft a 4 75 per 100 kilo 8 50 a 9 00 Hennepzaad Inlan dsch 8 50 a ƒ 9v50 BuiUnlandSch 8 a 8 25 Kanarieeaad 8 60 a 9 150 Bruine boonen 13 a 16 Witte boonen 12 50 a 13 50 Duivenboonen 7 a 7 25 Paardenboonen 6 50 a ƒ 6 76 Erwten Kookorwten ƒ 10 a 10 50 nfet kokende ƒ 7 60 a 8 Maïs per 100 kilo AmerikaanscheMixed 8 15 a 8 25 Cinqantine ƒ 7 50 a 7 75 Veemarkt Melkvee goede aanvoer Handel en örijzen vlug Vette varkens tamelyke aanvoer handel gewoon 19 a 2 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel gewoon 15Vj a 16 i et por half KG Magere Biggen goede aanvoer handel iets beter 0 56 a 0 90 por week Vette Sohapau weinig aanvoer handel flauw 16 24 Nttohteren kalveren goede aanvoer handel trager 4 a 7 Fokkalveren 8 a 15 Aangevoerd 12 partgen kaas handel zeer vlug 1 ste ualiteit a 2de qualiteit 23 a 26 Goeboter 1 20 a 1 30 Weiboter 1 a 1 10 uurgerlijke Stand GEBOREN 3 MÜrt Eliiibetli Hendnka Cecilia ondpra H Dekkioga eD C C van Lierop 4 Pteternella oudera D Olthogsrii en N van Vleulea 6 Jobaaua oodcra B van Maaren en J Anieax OVERLEDEN 3 Maait C de Jong 62 j 10 m C Valke hitiivr van J IfoDDBUr 48 j fi P Bul buiaTr van S Boot 64 j OEHÜWO 4 Maart J tan Dam en U Koppendraaitr i C Kmyt en M Busclxen Stolwtik OVERLEDEN M Anker 11 d ONDERTROUWD K Vtrbnrg en H Dogterom GEHUWD A T Veikaik en N C de Graat L ter Poorten en M den Hoed ADVERTENTIÊN GetroQwd J C KRDIJT EN M BESZELZEN die ook namens wederzydsche familie haa dank betnigen voor de vele bljjken van belangstelling by hnn hawejgk ondervonden Gouda 4 Maart 1891 Heden overleed na en langdurig doch geduldig Igden mfln h telflk geliefde Echtgenoote PIETERNELLA BUL in den ouderdom van ruim 54 jaren S BOOT Gouda 5 Maart 1891 Zeer Hette Gesteendrukte NAMAARTJES worden GELEVERD door g Gangbaarste A BRINKMAN en Zd Groote nieuwe sorteering A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 wettig gedeponeerd jjj jj 2JJJJ gebrnik DROP uit de BLIKKHy TROM UEL van Handelsmerk 1 KATER G t GRONINGEN Bik stukje DROP heeft de vorm van e a zittende KAT Alom verkrijgbaar Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los rorden dor tanden tandpyn ontsteking zireren bloedend tandvlee oh onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden 2eker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik Tan het echte K K Hof Tandarts l m P n T Vfl Anatherln W rwrr 8 Mondwater in anmerkelgk rergrooto flesschen Toor 60 cents 1 20 en ƒ 1 76 hetirelk gelijktgdig aangewend met Dr POPP Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Ur PÖPP s Kruiden Zeep tegen elkea huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Venus zeep en Zonnebloemen zeep POPP o ekrlstalliEeerde en TransparaBt Glycerinezeepen zijn de fijnsto Toilet on gezondheidszeepen welb ook een Terwonderljjken vitten tint te weeg breugn f10 De namaaksels van Anatherin Mondwattt verwoesten de tanden binnen korten tyd H Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Droost modellen Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkeb van Nederland f uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks m t uitzondering van Zon en Feestdagen Ob prQS per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AUnderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND T GOUDA 8 Maart 1891 Bij kon besl van B Maart is de heer J K Kist benoemd tot burgemeester der gemeente Zuidsohar lOttde Mbj K D Prince deed gisteren met gunstigen nitslag het examen voor nuttige handwerken te Breda HL M de Koningin Begentes ia Maandag de 50 oudste leden der Tweede Kamer aan een diner ten Hors vereenigen en Woensdag de 60 jongeren Do bestuursleden van den Nederlandsohen bond Maatschappelijk belang gevestigd te Delft hebben aan de Tweede Kamer een adres gericht over het ontwerpdtf wet op het faillissement en de surséance van betaling waarvan zij met ingenomenheid hebben kennis genomen Zij zijn de meening toegedaan dat wanneer dit ontwerp eentgazins geilijzjgd tot wet verbeven is de rechten van crediteuren beter dan vroeger gewaarborgd en behartigd z illen worden de faillissements kosten aanmerkelijk ztiUen verminderen en de afwikkeling belangryk bespoedigd zal worden fflnkele punten dienen nader gewijzigd en aangevuld te worden welke punten zjj in bijzonderheden opgfven Aian bet slot wordt de vraag gedaan waarom niet ter vereenvoudiging van de behandeling der fiilliesementen en om do formaliteiten tot een minimum te brengen de berechting der faillissementen aan den kantonrechter wordt opgedragen Bij de zeer toegenomen werkzaamheden welke in den Inatsten tijd aan de rechtbanken ter behandeling FEVILLETOX EN ONGELUKKIGE JVoor het Frantch EERSTE AFDEELLIiG I f Ik zie mijnheer dat ge mijn vader ke t Wie kende hem niet Hij had zich pvenveel belijders gSmaakt door zijn fortuin als vrienden door zijn goedheid Spraken de eersten met recht over de millioenen van Montfranc de anderen roeraden niet minder terecht zijn onuitputtelijke edelmoedigheid Ik beken dat ik trotaoh ben op den naam door dien braven man nagelaten Ge weet ho het failliet van twee Engolsche bankiorshuizen gevolgd door een verschrikkelijke crisis in de metalen in Jjeinige ni andon dat machtige bankierakantoor ten gronde richtten Mijn vader zag dat hij geruïneerd was in een aanval van wanhoop schoot hij zich voor het hoofd omdat hij vreesde dat het bankroet hem zou onteeren Arme man Hij vergat dat do wereld altijd glimlacht om de met goud versierde oneer maar dat zij de met ellende omhangen deugd niet vergeeft Mijn zuster en ik waren do eenige materie zijn opgedragen is het jamiur dat deze mi niet naar de kantongerechten la overgebracht Staten Qeneraal Tweede Kahkb Zitting van Donderdag 5 Maart De Kamer heeft het tractaat met Duitschland goedgekeurd waarbij bepalingen zjjn vastgesteld nopens de van weerszijden te nemen maatregelen tegen den handel in vrouwen en liieisjes Dergelijke verklaringen zijn reed gewisseld met Oostenrijk en België zonder dat goedkeuring bij de wet noodig is geacht omdat men toen de daaruit voort te vlooien kosten beschouwde als kosten voor uitzetting van vreemdelingen Volgens de verklaring met Duitschland gewisseld verbinden wij ons wederzijds tot tijdelijk onderhoud der vrouwen zoo noch zij noch dfc personen dia gezag over haar uitoefenen de kosten kunpen voldoen Daarom werd thans goedkeuring bij de wet noodig geacht Zeven stemmen verklaarden zich tegen deze wet niet omdat het hogianel sftn rmg uitlokte maar omdat zooals de heer De Beaufort aantoonde enkele vragen bepaald onopgelost bleven Vervolgens kwam aan de orde het wetsontwerp houdende nadere bepalingen omtrent den suiker accijns dat een stroom van adressen heeft uitgelokt die naar du heer Norman opmerkte haast deed vragen of het wellicht een nieuwe onderwijswet gold Heden voortzetting van dit debat Gisteren had te Botterdam de voorjaarsvergadering plaats der Maataobappy tot bevordering van veeartsenijkunde in Nederland afdeeling ZuidHolland De vergadering werd door den heer L Swart als voorzitter geopend met een welkomstgroet de beste wenschen uitende voor al de leden en de afdeeling in het nieuwe vereenigingsjaar Na erfgenamen Wij hadden het geluk met opoffering van ons laatate geld alle schuldeisohera te kunnen afdoen Toen wij te Parijs kwanjen bezaten wij ternauwernood eenige honderden francs Het overige is u bekend Zij en ik leven tegenwoordig van negentig francs in de maand die wij met moeite verdienen Helaas wat zal er van ons worden indien ge mij de betrekking ontneemt die ik by u vervul Als het alleen voor mij zelven was zou ik mij niet beklagen Ik ben jong en gejiond wat geef ik om armoede Maar ik denk aan mijn arme Alice Boland zweeg tranen beletten hem te spreken O hij bekreunde zich wat om zijn marinelijke waardigheid zelfs ip hot bijzijn van een dom en belachelijk wezen De broeder alleen leed en gevoelde het pijnlijke van de wond Mqnheer Saeton ondervond een zeker medelijden domme mensohen henben soms van die zwakke on nblikkon Hij had gewonaoht dat hij dozen jongen man al was het ook nog zulk oen vlnehtige hoop kon laten maar hij wist maar al te goed waaraan hij ziet had te houden Als men du eer heeft directeur te zijn van hot instituut SantManrice dan stelt men zulk een hooge positie niet in de waagschaal om oen eenvoudigen onderwijzer aan zijn brood te holpen Mijnheer Saeton vergenoegde er zich meije te gehoorzamen aan ïien die hij met den wijdschen titel bestempelde van de leden van de raad van beheer Üq e raad nu eischte het ontslag van Eolaud üit kwaadwil ADVEUTENTIEN worden geplaattt van 1 5 regels ii 50 Centen iedere r I meer 10 Centen GBOOTE LETTKBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het A DVERTENTIBBLAD t welk des Maandags verschgnt voorlezing en goedkeuring der notulen der voorgaande vergadering deed de penningmeester reke ning en verantwoording Na onderzoek door de hh Panel en Ellerman werd tet goedkeuring en dankbetuiging besloten Een voordeelig saldo van ƒ 116 01 bleek aanwezig Bij de benoemi ng vin een nieuw bestuur werden de hh L Swart B J Aalbers en E A Kok respectievelijk als voorzitter penningmeester en secretaris met bijna algemeene stemmen herkozen De heereu Swart en Aalbers namen hunne benoeming aan doch de hoer Kok bedankte wijl hij door zgne bezigheden verhinderd is het secretariaat langer waar te nemen Nadat gebleken was dat de heer Kok bij zijn besluit volhardde bedankte de voorzitter met instemming van al de aanwezige leden den aftredenden secretaAs voor hetgeen hij in een tijdvak van bijna 10 jaren voor de afdeeling had gedaan en uitt hij dea wensch don heer Kok nog vele jaren ala lid dezer afdeeling werkzaam te zien In diens plaats werd nu tot secretaris gete zen de heer C Pauel Tot plaatsvervanger van den gedelegeerde bij faet hoofdbestuur werd gAkozen de heer L Swart Da heer C A Botsoheid gaf een uitvoerig verslag als afgevaardigde van de algemeene vergadering dar Maatschappij Bij de practisohe mededeelingen vertoonde de heer Fauel een nieuw spuitje oor inentingen tegen boutvuur De heer Kok behandelde het gebruik van chinine en antipirine by de thans heersohende influenza der paarden De heer van Aken besprak een paar gevallen van vergiftiging na het in gebruiknemen van nieuwe stallen gebouwd met gekyaniaeerd hout De hepr Van der Stoop gaf eene korto beschouwing over het twijfelachtig nut der bestaande veeverzekeriugmnatsehappijen De heer an Bijssel gaf eene geschiedenis over de jongst voorgekomen ziekte onder eene kudde schapen in Zeeuwsoh Vlaanderen Na verdere behandeling van ligheid O neen Alleen dwazen begaan onnoodig slechte daden Men wilde doodeenvoudig een plaats open laten vallen om die aan een ander te kunnen vergeven De nieuwe dien men op het oog had bezat talrijke voorspraken Boland geen enkele Het sprak dua vjin zelf dat de tweede lAoest worden opgeofferd aan het heil van den eerste Zoo gaat het in de wereld II Heel aan het uiteinde van de rue Cardinet bewoonden Baland en Alice Montfranc na den zelfmoord huns vaders twee tamelijk ruime zolderitamor op de vijfde verdieping van een burgerwoning Het was niet het dakkamertje van een armen drommel uit de achterbuurt het was blijkbaai dat zij die zoo hoog verblijf hioldeu ver van de menschen en dicht bij den hemel vroeger een gemakkelijk en rijk leven hadden gekend Een eenvoudig behang met een vroolijk patroon bedekte de muren epn Smymaasch tapijt overtilijfeel van voormalii e weelde temperde de kou van den bruingoverfden vloer Hier en daar zag men kostbare gedenkstukken sn vroegere grootheid Waarom bew arden zij die zoo halsstarrig Misschien omdat zij er zich niet dan met moeite van konden ontdoen misschien ook om een herinnering aan hun kindeijaren te behoudeo lelaas hoe yer was hij reeds weg die tijd toen da bankier Montfranc de rijken van Chapeau Rouge en I